Printscreen YouTube

Nederlands + English

Israël blijft nieuwe wegen inslaan als ’s werelds testlaboratorium voor “COVID-19”, want het wordt het eerste land ter wereld dat een vierde injectie aanbiedt aan zijn burgers.

Nu het aantal infecties toeneemt, ondanks de vaccinaties, weigeren steeds meer Israëli’s de prik te nemen.

In feite wordt meer dan de helft van het land volgens de definities niet langer als “gevaccineerd” beschouwd. Deze tegenwerking, waarover zelden over wordt bericht in de algemene media, is een teken dat het Israëlische publiek, dat door hun eigen regering is gebruikt als een massale test voor de “vaccinatie” van Big Pharma. De druk van de overheid om het aantal injecties te verhogen, begint men nu te negeren.

Vanaf de begindagen van het coronavirus heeft de Israëlische regering geprobeerd haar burgers te gebruiken om te zien hoe ver een gecentraliseerde regering zou kunnen gaan. Eerst met draconische lockdowns en daarna met de “vaccin”-push, is Israël gebruikt om zowel social engineering als farmaceutica te testen.

Israël wordt gezien als een baken voor de gesocialiseerde geneeskunde, en het is de enorme databank van medische gegevens van burgers die bedrijven als Pfizer wilden hebben en die ze natuurlijk prompt kregen, toen de deal eenmaal was getekend om een vrije aanvoer van injecties toe te staan.

Met therapeutica die nauwelijks gebruikt worden, worden dokters ontslagen omdat ze vraagtekens zetten bij de status quo, en “vaccins” die zonder verdere vragen worden opgedrongen, kan men zich afvragen of Israël al dan niet moet worden gezien als een boegbeeld voor het succes van de gesocialiseerde geneeskunde, of beschouwen veel burgers eerder dit als een voorbeeld van op hol geslagen medisch fascisme.

***********************************

***********************************
ENGLISH

Israel continues to break new ground as the world’s test lab for “COVID-19,” as it becomes the first nation in the world to offer a fourth injection to its citizens.

Of course as infections increase, despite the injections, more and more Israelis are refusing to take the jab.

In fact over half the country is no longer considered “vaccinated” according to the definitions. This push back, rarely reported in global media, is a sign that the Israeli public, which has been used by its government as a massive test for Big Pharma’s “vaccination,” has begun to ignore the government’s push for increased injections.

From the early days of the coronavirus, the Israeli government has attempted to use its citizenry to see just how far a centralized government could go. First with draconian lockdowns and then the “vaccine”push, Israel has been used to test both social engineering and pharmaceuticals.

Seen as a beacon for socialized medicine, it is Israel’s massive database of its citizens medical records that companies like Pfizer wanted and of course were promptly given, once the deal was inked to allow a free flow of injections.

With therapeutics hardly used, doctors fired for questioning the status quo, and “vaccines” pushed without questioning, one wonders whether or not Israel should be seen as a beacon for the success of socialized medicine or what many citizens are arguing is rather an example of medical fascism gone wild.