Oud ritueel bad ontdekt bij de Tempelberg, juli 2022. (Michal Haber/Hebreeuwse Universiteit)
Ancient ritual bath discovered near Temple Mount, July 2022. (Michal Haber/Hebrew University)

Nederlands + English

Minister van Jeruzalemzaken Zeev Elkin, die het liftproject voor de Westelijke Muur inwijdde, noemde de ontdekkingen “echt opwindend”.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Tijdens het installeren van een lift om toegang te bieden voor gehandicapte Israëlische hebben archeologen een ritueel bad (mikveh) opgegraven dat dateert uit de late Tweede Tempelperiode in de buurt van het Tempelbergcomplex in Jeruzalem, zei het Instituut voor Archeologie van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem op donderdag.

Het team, geleid door Michal Haber en Dr. Oren Gutfeld, ontdekte ook een zwembad uit de Romeinse tijd en een byzantijnse lamp.

Het rituele bad werd ontdekt, uitgehouwen in het gesteente van een particuliere villa uit de 1e eeuw. Het heeft een gewelfd plafond en metselwerk dat typisch is voor de Herodiaanse periode, en werd waarschijnlijk gebruikt door een priesterlijke familie.

De villa ligt boven op een klif in de “Bovenstad” – een term die de historicus Josephus Flavius gebruikte om het gebied van Herodes’ stad te beschrijven, waar de elite van Jeruzalem gehuisvest was.

“Hoewel verschillende andere rituele baden in het gebied zijn opgegraven, komt het belang van deze ontdekking voort uit de opvallende nabijheid van de Tempelberg, waardoor de vraag rijst wie er in deze grootse villa woonde aan de vooravond van de verwoesting van de stad. Het zou heel goed een priesterlijke familie kunnen zijn geweest,” zei Haber.

De opgravingen begonnen in februari, toen plannen voor de bouw van een rolstoeltoegang tot de Westelijke Muur werden goedgekeurd.

De Israel Antiquities Authority zei dat het de opgravingen zal beschermen door het te integreren in het liftcomplex.

Bij de opgravingen voor de lift zijn nog meer voorwerpen uit de Tweede Tempel, de Romeins-Byzantijnse en de Ottomaanse periode, gevonden waaronder een netwerk van gepleisterde waterbekkens en kanalen. Onder de vondsten bevonden zich een waterreservoir met de overblijfselen van tientallen potten, waarvan vele nog intact zijn, een deel van het “Lagere Aquaduct” dat water vervoerde van Salomo’s poelen bij Bethlehem helemaal tot aan de Tempelberg in Jeruzalem, en een industrieel zwembad gebouwd door soldaten van het Tiende Legioen van Rome die in 130 n.C. in Jeruzalem gelegerd waren.

Minister van Jeruzalem Zeev Elkin, die het liftproject voor de Westelijke Muur heeft ingehuldigd, noemde de ontdekkingen “werkelijk opwindend”.

“Zij leveren het bewijs van een voortdurende Joodse aanwezigheid in Jeruzalem gedurende millennia. Onder mijn leiding zal het Israëlische ministerie van Jeruzalem Zaken en Erfgoed Jeruzalems rijke Joodse verleden blijven behouden en ontwikkelen en de hoofdstad omvormen tot een moderne, innovatieve stad,” zei hij.

Volgens Gutfeld weerspiegelt het enorme aantal waterkanalen, reservoirs en poelen die in het gebied zijn ontdekt de “centrale rol die de watervoorziening van Jeruzalem door de eeuwen heen heeft gespeeld”.

 

ENGLISH

Jerusalem Affairs Minister Zeev Elkin, who inaugurated the Western Wall Elevator Project, called the discoveries “truly exciting.”

By Debbie Reiss – World Israel News

Israeli archaeologists unearthed a ritual bath (mikveh) dating back to the late Second Temple period near the Temple Mount complex in Jerusalem while installing an elevator to provide handicap access, the Hebrew University of Jerusalem’s Institute of Archaeology said on Thursday.

The team, led by Michal Haber and Dr. Oren Gutfeld, also discovered a Roman-era pool and a byzantine lamp.

The ritual bath was discovered hewn inside the bedrock of a private, 1st-century villa. It features a vaulted ceiling and masonry typical of the Herodian period, and is likely to have been used by a priestly family.

The villa is located atop a cliff in the “Upper City”— a term used by historian Josephus Flavius to describe the area of Herod’s City, which housed Jerusalem’s elites.

“While several other ritual baths have been unearthed in the area, the importance of this particular discovery stems from its striking proximity to the Temple Mount—raising the question of who lived in this grand villa on the eve of the city’s destruction. It may well have been a priestly family,” Haber said.

Excavations began in February, when plans to build wheelchair access to the Western Wall were approved.

The Israel Antiquities Authority said it will preserve the site by incorporating it into the elevator complex.

The elevator excavations unearthed additional artifacts spanning the Second Temple, Roman-Byzantine, and Ottoman periods, including a network of plastered pools and channels. Among the finds were a water cistern holding the remains of dozens of pots, many of which were intact, a section of the “Lower Aqueduct” that transported water from Solomon’s Pools near Bethlehem all the way to the Temple Mount in Jerusalem, and an industrial pool built by soldiers of Rome’s Tenth Legion who were stationed in Jerusalem in 130 CE.

Jerusalem Affairs Minister Zeev Elkin, who inaugurated the Western Wall Elevator Project, called the discoveries “truly exciting.”

“They provide proof of a continuous Jewish presence in Jerusalem for millennia. Under my leadership, Israel’s Ministry of Jerusalem Affairs and Heritage will continue to preserve and develop Jerusalem’s rich Jewish past and transform the capital into a modern, innovative city,” he said.

According to Gutfeld, the sheer number of water channels, cisterns, and pools discovered in the area reflects the “central role played by Jerusalem’s water supply throughout the ages.”