Palestijnen zwaaien met Hamas-vlaggen buiten de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg in
Jeruzalem tijdens de laatste vrijdag van de Ramadan, 29 april 2022. (Jamal Awad/Flash90)
Palestinians wave Hamas flags outside the Al-Aqsa mosque on the Temple Mount in
Jerusalem during the last Friday of Ramadan, April 29, 2022. (Jamal Awad/Flash90)

Nederlands + English

De politie-eenheden van Jeruzalem werken “hand in hand” met Israëls veiligheidsdiensten en het leger om de veiligheid en de openbare orde in Jeruzalem te waarborgen tijdens de komende ramadan-feestdagen, die een grote toestroom van bezoekers naar de stad zullen brengen, vertelden ambtenaren aan World Israel News.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Tijdens een mediaconferentie zeiden hoge Israëlische politiefunctionarissen dat zij het aantal politieagenten op patrouille bij de Oude Stad, bij de Damascuspoort en de scheidingslijn tussen Oost- en West-Jeruzalem opvoeren.

Functionarissen van de grenspolitie en militaire troepen zullen ter plaatse voor versterking zorgen, aldus de functionarissen, met als doel “de operationele paraatheid te vergroten”.

Jeruzalemse politieagenten hebben een “culturele gevoeligheidstraining” ondergaan voor de beste praktijken in de omgang met moslimpelgrims naar Jeruzalem, van wie velen naar verwachting de stad zullen bezoeken vanuit door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden in Judea en Samaria.

“We hebben ook Arabische moslim– en Arabische christelijke politieagenten in onze gelederen die ons gaan helpen tijdens” de ramadan-feestdagen, zei de ambtenaar.

Het terreurfenomeen TikTok, waarbij Arabische jongeren Joden aanvallen en opruiende berichten verspreiden op het sociale medianetwerk, is dit jaar een bijzonder aandachtspunt voor de politie.

Tijdens de Ramadan zijn er mensen die opruiend en desinformatie verspreiden, met als doel misbruik te maken van onschuldige jongeren” om hen te beïnvloeden tot het plegen van aanslagen, zei de ambtenaar.

“We hebben een speciale eenheid gevormd die sociale media opruiing en terreur in de gaten houdt,” legde hij uit en benadrukte dat de politie ” onverbiddelijk zal optreden tegen wetsovertreders en onruststokers die de feestdag zullen gebruiken om de openbare veiligheid te schaden.”

De Israëlische politie zal nauw samenwerken met de Waqf – de Jordaanse entiteit die fungeert als de islamitische beheerder van de Tempelberg – voor logistieke kwesties zoals de levering van water en voedsel voor gebedsgangers op de locatie die hun vasten onderbreken, samen met de afvalverwijdering.

Omdat de Pesach-feestdag dit jaar samenvalt met de Ramadan, hebben deskundigen spanningen voorspeld wanneer joodse bezoekers de Tempelberg bezoeken, de heiligste plaats van het jodendom.

Moslimautoriteiten zijn al lang van mening dat alleen al de aanwezigheid van Joodse bezoekers op de Tempelberg een provocatie is die tijdens de Ramadan tot botsingen kan leiden.

Er zal “geen verandering komen in de status quo op de Tempelberg”, wat inhoudt dat Joden niet openlijk mogen bidden op de plaats en alleen op bepaalde uren mogen worden bezocht, aldus de functionaris.

De vertegenwoordiger benadrukte dat de Israëlische politie “niet aanwezig wil blijven” op de Tempelberg en het terrein alleen zal betreden als relschoppers de openbare veiligheid in gevaar brengen.

**************************************

ENGLISH

Jerusalem police units are working “hand-in-hand” with Israel’s security agencies and the military to ensure safety and public order in Jerusalem during the upcoming Ramadan holiday, which will see a major influx in visitors to the city, officials told World Israel News.

By Lauren Marcus, World Israel News

During a media conference, senior Israeli police officials said that they are bolstering the number of police officers on patrol near the Old City, at Damascus Gate, and the seam line between east and west Jerusalem.

Border Police officers and military troops will provide reinforcements on the ground, the officials said, with the goal of “increasing operational readiness.”

Jerusalem police officers have undergone “cultural sensitivity training” for best practices on interacting with Muslim pilgrims to Jerusalem, many of whom are expected to visit the city from Palestinian Authority-controlled areas in Judea and Samaria.

“We also have Arab Muslim and Arab Christian police officers in our ranks who are going to help us during” the Ramadan and Easter holiday periods, the official said.

The TikTok terror phenomenon, in which Arab youth attack Jews and spread incendiary posts on the social media network, is a particular focus for the police this year.

During Ramadan, there are those who spread inflammatory material and disinformation, with the goal of taking advantage of innocent young people” and influencing them to carry out attacks, the official said.

“We have formed a special unit that monitors social media incitement and terror,” he explained, emphasizing that the police would “deal uncompromisingly with lawbreakers and troublemakers who will use the holiday to harm public security.”

The Israeli police will be working closely with the Waqf – the Jordanian entity that serves as the Islamic custodian of the Temple Mount – on logistical issues such as water and food delivery for worshippers at the site who are breaking their fasts, along with garbage disposal.

Because the Passover holiday will overlap with Ramadan this year, some have predicted tensions as Jewish visitors tour the Temple Mount, which is the holiest site in Judaism.

Muslim authorities have long held that the mere presence of Jewish visitors at the compound is inherently provocative and could spark clashes during Ramadan.

There “will be no change to the status quo on the Temple Mount,” which sees Jews barred from openly praying at the site and restricted to visits during specific hours, the official said.

The representative stressed that the Israeli police “do not want to” maintain a presence on the Temple Mount and will only enter the compound should rioters begin endangering public security.