Moslimaanbidders op de Tempelberg, biddend op de al-Aqsa-basis tijdens Ramadan 2021
Muslim worshippers on the Temple Mount, praying at the al-Aqsa compound during Ramadan 2021 (ArabPress)

Nederlands + English

Door: Jerusalem Center for public Affairs –  Yoni Ben Menachem

• De Palestijnse terroristische organisaties bereiden zich, in coördinatie met Hezbollah en Iran, voor op een grote militaire confrontatie met Israël tegen het Ramadan-seizoen, 22 maart – 20 april 2023.
• In een strategische beslissing van de as van verzet zijn de voorbereidingen voor een confrontatie al geruime tijd aan de gang en omvatten grootschalige wapensmokkel naar Israël en Judea en Samaria.
Ergens op 11 of 12 maart infiltreerde een terrorist vanuit Libanon in Israëls Galilea en pleegde een bomaanslag in het Megiddo-gebied met behulp van een geavanceerd explosief. De acties waren belangrijke inlichtingen- en operationele mislukkingen van de IDF. Het politieke echelon had opdracht moeten geven tot een militaire reactie; het uitblijven van een reactie tast de afschrikking van Israël verder aan.

Er wordt aangenomen dat de terrorist die Israëlisch grondgebied infiltreerde een Palestijn was die tot de Hamas-troepen in Zuid-Libanon behoorde en door Hezbollah-experts was getraind in het activeren van het geavanceerd gevormde explosief. Hamas rekruteert in de vluchtelingenkampen Tyre en Sidon.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah wist van de infiltratieoperatie en keurde deze goed. Het was een gezamenlijke operatie van Hezbollah en Hamas zonder vingerafdrukken achter te laten, en de twee organisaties namen geen verantwoordelijkheid voor de aanval.

Hamas-chef Saleh Al-Arouri en Hassan Nasrallah in Beiroet.

Volgens inlichtingengegevens uit verschillende bronnen schatten Israëlische veiligheidsfunctionarissen in dat er tegen de maand Ramadan een ongekend conflict zal ontstaan ​​met de Palestijnse terroristische facties op verschillende fronten, dat kan uitmonden in een militair conflict dat acuter is dan het conflict in de Gazastrook in mei 2021.

Zichtbare tekenen getuigen hiervan ook: de Hamas- en Islamitische Jihad-organisaties hebben de afgelopen weken de opruiing tegen Israël opgevoerd en een campagne van psychologische oorlogsvoering gelanceerd om het moreel van Israël te verzwakken.

Waarschuwing van de terroristische chef van Hamas

Saleh al-Arouri, de vice-voorzitter van de Hamas-beweging en hoofd van de militaire vleugel op de Westelijke Jordaanoever, de man die in Beiroet de activiteiten met Hezbollah coördineert, zei in een interview op de officiële website van Hamas op 14 maart 2023: dat de komende gebeurtenissen erg moeilijk zullen zijn voor de “bezetting en haar kolonisten”. Het “verzet” op de Westelijke Jordaanoever bevindt zich in een staat van escalatie en diversifieert zijn wapens.

Marwan Issa, de schimmige plaatsvervangend commandant van de militaire vleugel van Hamas in de Gazastrook, gaf een hint voor mogelijk massaal raketvuur vanuit de Gazastrook richting Israël. Hij vertelde het Al-Aqsa-kanaal op 15 maart 2023 dat het “politieke project op de Westelijke Jordaanoever is beëindigd; de vijand maakte een einde aan de Oslo-akkoorden; en de komende dagen zullen veelbewogen zijn.”

Issa vervolgde: Een politieke oplossing op de Westelijke Jordaanoever “behoort tot het verleden…. Elke escalatie in het gebied van de Al-Aqsa Moskee zal resulteren in een reactie vanuit de Gazastrook; Hamas in Gaza zal niet [slechts] een waarnemer zijn van de gebeurtenissen in Jeruzalem.”

“De wens om zelfmoord te plegen onder de (moslim)bewoners van de Westelijke Jordaanoever is ongekend, en de staat van verzet op de Westelijke Jordaanoever is uitstekend. Dat geldt ook voor de staat van nationale eenheid tegenover de bezetting”, beweerde de Hamas-functionaris.

De Iraanse connectie

Een woordvoerder van de militaire vleugel van de Palestijnse Islamitische Jihad bedreigde Israël met een nieuwe intifada, een conflict dat het nog nooit eerder heeftmeegemaakt.

De opeenstapeling van deze verklaringen van de leiders van de terroristische organisaties in de media en inlichtingendiensten wijst op een dreigende escalatie. De door de Verenigde Staten in Aqaba op 26 februari 2023 geïnitieerde veiligheidsbijeenkomst is mislukt en het lot van de volgende bijeenkomst, gepland in de Sinaï, is onzeker. Het is zeer twijfelachtig of Israël in staat zal zijn de naderende tsunami van terrorisme te stoppen, aangezien dit een strategische beslissing is van de terroristische organisaties in samenwerking met Iran.

PIJ’s leider Ziyad al-Nakhalah (rechts) ontmoet de overleden Iraanse generaal QassemSoleimani, commandant van de Qods Force van de IRGC. ( MEHR, 2013 )

De terroristische cellen laten een toenemend gebruik van explosieven in de gebieden van Judea en Samaria zien en doen een poging om ze ook op het grondgebied van Israël zelf te activeren. De Shin Bet heeft onlangs verschillende aanvallen door Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever met behulp van explosieven verijdeld. Die waren via sociale netwerken door Hamas uit de Gazastrook gerekruteerd.

Volgens functionarissen van de militaire vleugel van Hamas markeert de aanval op Dizengoff Street in Tel Aviv op 9 maart 2023 het besluit van de organisatie om de aanvallen binnen de Groene Lijn te hervatten.

Hezbollah verscherpt de coördinatie met Hamas en de Islamitische Jihad

Volgens veiligheidsbronnen heeft tegen het begin van de maand Ramadan. Hezbollah secretaris-generaal Nasrallah met Ziyad al-Nakhala, de secretaris-generaal van de Islamitische Jihad, en met Saleh Al-Arouri, het aantal coördinatievergaderingen met het hoofd van de militaire vleugel van Hamas, in de wijk al-Dahiya in Beiroet opgevoerd. Er is een akkoord bereikt tussen Hezbollah, Hamas, de Islamitische Jihad en de Iraanse Revolutionaire Garde in Iran voor toenemende terroristische activiteiten in de komende dagen.

Hassan Nasrallah zei vorige week dat Israël zou instorten nog voor het haar 80ste jaar van haar bestaan markeert. Het interne geschil in Israël en de golf van protest over de juridische hervormingskwestie versterkten het gevoel bij de terroristische organisaties dat Israël op de rand van desintegratie staat en dat dit het moment is om de druk op te voeren door middel van terroristische daden.

Ondanks de heisa destijds, deed de overeenkomst die door de Verenigde Staten was opgesteld over de verdeling van de economische territoriale wateren van Libanon, ondertekend op 27 oktober 2022, de motivatie van Hezbollah voor terrorisme tegen Israël niet afnemen. Bovendien stelt het de Hamas-organisatie in staat haar militaire infrastructuur in Zuid-Libanon en in de vluchtelingenkampen in Tyrus en Sidon te versterken.

Ambtenaren van Hamas zeggen dat de aanvallen op Israël in de komende dagen vanuit alle richtingen zullen plaatsvinden volgens de doctrine van eenwording van de fronten, inclusief raketbeschietingen vanuit Zuid-Libanon en infiltratieoperaties vanuit Zuid-Libanon op Israëlisch grondgebied.

Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei en Hezbollah-leider Hassan Nasrallah in Teheran. ( Khamenei.Ir )

Volgens veiligheidsfunctionarissen in Israël zit Iran achter al deze kwaadaardige activiteiten, dat het afgelopen jaar wapens en geld via Jordanië naar de noordelijke Westelijke Jordaanoever heeft gesmokkeld in handen van de terroristische organisaties.

De as van verzet onder leiding van Iran bereidt zich voor op een grote escalatie in de Ramadan-maand. Israël bereidt zich ook serieus voor op een scenario dat mogelijk groter is dan het militaire conflict dat plaatsvond in mei 2021.

*****************************

ENGLISH

• The Palestinian terrorist organizations, in coordination with Hizbullah and Iran, are preparing for a major military confrontation with Israel toward the Ramadan season, March 22–April 20, 2023.
• In a strategic decision by the axis of resistance, preparations for a confrontation have been proceeding for a long time and includedlarge-scale smuggling of weapons into Israel and Judea and Samaria.
By: Jerusalem Center for public Affairs –  Yoni Ben Menachem

Sometime on March 11 or 12, a terrorist infiltrated from Lebanon into Israel’s Galilee and launched a bomb attack in the Megiddo area using a sophisticated explosive device. The actions were major intelligence and operational failures of the IDF. The political echelon should have ordered a military response; the lack of response furthererodes Israel’s deterrence.

It is believed that the terrorist who infiltrated Israeli territory was a Palestinian whobelonged to the Hamas forces in southern Lebanon and trained by Hizbullah experts on how to activate the sophisticated shaped explosive device. Hamas is recruiting in the Tyre and Sidon refugee camps.

Hizbullah leader Hassan Nasrallah knew about the infiltration operation and approvedit. It was a joint operation by Hizbullah and Hamas without leaving fingerprints, andthe two organizations took no responsibility for the attack.

Hamas military chief Saleh Al-Arouri and Hassan Nasrallah in Beirut.

According to intelligence data from various sources, Israeli security officials assess that approaching the month of Ramadan there will be an unprecedented conflict with the Palestinian terrorist factions on several fronts that may deteriorate into a military conflict more acute than the conflict in the Gaza Strip in May 2021.

Visible signs also testify to this: the Hamas and Islamic Jihad organizations have increased the incitement against Israel in recent weeks and launched a campaign of psychological warfare to weaken Israel morale.

Hamas Terrorist Chief’s Warning

Saleh al-Arouri, the vice chairman of the Hamas movement and head of its military wing in the West Bank, the man who coordinates in Beirut the activity with Hizbullah, said in an interview to the official website of Hamas on March 14, 2023, that theevents to come will be very difficult for the “occupation and its settlers.” The “resistance” in the West Bank is in a state of escalation and it is diversifying itsweapons.

Marwan Issa, the shadowy deputy commander of Hamas’ military wing in the Gaza Strip, hinted at the possibility of massive rocket fire from the Gaza Strip towardsIsrael. He told the Al-Aqsa channel on March 15, 2023, that the “political project in the West Bank has ended; the enemy brought the Oslo Accords to an end; and thecoming days will be eventful.”

Issa continued: A political solution in the West Bank “is a thing of the past…. Anyescalation in the Al-Aqsa Mosque area will result in a reaction in the Gaza Strip; Hamas in Gaza will not [just] be an observer to events in Jerusalem.”

“The desire to commit suicide among the (Muslim) residents of the West Bank is unprecedented, and the state of resistance in the West Bank is excellent. So is the state of national unity in the face of the Occupation,” the Hamas official claimed.

The Iranian Connection

A spokesman for the military wing of the Palestinian Islamic Jihad threatened Israelwith a new intifada and a conflict it had never experienced before.

The accumulation of these statements by the heads of the terrorist organizations in themedia and intelligence information indicate an impending escalation. The security meeting initiated by the United States in Aqaba on February 26, 2023, has failed, andthe fate of the next meeting, scheduled in Sinai, is uncertain. It is very doubtfulwhether Israel will be able to stop the approaching tsunami of terrorism since this is a strategic decision by the terrorist organizations in coordination with Iran.

PIJ’s leader Ziyad al-Nakhalah (right) meeting with the late Iranian General QassemSoleimani, commander of the IRGC’s Qods Force. (MEHR, 2013)

The terrorist cells are showing the increasing use of explosive devices in the territoriesof Judea and Samaria and an attempt to activate them also within the territory of Israelitself. The Shin Bet has recently foiled several attacks using explosive devices byPalestinians from the West Bank who were recruited by Hamas from the Gaza Strip through social networks.

According to officials in the military wing of Hamas, the attack on Dizengoff Street in Tel Aviv on March 9, 2023, marks the organization’s decision to resume attacks withinthe Green Line.

Hizbullah Tightened Coordination with Hamas and Islamic Jihad

According to security sources, Hizbullah Secretary-General Nasrallah increased his coordination meetings in the al-Dahiya neighborhood in Beirut with Ziyad al-Nakhala, the Secretary-General of the Islamic Jihad, and with Saleh Al-Arouri, the head of themilitary wing of Hamas, toward the beginning of the month of Ramadan. An agreement was reached between Hizbullah, Hamas, the Islamic Jihad, and the IranianRevolutionary Guards in Iran for increasing terrorist activities in the coming days.

Hassan Nasrallah said last week that Israel would collapse even before it marks the80th year of its founding. The internal dispute in Israel and the wave of protest over the legal reform issue increased the feeling among the terrorist organizations thatIsrael is on the verge of disintegration and that this is the time to increase the pressurethrough terrorist acts.

Despite the hoopla at the time, the agreement designed by the United States on thedivision of Lebanon’s economic territorial waters, signed on October 27, 2022, did notreduce Hizbullah’s motivation for terrorism against Israel. Moreover, it allows theHamas organization to strengthen its military infrastructure in southern Lebanon andin the refugee camps in Tyre and Sidon.

Hamas officials say that the attacks on Israel in the coming days will be from alldirections according to the doctrine of unification of the fronts, including rocket firefrom southern Lebanon and infiltration operations from southern Lebanon into Israeliterritory.

Iranian Leader Ayatollah Ali Khamenei and Hizbullah leader Hassan Nasrallah in Tehran. (Khamenei.Ir)

According to security officials in Israel, behind all this malevolent activity is Iran, which in the past year has smuggled arms and funds through Jordan to the northernWest Bank into the hands of the terrorist organizations.

The axis of resistance led by Iran is preparing for a major escalation in the month of Ramadan. Israel is also seriously preparing for a scenario that may be bigger than themilitary conflict that took place in May 2021.