Graanschuureiland aan de Motlawa-rivier in Gdansk, Polen. (iStock)
Granary Island at the Motlawa river in Gdansk, Poland. (iStock)

Nederlands + English

Inwoners van deze Poolse stad en toeristen die het bezoeken, moeten weten wat voor hel sommige mensen andere mensen in deze plaats hebben aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog

Door: The Times of Israel – Grzegorz Kwiatkowski met Dorota Karas
Vertaling uit Pools: Waldemar Slefarski

Houd er rekening mee dat de berichten op The Blogs zijn bijgedragen door derden. De meningen, feiten en alle media-inhoud daarin worden uitsluitend door de auteurs gepresenteerd, en noch The Times of Israel, noch haar partners aanvaarden enige verantwoordelijkheid daarvoor. Neem bij misbruik contact met ons op. Meld dit bericht in geval van misbruik.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Granary Island in de Poolse havenstad Gdansk de locatie van een joods getto. Opsluiting in de graanschuur van de Rode Muis was de laatste stop voor duizenden mensen voordat ze naar de concentratiekampen in Stutthoff, Auschwitz en Treblinka werden vervoerd. Het gebouw bestaat niet meer. De plaats van dood, lijden en vernedering is nu een leeg plein.

Ik ben geboren in Gdansk, maar kwam pas als volwassene aan de weet over het getto op Granary Island, een plek in het centrum van de stad. Ik heb meteen de gemeente gewaarschuwd, die me verzekerde dat de plek herdacht zou worden. Er is tot nu toe niets gebeurd. Er zijn plannen en projecten, maar geen echte actie. Het gebied waar het getto bestond is nu een braakliggend terrein met nieuwe luxe flatgebouwen die er letterlijk naast zijn gebouwd. Tegenwoordig is Granary Island het duurste adres van heel Gdansk.

Ik maak me zorgen dat het lege stuk land dat is achtergebleven waar ooit de graanschuur van De Rode Muis stond, binnenkort zal worden bebouwd met een luxe appartementencomplex. Ik kreeg Dorota Karas, een verslaggever en schrijver uit Gdansk, geïnteresseerd in het onderwerp van de herinnering aan het getto. Ik had me al tot haar gewend toen ik, samen met mijn vriend Rafa Wojczal, honderdduizenden schoenen ontdekte buiten het hek van het museum dat op de plaats van het voormalige Duitse nazi-concentratiekamp Stutthof stond. De schoenen – van dames, heren en kinderen – waren van de slachtoffers en gevangenen uit de meeste kampen in Europa, waaronder Auschwitz Birkenau. Dit kwam omdat Stutthof een soort reparatiecentrum was waar schoenen uit andere kampen werden gebracht.

Uiteindelijk waren de museumautoriteiten niet geïnteresseerd in het beschermen van deze artefacten van genocide. Het was pas na vele jaren van gekibbel en talrijke perswaarschuwingen dat de meeste schoenen eindelijk werden verzameld. Maar het hoofd van het regionale conservatiebureau vond ze “vuilnis” en er werd besloten om de schoenen opnieuw te begraven, maar deze keer op het museumterrein. Toch zijn er tot op de dag van vandaag nog restanten van schoenen van de slachtoffers van het concentratiekamp te vinden in het nabijgelegen bos.

De prijs die mijn familie betaalde

Voor mij is deze lange strijd een metafoor voor het geheugen, of, om preciezer te zijn, voor een soort van tragisch geheugenverlies of het wegdrukken van feiten. Het is persoonlijk: mijn grootvader en zijn zus gingen door het Stutthof-kamp en betaalden een enorme prijs – hij werd de rest van zijn leven achtervolgd door trauma en zij leed aan een psychische aandoening. Daarom is het voor mij nu natuurlijk om me hard te maken de herinnering aan deze tragische plek te beschermen. Ik ben geen moralist, als derde generatie probeer ik gewoon te begrijpen wat er in het verleden is gebeurd en wat er nu steeds meer om mij heen gebeurt.

Dorota Karas was niet de enige journalist die schreef over de schoenen in het bos bij het voormalige Duitse nazi-kamp Stutthof. Er werd alarm geslagen in artikelen gepubliceerd door The Guardian, The Times of Israel en anderen. Ik ben ervan overtuigd dat het de journalistieke druk was die de museumautoriteiten ertoe bracht bepaalde stappen te zetten. Uiteindelijk, zo bleek, waren de stappen die ze namen gericht op het verbergen, niet het bewaren van de herinnering.

De Rode Muis Graanschuur op Granary Island in Gdansk,
Polen was de laatste stop voor deportatie naar concentratiekampen

Ongeveer twee jaar geleden liep ik rond op Granary Island en zocht naar een plaquette ter herdenking van het getto. Ik vond niets van dien aard. Opnieuw vroeg ik Dorota Karas om hulp. Ze schreef een stuk over het getto en zijn bewoners. Haar artikel, dat de geschiedenis onderzoekt en ook bericht over het niet bewaren van de herinnering aan de Joden van Gdansk, wacht nog steeds op publicatie in een van de Poolse kranten. Het doel is niet om op fouten te wijzen, met ambtenaren te kibbelen, morele superioriteit te bewijzen of beschuldigingen van onverschilligheid of gebrek aan gevoeligheid te spuien. Het gaat om elementaire zaken – gedenken en waarschuwen. Het gaat om de herinnering aan mensen die vernederd en vermoord zijn. Het gaat over de slachtoffers, van wie de meesten burgers waren van Gdansk, onze stad.

De missie van herdenken

Wij zijn geen architecten, stedenbouwkundigen of historici. We roepen eenvoudigweg om hulp bij het aanpakken van het uitblijven van een herdenking van het getto. Wij, en niet de specialisten, hebben de missie van het herdenken op ons genomen. De inwoners van Gdansk en de miljoenen toeristen die de stad elk jaar bezoeken, moeten weten wat voor hel sommige mensen andere mensen op deze plek hebben aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn van mening dat het publiceren van deze oproep in de Times of Israel de stad Gdansk zal herinneren aan haar verplichting jegens haar inwoners en de autoriteiten zal aansporen om effectievere actie te ondernemen.

Het is nu meer dan drie jaar geleden dat burgemeester Pawel Adamowicz werd vermoord in Gdansk . De tragedie was naar onze mening het resultaat van een mediacampagne van haat tegen hem. Haat is het sleutelwoord. Haat zowel als het zoeken naar manieren om haat te bestrijden. Eén daarvan is naar onze mening terugkijken en nadenken over onze tragische en duistere geschiedenis. Het is onze enige kans om een ​​nieuwe escalatie van geweld te voorkomen.

We doen een beroep op de autoriteiten van de stad Gdansk om het getto te herdenken. De herinnering aan zijn bewoners: drogisterijeigenaar Juliusz Lachmann, WO I-veteraan Oskar David, muziekleraar en theaterliefhebber Doris Lencner, samen met duizenden andere slachtoffers van deze noodlottige plek, mag niet vervagen. Tegenwoordig worden de Holocaust-ontkenners sterker. De sociale polarisatie verdiept zich. Alle tekenen wijzen op de sombere voorspelling dat we afstevenen op een onvoorspelbare ontlading van spanningen en dat de bloedige invasie van Rusland in Oekraïne niet het einde is, maar een gruwelijk begin van een wereldwijde storm van haat. Wij geloven dat een eenvoudig gebaar, zoals het herstellen van de herinnering aan de vernederden en vermoorden, de slachtoffers zal eren en ook zal helpen om de escalatie van haat tegen te gaan.

OVER DE AUTEUR
Grzegorz Kwiatkowski is een Poolse dichter, muzikant en auteur van verschillende dichtbundels over geschiedenis, herinnering en ethiek. Hij is lid van de psychedelische rockband Trupa Trupa.

 

 

ENGLISH

Residents of this Polish city and tourists who visit it should know about the hell that some people inflicted on other people in this place during World War II

By: The Times of Israel – Grzegorz Kwiatkowski met Dorota Karas
Translation from Polish: Waldemar Slefarski

Please note that the posts on The Blogs are contributed by third parties. The opinions, facts and any media content in them are presented solely by the authors, and neither The Times of Israel nor its partners assume any responsibility for them. Please contact us in case of abuse. In case of abuse, Report this post.

During World War II, Granary Island in the Polish port city of Gdansk was the site of a Jewish ghetto. Imprisonment in the Red Mouse granary was the last stop for thousands of people before they were transported to concentration camps in Stutthoff, Auschwitz and Treblinka. The building no longer exists. The place of death, suffering, and humiliation is now an empty square.

I was born in Gdansk, but I learned about the ghetto on Granary Island, a place in the very center of the city, only as a grownup. I immediately alerted the municipal authorities, who assured me that the site would be commemorated. Nothing has happened so far. There are plans and projects, but no real action. The area where the ghetto existed is now an empty lot with new luxury apartment blocks built literally next to it. Today, Granary Island is the most expensive address in all of Gdansk.

I worry that the empty piece of land left where the Red Mouse granary once stood may soon be filled with another luxury apartment building. I got Dorota Karas, a reporter and writer from Gdansk, interested in the subject of preserving the memory of the ghetto. I had already turned to her when, together with my friend Rafał Wojczal, I discovered hundreds of thousands of shoes scattered outside the fence of the museum erected at the site of the former Stutthof German Nazi concentration camp. The shoes – women’s, men’s, children’s – belonged to the victims and prisoners from the majority of the camps in Europe, including Auschwitz Birkenau. This was because Stutthof was a kind of repair center where shoes from other camps were brought.

Ultimately, the museum authorities were not interested in protecting these artifacts of genocide. It was only after many years of wrangling and numerous press alerts that most of the shoes were finally collected. But the head of the regional conservation office deemed them “rubbish” and it was decided to rebury the shoes, but this time within the museum grounds. Nevertheless, to this day, remnants of shoes belonging to the concentration camp’s victims can still be found in the nearby forest.

The price my family paid

For me, this long battle is a metaphor for memory, or, to be more precise, for some kind of tragic amnesia or suppression. It is personal: my grandfather and his sister went through Stutthof camp and paid an enormous price – he was haunted by trauma for the rest of his life and she suffered from mental illness. It is therefore natural for me now to work to protect the memory of this tragic place. I am not a moralist, as the third generation, I am simply trying to understand what happened in the past and what is increasingly happening around me now.

Dorota Karas wasn’t the only journalist who wrote about the shoes in the forest near the former German Nazi Stutthof camp. The alarm was sounded in articles published by The Guardian, The Times of Israel, and others. I am convinced that it was the journalistic pressure that prompted the museum authorities to take certain steps. Ultimately, as it turned out, the steps they took were aimed at covering up, not preserving the memory.

The Red Mouse Granary on Granary Island in Gdansk,
Poland was the last stop before deportation to concentration camps

About two years ago I was walking around Granary Island and searched for a plaque commemorating the ghetto. I found nothing of the kind. Once again I asked Dorota Karas for help. She wrote a piece about the ghetto and its inhabitants. Her article, which explores the history and also reports on the failure to preserve the memory of Gdansk’s Jews, is still awaiting publication in one of Poland’s newspapers. The aim is not to point out mistakes, squabble with officials, prove moral superiority or hurl accusations of indifference or lack of sensitivity. It is about elementary matters – remembrance and warning. It is about the memory of people who were humiliated and murdered. It is about the victims, most of whom were citizens of Gdansk, which is also our city. The empty lot left after the ghetto could be the location of the Museum of the Jews of Gdansk.

The mission of remembrance

We are not architects, city planners or historians. We are simply calling for help in addressing the absence of any commemoration of the ghetto. We, and not the specialists, have taken up the mission of remembrance. The residents of Gdansk and the millions of tourists who visit the city every year should know about the hell that some people inflicted on other people in this place during World War II. We believe that publishing this appeal in the Times of Israel will remind the city of Gdansk of its obligation to its residents and will spur the authorities to take more effective action.

It has been more than three years now since Mayor Pawel Adamowicz was murdered in Gdansk. The tragedy was, in our opinion, a result of a media campaign of hatred directed against him. Hate is the keyword. Hate as well as searching for ways to combat hatred. One of them, in our opinion, is to look back and reflect on our tragic and dark history. It is our only chance for avoiding another escalation of violence.

We appeal to the authorities of the city of Gdansk to commemorate the ghetto. The memory of its inhabitants: drugstore owner Juliusz Lachmann, World War I veteran Oskar David, music teacher and theater lover Doris Lencner, along with thousands of other victims of this fateful place cannot be allowed to fade away. Today the Holocaust denial movements are growing stronger. Social polarization is deepening. All signs point to the bleak forecast that we are heading towards an unpredictable discharge of tensions and that Russia’s bloody invasion of Ukraine is not the end but a horrific beginning of a global storm of hatred. We believe that a simple gesture such as restoring the memory of the humiliated and murdered will honor the victims and will also help to counteract the escalation of hatred.

ABOUT THE AUTHOR
Grzegorz Kwiatkowski is a Polish poet, musician, and author of several books of poetry revolving around the subjects of history, remembrance and ethics. He is a member of the psychedelic rock band Trupa Trupa.