Thanksgiving dinner (courtesy: Shutterstock)

Nederlands + English

Thanksgiving is een puur seculiere Amerikaanse feestdag, toch? Het zal je misschien verbazen dat Thanksgiving eigenlijk Bijbelse wortels heeft.

Bron: Israerl365News

Sukkot in november

Een Bijbelse parallel is te vinden in het werk van Dr. Paul Jehle, Senior Pastor van The New Testament Church, oprichter van The New Testament Christian School en uitvoerend directeur van de Plymouth Rock Foundation, wiens missie het is “om het Pelgrim verhaal en Amerika’s rijke Christelijke erfgoed te behouden en te verspreiden”.

In zijn boek Plymouth in the Words of Her Founders schreef Jehle: “De oorsprong van het oogstfeest in Engeland tegen de tijd dat de Pelgrims besloten te vertrekken, was geworteld in de Bijbelse beoefening van het Loofhuttenfeest (Sukkot).”

34: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.. Leviticus 23:34 (HSV)

Het eten van kalkoen en pompoentaart op de vierde donderdag van november gaat terug tot 1941, toen president Franklin Delano Roosevelt officieel een wetsvoorstel ondertekende dat die datum vaststelde voor het vieren van de jaarlijkse feestdag.

Toen Sukkot in 1621 werd gevierd

Maar Jehle’s bewering wordt ondersteund door het feit dat Sukkot van 1621 werd gevierd van 20 september tot 7 oktober. Volgens de site MayflowerHistory.com, “…begon de eerste Thanksgiving van de Pelgrims op een onbekende datum tussen 21 september en 9 november, waarschijnlijk in het begin van oktober,” van 1621, wat precies overeenkomt met de data van Sukkot dat jaar.

Vervangingstheologie aan boord van de Mayflower

Een tweede Bijbelse parallel is minder smakelijk. De Pelgrims, die leden onder de religieuze vervolging in Engeland, namen het Bijbelse verhaal van de Exodus uit Egypte en pasten het aan naar hun eigen beeld.

31: En hij riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de HEERE, zoals u gesproken hebt. Exodus 12:31 (HSV)

Volgens Rabbi Tuly Weisz, uitgever van Israel365 News, “verwezen degenen aan boord van de Mayflower naar hun reis als een ‘Exodus’ van onderdrukking naar het ‘Beloofde Land’.”

Voor de oorspronkelijke Puriteinen was het een kleine sprong van het zien van zichzelf als vluchtend voor vervolging net zoals de oorspronkelijke, Bijbelse Israëlieten dat deden, naar het feitelijk zien van zichzelf als de spirituele vervanging van deze iconische Bijbelse episode.

Zoals Rabbi Ken Spiro het uitlegde: “Deze Puriteinen zagen hun emigratie uit Engeland als een virtuele herhaling van de Joodse exodus uit Egypte. Voor hen was Engeland Egypte, de koning was de Farao, de Atlantische Oceaan was de Rode Zee, Amerika was het Land Israël, en de Indianen waren de oude Kanaänieten. Zij waren de nieuwe Israëlieten, die een nieuw verbond met God aangingen in een nieuw Beloofde Land.”

Zagen de Puriteinen in hun reis slechts een herhaling van de Bijbelse uittocht uit Egypte of namen zij in feite het Bijbelse verhaal over voor zichzelf?

In een essay getiteld “The New England Puritans and the Jews”, schreef historicus Arthur Hertzberg een duistere motivatie toe aan de Pelgrims, en beschuldigde hen bijna van vervangingstheologie.

“In hun eigen geest,” schreef hij, “waren zij de Joden, de ultieme en totale erfgenamen van de beloften die God in de Hebreeuwse Bijbel had gedaan.”

Zoals Israel365 News feature schrijver Adam Eliyahu Berkowitz eerder opmerkte, “Deze fascinatie voor de Joden was niet verwant aan bewondering. De Puriteinen waren Calvinisten, die de leer volgden van Johannes Calvijn, de 16e eeuwse Franse dominee die een belangrijke rol speelde in de Protestantse Reformatie. Calvijn stelde duidelijk dat de Joden een verworpen volk waren dat Jezus moest omhelzen om weer tot het verbond te kunnen toetreden, een basisovertuiging van de vervangingstheologie.

Indianen als verloren tien stammen

Een derde Bijbelse parallel in de geschiedenis van Thanksgiving is dat de Puriteinen oorspronkelijk beweerden dat de Indianen die zij in New England aantroffen, afstamden van de verloren Tien Stammen van Israël, waarvan Jesaja, naast andere Bijbelse profeten, profeteerde dat zij aan het einde der dagen zouden worden herenigd.

Hij zal een signaal geven aan de naties en de verbannenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Jehoeda tot in de vier hoeken van de aarde. Jesaja 11:12

Volgens Weisz “werd de Joodse Indianen theorie aanvaard door geleerden zoals William Penn en was het onderwerp van een schriftelijke correspondentie tussen John Adams en Thomas Jefferson meer dan 100 jaar later”.

Helaas, net als de vervangingstheologie bij de Pelgrims die de Israëlieten uit het Exodus verhaal vervingen, werd dit idee dat de Amerikaanse Indianen afstamden van de Tien Stammen werd overschaduwd door de pogingen van de Puriteinen om juist die mensen te bekeren waarvan de Bijbel leert dat zij herenigd zouden worden met de rest van de Joodse wereld.

 

******************************
ENGLISH

Thanksgiving dinner (courtesy: Shutterstock)

Thanksgiving is a purely secular American holiday, right? You might be surprised to learn that Thanksgiving actually has Biblical roots.

Source: Israerl365News

Sukkot in November

One Biblical parallel is found in the work of Dr. Paul Jehle, Senior Pastor of The New Testament Church, Founder of The New Testament Christian School and Executive Director of Plymouth Rock Foundation, whose mission is “to preserve and spread the Pilgrim story and America’s rich Christian heritage.”

In his book Plymouth in the Words of Her Founders, Jehle wrote, “The origin of the harvest festival in England by the time the Pilgrims decided to leave was rooted in the Biblical practice of the Feast of Tabernacles (Sukkot).”

Say to B’nei Yisrael: On the fifteenth day of this seventh month there shall be the festival of Sukkot to Hashem, [to last] seven days. Leviticus 23:34

Sitting down to a meal of turkey and pumpkin pie on the fourth Thursday of November goes back to 1941, when President Franklin Delano Roosevelt officially signed a bill that fixed that date for observing the annual holiday.

When Sukkot of 1621 was celebrated

But Jehle’s claim is supported by the fact that Sukkot of 1621 was celebrated from September 20-October 7. According to the site MayflowerHistory.com, “..the Pilgrims’ first Thanksgiving began at some unknown date between September 21 and November 9, most likely in very early October,” of 1621, corresponding exactly to the dates of Sukkot that year.

Replacement Theology Aboard The Mayflower

A second Biblical parallel is less savory. Suffering from religious persecution in England, the Pilgrims took the Biblical story of the Exodus from Egypt and refashioned it in their own image.

He summoned Moshe and Aharon in the night and said, “Up, depart from among my people, you and the Israelites with you! Go, worship Hashem as you said! Exodus 12:31

According to Rabbi Tuly Weisz, publisher of Israel365 News, “Those aboard the Mayflower referred to their voyage as an ‘Exodus’ from oppression to the ‘Promised Land.’”

For the original Puritans, it was a small leap from seeing themselves as fleeing persecution just like the original, Biblical Israelites did, to actually seeing themselves as the spiritual replacement for this iconic Biblical episode.

As Rabbi Ken Spiro explained it, “These Puritans viewed their emigration from England as a virtual re-enactment of the Jewish exodus from Egypt. To them, England was Egypt, the king was Pharaoh, the Atlantic Ocean was the Red Sea, America was the Land of Israel, and the Indians were the ancient Canaanites. They were the new Israelites, entering into a new covenant with God in a new Promised Land.”

Were the Puritans merely seeing an echo of the Biblical exodus from Egypt in their journey or were they actually co-opting the Biblical story for themselves?

In an essay called “The New England Puritans and the Jews”, historian Arthur Hertzberg, ascribed a dark motivation to the Pilgrims, all but accusing them of Replacement Theology.

“In their own mind,” he wrote, “they were the Jews, the ultimate and total heirs of the promises that God had made in the Hebrew Bible.”

As Israel365 News feature writer Adam Eliyahu Berkowitz previously noted, “This fascination with the Jews was not akin to admiration. The Puritans were Calvinists, following the teachings of John Calvin, the 16th century French pastor who played a major role in the Protestant Reformation. Calvin clearly stated that the Jews were a rejected people who needed to embrace Jesus to re-enter the covenant, a basic belief of replacement theology.

Indians As Lost Ten Tribes

A third Biblical parallel in the history of Thanksgiving is that the Puritans originally claimed that the Native Americans they encountered in New England were descended from the lost Ten Tribes of Israel who Isaiah, among other Biblical prophets, prophesied would be reunited at the end of days.

He will hold up a signal to the nations And assemble the banished of Yisrael, And gather the dispersed of Yehuda From the four corners of the earth. Isaiah 11:12

According to Weisz, “the Jewish Indian theory was accepted by scholars such as William Penn and was the subject of written correspondence between John Adams and Thomas Jefferson more than 100 years later.”

Unfortunately, like the echo of replacement theology in the the Pilgrims replacing the Israelites of the Exodus story, this notion that the American Indians were descended from the Ten Tribes was overshadowed by the Puritans efforts toward converting the very people the Bible teaches were supposed to be reunited with the rest of the Jewish world.