Speciale eenheden van de IDF in Jenin (Foto: IDF woordvoerderseenheid)
IDF special forces in Jenin (Photo: IDF spokesperson unit)

Nederlands + English

IDF zoekt delicaat evenwicht tussen het verhinderen van versterking van terroristen en het ondersteunen van de stabiliteit van de Palestijnse Autoriteit. Sinds de laatste operatie heeft de IDF zich weerhouden van actie, terwijl de terroristen zich konden hergroeperen, herbewapenen en explosieven konden opslaan.

Door: Ynet

Meer dan 20 dagen zijn verstreken sinds de operatie van de Israel Defense Forces in het vluchtelingenkamp Jenin, maar het lijkt erop dat een terugkeer noodzakelijk kan zijn. Bronnen binnen het veiligheidsapparaat onthullen dat Palestijnse terroristen proberen opnieuw alles weer op te bouwen vanuit de puinhopen, waarbij ze zich richten op infrastructuur, het produceren van krachtige ladingen en het verzamelen van vernieuwde munitie.

Kort nadat de bulldozers van de IDF zich terugtrokken uit het vluchtelingenkamp in Jenin, kwam het bestuur van de Palestijnse Autoriteit onmiddellijk in actie. Interessant genoeg kwam dit overeen met de doelstellingen van de recente IDF-operatie. Tientallen terroristen werden gearresteerd en in de straten van de stad vond een demonstratie van gezag en handhaving van de openbare orde plaats.

Het laatste bezoek van PA-president Mahmoud Abbas was het hoogtepunt dat de positie van de Palestijnse Autoriteit in het vluchtelingenkamp versterkte. De IDF blijft echter voorzichtig en is zich ervan bewust dat het niet alleen op de Palestijnen kan vertrouwen. Hoewel het Israëlische leger sinds de operatie niet meer in het kamp heeft geopereerd, verduidelijken veiligheidsfunctionarissen dat ze de inspanningen van de PA om Jenin weer te besturen – een kritiek Israëlisch veiligheidsbelang – niet willen hinderen, ondanks de groeiende opleving van terroristen in het kamp.

“Om het terrorisme tegen te gaan, zijn er periodieke operaties in Jenin nodig om te voorkomen dat het opnieuw de kop opsteekt in het vluchtelingenkamp,” aldus een veiligheidsfunctionaris. “Hoewel niet op de schaal van de laatste operatie, zijn gerichte kortdurende operaties van twee uur, zoals de recente operatie in de buurt van Tulkarm, op handen.” De ambtenaar zei dat het waarschijnlijk is dat Jenin in de nabije toekomst opnieuw zal worden binnengevallen.

 

**************************************************

**************************************************


ENGLISH

IDF strikes delicate balance between hindering terrorists’ reinforcement and supporting the Palestinian Authority’s stability; Since the last operation, IDF has refrained from action, allowing the terrorists to regroup, rearm, and stockpile explosives.

By: Ynet

Over 20 days have passed since the Israel Defense Forces’ operation in the Jenin refugee camp, but it appears a return may be necessary. Sources in the security establishment reveal that Palestinian terrorists are attempting to rebuild from the ruins, focusing on infrastructure, producing potent charges, and collecting renewed munitions.

Shortly after the IDF bulldozers withdrew from the Jenin refugee camp, Palestinian Authority personnel promptly stepped in, seeking to establish governance. Interestingly, this aligned with the objectives of the recent IDF operation. Dozens of terrorist operatives were arrested, and a display of governance and enforcement of public order unfolded on the city’s streets.

The latest visit from PA President Mahmoud Abbas was the climax that bolstered the Palestinian Authority’s position in the refugee camp. However, the IDF remains cautious, aware that it can not rely solely on the Palestinians. While the Israel military has not operated in the camp since the operation, security officials clarify that they aim not to obstruct the PA’s efforts to govern Jenin again – a critical Israeli security interest – despite the growing terrorist resurgence in the camp.

“Thwarting terrorism requires periodic operations in Jenin to prevent its resurgence in the refugee camp,” according to a security official. “While not on the scale of the latest operation, targeted short-term two-hour operations, like the recent one near Tulkarm, are imminent.” The official said that entering Jenin again is likely in the near future.