EEN WOORD VOORAF VAN DE REDACTIE ISRAELCNN
Wat zegt de Bijbel over o.a. de Great Reset.
Wat zegt de Bijbel over al deze dingen die over de wereld komen.
Ook de Bijbel spreekt over een wereld regering, een wereld leider, een wereld economie, een wereld religie, hongersnood, enz.
Leven wij werkelijk in de laatste der dagen? Komt Jezus gauw terug? Haalt de Heer eerdaag zijn kerk/gemeente op via een Harpacho?
De profetieën worden in een snel tempo vervuld.s
Verwacht u Hem???
Wij wel. Israelcnn
Helemaal onderaan het artikel kunt u de Bijbelsteksten bestuderen

****************************************************

Merk op dat geen enkel land erin geslaagd is om alleen maar geld te drukken en zijn burgers te belasten op een weg naar welvaart. Echte rijkdom kan niet zomaar uit de lucht worden getoverd. Een land waarvan de instellingen de eigendomsrechten niet respecteren of waarvan de gewoonten de vrijheid niet waarderen, zal een dorre woestijn blijven voor menselijke innovatie. De agenda van het Economisch Wereldforum bevordert radicaal anti-liberale programma’s die menselijke innovatie in de kiem zullen smoren door eerst de westerlingen van hun vrijheden te beroven. Op de foto: WEF-oprichter en uitvoerend voorzitter Klaus Schwab in Davos op 23 mei 2022. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Door Gatstone Institute – J.B. Shurk

Hoe worden landen rijk? Velen zijn gezegend met overvloedige natuurlijke hulpbronnen. Andere veroveren vreemde landen. Sommige specialiseren zich in unieke handelsvaardigheden en ambachten. Hout, mijnbouw, visserij, suiker, rum, verdovende middelen, katoen, zijde, landbouw, verovering, menselijke slavernij, productie, olie, industrie, bankwezen, enzovoort – afhankelijk van de eeuw en de regio hebben naties op talloze manieren enorme rijkdom vergaard. Merk op dat geen enkele natie erin geslaagd is om alleen maar geld te drukken en haar burgers te belasten op een weg naar welvaart. Echte rijkdom kan niet zomaar uit de lucht worden getoverd. Er moet een erkende waarde zijn in wat een natie en haar burgers bezitten.

Er is echter één bron van nationale rijkdom die boven de rest uittorent: innovatie. Het vermogen van de menselijke geest om iets nieuws en waardevols te creëren, verschaft de samenleving eindeloze rijkdom. In tegenstelling tot kwantitatieve versoepeling en andere monetaire instrumenten (of trucs?) van centrale banken, is het brein echt een geld-drukkende machine. Of een vernieuwer nu bestaande landbouw-, mijnbouw- of productietechnieken wijzigt om de productie goedkoper en efficiënter te maken, of een uitvinder iets geheel unieks ontwerpt, de waarde die gisteren nog niet bestond, wordt de volgende werkelijkheid. Innovatie is de toverformule voor het genereren van welvaart.

Als innovatie rijkdom produceert, waarom zijn dan niet alle naties rijk? Omdat te veel naties innovatoren niet naar waarde schatten of innovatie niet aanmoedigen. Zonder fundamentele eigendomsrechten, sterke sociale instellingen en een betrouwbaar rechtssysteem zijn er voor potentiële uitvinders weinig stimulansen om iets nieuws te bouwen. Mensen die alleen maar proberen te overleven in de wereld verspillen geen tijd, arbeid of middelen aan projecten die geen uitzicht bieden op toekomstige beloning. Mensen die werken als dienaars van de staat in centraal gecontroleerde economieën hebben geen prikkel om te innoveren. Alleen wanneer privébezit en persoonlijke vrijheid samengaan, kan menselijke innovatie floreren. Vrijheid is het geheime ingrediënt van de magische innovatiesaus die de welvaart doet toenemen.

Wanneer economen de cijfers van het bruto binnenlands product analyseren om te zien of de economie van een land stijgt of daalt, wordt een maatstaf voor innovatie kwantificeerbaar. In dat getal is iets vervat dat menselijke vindingrijkheid, persoonlijke vrijheid en eigendomsrecht omvat. Op die manier weerspiegelt economische innovatie rechtstreeks de menselijke conditie op elk moment in de tijd. Het is een maatstaf voor de vrijheid van een land.

Het “liberalisme” zoals het klassiek wordt opgevat – als een politieke filosofie die natuurlijke rechten, een beperkte overheid, vrije markten, politieke en religieuze vrijheden en vrijheid van meningsuiting omhelst, allemaal bevorderd en beschermd door een onpartijdige en rechtvaardige rechtsstaat – heeft deze fundamentele waarheid altijd begrepen. Vrijheid en eigendomsrechten brengen creativiteit voort. Waar beide op de juiste waarde worden geschat, produceren grote schrijvers, kunstenaars en uitvinders nieuwigheden die anders niet zouden bestaan. Dit is de reden waarom het middeleeuwse Florence zowel het moderne bankwezen als de Europese Renaissance heeft voortgebracht. De persoonlijke vrijheid om te creëren, te bouwen, te investeren en eigendom te hebben, genereert enorme innovatie en nationale rijkdom.

Omgekeerd, wanneer de centrale planners van vandaag pleiten voor gesocialiseerde controle over markten en de vervanging van “individuele rechten” door “collectieve rechten” en hun agenda “progressief liberalisme” noemen, nemen zij de historische betekenis van het liberalisme over en ondermijnen deze.

Uit deze erkenning dat de vrijheid van een natie rechtstreeks van invloed is op de rijkdom van een natie vloeit een nog opmerkelijker waarheid voort: elke natie die er niet in slaagt de menselijke vrijheid te omarmen en te beschermen zal er armer van worden. Een land waarvan de instellingen de eigendomsrechten niet respecteren of waarvan de gewoonten de vrijheid niet waarderen, zal een dorre woestijn blijven voor menselijke innovatie. Op deze manier hebben naties een grote stimulans om mettertijd te liberaliseren. Doen zij dat niet, dan worden zij snel financieel en militair kwetsbaar voor meer innovatieve en rijkere naties. Met deze eenvoudige waarheid in het achterhoofd hebben klassieke liberalen vrije markten altijd opgevat als de poort naar menselijke emancipatie. Economisch eigenbelang, met andere woorden, leidt uiteindelijk tot expansie van mensenrechten en vrijheden over de hele planeet.

Met dit alles als een beetje rudimentaire achtergrond, hoe komt het dat we vandaag entiteiten hebben zoals het Wereld Economisch Forum (WEF) die aandringen op een radicale “Grote Reset” van de Westerse samenleving die belooft om de vrije markten te boeien door economische regulering terwijl de macht wordt geconcentreerd in de handen van een kleine internationale coalitie van centrale economische planners – met name die van henzelf? Hoe kan het beloven van een toekomst waarin mensen “niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn“, bevorderlijk zijn voor een vrije en productieve samenleving – of zelfs maar een gelukkige samenleving? Hoe kan een toekomst waarin alle energie wordt gecontroleerd door internationale bestuursorganen en multinationale ondernemingen, individuen de institutionele bouwstenen verschaffen voor eindeloze innovatie? Hoe kunnen boeren grotere en welvarender bevolkingen onderhouden wanneer westerse regeringen de landbouwproductie blijven verstikken door middel van regulering en onteigening?

De vragen beantwoorden zichzelf. De agenda van het WEF bevordert radicaal anti-liberale programma’s zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie om afwijkende meningen te censureren, vrije meningsuiting te reguleren en zelfs ideeën te wissen van het internet. De repressieve pogingen van het WEF om alle koolwaterstofenergie en de productie van vee en gewassen te controleren, zullen menselijke innovatie in de kiem smoren door de westerlingen eerst het vermogen te ontnemen om te creëren, uit te vinden en voedsel te verbouwen. Haar beleid verraadt millennia van westerse beschavingsvooruitgang door het respect voor individuele keuze en vrije wil te vervangen door top-down beheer van menselijke activiteit met behulp van de botte instrumenten van geweld en dwang. De beweegredenen zijn onbetwistbaar anti-menselijk in hun kern, omdat elk individueel menselijk leven wordt behandeld als niets meer dan een radertje of een input die kan worden gemanipuleerd als onderdeel van een centraal gecontroleerde sociale machine. Wanneer westerlingen worden gereduceerd tot enen en nullen die worden gesorteerd en verschoven door de sociale programmeringscodes van het WEF voor een “betere toekomst”, gehoorzamen de bouwers maar zullen niet meer creëren.

Terwijl persoonlijke vrijheid de menselijke geest heeft ontketend en een enorme westerse welvaart heeft voortgebracht, zal het streven van het Wereld Economisch Forum naar een centraal gecontroleerd economisch systeem de rechten verpletteren, de creativiteit verstikken en armoede en slavernij massaal voortbrengen. De voorstanders van het forum lijken in feite vooral een combinatie van pandemie, hongersnood en angst te willen gebruiken om de dominantie voor zichzelf te centraliseren.

Om de Westerlingen ertoe over te halen meer op te geven en met minder genoegen te nemen, beloven het WEF en zijn globalistische bondgenoten de Westerlingen een toekomstig Utopia. Maar zoals elke soortgelijke leugen die ooit is verteld om de buitengewone verwerving van macht te rechtvaardigen, zullen zij niet in hun opzet slagen. Geen enkele samenleving werd immers ooit meer beloofd dan in Stalins grondwet van de USSR van 1936 – en dan nadien slechter behandeld. Ondanks de beweringen van het tegendeel keren de missie-richtlijnen van het WEF zich opzettelijk tegen de westerse tendensen naar grotere menselijke vrijheid, sociale mobiliteit en in ruimere mate verkrijgbare welvaart tot – of wat in een ander tijdperk terecht zou zijn beschouwd als echte, liberale vooruitgang.

Hoewel het WEF en haar zusterorganisaties beweren dat zij “de planeet redden“, lijken hun inspanningen in de eerste plaats een onwaardig plan om de planeet te beheersen. “Schone” energie is immers gecontroleerde energie; en hoe meer die energie wordt gecontroleerd door gecentraliseerde regeringen, hoe meer de eens zo vrije markten volledig centraal worden gecontroleerd. Als iedere potentiële ondernemer eerst toestemming moet krijgen om elektriciteit te gebruiken voordat hij iets nieuws kan produceren, dan kan geen enkele ondernemer gedijen zonder de zegen van de centrale overheid. Als alle productie wordt gezien als een “bedreiging voor de planeet”, dan kan geen onafhankelijke start-up innoveren of rijkdom opbouwen zonder eerst de goedkeuring van de overheid te vragen en te krijgen. Als het consumenten verboden wordt iets te kopen tenzij het van tevoren is goedgekeurd, dan worden vrije markten omgevormd tot gecontroleerde markten.

Als we deze trend tot zijn logische, maar communistische conclusie doortrekken, wordt privé-eigendom antithetisch voor de doelstellingen van de staat. We zien de onheilspellende ondermijning van privé-eigendom vandaag al met de zogenaamde ESG (Environmental, Social, Governance)-normen die gebruikt worden om de doelstellingen van de industrie te onderdrukken en de vrije markten te manipuleren. Omdat controle over informatie controle over markten beter beheersbaar maakt, zullen we meer censuur blijven zien komen naarmate de economische onzekerheid toeneemt die het gevolg is van marktmanipulatie. Onlangs werd zelfs het onderzoek van een hooggeplaatste econoom die correct verklaarde dat de Amerikaanse economie in een recessie was beland, “op feiten gecontroleerd” en “gecorrigeerd” door de vrienden van de Amerikaanse regering bij Facebook. Waar vrije markten onder vuur liggen, ligt onvermijdelijk ook de vrijheid van meningsuiting onder vuur. De individuele zegeningen van het liberalisme zijn niet gemakkelijk te ontleden van het politieke lichaam zonder onvermijdelijk de dood van het liberalisme als geheel te veroorzaken.

Het onderwerp van vandaag kan “klimaatverandering” zijn of COVID-19 of “duurzame voedselvoorziening“, maar het verklaarde onderwerp lijkt nooit meer dan een PR-campagne om de massa’s voor de gek te houden. Het lijkt altijd slechts een wegwerp excuus te zijn, ontworpen om Westerlingen te verleiden om een kleine groep van “elites” de macht en controle te geven over alle anderen. De mensheid ervan te overtuigen dat vrije markten onvermijdelijk zullen leiden tot een soort apocalyps lijkt steeds meer het enige beleidsdoel dat telt. Het is misschien wel de meest duivelse truc die de machthebbers ooit hebben uitgehaald tegen degenen die helemaal geen macht hebben. Angst wordt vakkundig gebruikt als een martelwerktuig om de westerlingen ervan te overtuigen vrijwillig hun eigen vrijheid op te geven. De onschuldige mantra die hen wordt ingefluisterd is simpel: Vertrouw ons, mensheid, wij zullen jullie redden. De implicatie, echter, is veel sinisterder: Voor uw eigen bestwil, moet u worden gedwongen te genieten van uw nieuwe ketenen.

Merk op dat, wil het Economisch Wereldforum slagen in zijn missie om alle menselijke activiteit te beheersen, het eerst de soevereiniteit van de natiestaten moet vernietigen. Waarom? Omdat, zoals hierboven opgemerkt, liberale naties die vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachte en vrije marktondernemerschap omarmen, innovatie en grote rijkdom bevorderen. Elk land dat niet wordt gehinderd door de marktvoorschriften van het WEF zal waarschijnlijk blijven bloeien, terwijl landen die geketend zijn aan de “Great Reset” waarschijnlijk zullen wegkwijnen. Dit is de reden waarom westerse politici zo hard hebben samengewerkt om hun “Build Back Better”-voorstellen door te drukken, ongeacht de wensen van de stemgerechtigde burgers van een natie.

Rijke vrije naties zijn een bedreiging voor de Nieuwe Wereldorde van het WEF. Als censuur moet worden omarmd om het “verhaal” te controleren, dan het zij zo. Als burgers de vrijheid van beweging moet worden ontzegd onder het mom van een “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid”, is er niets aan de hand. Als particuliere bankrekeningen in beslag moeten worden genomen om betogers te intimideren, dan zijn dergelijke bedreigingen de prijs om naleving te garanderen. Op deze manier draaien de plannen van het WEF voor een gecontroleerde economie opzettelijk eeuwen van liberale vooruitgang terug. De politieke leiders van vandaag slepen het Westen terug naar het verleden.

Eerst zullen de individuele vrijheden verder verdwijnen. Daarna zal de grootste economische motor van allemaal, innovatie, opdrogen. Tenslotte zal de rijkdom weer uitsluitend in handen komen van een kleine minderheid van de “heersende klasse”. Dit is de toekomst die het World Economic Forum aanprijst als “vooruitgang”. Dat is het niet. Het is een recept voor menselijke slavernij.

 

***************************************************

ENGLISH

 


A WORD FROM THE EDITOR ISRAELCNN
What does the Bible say about the Great reset, among other things.
What does the Bible say about all these things happening to the world.
Also the Bible talks about a world government, a world leader, a world economy, a world religion, famine, etc.
Are we really living in the last days? Is Jesus coming back soon? Is the Lord picking up soon His church, a Harpacho?
We have the prophecies being fulfilled all the time.
Are you expecting Him?
We are. Israelcnn

************************************************

Notice that no nation has managed merely to print money and tax its citizens on the path to prosperity. Real wealth cannot simply be conjured from thin air. A country whose institutions do not respect property rights or whose customs do not value freedom will remain a barren desert for human innovation. The World Economic Forum’s agenda promotes radically anti-liberal programs that will smother human innovation by first depriving Westerners of their freedoms. Pictured: WEF founder and executive chairman Klaus Schwab in Davos on May 23, 2022. (Photo by Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

By Gatstone Institute – J.B. Shurk

How do nations become wealthy? Many are blessed with abundant natural resources. Others conquer foreign lands. Some specialize in unique trade skills and crafts. Timber, mining, fishing, sugar, rum, narcotics, cotton, silk, agriculture, conquest, human slavery, manufacturing, oil, industry, banking, and so on — depending on the century and the region, nations have attained tremendous wealth in myriad ways. Notice that no nation has managed merely to print money and tax its citizens on the path to prosperity. Real wealth cannot simply be conjured from thin air. There must be recognized value in what a nation and its citizens possess.

More than any other source for national wealth, however, one towers above the rest: innovation. The ability of the human mind to create something new and valuable provides society with endless wealth creation. Unlike central bank quantitative easing and other monetary tools (or tricks?), the brain really is a money-printing machine. Whether an innovator alters existing farming, mining, or manufacturing techniques to make production cheaper and more efficient, or an inventor designs something entirely unique, value that did not exist yesterday materializes the next. Innovation is the magic sauce for generating wealth.

If innovation produces wealth, why aren’t all nations wealthy? Because too many nations fail to value innovators or encourage innovation. Without fundamental property rights, strong social institutions, and a dependable legal system, potential inventors have few incentives to build anything new. Humans struggling merely to survive in the world do not waste time, labor, or resources on projects that offer no prospect for future reward. Humans working as servants to the state under centrally controlled economies have no incentive to innovate. Only when private ownership and personal liberty combine can human innovation flourish. Freedom is the secret ingredient to innovation’s magic sauce for increasing wealth.

When economists crunch gross domestic product numbers to see whether a nation’s economy is rising or sinking, a measure of innovation becomes quantifiable. Embedded within that number is something that encapsulates human ingenuity, personal freedom, and property ownership. In this way, economic innovation directly reflects the human condition at any point in time. It provides a measurement of a nation’s freedom.

Now “liberalism” as it is classically understood — as a political philosophy embracing natural rights, limited government, free markets, political and religious freedoms, and freedom of speech, all promoted and protected by an impartial and just rule of law — has always grasped this fundamental truth. Liberty and property rights spawn creativity. Where both are soundly valued, great writers, artists, and inventors produce novelties that would not otherwise exist. It is why medieval Florence birthed at once both modern-day banking and the European Renaissance. The personal freedom to create, build, invest, and own property generates tremendous innovation and national wealth.

Conversely, when today’s central planners argue for socialized control over markets and the substitution of “collective rights” in place of “individual rights” while calling their agenda “progressive liberalism,” they co-opt and subvert liberalism’s historic meaning.

From this recognition that a nation’s freedom directly affects a nation’s wealth arises an even more remarkable truth: any nation that fails to embrace and protect human liberty will be the poorer for it. A country whose institutions do not respect property rights or whose customs do not value freedom will remain a barren desert for human innovation. In this way, nations have a great incentive to liberalize over time. Should they not, they quickly become financially and militarily vulnerable to more innovative and wealthier nations. Observing this simple truth, classical liberals have always understood free markets as the gateway to human emancipation. Economic self-interest, in other words, ultimately leads to expansive human rights and liberties across the planet.

Now with all that as a bit of rudimentary background, how is it that today we have entities such as the World Economic Forum (WEF) pushing for a radical “Great Reset” of Western society that promises to handcuff free markets with economic regulation while concentrating power into the hands of a small international coalition of central economic planners — most notably their own? How could promising a future where people will “own nothing and be happy” possibly be conducive to a free and productive society — or even a happy one? How can a future in which all energy is controlled by international governing bodies and multinational corporations possibly provide individuals with the institutional building blocks for endless innovation? How can farmers sustain larger and more prosperous populations when Western governments continue to stifle agricultural production through regulation and eminent domain?

The questions answer themselves. The WEF’s agenda promotes radically anti-liberal programs such as the use of artificial intelligence to censor dissent, regulate free speech, and even erase ideas from the Internet. Its repressive efforts to control all hydrocarbon energy and cattle and crop farm production will smother human innovation by first depriving Westerners of their ability to create, invent, and grow food. Its policies betray millennia of Western civilizational advancement by replacing respect for individual choice and free will with top-down management of human activity through the blunt instruments of force and coercion. Its motivations are indisputably anti-human at their core because each individual human life is treated as nothing more than a cog or input that can be manipulated as part of a centrally-controlled social machine. When Westerners are reduced to ones and zeroes that are sorted and shifted by the WEF’s social programming codes for a “better future,” builders obey but no longer create.

Whereas personal liberty has unleashed the human mind and generated tremendous Western prosperity, the World Economic Forum’s push for a centrally controlled economic system will crush rights, stifle creativity, and mass-produce poverty and servitude. Its proponents, in fact, seem mostly committed to using a combination of pandemic, famine, and fear to centralize dominance for themselves.

In order to persuade Westerners to give up more and make do with less, the WEF and its globalist allies promise Westerners a future Utopia. As with every similar lie ever told to justify the extraordinary acquisition of power, though, they will fail to deliver. No society, after all, was ever promised more than in Stalin’s 1936 Constitution of the USSR — or subsequently treated more abysmally. Despite its claims to the contrary, the WEF’s mission directives intentionally reverse Western trends toward greater human freedom, social mobility, and more broadly obtainable wealth — or what, in another era, would have been rightly regarded as true, liberal progress.

Although the WEF and its sister organizations claim to be “saving the planet,” their efforts seem primarily an ignoble design to control the planet. “Clean” energy, after all, is controlled energy; and the more that energy is controlled by centralized governments, the more completely once-free markets become centrally controlled. If every potential entrepreneur must first receive permission to use electricity before producing anything new, then no entrepreneur can thrive without the central authorities’ blessing. If all manufacturing is viewed as a “threat to the planet,” then no independent upstart can innovate or build wealth without first seeking and obtaining government approval. If consumers are forbidden from buying anything unless it is first pre-approved, then free markets are transformed into controlled markets.

Taking this trend to its logical yet communist conclusion, private property becomes antithetical to the state’s goals. We already see the ominous subversion of private ownership today with so-called ESG (Environmental, Social, Governance) standards used to strong-arm industry goals and manipulate free markets. Because control over information makes control over markets more manageable, the more economic uncertainty that results from market manipulation, the more censorship we’ll continue to see. Recently, even a senior economist who correctly stated that the American economy had entered into a recession found his research “fact checked” and “corrected” by the U.S. government’s friends at Facebook. Where free markets are under attack, free speech is inevitably under attack, too. The individual blessings of liberalism are not easily dissected from the body politic without inevitably rendering liberalism’s death, as a whole.

The issue today may be “climate change” or COVID-19 or “sustainable food supplies,” but the stated issue never seems anything more than a public relations campaign for fooling the masses. It always appears to be merely a disposable excuse designed to seduce Westerners into handing a small cabal of “elites” power and control over everyone else. Convincing mankind to believe that free markets will inevitably lead to some kind of apocalypse increasingly looks like the only policy goal that matters. It may well be the most diabolical trick those with power have ever played against those with no power at all. Fear is used expertly as a torturer’s tool to convince Westerners to forsake willingly their own freedom. The innocent mantra whispered into their ears is simple: Trust us, humanity, we will save you. The implication, however, is far more sinister: For your own good, you must be made to enjoy your new chains.

Notice that for the World Economic Forum to succeed in its mission to control all human activity, it must first destroy the sovereignty of nation states. Why? Because, as noted above, liberal nations that embrace freedom of speech, freedom of thought, and free market entrepreneurship foster innovation and great wealth. Any nation not encumbered by the WEF’s market proscriptions will most likely continue to prosper, while those shackled to the “Great Reset” will most likely languish. This is why Western politicians have worked so hard together to push their “Build Back Better” proposals irrespective of the wishes of any one nation’s voting citizens.

Wealthy free nations are a threat to the WEF’s New World Order. If censorship must be embraced to control the “narrative,” then so be it. If citizens must be denied freedom of movement under the guise of a “health emergency,” no big deal. If private bank accounts must be seized to intimidate protesters, then such threats are the price for ensuring compliance. In this way, the WEF’s plans for a controlled economy intentionally reverse centuries of liberal progress. Political leaders today are dragging the West into the past.

First, individual liberties will continue disappearing. Then, the greatest economic engine of all, innovation, will dry up. Finally, wealth will return solely to the hands of a small “ruling class” minority. This is the future the World Economic Forum hails as “progress.” It is not. It is a recipe for human bondage.

 

********************************************************************

De Bijbel spreekt ook over een wereldreligie, wereldregering en de wereldeconomie,  geprofeteerd in Openbaring 13.

Openbaring 13:4 Wereldreligie
4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest Openb. 18:18 gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
Wereldwijde aanbidding van de draak omdat hij macht geeft aan de Valse profeet.

Openbaring 13: 7 Wereldregering
7 En Dan. 7:21; Openb. 11:7 het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

WEF onderdrukking van de mensheid. Let op God geeft de duivel de macht ervoor.

Openbaring 13: 16-17 Wereldeconomie

16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven Openb. 19:20 een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of
Openb. 14:11de naam van het beest of het getal van zijn naam.
666 = Het merkteken op de hand of voorhoofd. Als je dat neemt dan ben je voor eeuwig verloren en er is geen weg meer terug. Trans-humanisme.

_________________________________________________________________________

Profetieën over Gog en Magog

De profetieën over de komende Midden-Oosten oorlog van Rusland, Iran en Turkije aan het roer (aan de leiding) en vervolg profetieën N.a.v. prediking van JD Farag: At The Finish Line Of Bible Prophecy’

Lezen tekst Ezechiel 38:1-23 – Profetie over Gog

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
2 Mensenkind, richt uw blik op
(Openb. 20:8) Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.
3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!
4 Ik zal u omkeren, Ik
zal (Ezech. 29:4; + 39:2) haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.
5 Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm,
6 Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, het uiterste noorden.
7 Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen.
8 Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.
9 U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een
(Ezech. 30:18) wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.
10 Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult.
11 U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben,
12 om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heiden volken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.
13 Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?
14 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen?
15 U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger.
16 U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. (
Letterlijk: aan het einde van de dagen.) Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heiden volken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word.
17 Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?
18 Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen.
19 Want in Mijn
(Ezech. 36:5,6) na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!
20 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen.
21 Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn.
22 Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn.
23 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

_________________________________________________________________________

Ezechiel 38:1-6

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
2 Mensenkind, richt uw blik op op
(Openb. 20:8) Gog, het land van Magog, (Gog leider van Rusland) de oppervorst van Mesech en Tubal, (afstammelingn van Jafeth, kustlanden) en profeteer tegen hem.
3 Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!
)
4 Ik zal u omkeren, Ik
zal (Ezech. 29:4 + 39:2) haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.
5 Bij hen zijn Perzen, Cusjieten
(Soedan) en Puteeërs (Libie), allen met schild en helm,
6 Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma (
Turkije), in het uiterste noorden, het uiterste noorden – Letterlijk: aan de zijden van het noorden; zie ook vers 15. met al zijn troepen, vele volken met u.

Zie ook https://israelcnn.com/in-iran-putin-gets-strong-support-israelis-concerned/

Magog is Rusland
Perzië is Iran
Kusj is Saoedan (Regio Ehtiopie)
Put is Libië (Regio Ehtiopie)
Gomer is ook Russisch gebied
Beth-Togarma is Turkije
Sjeba en Dedam is Saoudi Arabië

Magog was de tweede zoon van Jafet, de zoon van Noach en vestigde zich ten noorden van de zwarte zee. Tubal en Mesek waren de vijfde en zesde zoon van Jafet en vestigden zich ten zuiden van de Zwarte Zee. Deze stammen trouwden onderling en ontstond het Magog volk.
Dan zullen de landen die zullen optrekken tegen Israel, maar God grijpt bovennatuurlijk in en ze zullen verslagen worden. Aan het materiaal op het slagveld heeft Israel genoeg energie voor 7 jaar. De doden worden verzameld vanwege besmetting en worden in een groot dal in Jordanië begraven.

_________________________________________________________________________

Ezechiel 38:13 Abraham akkoorden

13 Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?
Dit zijn de landen van het Abraham Akkoord (voorstanders Jeruzalem splitsen) als Saoudi Arabië en Koeweit en waar Israel goede betrekkingen mee heeft. Ze zullen verbaast zijn over de plunderingen van het het rijke Israel en te zien dat ze verder gaan naar Jeruzalem om deze stad op te delen.


Ezechiel 39: 9-10 7 jaar brandstof
9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken,
10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere HEERE.
Men zal genoeg brandstof hebben voor 7 jaar.. Het wapentuig wordt in Rusland gemaakt uit Lignostone, dit is sterker dan staal, erg elastisch en brand beter dan kolen. Russische wapenindustrie gebruikt Lignostone en het is een Nederlandse uitvinding van iemand uit Ter Apel.

Ezechiel 39: 11-12 Dal van de menigte van Gog in Jodanie (Begraafplaats voor de soldaten)
11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: Dal van de menigte van Gog.
12 Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang.

_________________________________________________________________________

– Jesaja 17:1 De profetie over Damascus.
1 Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne.

Jeremia 49: 23-27
23 Over Damascus. Hamath en Arpad staan beschaamd.Omdat zij een slecht bericht hebben gehoord,smelten zij weg. Bij de zee is bezorgdheid, men kan niet tot rust komen.
24 Damascus heeft de moed verloren, het keert zich om om te vluchten, siddering heeft het aangegrepen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een vrouw.

25 Hoe is de stad van de roem verlaten, de stad van mijn vreugde!
26 Daarom zullen haar jongemannen vallen op haar pleinen en alle strijdbare mannen zullen op die dag verdelgd worden, spreekt de HEERE van de legermachten.
27 Ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damascus;dat zal de paleizen van Benhadad verteren.
Vlak voor het uitbreken van de grote Midden-Oosten oorlog zal eerst Damascus in Syrië in 1 klap totaal verwoest worden.

_________________________________________________________________________

– Zacharia 12: 1-3 Jeruzalems redding

1 De last het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.
2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Kom niet aan de stad Jeruzalem. Deze is eigendom Van Yeshua

_________________________________________________________________________

– Joel 3:1-2 + 12 Over de landen die Jeruzalem willen splitsen
1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.

het dal van Josafat betekent: het dal ‘de HEERE oordeelt’; zie ook vers 12.
2 Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.
12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!

Gog en Magog komt voor de rijkdom als gas en splitsing Jeruzalem. Als gesproken wordt over vrede gaat het altijd over opsplitsing van Jeruzalem.

_________________________________________________________________________

I Thessalonicenzen 5: 3

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

_________________________________________________________________________

Daniel 9:27 Verbond (Higbir) tussen antichrist en Joden (Het begin van de 7 jaren verdrukking)

27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.
Antichrist sluit een verbond (Higbir) met de Joden en zij mogen de Tempel Herbouwen.
Bouw duurt 3 ½ jaar.
Higbir betekent , iets ongekends, iets groots, sterk.
Dit is het startpunt van de 7-jarige verdrukking.

_________________________________________________________________________

2 Thessalonicenzen 2:4 Antichrist roept zichzelf uit tot god

4 de tegenstander, (Antichrist) die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

3 ½ jaar verdrukking is voorbij en de antichrist ontheiligt de tempel en roept zichzelf uit tot god. De antichrist is niet alleen tegen Christus. Maar ook in plaats van Christus. De Joden komen tot inzicht en vluchten naar Petra. De ogen gaan open als gevolg van de getuigenissen van de twee getuigen. Antichrist roept zichzelf uit tot god. De joden vluchten naar Petra.
De Antichrist zet zelf niets op, dat laat hij doen en wanneer het klaar is hoeft hij alleen maar allerlei dingen te activeren.

Uit de studie van JDFarag.org ondertiteld door Bramdes op Rumble
At The Finish Line Of Bible Prophecy’