Nederlands + English

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs.

Bron: Centrum voor Israel Studies (CIS)

Deze groepen hebben moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Door het uitbrengen van Bijbels en lectuur wil de Bible Society in Israël (BSI) graag bijdragen aan het verspreiden van het Woord van God onder de gehele bevolking, ongeacht achtergrond of religie. In de afgelopen jaren is gewerkt aan Bijbels in verschillende talen: Hebreeuws-Arabische Bijbel, Russisch-Hebreeuwse Bijbel, Frans-Hebreeuwse Bijbels en audiobijbels voor ongeletterden. Daarnaast is er materiaal voor kinderen ontwikkeld (een geïllustreerde kinderbijbel over het Nieuwe Testament) en een folder over de betekenis van de Joodse feesten in het Oude Testament met verwijzing naar Jezus in het Nieuwe Testament.

BSI heeft het verlangen dat mensen de Bijbelse boodschap begrijpen en erdoor geraakt zullen worden. Hiervoor is nog meer lectuur en uitleg nodig voor nieuwe gelovigen, zodat zij kunnen groeien in hun geloof. Daarnaast is er ook behoefte aan kinderbijbels en ander materiaal voor jonge gezinnen met kinderen.
Met uw steun kan BSI Bijbels en lectuur blijven ontwikkelen, drukken en ze uitdelen aan hulpbehoevende mensen. De Bijbels worden alleen verstrekt aan mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. De Bijbels worden op verschillende manieren uitgedeeld:

  • Bij het bezoeken van plekken waar veel hulpbehoevenden komen
  • Tijdens evangelisatieactiviteiten
  • Door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bv. overlevenden van de Holocaust)
  • Tijdens bezoeken aan integratiecentra waar immigranten worden opgevangen
  • Tijdens bezoeken aan locaties voor alleenstaande moeders
  • Op scholen en hospices

Daarnaast zijn in de winkel van BSI in Jeruzalem de Bijbels en lectuur ook te koop.

Het verhaal van…
Kort nadat de geïllustreerde kinderbijbel over het Nieuwe Testament was uitgekomen en verspreid onder families, ontmoette ik (medewerker BSI) een paar dagen later een oma. Ze bedankte ons voor de kinderbijbel. Ze had de kinderbijbel aan haar kleindochter gegeven om te lezen toen ze bij haar logeerde. De kleindochter was er erg blij mee. ’s Avonds voor het slapen gaan, begon de kleindochter erin te lezen. Toen na drie kwartier het licht echt uit moest, vroeg ze haar oma om het licht te laten branden. Ze wou zo graag verder lezen!Hoe kunt u helpen?

  • Printen en verspreiden van één Bijbel of kinderbijbel: € 15,-
  • Ontwikkelen, printen en verspreiden van een informatieve folder: € 6,-

Een gift voor dit project is welkom op NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project IL.1.102.

Oorspronkelijk Artikel: https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=555

 

*******************************
ENGLISH

There are many needy people in Israel who cannot afford their own Bibles. This is especially true of Russian and Ethiopian Jewish immigrants, but also of Arab Israelis.

Source: Centrum voor Israel Studies (CIS)

These groups have difficulty understanding the Hebrew text of the Bible. By publishing Bibles and reading materials, the Bible Society in Israel (BSI) would like to contribute to spreading the Word of God to the entire population, regardless of background or religion. In recent years work has been done on Bibles in various languages: Hebrew-Arabic Bible, Russian-Hebrew Bible, French-Hebrew Bibles and audio Bibles for illiterate people. In addition, materials for children have been developed (an illustrated children’s Bible on the New Testament) and a leaflet on the meaning of Jewish festivals in the Old Testament with reference to Jesus in the New Testament.

BSI has a desire that people will understand and be touched by the Biblical message. This requires even more reading and explanation for new believers so that they can grow in their faith. There is also a need for children’s Bibles and other materials for young families with children.
With your support, BSI can continue to develop Bibles and reading materials, print them, and distribute them to needy people. Bibles are provided only to people who are open to the message of the Bible. The Bibles are distributed in a variety of ways:
* When visiting places where many needy people come
* During evangelistic activities
* By providing Bibles to partner organizations/churches working with vulnerable groups (e.g. Holocaust survivors)
* During visits to integration centers where immigrants are received
* During visits to locations for single mothers
* At schools and hospices

In addition, the Bibles and reading materials are also available for sale at BSI’s store in Jerusalem.

The Story of…
Shortly after the illustrated children’s New Testament Bible was released and distributed to families, I (BSI employee) met a grandmother a few days later. She thanked us for the children’s Bible. She had given the children’s Bible to her granddaughter to read when she stayed with her. The granddaughter was very happy with it. At night before going to bed, the granddaughter started reading in it. When after 45 minutes the light really had to go out, she asked her grandmother to leave the light on. She wanted so badly to continue reading!

How can you help?
* Print and distribute one Bible or children’s Bible: €15
* Developing, printing and distributing an informative leaflet: €6


A donation for this project is welcome on NL91 INGB 0690 7624 45. In the description please mention the project number: project IL.1.102.

Original Article: https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=555