Poort van de Stammen –  Gate of the Tribes

Nederlands + English

Joden zijn voor het eerst sinds 1967 door de Poort van de Stammen naar binnen gegaan.

Door TPS

Een groep Joodse aanbidders betrad zondag de Tempelberg door de Poort van de Stammen in het noordelijke deel van de Berg, de eerste keer dat dit gebeurde sinds 1967, toen bevrijden de IDF-parachutisten de heilige plaats tijdens de Zesdaagse Oorlog.

De groep kwam binnen door de Poort van de Stammen en werd begeleid door een politieagent van de Tempelberg, en sommigen verlieten de Tempelberg door dezelfde poort.

Tom Nisani, CEO van Beyadenu voor de Tempelberg zei dat de “Joodse binnenkomst door de Poort van de Stammen laat zien dat er geen rechtvaardiging is voor de bedreigingen en beweringen dat als we onze soevereiniteit en fundamentele vrijheden op de Berg uitoefenen, er verschrikkelijke dingen zullen gebeuren.”

“Vanmorgen zijn Joden vlot en zonder problemen door de Poort van de Stammen binnengekomen. Dit precedent moet eerst worden toegepast bij speciale gelegenheden, wanneer veel Joden de berg opgaan door de Hallel [Mugrabim] Poort, die hen niet allemaal kan faciliteren. Het is een positieve ontwikkeling,” zei hij.


Mugrabim (Marokkaanse) Poort

Joden mogen de Tempelberg gewoonlijk alleen betreden door de Mugrabim (Marokkaanse) Poort, die direct naast de Kotel, de Westelijke Muur, ligt. De rest van de negen poorten rond de Tempelberg zijn gereserveerd voor moslims.

De Poort van de Stammen, Bab al-Asbat in het Arabisch, wat de naam is voor de 12 stammen van Israël, bevindt zich in de noordoostelijke hoek van de Tempelberg. De poort bevindt zich in de buurt van de Leeuwenpoort, die vroeger ook de Poort van de Stammen werd genoemd. De poort bevindt zich in de buurt van de “Poel van Israël” en de “Toren van de Kinderen van Israël”, beide namen die door de moslims bewaard zijn gebleven.

Het ministerie van Jeruzalemzaken van de Palestijnse Autoriteit zei dat het de ontwikkeling “met grote bezorgdheid” bekeek.

“De Israëlische bezetting volhardt met zijn gevaarlijke pogingen om de religieuze, historische en wettelijke status quo van de moskee te veranderen,” beweerde het ministerie, zeggende dat de Joden die de Tempelberg bezoeken een “directe provocatie zijn van de gevoelens van alle moslims over de hele wereld.”

De PA riep de Arabische en islamitische landen en de internationale gemeenschap op om “hun verantwoordelijkheden te handhaven en de Israëlische schendingen te stoppen die steeds gevaarlijker worden bij de al-Aqsa moskee en verschrikkelijke gevolgen in het vooruitzicht stellen.”

Sheikh Omar Kiswani, de directeur van de Tempelberg moskeeën, beschreef het incident als “een ernstige stap die de status quo schendt op de heilige plaats en de overeenkomsten die zijn ondertekend tussen Israël en Jordanië met betrekking tot de zaken van de moskee.”

Het lijkt erop dat de speciale toegang van zondag geen nieuwe permanente regeling was.

Het bezoek van Joden aan de Tempelberg, de heiligste plaats van het Jodendom, is beperkt in tijd en ruimte, evenals het aantal bezoekers dat op een bepaald moment toegang heeft. Hoewel de rechten van de joden om de Tempelberg te bezoeken de laatste jaren zijn verbeterd, is er nog veel dat ontbreekt en de staat Israël heeft nog geen volledige vrijheid van godsdienst toegekend aan joden die de Tempelberg bezoeken.

Terwijl moslims de heilige plaats vrij kunnen betreden, worden Joden gescreend door metaaldetectoren, worden zij aan veiligheidscontroles onderworpen en is het hen verboden Joodse religieuze voorwerpen mee te brengen naar de plaats.

 

*********************************************


Mugrabim (Moroccans) Gate

ENGLISH

Jews entered through the Gate of the Tribes for the first time since 1967.

By TPS

A group of Jewish worshipers entreated the Temple Mount on Sunday through the Gate of the Tribes in the northern part of the Mount, the first such occurrence since 1967, when liberating IDF paratroopers entered the holy site during the Six Day War.

The group entered through the Gate of the Tribes and was escorted by a Temple Mount police officer, and some left the Temple Mount through the same gate.

Tom Nisani, CEO of Beyadenu for the Temple Mount said that the “Jewish entry through the Gate of the Tribes shows that there is no justification for the threats and claims that if we exercise our sovereignty and basic freedoms on the Mount, terrible things will happen.”

“This morning, Jews entered through the Gate of the Tribes smoothly and without any problems. This precedent should be first implemented on special occasions when many Jews ascend the Mount through the Hallel [Mugrabim] Gate, which cannot facilitate all of them. It is a positive development,” he said.


Mugrabim (Marokkaanse) Poort – Mugrabim (Moroccans) Gate

Jews are usually allowed to enter the Temple Mount only through the Mugrabim (Moroccan) Gate, which is right next to the Kotel, Western Wall. The rest of the nine gates around the Temple Mount are reserved for Muslims.

The Gate of the Tribes, Bab al-Asbat in Arabic which is the name for the 12 tribes of Israel, is located in the northeast corner of the Temple Mount. The gate is located near the Lions’ Gate, which was also formerly called the Gate of the Tribes. The gate is nearby the “Pool of Israel” and the “Tower of the Children of Israel,” both names preserved by the Muslims.

The Palestinian Authority’s Ministry of Jerusalem Affairs said that it “views with grave concern” the development.

“The Israeli occupation persists in its dangerous attempts to change the religious, historical, and legal status quo of the mosque,” the ministry alleged, saying the Jews visiting the Temple Mount is a “direct provocations of the feelings of all Muslims around the world.”

The PA called on the Arab and Islamic countries and the international community to “uphold their responsibilities and stop the Israeli violations which are becoming more dangerous at al-Aqsa mosque and portend dire consequences.”

Sheikh Omar Kiswani, the director of the Temple Mount mosques, described the incident as “a serious step that violates the status quo at the holy site and the agreements signed between Israel and Jordan concerning the affairs of the mosque.”

It appears that Sunday’s special entry was not a new permanent arrangement.

Jews’ visits to the Temple Mount, Judaism’s holiest site, are limited in time, and space, as well as the number of visitors allowed access at any given time. While Jews’ rights to worship at the site have improved in recent years, much remains wanting, and the full freedom of worship has yet to be granted by the State of Israel to Jews visiting the Temple Mount.

While Muslims enter the holy site freely, Jews are screened by metal detectors, undergo security searches, and are banned from bringing Jewish religious objects to the site.