Een lid van de veiligheidstroepen die loyaal zijn aan de Jemenitische Houthi-rebellen bewaakt een vreugdevuur waarin in beslag genomen verdovende middelen worden verbrand, in Sana’a.
A SECURITY forces member loyal to Yemen’s Houthi rebels guards a bonfire incinerating seized narcotics, in Sana’a.
(photo credit: Mohammed Huwais/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Nu het door de VN onderhandelde staakt-het-vuren in Jemen grotendeels standhoudt en er vredesbesprekingen worden gehouden in Riyad, is het tijd om onze stem te verheffen namens Levi Marhabi en aan te dringen op zijn vrijlating.

Door: Jerusalem Post

Terwijl Joden over de hele wereld zich voorbereiden op Jom Kippoer, zal de laatst bekende Jood in Jemen gedwongen worden om de heilige dag alleen in een islamitische kerker te vieren.

De afgelopen zeven jaar werd Levi Marhabi gegijzeld door de meedogenloze en fanatieke Houthi-rebellen die grote delen van Jemen controleren.

Hij verkeert in slechte gezondheid en het is tijd voor het wereldwijde Jodendom om alarm te slaan en er bij de internationale gemeenschap op aan te dringen actie te ondernemen om zijn vrijlating te bewerkstelligen.

Volgens de US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), een tweeledige federale overheidsinstelling, werd Marhabi in maart 2016 gearresteerd door Houthi-strijdkrachten. Hij werd ervan beschuldigd dat hij enkele van zijn Jemenitische medejoden had geholpen om een familietora-rol uit het land mee te nemen en werd op 13 maart 2018 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf. Het jaar daarop beval een Jemenitisch hof van beroep dat hij vrijgelaten moest worden, maar Houthi-functionarissen negeerden de uitspraak en houden hem nog steeds vast.

Volgens de USCIRF database van religieuze gewetensgevangenen “leeft Marhabi in onmenselijke omstandigheden in de gevangenis, waar zijn gezondheid blijft verslechteren. Naar verluidt lijdt hij aan nier- en longproblemen en heeft hij al zijn tanden verloren door herhaaldelijke martelingen.” Andere rapporten geven aan dat hij mogelijk ook gedeeltelijk verlamd is.

Houthi-troepen rijden achterop een politiepatrouillewagen na deelname aan een Houthi-bijeenkomst in Sanaa, Jemen, 19 februari 2020 (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Marhabi is de laatste bekende erfgenaam in Jemen van een eens zo levendige Joodse gemeenschap die minstens 2000 jaar oud is en mogelijk zijn oorsprong vindt in Bijbelse tijden.

De laatste erfgenaam van de 2000 jaar oude geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Jemen.
Geleerden zeggen dat het vroegste bewijs van een Joodse aanwezigheid in het land uit de 3e eeuw na Christus stamt, maar Jemenitische Joden hebben verschillende tradities en legendes die suggereren dat hun voorouders zich voor het eerst in het gebied vestigden tijdens de periode van de Eerste Tempel of misschien zelfs eerder, onder koning Salomo.

Zo’n 1600 jaar geleden vond er een opmerkelijke gebeurtenis plaats in de annalen van de Jemenitische Joodse geschiedenis. Volgens Simon Schama in zijn boek The Story of the Jews, “Aan het einde van de vierde eeuw na Christus, net toen het leven voor Joden binnen het Christendom grimmiger begon te worden, deed het Jodendom zijn spectaculaire veroveringstocht in Arabië, toen het koninkrijk Himyar (dat territoriaal overeenkomt met het huidige Jemen en 250 jaar lang de dominante macht was op het Arabische schiereiland) zich bekeerde tot het Jodendom.”

Van de koning, Abu Karib, wordt gezegd dat hij besloot zich te bekeren nadat hij ziek werd en werd gered door twee Joodse artsen, Kaab en Assad.

Archeologische vondsten, zoals Hebreeuwse inscripties en een oud mikwe, ondersteunen het verhaal over de bekering van het rijk.

In de Middeleeuwen, na de komst van een valse messias in Jemen, schreef Rabbi Ja’akov – de zoon van Rabbi Netanel Fayumi – naar Maimonides in Egypte voor begeleiding. Deze antwoordde met wat bekend is komen te staan als zijn Iggeret Teiman, of “Brief aan Jemen,” waarin hij de Jemenitische Joden aanmoedigde en uitleg gaf over verschillende zaken van het Joodse geloof.

Jemenitische Joden omarmden vervolgens Maimonides’ halachische uitspraken (met enkele uitzonderingen) en stuurden hem veel vragen over de Joodse wet. Tot op de dag van vandaag volgen Jemenitische Joden bijvoorbeeld Maimonides’ uitspraak en zullen ze vloeistoffen zoals soep opwarmen op de sabbat, in tegenstelling tot de meeste Sefardiem en Asjkenaziem.

En op Sukkot reciteren ze een zegen bij het betreden van een sukkah, zelfs als ze niet van plan zijn daar te eten, wat ook in overeenstemming is met Maimonides’ standpunt.

Eeuwen later, te midden van de moderne roep om Zion, begonnen grote aantallen Jemenitische Joden in 1881 naar Israël te verhuizen, waarbij velen de reis te voet maakten. Daaropvolgende golven van aliyah brachten het aantal Jemenitische Joden dat in 1947 in Israël woonde op ongeveer 35.000.

Na de wedergeboorte van de Joodse staat in 1948 werden tussen juni 1949 en september 1950 nog eens 50.000 Joden uit Jemen naar Israël gebracht in wat Operatie Magisch Tapijt werd genoemd.

In de decennia daarna is de Joodse bevolking van Jemen gestaag afgenomen, een proces dat versnelde toen de Houthi-rebellen in 2014 de hoofdstad Sana’a bestormden. De Houthi’s, die openlijk hun antisemitisme beleden, kwamen snel in actie om de overgebleven Joden in Jemen onder druk te zetten.

Volgens een rapport van de speciale VN-rapporteur voor godsdienstvrijheid van vorig jaar hebben de Houthi’s een systematische vervolgingscampagne gevoerd tegen verschillende religieuze minderheden, zoals christenen, Baha’is en natuurlijk de Joden.

Nog in 2016 woonden er naar verluidt naar schatting 1.500 Joden in Jemen, maar slechts twee jaar later was dat aantal gedaald tot 50.

Later, onder druk van Houthi-extremisten, ontvluchtten bijna alle overgebleven Joden het land, waaronder 13 families die in maart 2021 uit Sana’a werden verdreven.

En nu, zo lijkt het, is Levi Marhabi de laatste Jood in Jemen.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Joodse organisaties zoals de Amerikaanse Sefardische Federatie hebben bij verschillende gelegenheden opgeroepen tot de vrijlating van Marhabi.

Nu het door de VN onderhandelde staakt-het-vuren in Jemen grotendeels standhoudt en er deze week in Riyad vredesbesprekingen worden gehouden tussen de Houthi’s en de Saoedische regering, is dit het moment om onze stem te verheffen namens Levi Marhabi en aan te dringen op zijn vrijlating op humanitaire gronden.

Het zal niet eenvoudig zijn, omdat de belangrijkste geldschieter van de Houthi’s Iran is, dat waarschijnlijk niet geroerd zal zijn door de benarde situatie van een Jood in nood.

Maar hoe moeilijk de situatie ook lijkt, het ontslaat ons niet van de plicht om te doen wat we kunnen om te proberen Marhabi’s leven te redden, door een beroep te doen op politici, beleidsmakers en Joodse organisaties om te handelen.

En tijdens de boetedoenende gebeden van slihot, die volgen op Kol Nidre op Jom Kippoer nacht, wanneer we de Schepper vragen, “Laat onze smeekbede opstaan vanaf de avond, laat onze roep [tot U] komen vanaf de ochtend,” houd dan alsjeblieft Levi Marhabi in gedachten.

We zijn het hem en de glorieuze erfenis van het Jemenitische Jodendom verschuldigd om niet minder te doen.

De schrijver was plaatsvervangend communicatiedirecteur onder premier Benjamin Netanyahu tijdens zijn eerste ambtstermijn.

 

************************************

ENGLISH

With a UN-negotiated ceasefire in Yemen largely holding, and peace talks being held in Riyadh, now is the time to raise our voices on behalf of Levi Marhabi and to push for his release.

By: Jerusalem Post

As Jews around the world prepare for Yom Kippur, the last known Jew in Yemen will be forced to observe the holy day alone in an Islamist dungeon.

For the past seven years, Levi Marhabi has been held hostage by the ruthless and fanatical Houthi rebels who control large swathes of Yemen.

He is in poor health, and it is time for world Jewry to sound the alarm and press the international community to take action to bring about his release.

According to the US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), a bipartisan federal government agency, Marhabi was arrested by Houthi forces in March 2016. He was accused of helping some of his fellow Yemeni Jews to take a family Torah scroll out of the country and was sentenced on March 13, 2018, to three years and six months in prison. The following year, a Yemeni appeals court ordered that he be set free, but Houthi officials ignored the ruling and continue to hold him.

According to the USCIRF’s database of religious prisoners of conscience, “Marhabi lives in inhumane prison conditions, where his health continues to deteriorate. He reportedly suffers from kidney and lung issues and has lost all his teeth from being tortured repeatedly.” Other reports indicate that he may be partially paralyzed as well.

Houthi troops ride on the back of a police patrol truck after participating in a Houthi gathering in Sanaa, Yemen February 19, 2020 (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Marhabi is the last known living heir in Yemen to a once-vibrant Jewish community that dates back at least 2,000 years and possibly traces its origins to biblical times.

The last heir to the 2,000-year-old history of Yemen’s Jews
Scholars say that the earliest evidence of a Jewish presence in the country is from the 3rd century CE, but Yemeni Jews have various traditions and legends suggesting that their ancestors first settled in the area during the First Temple period or perhaps even earlier, under King Solomon.

Some 1,600 years ago, a remarkable event took place in the annals of Yemeni Jewish history. According to Simon Schama in his book The Story of the Jews, “By the late fourth century CE, just as life for Jews in Christendom was beginning to turn starkly harsher, Judaism made its spectacular conquest in Arabia, when the kingdom of Himyar (corresponding, territorially, to present-day Yemen, and the dominant power on the Arabian Peninsula for 250 years) converted to Judaism.”

The king, Abu Karib, is said to have decided to convert after he fell ill and was saved by two Jewish doctors, Kaab and Assad.

Archaeological finds, such as Hebrew inscriptions and an ancient mikveh, buttress the account of the realm’s conversion.

In the Middle Ages, after the advent of a false messiah in Yemen, Rabbi Yaakov – the son of Rabbi Netanel Fayumi – wrote to Maimonides in Egypt for guidance. The latter responded with what has come to be known as his Iggeret Teiman, or “Epistle to Yemen,” in which he encouraged Yemen’s Jews and expounded on various matters of Jewish belief.

Yemenite Jews then embraced Maimonides’ halachic rulings (with some exceptions) and sent him many queries about Jewish law. To this day, for example, Yemenite Jews follow Maimonides’ ruling and will reheat liquids such as soup on the Sabbath, in contrast to most Sephardim and Ashkenazim.

And on Sukkot, they recite a blessing upon entering a sukkah, even if they have no intention of eating there, which is also in accordance with Maimonides’ position.

Centuries later, amid the modern stirrings for Zion, large numbers of Yemenite Jews began moving to Israel in 1881, with many making the journey on foot. Subsequent waves of aliyah brought the number of Yemeni Jews living in Israel in 1947 to approximately 35,000.

Following the 1948 rebirth of the Jewish state, another 50,000 Jews were brought to Israel from Yemen between June 1949 and September 1950 in what was dubbed Operation Magic Carpet.

In the decades since, Yemen’s Jewish population has steadily declined, a process that accelerated when the Houthi rebels stormed the capital of Sana’a in 2014. Openly professing antisemitism, the Houthis moved quickly to pressure Yemen’s remaining Jews.

According to a report issued last year by the United Nations special rapporteur on religious freedom, the Houthis have conducted a systematic campaign of persecution against various religious minorities such as Christians, Baha’is and, of course, the Jews.

As recently as 2016, there were still an estimated 1,500 Jews reportedly living in Yemen, but just two years later that number had fallen to 50.

Later, under pressure from Houthi extremists, nearly all the remaining Jews fled the country, including 13 families expelled from Sana’a in March 2021.

And now, it appears, Levi Marhabi is the last Jew in Yemen.
The US State Department, as well as Jewish organizations such as the American Sephardi Federation, have called for Marhabi’s release on a number of occasions.

With a UN-negotiated ceasefire in Yemen largely holding, and peace talks being held in Riyadh this week between the Houthis and the Saudi government, now is the time to raise our voices on behalf of Levi Marhabi and to push for his release on humanitarian grounds.
It won’t be simple, since the Houthis’ primary backer is Iran, which is unlikely to be moved by the plight of a Jew in distress.

But however difficult the situation might appear to be, it does not absolve us from doing what we can to try to save Marhabi’s life, appealing to politicians, decision-makers, and Jewish organizations to act.

And during the penitential prayers of slihot, which follow Kol Nidre on Yom Kippur night, when we ask the Creator, “Let our plea rise from evening, let our cry come [to You] from morning,” please keep Levi Marhabi in mind.

We owe it to him and to the glorious legacy of Yemenite Jewry to do no less.

The writer served as deputy communications director under Prime Minister Benjamin Netanyahu during his first term of office.