Hamas-betoging in de Gazastrook, 15 dec. 2007 | Bestandsfoto: AFO/Said Khatib
Hamas rally in the Gaza Strip, Dec. 15, 2007 | File photo: AFO/Said Khatib

Nederlands + English

Onderzoek door Ad Kan* leidt tot de arrestatie van Amin Abu Rashid, een vermeend Hamas-lid in Nederland, die miljoenen aan illegale fondsen voor mensenrechtenorganisaties inzamelde die rechtstreeks naar de terreurgroep werden gestuurd.

Door: Israel Hayom – Hanan Greenwood

Hamas-operatives hebben in Europa geopereerd onder het mom van journalisten en liefdadigheidsmedewerkers om fondsen te werven om de terreurorganisatie te steunen, zo heeft de Ad Kan groep* onthuld.

Sommige organisaties gerund door deze individuen zijn verboden in verschillende landen over de hele wereld, waaronder Israël en de Verenigde Staten, en in sommige gevallen werden ze ontdekt bij het inzamelen van donaties voor het uitvoeren van ernstige terreuraanslagen, waaronder zelfmoordaanslagen.

Ad Kan*, dat werd opgericht door IDF-officieren en afgestudeerden van inlichtingendiensten, houdt zich onder andere bezig met het aan het licht brengen van dergelijke illegale financieringsinspanningen.*

De gegevens die door de undercoveragenten werden verzameld, omvatten e-mailcorrespondentie en foto’s van hooggeplaatste Hamas-operators in Europa, waaronder de voormalige leider van de terreurgroep, Khaled Mashaal.

Het onderzoek van Ad Kan onthulde de methoden die Hamas gebruikt om samen te werken met anti-Israël en extreem linkse organisaties in Europa om Israël te ondermijnen.

Volgens Gilad Ach, CEO van Ad Kan, realiseerde de groep zich dat terwijl Israël Hamas militair bestreed, het niet streed tegen de illegale fondsenwerving in het buitenland.

Volgens Ad Kan* werkt Hamas al jaren samen met activisten in Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken en andere landen die activiteiten uitvoeren die de terreurgroep versterken en steunen. De activisten hebben in de loop der jaren veel zogenaamde mensenrechtenorganisaties opgericht, waaronder organisaties die legitiem lijken.

Vorige maand leidde het undercoveronderzoek van Ad Kan* tot de arrestatie van Amin Abu Rashid, de vermeende hoge Hamasfunctionaris in Nederland, die miljoenen aan illegale fondsen voor mensenrechtenorganisaties verzamelde die naar verluidt rechtstreeks naar de terreurgroep werden gestuurd.

Volgens de rapporten werd de dochter van Abu Rashid, die de fondsen beheerde, ook gearresteerd en werd 750.000 euro (826.000 dollar) in contanten in beslag genomen op verdenking dat deze bestemd waren voor Hamas.

Abu Rashid leidde minstens drie Palestijnse “mensenrechtenorganisaties” via welke het geld werd ingezameld, ogenschijnlijk als liefdadigheid.

Eén zo’n “liefdadigheidsorganisatie” werd in 2003 door de VS aangewezen als een Specially Designated Global Terrorist entity, wat betekent dat alle transacties met de organisatie illegaal zijn.

Een andere organisatie die verdacht wordt van betrokkenheid bij terreur is Asra, die beweert geld in te zamelen om weeskinderen in Gaza te steunen.

De e-mailcorrespondentie die door Israel Hayom werd verkregen, laat zien hoe Abu Rashid een populair figuur werd onder activisten van de boycotdesinvesterings- en sanctiebeweging (BDS), die hem zelfs raadplegen over hoe hij Israël het best kan kwetsen.

In één zo’n e-mail raadpleegt de activiste – een BDS-leider in Nederland, die Joods is – Abu Rashid over het inhuren van een anti-Israëlische Palestijn uit het dorp Deir al-Balah. In een andere nodigde ze Abu Rashid uit voor een vergadering van de raad van bestuur van een BDS-groep die ze leidt.

In 2017 maakten de twee deel uit van een Palestijnse campagne die Israël en het zionisme botweg aanviel ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Balfour Declaration.

Het onderzoek vermeldde ook Zaher Birawi, een omroeper van Al-Hiwar, een Arabischtalig TV-kanaal dat in Londen opereert en gelieerd is aan de Moslim Broederschap, die zijn steun uitsprak voor de zelfmoordaanslag in het Sbarro restaurant in 2001, waarbij 16 Israëli’s werden gedood, waaronder 7 kinderen en een zwangere vrouw, en 130 gewond raakten.

Ook Birawi stond aan het hoofd van verschillende “liefdadigheidsorganisaties” die gelieerd waren aan Hamas.

Andere dergelijke fondsenwervende kantoren werden ontdekt in Duitsland, Frankrijk en andere landen van de Europese Unie.

Ach zei dat de exploitatie “bijzonder verontrustend” was. Het is belangrijk dat het publiek en de regering hiervan op de hoogte zijn en beginnen in actie te komen. We mogen deze gebeurtenis, die Israël ernstig schaadt, niet negeren.”

* Ad Kan [“Ad Kan”, of “Het stopt nu”] is een Israëlische activistische organisatie die in 2015 werd opgericht door Israëlisch veiligheidspersoneel om het zionistische karakter van Israël te verdedigen tegen interne en externe anti-Israëlische troepen.

*******************************************

Video: Gazanen gaan de straat op in zeldzaam protest tegen Hamas. Krediet: Israël Hayom

Video: Gazans take to streets in rare protest against Hamas. Credit: Israel Hayom

*******************************************

ENGLISH

Investigation by Ad Kan leads to the arrest of Amin Abu Rashid, an alleged Hamas member in the Netherlands, who raised millions in illegal funds for human rights organizations that were sent directly to the terror group.

By: Israel Hayom – Hanan Greenwood

Hamas operatives have been operating in Europe under the guise of journalists and charity workers to raise funds to support the terror organization, the Ad Kan group has revealed.

Some organizations run by these individuals have been outlawed in various countries around the world, including Israel and the United States, and in some cases, they were uncovered raising donations to carry out serious terror attacks, including suicide attacks.

Ad Kan, which was founded by IDF officers and graduates of intelligence units, works to uncover such illegal funding efforts, among other things.

Video: Gazans take to streets in rare protest against Hamas. Credit: Israel Hayom

Data collected by its undercover agents included email correspondence and photos of senior Hamas operatives in Europe, including the terror group’s former leader Khaled Mashaal.

The Ad Kan investigation revealed the methods Hamas uses to work with anti-Israel and far Left organizations in Europe to undermine Israel.

According to Ad Kan CEO Gilad Ach, the group realized that while Israel was fighting Hamas militarily, it was not battling its illegal fundraising efforts abroad.

According to Ad Kan, for years, Hamas has been working with activists in the Netherlands, Britain, Denmark, and other countries carrying out activities that strengthen and support the terror group. The activists have founded many supposedly human rights organizations over the years, including ones that seem legitimate.

Last month, Ad Kan’s undercover research led to the arrest of Amin Abu Rashid, the alleged senior Hamas official in the Netherlands, who raised millions in illegal funds for human rights organizations that were reportedly sent directly to the terror group.

According to the reports, Abu Rashid’s daughter, who managed the funds, was also arrested and 750,000 euros ($826,000) in cash were seized on suspicion that they were intended for Hamas.

Abu Rashid led at least three Palestinian “human rights organizations” through which the funds were collected, seemingly as charity.

One such “charity” organization was designated by the US as a Specially Designated Global Terrorist entity in 2003, which means that all transactions with the organization are illegal.

Another organization suspected of terror involvement is Asra, which claims to gather funds to support orphans in Gaza.

The email correspondence obtained by Israel Hayom showed how Abu Rashid became a popular figure among boycott divestment and sanctions (BDS) movement activists, who even consult him on how to best hurt Israel.

In one such email, the activist – a BDS leader in the Netherlands, who is Jewish – consults Abu Rashid about hiring an anti-Israeli Palestinian from the village of Deir al-Balah. In another one, she invited Abu Rashid to a meeting of the board of directors of a BDS group she runs.

In 2017, the two were part of a Palestinian campaign that bluntly attacked Israel and Zionism on the occasion of the 100th anniversary of the Balfour Declaration.

The investigation also mentioned Zaher Birawi, a broadcaster on Al-Hiwar, an Arabic-language TV channel operating in London and affiliated with the Muslim Brotherhood, who expressed support for the 2001 Sbarro restaurant suicide bombing, in which 16 Israelis were killed, including 7 children and a pregnant woman, and 130 were injured.

Birawi too headed several “charity” organizations affiliated with Hamas.

Other such fundraising offices were reported in Germany, France, and other countries of the European Union.

Ach said the development was “particularly disturbing. It is important that the public and the government know about this, and start mobilizing. We must not ignore this event that hurts Israel severely.”

* Ad Kan [“Ad Kan,” or “It Stops Now”] is an Israeli activist organization founded in 2015 by Israeli security personnel to defend the Zionist character of Israel against internal and external anti-Israel forces.