Nederlands + English

Strategisch gelegen tussen de oude stad en het centrum van Jeruzalem, streeft The Bible Society in Israël ernaar om het Woord van God beschikbaar te maken voor alle mensen in het land.

Door: FIRM

Aan de ene kant klinkt het misschien eenvoudig genoeg. Is dit niet het land van de Bijbel? Is niet iedereen bekend met verhaal daarin?

Maar Israël is meer dan alleen het Joodse volk, en het Joodse volk is niet allemaal geïnteresseerd in het Woord van God. En degenen die dat wel zijn, weten niet altijd waar ze moeten zoeken. Daarom blijft de rol van The Bible Society in Israël essentieel en onmisbaar.

Het goede nieuws in Israël verspreiden

De Hebreeuwse en Griekse Geschriften,  het Oude en Nieuwe Testament, ​​noemen geen enkele andere plaats in de wereld zo vaak als Jeruzalem. God koos Jeruzalem voor Zijn naam, vóór alle generaties, een beslissing die gelijkelijk werd vereerd door Joden en Christenen.

Of je nu een paar keer in Jeruzalem bent geweest of elk jaar terugkomt, er is iets boeiends aan de oude stadsmuren van Jeruzalem. En dit prachtige uitzicht zal je begroeten als je voor de deur staat van een unieke boekhandel, The Bible Society in Israel.

De boekwinkel maakt Bijbelse literatuur toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar de waarheid. En de Bible Society of Israel als geheel is toegewijd aan het verspreiden van het Woord van God aan alle mensen in het land.

Tegenwoordig heeft het Bijbelgenootschap van Israël centraal gelegen winkels, ook in Tel Aviv en Haifa. Ze werken ook met een netwerk van distributeurs en verkopers door het hele land. De regisseur, Victor Kalisher, geeft toe:

“Vanuit commercieel oogpunt zouden [de boekwinkels] moeten worden gesloten. Maar vanuit spiritueel oogpunt zijn deze boekwinkels de manier waarop we onze missie kunnen volbrengen om Gods Woord beschikbaar, begrijpelijk en betaalbaar te maken.”

Geroepen en benoemd voor The Bible Society in Israël

Victor Kalisher is een voormalige Israëlische marineofficier, zoon van een Holocaustoverlevende en predikant van een Messiaanse gemeente. Maar hij begon bijna per ongeluk bij het Bijbelgenootschap in Israël te werken. Op een dag liep hij gewoon door Jaffa Street en passeerde The Bible Society.

“Ik dacht bij mezelf, ik woon hier al 30 jaar, en ik ben nog nooit binnen geweest,” zei Kalisher.

Nadat hij naar binnen was gegaan en met de vrouw bij de receptie had gesproken, vonden ze een verband in hun geschiedenis. De vrouw verbleef twee weken bij Kalisher’s ouders toen ze voor het eerst naar Israël verhuisde. Kalisher, die voor Intel werkte en worstelde met het idee om in de bediening te gaan werken, dacht na over het gesprek.

Kalisher herinnert zich: “Ze zei: “Weet je Victor, voordat je kwam, zat ik op mijn knieën te bidden dat God ons een nieuwe directeur zou sturen”. Ze waren al twee jaar op zoek naar een nieuw iemand!

Hij nam de sollicitatie mee naar huis en de volgende dagen kreeg hij de bevestiging dat hij deze stap moest zetten. Het proces van sollicitatiegesprekken, bidden en verwerken van de verandering nam enige tijd in beslag. Uiteindelijk werd Kalisher de nieuwe directeur van The Bible Society in Israël.

Geschiedenis van het Bijbelgenootschap in Israël

Maar de organisatie bestond al lang voordat de boekwinkel in Jaffa Street werd geopend. In feite begon het werk van The Bible Society in het land dat we tegenwoordig Israël noemen al in de 19e eeuw.

Groepen christenen reisden naar het heilige land om Bijbels uit te delen aan de inwoners. Deze genereuze daad van het uitdelen van voorraden, de Bijbels waren toen immers nog beperkt, groeide uit tot een project. Er werden hele depots gebouwd en gevuld met Bijbels in de plaatselijke talen.

De eerste van deze depots in Jeruzalem werd opgericht in 1905, net buiten de Jaffapoort. Verbazingwekkend genoeg was het in hetzelfde gebied waar het Bijbelgenootschap in Israël tegenwoordig is gevestigd. Het programma groeide van voorraaddepots tot het daadwerkelijk ter plaatse drukken van de Bijbels.

Onafhankelijk daarvan werd in 1959 in Israël de eerste volledige Hebreeuwse Bijbel gedrukt. Dat was een prestatie die de aandacht trok van premier Ben Gurion. Hij sprak zijn genoegen uit dat „we deBijbel nu in het land van de Bijbel kunnen drukken”.

Tegenwoordig produceert en verspreidt The Bible Society Bijbels in bijna elke taal. Tegelijkertijd creëren ze bronnen voor het bestuderen van de Schrift die direct beschikbaar zijn. Het wordt beheerd door lokale gelovigen en bedient gemeenschappen van alle achtergronden.

“We hebben de roeping om de Bijbel te vertalen in de taal van het hart van mensen”, vertelde Victor Kalisher, directeur van het Bijbelgenootschap in Israël. “Dit omvat het uitbreiden van de mogelijkheden die mensen toegang geven tot hun bronnen.”

De lange geschiedenis van de Hebreeuwse taal

De visie van de Bible Society in Israël komt rechtstreeks uit Jesaja 2:3:

“Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heren uit Jeruzalem.”

Voor velen is het gemakkelijk om de Bijbel in hun eigen taal te begrijpen, maar voor Israëli’s verrassend genoeg(!) is het veel moeilijker. Je denkt waarschijnlijk, hoe is het mogelijk, aangezien het meeste in het Hebreeuws, hun moedertaal, is geschreven.

Maar stel je voor dat je een boek in het OudEngels of Oudnederlands uit de Middeleeuwen oppakt en probeert het op je eigen leven toe te passen. Misschien begrijp je de helft niet eens, en wat je wel doet, zal erg archaïsch klinken. Dat is ook het verschil tussen Bijbels’ en Modern Hebreeuws.

Het Bijbelgenootschap heeft veel moeite gedaan om de oude Schrift gemakkelijker te begrijpen. Ze helpen lezers zich te verhouden tot Gods Woord en het in hun leven toe te passen.

Het lichaam van de Messias bouwen in Israël

Maar het doel van de organisatie is niet alleen om de Bijbel naar de samenleving te brengen, maar ook om groei in het lichaam van de Messias aan te moedigen. Daarom publiceert de organisatie veel extra bronnen voor gelovigen.

The Bible Society heeft bijvoorbeeld de eerste Hebreeuwse Bijbel met kruisverwijzingen uitgebracht. “Het is een parallelle Bijbel met 90.000 kruisverwijzingen die laten zien hoe het Oude en Nieuwe Testament één Woord van God zijn,” legde Kalisher uit.

Naast lectuur heeft The Bible Society ook een website gelanceerd met de naam www.haktuvim.co.il , wat „Schrift” betekent. De website is de enige volledig Hebreeuwse onlinebron voor de gratis studie van de Schriften.

Een ander aanbod van The Bible Society in Israël dat het vermelden waard is, is The Bible Experience and Media Center. Het is een tentoonstelling die je meeneemt door een reis in drie fasen en een reeks films om het verhaal te vertellen van hoe de Bijbel tot de mensheid kwam.

Het traceert fascinerende verslagen van: de ontwikkeling van de Bijbelse talen – Hebreeuws, Aramees en Grieks; weergave van materialen die zijn gebruikt bij het opnemen en bewaren van het Woord van God (handschriften van steen, keramiek, papyrus en huidrollen); en geschiedenis van de druk, te beginnen met Gutenberg’s eerste druk van de Latijnse Bijbel.

Unieke producten en initiatieven

Een product waar The Bible Society of Israel trots op kan zijn, is nu al een zegen voor mensen in Israël en daarbuiten. Het is de Jerusalem Illustrated Bible. Het probeert de waarheid van Gods woord te illustreren vanuit een authentiek Joods artistiek perspectief. Het boek presenteert naast elkaar Hebreeuwse en Engelse teksten.

Deze 2.200 pagina’s tellende Bijbel bevat zowel het Oude als het Nieuwe Testament, met herstel van de oorspronkelijke namen en betekenissen. Bovendien bevat het in totaal zo’n 250 originele kunstwerken. Het werd geïllustreerd door Elhanan ben-Avraham, een Messiaans-Joodse kunstenaar die in het Heilige Land woont.

De meest recente prestatie van de organisatie is de allereerste Hebreeuwse chronologische Bijbel. Het minutieuze werk nam ongeveer drie en een half jaar in beslag. Het project werd geleid door een andere messiaanse bediening, Maoz Israel, die samenwerkte met de Bible Society in Israël.

Deze nieuwe editie van de Bijbel, genaamd “Brit Olam”, heeft geen traditionele hoofdstukken en verzen. Het is dus als een doorlopend boek te lezen. Voor aanzienlijke tijdgaten in het Bijbelse verhaal zijn er aanvullende artikelen om de continuïteit te vergroten. Bovendien verklaart een systeem van voetnoten overal moeilijke woorden.

Brit Olam volgt een chronologische volgorde, doorbreekt de canonieke volgorde van de boeken en plaatst elke gebeurtenis op zijn plaats.

De toekomst van het Bijbelgenootschap in Israël

Met zijn rijke geschiedenis en geweldige visie, lijdt het geen twijfel dat The Bible Society in Israël niet snel zal terugtreden. Hun bediening is een echte game-changer geweest in termen van middelen die beschikbaar zijn in het Hebreeuws (en meer!) voor de studie van de Schrift.

Als het Woord van de Heer uit Jeruzalem komt, bidden we dat het alle uithoeken van Israël bereikt en zich daarbuiten verspreidt.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ENGLISH

Strategically located between the Old City and downtown Jerusalem, The Bible Society in Israel strives to make the Word of God available to all people in the land.

By: FIRM

On one hand, it may sound simple enough. Isn’t this the land of the Bible? Isn’t everyone familiar with its story?

But Israel is more than just the Jewish people, and the Jewish people are not all interested in the Word of God. And those that are, don’t always know where to look for it. That is why the role of The Bible Society in Israel remains vital and indispensable.

Spreading the Good News in Israel

The Hebrew and Greek Scriptures – the Old and New Testament – don’t mention any other place in the world as often as Jerusalem. God chose Jerusalem for His name before all generations – decision revered equally by Jews and Christians.

Whether you’ve been to Jerusalem a handful of times or you come back every year, there is something captivating about the Jerusalem Old City walls. And this magnificent view will greet you as you stand at the door of a one-of-a-kind bookstore, The Bible Society in Israel.

The bookstore makes biblical literature accessible to anyone in search of Truth. And The Bible Society of Israel as a whole is dedicated to spreading the Word of God to all people in the land.

Today the Bible Society of Israel operates centrally located stores also in Tel Aviv and Haifa. They also work with a network of distributors and vendors throughout the country. The director, Victor Kalisher, admits:

“From a commercial point of view, [the bookstores] should be shut down. But from a spiritual point of view, these bookstores are the way we can accomplish our mission of making God’s Word available, understandable, and affordable.”

Called and Appointed for The Bible Society in Israel

Victor Kalisher is a former Israeli Naval Officer, son of a Holocaust survivor and a pastor of a Messianic congregation. But he started working at the Bible Society in Israel almost by accident. One day, he was simply walking along Jaffa Street and passed The Bible Society.

“I thought to myself, I’ve lived here for 30 years, and I’ve never been inside,” Kalisher said.

After entering the storefront and speaking with the woman at the front desk, they found a connection in their history. The woman had stayed with Kalisher’s parents for two weeks when she first moved to Israel. Kalisher, who was working for Intel and was wresting with the idea to work in ministry, pondered the conversation.

Kalisher recalls, “She said, “You know Victor, before you came, I was on my knees praying God would send us a new director”. For two years they had been looking for someone new!

He took the job application home and over the next few days began receiving confirmation that he should take this step. The process of interviewing, praying and processing the change took some time. Eventually, Kalisher became the new Director of The Bible Society in Israel.

History of the Bible Society in Israel

But the organization has existed long before the bookstore opened on Jaffa Street. In fact, the work of The Bible Society in the land we call Israel today began already in the 19th century.

Groups of Christians traveled to the holy land to share Bibles with its inhabitants. This generous act of sharing supplies, after all Bibles were still limited back then, grew into a project. Entire depots were built and stocked with Bibles in local languages.

The first of these depots in Jerusalem was established in 1905, right outside of the Jaffa Gate. Amazingly, it was in the same area that the Bible Society in Israel is located today. The program grew from depots of supply to actual printing of the Bibles locally.

Independently, in 1959 the first complete Hebrew Bible was printed in Israel. That was an accomplishment that drew the attention of Prime Minister Ben Gurion. He expressed pleasure that “we can now print the Bible in the Land of the Bible.”

Today, The Bible Society is producing and distributing Bibles in nearly every language. At the same time, they create resources for studying the Scriptures readily available. Managed by local believers, it serves communities of all backgrounds.

“We have the calling of translating the Bible into the heart language of people,” shared Victor Kalisher, Director of the Bible Society in Israel. “This includes expanding the avenues that people can access their resources.”

The Long History of the Hebrew Language

The vision of the Bible Society in Israel comes directly from Isaiah 2:3:

“For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem.”

For many, understanding the Bible in their own language is easy, but for Israelis – surprisingly! – it is much more difficult. You are probably thinking, how is it possible since most of it was written in Hebrew, their mother tongue.

But imagine picking up a book in Old English, from the Middle Ages, and trying to apply it to your own life. You might not even understand half of it, and that which you do, will sound very archaic. That is also the difference between Biblical and Modern Hebrew.

The Bible Society has put great effort into making the ancient Scriptures easier to understand. They help readers relate to and apply God’s Word in their lives.

Building the Body of Messiah in Israel

But the aim of the organization is not only to bring the Bible to society, but also to encourage growth in the body of Messiah. That is why the organization publishes many additional resources for believers.

For example, The Bible Society has released the first Hebrew cross-reference bible. “It’s a parallel bible that has 90,000 cross references that show how the Old and New Testament are one Word of God,” Kalisher explained.

Apart from the literature, The Bible Society has also launched a website called www.haktuvim.co.il, which means “Scriptures.” The website is the only all-Hebrew online source for the free study of scriptures.

Another offer from The Bible Society in Israel that is worth mentioning is The Bible Experience and Media Center. It is an exhibition that takes you through a three-stage journey and a series of films to tell the story of how the Bible came to mankind.

It traces fascinating accounts of: the development of the Biblical languages – Hebrew, Aramaic, and Greek; display of materials used in recording and preserving the Word of God (stone, ceramic, papyrus, and skin scroll manuscripts); and history of print, beginning with the Gutenberg’s first print of the Latin Bible.

Unique Products and Initiatives

A product that The Bible Society of Israel can be proud of is already a blessing to people both in Israel and abroad. It is the Jerusalem Illustrated Bible. It seeks to illustrate the truth of God’s word from an authentically Jewish artistic perspective. The book presents side-by-side Hebrew and English texts.

This 2,200-page Bible contains both the Old and New Testaments, with restoration of original names and meanings. Additionally, it holds some 250 original works of art throughout. It was illustrated by Elhanan ben-Avraham, ​a Messianic Jewish artist living in the Holy Land.​

The most recent accomplishment of the organization is the first ever Hebrew chronological Bible. The meticulous work took about three and a half years. The project was spearheaded by another messianic ministry, Maoz Israel, that teamed up with the Bible Society in Israel.

This new edition of the Bible, called “Brit Olam”, has no traditional chapters and verses. So it can be read as a continuous book. For significant time gaps in the biblical narrative, there are additional articles to enhance continuity. Additionally, a system of footnotes all throughout explains difficult words.

Brit Olam follows a chronological order, breaking down the canonical order of the books, and putting each event in its place.

The Future of the Bible Society in Israel

With its rich history and great vision, there is no doubt that The Bible Society in Israel is not slowing down anytime soon. Their ministry has been a real game-changer in terms of resources available in Hebrew (and more!) for the study of Scriptures.

As the Word of the Lord comes out of Jerusalem, we pray that it reaches every corner of Israel and spreads beyond.