Palestinian terrorists As’ad al-Rifa’i (L) and Sabhi Abu Shakir (Israel police)

Nederlands + English

In de rechtszaal schreeuwde de burgemeester van Elad, Yisrael Porush, tegen de terroristen: “Honden, smeerlappen, jullie verdienen de doodstraf!”

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Twee Palestijnse terroristen die vorige maand een dodelijke aanslag uitvoerden in Elad werden donderdag aangeklaagd, en de burgemeester van de stad riep op om hen de doodstraf te geven.

De aanklager in de rechtbank van Tel Aviv noemde drie aanklachten van moord onder verzwarende omstandigheden in een daad van terreur, en vijf aanklachten van poging tot moord tegen As’ad al-Rifa’i (19) en Sabhi Abu Shakir (20). Andere aanklachten, waaronder het illegaal binnenkomen van Israël, werden eveneens opgesomd.

De aanklacht beschreef in detail hoe en waarom de twee hun plannen uitvoerden. Abu Shakir wilde al een jaar sterven als “martelaar” in een terreuraanslag, na de dood van een vriend in een botsing met Israëlische soldaten. Al-Rifa’i, die eerst had geweigerd zich bij hem aan te sluiten, veranderde van gedachten nadat hij religieuzer was geworden en woedend was geworden door berichten dat Israël moslimaanbidders op de Tempelberg letsel aandeed.

Het tweetal probeerde aan wapens te komen, maar slaagde daar niet in. In plaats daarvan bewapenden ze zich met bijlen en messen. Elad was hun doelwit omdat zij de stad kenden nadat zij er gedurende de zes voorafgaande maanden illegaal hadden gewerkt.

De nacht voor de aanslag, die zij besloten te plegen op de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, gingen zij naar een hotel in Ramallah waar zij hun testamenten schreven. Zij ondergingen ook een zuiveringsritueel dat een religieuze voorwaarde was om als martelaar te sterven.

Met de hulp van een vriend knipten ze een gat in de veiligheidsomheining en belden een taxidienst. De nietsvermoedende chauffeur, Oren Ben Yiftach, bracht hen naar hun bestemming. Toen ze aankwamen, staken en hakten de terroristen 21 keer op hem in, waarbij hij onmiddellijk werd gedood.

Daarna renden ze naar een park vol feestvierders en zwaaiden met hun wapens naar iedereen die binnen hun bereik kwam. Twee plaatselijke bewoners, Yonatan Habakuk en Boaz Gol, werden gedood, waarbij Habakuk’s zesjarige zoon ooggetuige was van de dood van zijn vader. Ze raakten een oudere man op straat en een vader die met zijn vier kinderen op een bankje in het park zat, waarbij hij ernstig gewond raakte aan het hoofd, maar dankzij medisch ingrijpen niet fataal werd.

Een burger die de festiviteiten in een park bewaakte, zag kinderen in paniek op hem afrennen en ging de terroristen te lijf. Zij hakten hem meerdere malen, waardoor ook hij ernstig gewond raakte, maar ook hij overleefde.

Als laatste daad sloeg het tweetal de autoruiten aan diggelen van twee joden die zaten te eten, in een poging hen te bereiken. Een van de slachtoffers gooide zijn bord met warm eten naar een terrorist, terwijl zijn vriend erin slaagde de terrorist aan zijn kant van de auto af te weren.

Al-Rifai en Abu Shakir vluchtten vervolgens en verborgen zich 62 uur lang in het kreupelhout buiten Elad totdat veiligheidstroepen hen vonden. Ze gaven zich zonder slag of stoot over en reconstrueerde uiteindelijk hun moordpartij voor de politie.

In de rechtszaal schreeuwde de burgemeester van Elad, Yisrael Porush, tegen de terroristen: “Honden, smeerlappen, jullie verdienen de doodstraf!”

Buiten zei Porush tegen verslaggevers: “Ik weet niet waarom ze nog leven, mensen die gezinnen hebben verwoest… die honderden kinderen psychologische schade hebben berokkend door de dingen die ze hebben gezien.”

“Ik kwam om hen en de Staat Israël in de ogen te kijken, om te begrijpen hoe deze mensen zelfs maar kunnen glimlachen en praten, hoe ze zelfs maar berecht kunnen worden,” voegde hij eraan toe. “Ze hadden al van deze wereld verdwenen moeten zijn.”

Terwijl het openbaar ministerie vroeg om de terroristen in voorlopige hechtenis te houden tot het einde van het proces, verlengde de rechtbank hun hechtenis op dit moment slechts tot de volgende zitting, op 4 juli.

 

ENGLISH

In the courtroom, Elad Mayor Yisrael Porush yelled at the terrorists, “Dogs, rags, you deserve the death penalty!”

By Batya Jerenberg, World Israel News

Two Palestinian terrorists who carried out a deadly attack in Elad last month were indicted Thursday, and the town’s mayor called for them to be given the death penalty.

The prosecution in Tel Aviv’s District Court listed three counts of murder under aggravated circumstances in an act of terror, and five counts of attempted murder against As’ad al-Rifa’i (19) and Sabhi Abu Shakir (20). Other charges, including entering Israel illegally, were also enumerated.

The indictment described in detail how and why the two carried out their plans. Abu Shakir had wanted to die as a “martyr” in a terror attack for a year, following a friend’s death in a clash with Israeli soldiers. Al-Rifa’i, who had first refused to join him, changed his mind after becoming more religious and being angered by reports that Israel was harming Muslim worshipers on the Temple Mount.

The pair tried to obtain guns but were unsuccessful. Instead, they armed themselves with axes and knives. Elad was their target because they knew the town after working there illegally for the previous six months.

The night before the attack, which they decided should take place on Israeli Independence Day, they went to a hotel in Ramallah where they wrote their wills. They also underwent a purification rite that was a religious prerequisite to dying as martyrs.

With a friend’s help they then cut a hole in the security fence and called a taxi service. The unsuspecting driver, Oren Ben Yiftach, took them to their destination. When they arrived, the terrorists stabbed and hacked him 21 times, killing him immediately.

They then ran toward a park full of revelers, swinging their weapons at anyone within reach. Two local residents, Yonatan Habakuk and Boaz Gol, were killed, with Habakuk’s six-year-old son an eyewitness to his father’s death. They hit an elderly man on the street and a father who was sitting on a park bench with his four children, injuring him severely in the head but not fatally, thanks to medical intervention.

A civilian who was guarding the celebrations at a park saw children running towards him in a panic and went to confront the terrorists. They hacked him several times, seriously injuring him as well, but he, too, survived.

As their last act, the pair shattered the car windows where two Jews were eating, in an effort to reach them. One victim threw his plate of hot food at one terrorist, while his friend managed to fend off the terrorist on his side of the car.

Al-Rifai and Abu Shakir then fled, hiding for 62 hours in the brushland outside Elad until security forces found them. They gave themselves up without a fight and eventually reenacted their murderous spree for the police.

In the courtroom, Elad Mayor Yisrael Porush yelled at the terrorists, “Dogs, rags, you deserve the death penalty!”

Speaking to reporters outside, Porush said, “I don’t know why they’re even alive [now], people who destroyed families… who harmed hundreds of children psychologically from the sights they saw.”

“I came to look them in the eyes and the State of Israel in the eye, to understand how these people can even smile and talk, how they can even be put on trial,” he added. “They should have already been gone from this world.”

While the prosecution asked that the terrorists be remanded until the end of the trial, the court extended their detention at this point only until the next hearing, on July 4.