“Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn in de verste verte niet plausibel als beleidsinstrumenten. Ze … negeren het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is … Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergert of vaker laat voorkomen.” – Uit de verklaring “There is no Climate Emergency”, ondertekend door 1609 wetenschappers. (Afbeeldingsbron: iStock)

Meer dan 1600 wetenschappers, waaronder twee Nobelprijswinnaars, hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat er geen klimaatnood is. De verklaring zal helaas waarschijnlijk geen aandacht krijgen van de mainstream media, maar het is belangrijk dat mensen ervan weten: de massale klimaathysterie en de vernietiging van de Amerikaanse economie in naam van de klimaatverandering moeten stoppen.

Door Gatestone Institute – door Robert Williams
Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster

“Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk zou moeten zijn,” staat in de verklaring die ondertekend is door de 1609 wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars John F. Clauser uit de VS en Ivar Giaever uit Noorwegen/VS.

De verklaring voegt eraan toe:

“Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aan de orde stellen, terwijl politici onpartijdig de werkelijke kosten en de ingebeelde voordelen van hun beleidsmaatregelen moeten tellen….

“Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde al varieert zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fases. De Kleine IJstijd eindigde pas in 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

“De opwarming gaat veel langzamer dan voorspeld…

“De kloof tussen de echte wereld en de gemodelleerde wereld vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

“Klimaatbeleid steunt op ontoereikende modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn in de verste verte niet plausibel als beleidsinstrumenten. Ze overdrijven niet alleen het effect van broeikasgassen, ze negeren ook het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is…

“Opwarming van de aarde heeft natuurrampen niet doen toenemen

“Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergert of vaker laat voorkomen. Er is echter voldoende bewijs dat CO2-beperkende maatregelen even schadelijk als duur zijn.

“Klimaatbeleid moet wetenschappelijke en economische realiteit respecteren
Er is geen klimaatnoodtoestand. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. We zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto nul CO2 beleid dat is voorgesteld voor 2050. Ga voor aanpassing in plaats van mitigatie; aanpassing werkt ongeacht de oorzaken.”

Professor Steven Koonin, voormalig ondersecretaris voor Wetenschap bij het Amerikaanse ministerie van Energie onder de regering-Obama, huidig hoogleraar aan de New York University en fellow bij het Hoover Institution, is de auteur van de bestseller Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters uit 2021. Daarin stelt hij dat wat de grotendeels onleesbare (voor leken) en ingewikkelde wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering zeggen, volledig wordt vervormd tegen de tijd dat de inhoud ervan wordt gefilterd door een lange reeks samenvattende verslagen van het onderzoek door de media en de politici.

“Er zijn talloze mogelijkheden om dingen verkeerd te doen – zowel per ongeluk als expres – wanneer de informatie door filter na filter gaat om verpakt te worden voor verschillende doelgroepen… Niet alleen het publiek is slecht geïnformeerd over wat de wetenschap zegt over het klimaat…”

Koonin voegt eraan toe:

“Persberichten en samenvattingen van de overheid en de VN geven de rapporten zelf niet nauwkeurig weer… Gerenommeerde klimaatexperts (inclusief de auteurs van de rapporten zelf) schamen zich voor sommige mediaportretten van de wetenschap.”

In een recent interview merkte Koonin op dat de reacties van zijn collega’s op zijn boek waren dat hij het publiek of de politici niet de waarheid zou moeten vertellen over klimaatverandering.

“Mij is geleerd dat je [als wetenschapper] de hele waarheid vertelt. En je laat de politici de waardeoordelen en de kosteneffectiviteitsafwegingen maken,” zei Koonin. Hij merkte ook op dat het immoreel is om de ontwikkelingslanden te vragen hun uitstoot te verminderen als zovelen niet eens toegang hebben tot elektriciteit, en dat het immoreel is om de jongere generaties bang te maken: 84% van de Amerikaanse tieners gelooft, vanaf januari 2022, dat als klimaatverandering niet wordt aangepakt, “het te laat zal zijn voor toekomstige generaties, waardoor een deel van de planeet onleefbaar wordt.”

Natuurlijk zou het nuttig zijn om te onderzoeken wat er gedaan kan worden om de door de mens veroorzaakte problemen te verlichten, zoals het “gat in de ozonlaag“, dat zich nu aan het sluiten is, maar klimaatverandering is geen apocalyptische noodsituatie en moet worden aangepakt zonder de honderden miljoenen mensen die al in extreme armoede leven, te verwoesten.

De regering Biden lijkt zich echter geen zorgen te maken over de wijdverspreide armoede en massale hongersnood die zullen worden veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van goedkope en betrouwbare energie in onderontwikkelde landen, of de inflatie die wordt veroorzaakt door de torenhoge prijzen die Amerikanen verpletteren “die zich nauwelijks een maaltijd per dag kunnen veroorloven”.

Dit zijn door de mens veroorzaakte problemen, die ontstaan door het importeren van dure (weer bijna $100 per vat) – vaak viezere – olie van tegenstanders van de Verenigde Staten, zoals Rusland en Venezuela, in plaats van deze veel goedkoper in eigen land te winnen. De regering Biden lijkt zich ook geen zorgen te maken over het feit dat zolang China en India kolen blijven verbranden – de Chinese Communistische Partij twee nieuwe kolencentrales per week toestaat, de voordelen van de VS gemakkelijk teniet worden gedaan en naar verluidt “alle ontwikkelde landen samen” in koolstofuitstoot worden overtroffen.

De regering Biden lijkt zich ook geen zorgen te maken over het feit dat ze dieren in het wild, het zeeleven en de visindustrie doodt door offshore windturbines te installeren langs de Atlantische kust, of over het feit dat het verplichten van elektrische voertuigen vrijwel de hele auto-onderhoudsindustrie zonder werk zal zetten (EV’s hebben geen routineonderhoud nodig), of over het feit dat lithiumbatterijen niet alleen ontploffen maar ook duizenden dollars kosten om te vervangen. De regering wil zelfs dat militair materieel, zoals tanks, elektrisch wordt, alsof er middenin de buitenlandse woestijnen oplaadpunten zijn in het geval van een conflict. Bovendien, volgens NBC News, zijn vulkanen, niet onder de indruk van de uitvoerende orders, “groter dan mensen wat betreft “ Dwergmensen voor CO2-uitstoot.”.

De regering Biden neemt niet eens de moeite om te reageren op haar eigen klimaatbevindingen: In maart bracht het Witte Huis een rapport uit over de impact van klimaatverandering op de Amerikaanse economie. “De bevindingen ondermijnen elke bewering dat er sprake is van een voortdurende klimaatcrisis of een dreigende catastrofe”, schreef Koonin in juli.

“De auteurs van het rapport moeten geprezen worden voor het eerlijk overbrengen van waarschijnlijk onwelkome boodschappen, ook al maakten ze er geen show van. De rest van de regering Biden en haar klimaatactivistische bondgenoten zouden hun apocalyptische retoriek moeten matigen en de klimaatcrisis dienovereenkomstig moeten annuleren. Het overdrijven van de omvang, de urgentie en de zekerheid van de klimaatbedreiging moedigt ondoordacht beleid aan dat wel eens ontwrichtender en duurder zou kunnen zijn dan een verandering in het klimaat zelf.”

Maar feiten zullen de regering Biden er niet van weerhouden om door te gaan met haar radicale beleid: “Ik denk dat niemand de impact van de klimaatcrisis meer kan ontkennen,” zei Biden op 30 augustus tegen verslaggevers in het Witte Huis naar aanleiding van orkaan Idalia. “Kijk maar om je heen. Historische overstromingen. Ik bedoel, historische overstromingen. Intensere droogtes, extreme hitte, grote bosbranden hebben aanzienlijke schade veroorzaakt.”

Laat staan dat een groot deel van de klimaatverandering blijkbaar wordt veroorzaakt door zonnevlammen, waar we niets aan kunnen doen en die, in tegenstelling tot commerciële industrieën, geen subsidies bieden; of dat grote bosbranden, ironisch genoeg, worden verergerd door “milieuactivisten” die weigeren om brandbare bosdelen te laten kappen zodat de dieren daar niet worden verstoord door een ander soort bosbrand.

Klimaatdeskundige Bjørn Lomborg suggereert dat de biljoenen dollars die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken beter gebruikt kunnen worden:

“Dit is geen argument om niets te doen, maar om het slimmer aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat we kunnen overstappen van fossiele brandstoffen, moeten we onderzoek en ontwikkeling opvoeren om de prijs van groene energie omlaag te krijgen. We moeten investeren in alle opties, inclusief fusie, kernsplijting, opslag, biobrandstof en andere bronnen.

“Pas als groene energie goedkoper is dan fossiele brandstoffen, zal de wereld de overstap kunnen en willen maken. Anders zijn de huidige energieprijzen slechts een voorproefje van wat komen gaat.”

Robert Williams is onderzoeker in de Verenigde Staten.

*********************************************

ENGLISH

“Climate models have many shortcomings and are not remotely plausible as policy tools. They… ignore the fact that enriching the atmosphere with CO2 is beneficial… There is no statistical evidence that global warming is intensifying hurricanes, floods, droughts and suchlike natural disasters, or making them more frequent.” — From the declaration, “There is no Climate Emergency,” signed by 1,609 scientists and professionals. (Image source: iStock)

More than 1,600 scientists and professionals, including two Nobel laureates, have signed a declaration saying that “There is no climate emergency.” The declaration is unlikely to get any attention from the mainstream media, unfortunately, but it is important for people to know about: the mass climate hysteria and the destruction of the US economy in the name of climate change need to stop.

By: Gatestone Institute – door Robert Williams

“Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific,” states the declaration signed by the 1,609 scientists and professionals, including Nobel laureates John F. Clauser from the US and Ivar Giaever from Norway/US.

The statement adds:

“Scientists should openly address uncertainties and exaggerations in their predictions of global warming, while politicians should dispassionately count the real costs as well as the imagined benefits of their policy measures…

“The geological archive reveals that Earth’s climate has varied as long as the planet has existed, with natural cold and warm phases. The Little Ice Age ended as recently as 1850. Therefore, it is no surprise that we now are experiencing a period of warming.

“Warming is far slower than predicted…

“The gap between the real world and the modeled world tells us that we are far from understanding climate change.

“Climate policy relies on inadequate models
Climate models have many shortcomings and are not remotely plausible as policy tools. They do not only exaggerate the effect of greenhouse gases, they also ignore the fact that enriching the atmosphere with CO2 is beneficial…

“Global warming has not increased natural disasters
There is no statistical evidence that global warming is intensifying hurricanes, floods, droughts and suchlike natural disasters, or making them more frequent. However, there is ample evidence that CO2 mitigation measures are as damag­ing as they are costly.

“Climate policy must respect scientific and economic realities
There is no climate emergency. Therefore, there is no cause for panic and alarm. We strongly oppose the harmful and unrealistic net-zero CO2 policy proposed for 2050. Go for adaptation instead of mitigation; adaptation works whatever the causes are.”

Professor Steven Koonin, former Undersecretary for Science at the U.S. Department of Energy under the Obama administration, current professor at New York University, and fellow at the Hoover Institution, authored the 2021 bestseller, Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters. In it, he states that what the largely unreadable (for laymen) and complicated science reports say on climate change is completely distorted by the time their contents are filtered through a long line of summary reports of the research by the media and the politicians.

“There are abundant opportunities to get things wrong – both accidentally and on purpose – as the information goes through filter after filter to be packaged for various audiences… It’s not only the public that is ill-informed about what the science says about climate…”

Koonin adds:

“Government and UN press releases and summaries do not accurately reflect the reports themselves… Distinguished climate experts (including report authors themselves) are embarrassed by some media portrayals of the science.”

In a recent interview, Koonin noted that his colleagues’ reactions to his book had been that he should not be telling the public or the politicians the truth about climate change.

“I was taught that you tell the whole truth [as a scientist]. And you let the politicians make the value judgments and the cost effectiveness trade-offs and so on,” Koonin said. He noted as well the immorality of asking the developing world to cut down emissions when so many do not even have access to electricity, and the immorality of scaring the younger generations: 84% of American teenagers believing, as of January 2022, that if climate change is not addressed, “it will be too late for future generations, making some part of the planet unlivable.”

Of course it would be helpful to research what can be done to relieve the problems brought about by man, such as the hole in the ozone layer,” which is now closing, but climate change is not an apocalyptic emergency and needs to be attended to without bringing devastation to the hundreds of millions of people already in extreme poverty.

The Biden administration, however, appears not to be concerned about the widespread poverty and massive starvation that will be caused by the unavailability of cheap and reliable energy in underdeveloped countries, or the inflation caused by the skyrocketing prices that are crushing Americans “barely able to afford one meal a day”.

These are man-made problems, created by importing expensive (nearing $100 a barrel again) — often dirtier — oil from adversaries of the United States, such as Russia and Venezuela, instead of extracting it far less expensively at home. The Biden administration also does not seem concerned that so long as China and India keep burning coal – the Chinese Communist Party is permitting two new coal-power plants a week, easily cancelling out whatever benefits the US might be providing, and reportedly exceeding “all developed nations combined” in carbon emissions.

The Biden administration also does not seem concerned that it is killing wildlife, sea life and the fishing industry by installing offshore wind turbines along the Atlantic seaboard, or that mandating electric vehicles will throw virtually the entire auto maintenance industry out of work (EVs do not need routine maintenance), or that lithium batteries not only explode but cost thousands of dollars to replace. The administration even wants military equipment, such as tanks, to be electric, as if there were charging stations in the middle of foreign deserts in the event of a conflict. Moreover, according to NBC News, volcanoes, unimpressed with executive orders, Dwarf Humans for CO2 Emissions.”

The Biden administration does not even bother to act on its own climate findings: In March, the White House released a report about the impact of climate change on the US economy. “Its findings undermine any claims of an ongoing climate crisis or imminent catastrophe” Koonin wrote in July.

“The report’s authors should be commended for honestly delivering likely unwelcome messages, even if they didn’t make a show of it. The rest of the Biden administration and its climate-activist allies should moderate their apocalyptic rhetoric and cancel the climate crisis accordingly. Exaggerating the magnitude, urgency and certainty of the climate threat encourages ill-considered policies that could be more disruptive and expensive than any change in the climate itself.”

But facts will not stop the Biden administration from forging ahead with its radical policies: “I don’t think anybody can deny the impact of the climate crisis anymore,” Biden, commenting on Hurricane Idalia, told reporters at the White House on August 30. “Just look around. Historic floods. I mean, historic floods. More intense droughts, extreme heat, significant wildfires have caused significant damage.”

Never mind that much of climate change is apparently caused by sun flares, about which we can do nothing, and which, unlike commercial industries, do not offer grants; or that major wildfires are, ironically, exacerbated by “environmentalists” for refusing to let tinderbox brush be cleared lest the creatures there be disturbed other than by a wildfire.

Climate expert Bjørn Lomborg suggests that the trillions of dollars needed to address climate change might be put to better use:

“This isn’t an argument to do nothing but just to be smarter. To ensure we can transition from fossil fuels, we need to ramp up research and development to innovate down the price of green energy. We should invest across all options including fusion, fission, storage, biofuel and other sources.

“Only when green energy is cheaper than fossil fuels will the world be able and willing to make the transition. Otherwise, today’s energy prices are just a taste of things to come.”

Robert Williams is a researcher based in the United States.