Illustratie Foto: Publiek Domein

Nederlands + English

Psalm 121 zegt: “Hij die over Israël waakt, sluimert niet en slaapt niet.” Het Israëlische leger en zijn Amerikaanse technologiepartners spannen zich ook in voor de veiligheid van Israël.

Bron Israeltoday.nl – David Schishkoff

Tijdens een gezamenlijke plechtigheid werd een nieuwe ‘Zeppelin’-ballon, die boven een niet nader genoemde locatie in Galilea zweefde, ingewijd. Deze ballon is te vergelijken met een soort ‘oog in de lucht’ dat waakt over de grenzen van Noord-Israël en daarbuiten. Aan de onderkant van de zeppelin zijn ultramoderne sensoren gericht op Iraanse en andere bedreigingen. Ze geven een waarschuwing vooraf, zodat IDF-generaals kunnen reageren op dreigingen vanuit de lucht voordat ze ons luchtruim binnendringen.

De gehele breedte van Israël, van de Syrische grens op de Golanhoogten tot de kustmetropool Haifa, bedraagt slechts 80 km. De afstand van de grens met Libanon met het door Iran gecontroleerde Hezbollah tot Haifa is slechts 30 km.

Het luchtschip en het bijbehorende systeem worden “Hemeldauw” – Tal Shamayim (טל שמיים) in het Hebreeuws –  genoemd. Het werd een paar maanden geleden voor het eerst de lucht in gestuurd, wat zorgde voor een spectaculaire en surrealistische ervaring voor bewoners en bezoekers in de hele regio. Voor de Galileeër, die hem plotseling vanuit hun raam of tuin zagen, deed de witte ballon denken aan een heliumballon voor kinderen of een sciencefictionfilm uit de jaren 60 – vooral wanneer hij op een mistige avond verlicht was.

Hoewel de ballon onmogelijk te verbergen is, zijn er uiteraard  geen officiële data  met geheime details over de prestaties en het laadvermogen prijsgegeven. Op de YouTube-video kunnen lezers de lengte inschatten (misschien honderd meter?). Hij is al waargenomen op een hoogte van ongeveer 1 km. Door de extra hoogte kunnen radarsensoren in de lucht veel verder doordringen in vijandelijk gebied dan sensoren op het land, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van dreigende dreigingen en een langere waarschuwing vooraf kan worden gegeven.

Minister van Defensie Benny Gantz zei: “Ik feliciteer de Israëlische luchtmacht, de Israëlische luchtvaartindustrie en Amerikaanse partners met een nieuwe technologische doorbraak die de bescherming van het Israëlische luchtruim en de burgers van Israël zal verbeteren. Het succes van het nieuwe systeem versterkt de verdedigingsmuur die Israël heeft gebouwd tegen bedreigingen, door zijn vijanden, vanuit de lucht van zowel veraf als van dichtbij. Door de detectiemogelijkheden en het gelaagde afweersysteem zal Israëls voordeel in de regio behouden blijven en zal de operationele reikwijdte, die nodig is om de veiligheid te handhaven, ingeschakeld kunnen worden.

Projectleider Moshe Fattal van het Israëlische Ministerie van Defensie, meer specifiek het Directoraat van Defensie Onderzoek en Ontwikkeling (IMOD DDR & D) voegde toe: “Het afgelopen jaar hebben we in een groot aantal succesvolle experimenten bewezen dat het hele gelaagde verdedigingssysteem in staat is om geavanceerde dreigingen, waaronder kruisraketten, het hoofd te bieden. Het projectleiderschap… samen met de US Missile Defense Agency, in samenwerking met de luchtmacht en de industrie, gaat door met het versterken van  Israëls opsporingscapaciteiten. De luchtverkenningsballon zal op grote hoogte vliegen, grote afstanden zien en het hoogste niveau van detectiecapaciteit bieden voor geavanceerde bedreigingen die uit meerdere richtingen komen. ”

19e-eeuwse technologie ontmoet 21e-eeuwse technologie

De basistechnologie om een ​​ballon te vullen met gas dat lichter is dan lucht, zodat hij kan ‘zweven’, bestaat al honderden jaren. In het begin van de 20e eeuw werden zeppelins zelfs gebruikt voor luchttransport, hoewel ze vrij traag waren in vergelijking met moderne straalvliegtuigen. Ze waren relatief veilig zolang ze gevuld waren met het onschadelijke gas helium en niet met ontvlambare waterstof.

In een tijd van constante, duizelingwekkende technologische vooruitgang, lijkt het verrassend dat deze “eenvoudige” methode nog steeds wordt gebruikt. Desalniettemin blijkt het een betrouwbaar en kosteneffectief middel te zijn om bewakingsapparatuur hoog in de lucht te plaatsen op een stabiel uitkijkpunt om verder te kijken dan de grond of zelfs bergtoppen. Advanced Warning Aircraft (AWACS) kan vergelijkbare functies uitvoeren, maar vereist constante beweging, veel brandstof en een bemanning van technici hoog in de lucht. In het verleden zijn Israëlische bewakingsballonnen gestationeerd aan de noordgrens met Libanon en boven de zuidelijke Negev-woestijn. De Hemeldauw in het noorden heeft nieuwe en geavanceerde vaardigheden en is een van de grootste in zijn soort van de wereld.

 

ENGLISH

Psalm 121 says, “He that watches over Israel neither slumbers nor sleeps.” The IDF and its US technology partners are adding their efforts as well

A recent joint ceremony marked the inauguration of a new “Zeppelin” balloon hovering at an undisclosed location in the Galilee – an “eye in the sky” watching over the borders of northern Israel and beyond. On the underside of the blimp advanced sensors look unblinkingly toward Iranian and other threats, to give advanced warning so that the IDF generals can respond to airborne threats facing the small country before they penetrate our airspace.

Source: Israeltoday.co.il – David Schishkof

The entire width of Israel from the Syrian border on the Golan Heights to the coastal metropolis of Haifa, is only 80 km (around 50 miles). The distance from the border with Lebanon and its Iranian-controlled Hezbollah to Haifa is only 30 km (around 20 miles).

The blimp and its associated system is called “Sky Dew” – Tal Shamayim (טל שמיים) in Hebrew. It was first inflated and sent aloft several months back and provided a spectacular and surreal experience for residents and visitors in the whole area. For Galileans suddenly seeing it from their window or yard, the white balloon was reminiscent of a child’s Helium balloon or a 1960s era science fiction film – especially when illuminated on a foggy night.

Although the balloon is impossible to hide, official data has understandably not been released regarding the classified details of its performance and payload. The balloon has already been seen ascending aloft to heights of around 1 km. The extra height allows the airborne radar sensor technologies to peer much further into enemy territory than land-based sensors, and thus give a clearer picture of imminent threats and grant longer advance warning.

Defense Minister Benny Gantz said: “I congratulate … the Israel Air Force, Israel Aircraft Industries and the American partners, on another technological breakthrough that will augment the protection of the skies of Israel and the citizens of Israel. The success of the new system fortifies the wall of defense that Israel has built in the face of both distant and nearby air threats being formed by its enemies. Through the detection capabilities, and the multi-layered defense system, Israel’s advantage in the region will be preserved, and the operational scope required to maintain its security will be enabled.”

Head of Project Moshe Fattal, of the Ministry of Defense – Directorate of Defense Research & Development (IMOD DDR & D) added: “In the past year, we have proven in a large number of successful experiments, the ability of the entire multilayer defense system to cope with advanced threats, including cruise missiles. The project management… together with the American Missile Defense Agency, in cooperation with the Air Force and Industries, continues to strengthen Israel’s detection capabilities. The aerial detection balloon will fly at high altitude, will see long distances and will allow maximum detection capability of advanced threats from different directions. ”

19th century technology meets 21st century technology

The basic technology of filling a balloon with a gas lighter than air so that it can “float,” has been around for hundreds of years. Zeppelin balloons even provided air transport in the early 1900s, although they were quite slow compared to modern jetliners. They were relatively safe as long as they were filled with inert Helium gas as opposed to its flammable alternative Hydrogen gas.

In an era of continued, dizzying technological advances it seems counterintuitive that this “simple” method should still be in use. Nevertheless, it proves to be a reliable and cost effective means of posting surveillance equipment high in the sky at a stable vantage point to see farther than what is visible at ground level or even mountain top elevations. Advanced warning aircraft (AWACS) can perform similar functions but require constant movement, a lot of jet fuel, and putting a crew of technicians high in the sky. Israeli surveillance balloons have been posted at the northern border with Lebanon in the past, as well as over the Southern Negev Desert. The Sky Dew in the North, boasts new and advanced capabilities. The unmanned, tethered craft is one of the largest of its kind in the world.