Israëlische soldaten en reddingspersoneel op de plaats van een steekpartij bij het knooppunt Neve Daniel, nabij Jeruzalem, 31 mrt. 2022. (Foto: Yonatan Sindel/Flash 90)
Israeli soldiers and rescue personnel at the scene of a stabbing attack by the Neve Daniel junction, near Jerusalem, Mar. 31, 2022. (Photo: Yonatan Sindel/Flash 90)

Nederlands + English

Een terrorist zwaaiend met een schroevendraaier werd doodgeschoten in een bus nadat hij een van de passagiers begon neer te steken, een jonge man die in ernstige toestand in het ziekenhuis werd overgebracht.

Bron: Allisrael News

Een gewapende passagier schoot de aanvaller neer onmiddellijk nadat hij herkende wat er gebeurde.

De aanval vond plaats op de Westelijke Jordaanoever, waar Joodse en Palestijnse gemeenschappen naast elkaar leven. De Israel Defense Forces meldden dat de aanval plaatsvond in Elazar op een bus. De 33-jarige Palestijn werd doodgeschoten.

Dit incident volgt op drie dodelijke aanslagen in Israël in één week, waarbij 11 doden vielen en het land in hoogste staat van paraatheid verkeerde, vooral nu de doorgaans gespannen moslimmaand Ramadan nadert.

Gisteren nog zei de Israëlische premier Naftali Bennett in een toespraak tot de natie, dat burgers die een vergunning hebben, hun wapens moeten dragen.

“Wat wordt er van u verwacht, burgers van Israël? Alertheid en verantwoordelijkheid. Open uw ogen. Wie een vergunning heeft om een wapen te dragen, voor hen is het moment om deze te dragen,” zei hij.

De leider van de Islamitische Jihad, Ziyad al-Nakhaleh, riep de gewapende vleugel van zijn terreurgroep op tot “grote waakzaamheid” nadat er vanochtend botsingen tussen Israëlische soldaten en Palestijnen hadden plaatsgevonden in Jenin, de stad waar de schutter van Bnei Brak woonde. Bij de inval in Jenin werden twee Palestijnen gedood, volgens gezagsfunctionarissen. De IDF zei dat één Israëlische soldaat gewond raakte.

“Vanmorgen opereerden IDF- en Israëlische grenspolitietroepen in Jenin om verdachten aan te houden. Tijdens de activiteit openden Palestijnse schutters het vuur op de troepen. IDF-troepen reageerden met vuur,” zei het leger in een verklaring. “We zijn ons bewust van meldingen van gewonde Palestijnen.”

Eveneens vanochtend betrad het rechtse Knessetlid Itamar Ben Gvir – die speciale toestemming had gevraagd om de Tempelberg, het plein van de al Aqsa Moskee, te mogen betreden met een politie-escorte.

“De boodschap van mijn bezoek is eenvoudig: Ik geef me niet over en ik buig niet,” zei hij. “De staat Israël mag niet toegeven aan die terroristen die ons allemaal willen vermoorden.”

Sommige functionarissen vreesden dat zijn bezoek opruiend zou zijn. Ben Gvir botst vaak met Arabieren en verschijnt op de plaats van terreuraanslagen om te protesteren.

Ram Ben Barak, hoofd van de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van de Knesset, zei dat de politie het bezoek van Ben Gvir niet had mogen toestaan.

“Ben Gvir en Hamas hebben een gemeenschappelijk belang: Onrust stoken,” zei hij. “Wat Ben Gvir betreft, als het bezoek zonder incidenten verloopt, zal het een gemiste kans zijn.

Gisteravond belde de Amerikaanse president Joe Biden met Bennett om zijn medeleven te betuigen en steun te betuigen aan Israël tijdens wat een nieuwe golf van terrorisme lijkt te zijn.

Tijdens een spoedvergadering gisteravond van het veiligheidskabinet besloten de ministers ondanks de aanslagen door te gaan met het versoepelen van de beperkingen voor Palestijnen tijdens de Ramadan. Bennett had deze versoepeling aangekondigd naast het verhogen van het aantal werkvergunningen voor Gazanen tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken eerder deze week.

Minister van Defensie Benny Gantz zei dat hij de veiligheid zal opvoeren en de politiemacht zal versterken met 1.000 soldaten en indien nodig reservisten zal oproepen. De Israëlische politie heeft ook om meer geld gevraagd om haar capaciteiten uit te breiden.

Vorig jaar leidden de spanningen tijdens de Ramadan uiteindelijk tot een 11-daagse oorlog tussen Israël en terreurgroepen in Gaza, naast geweld tussen Joodse en Arabische gemeenschappen in Israël.

 

ENGLISH:

A terrorist wielding a screwdriver was shot dead on a bus after he started to stab one of the passengers – a young man who was hospitalized in serious condition,

Source: Allisrael News

An armed passenger shot the assailant immediately after recognizing what was happening.

The attack took place in the West Bank, where Jewish and Palestinian communities are side by side. The Israel Defense Forces reported the attack took place in Elazar on a bus. The 33-year-old Palestinian was shot killed.

This incident comes on the heels of three deadly attacks in Israel in one week that left 11 dead and the country on high alert, especially as the typically tense Muslim month of Ramadan approaches.

Just yesterday Israeli Prime Minister Naftali Bennett said that civilians who have permits should carry their weapons.

“What is expected of you, citizens of Israel? Alertness and responsibility. Open your eyes. Whoever has a license to carry a weapon, this is the time to carry it,” he said.

Islamic Jihad leader Ziyad al-Nakhaleh called for his terror group’s armed wing to beon “high alert” as well after clashes between Israeli soldiers and Palestinians took place this morning in Jenin, the city where the Bnei Brak shooter lived. In the Jenin raid, two Palestinians were killed, according to health officials. The IDF said one Israeli soldier was injured.

“This morning, IDF and Israel Border Police troops operated in Jenin to apprehend suspects. During the activity, Palestinian gunmen opened fire at the troops. IDF troops responded with fire,” the army said in a statement. “We are aware of reports of injured Palestinians.”

Also this morning, right-wing Knesset Member Itamar Ben Gvir – who had requested special permission to ascend to the Temple Mount, the plaza of al Aqsa Mosque – entered the compound with a police escort.

“The message of my visit is simple: I don’t surrender and I don’t fold,” he said. “The State of Israel must not give in to those terrorists who want to murder us all.”

Some officials feared that his visit would be incendiary. Ben Gvir frequently clashes with Arabs and shows up at the scene of terror attacks to protest.

Ram Ben Barak, head of the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee, said the police should not have allowed Ben Gvir to visit.

“Ben Gvir and Hamas have a common interest: To stir up trouble,” he said. “As far as Ben Gvir is concerned, if the visit passes without incident, it will be a missed opportunity.”

Last night, U.S. President Joe Biden called Bennett to offer condolences and express support for Israel during what appears to be a new wave of terrorism.

At an emergency security cabinet meeting last night, ministers decided to go forward with easing restrictions for Palestinians during Ramadan despite the attacks. Bennett had announced this easing in addition to increasing the number of work permits for Gazans during U.S. Secretary of State Antony Blinken’s visit earlier this week.

Defense Minister Benny Gantz said he will ramp up security and bolster police forces with 1,000 soldiers and calling up reservists if need be. Israel Police also asked for more funding in order to expand its capabilities.

Last year, Ramadan tensions eventually led to an 11-day war between Israel and terror groups in Gaza in addition to violence between Jewish and Arab communities in Israel.