Israëls ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan spreekt op de Algemene Vergadering van de VN in New York
Israel’s Ambassador to the United Nations Gilad Erdan speaking at the UN General Assembly in New York
(Photo: Facebook)

Nederlands + English

Erdan beschuldigde NYT van openlijke anti-Israël vooringenomenheid: ‘The Times negeert bewust de feiten en kiest ervoor om Israël ten onrechte als een flagrante mensenrechtenschender te bestempelen’

Door Allisrael News

Israëls ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan heeft woensdag een vernietigende brief gestuurd naar de hoofdredacteur van The New York Times, Joseph Kahn, waarin hij de krant beschuldigt van openlijke anti-Israël vooringenomenheid.

In de brief wijst Erdan op de asymmetrie in de berichtgeving van The Times over Israël, van opiniestukken tot nieuwsberichten, en noemt dit “schandelijk”. Erdan ondersteunde zijn beweringen door statistieken te presenteren van een studie van de Israëlische Bar-Ilan Universiteit in de loop van 2022.

Uit de studie bleek dat er vorig jaar 361 artikelen gericht op Israël werden gepubliceerd, waarvan de meeste denigrerend waren en Israël bestempelden als een schender van de mensenrechten. De studie toonde aan dat het aantal opiniecolumns die Israël veroordeelden bijna het dubbele was van het aantal columns die Iran veroordeelden, ondanks landelijke protesten tegen het islamitische regime voor zijn onderdrukking en dodelijke brutaliteit.

Erdan merkte ook op dat “The Times in 2022 slechts vier negatieve artikelen publiceerde over Hezbollah, Hamas en Islamitische Jihad samen,” verwijzend naar drie terroristische organisaties die actief zijn in Libanon, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Als voorbeeld van vooringenomenheid noemde Erdan dat tweederde van de koppen van The Times met betrekking tot journalistieke sterfgevallen in 2022 waren gewijd aan de gedode Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh.

Waarom was de dood van de 64 andere journalisten die in 2022 over de hele wereld werden gedood zo onbelangrijk voor uw publicatie?” vroeg hij. De ambassadeur beschuldigde Kahn ervan details weg te laten en de realiteit ter plaatse te verdraaien.

“De hoekstenen van de journalistieke ethiek zijn waarheid, nauwkeurigheid en objectiviteit – waarden die The Times, wanneer het over Israël gaat, bewust weigert te handhaven. Wanneer The New York Times ervoor kiest om Israël te demoniseren, is het minste wat professionele journalistiek vereist, dat de lezer het hele verhaal te horen krijgt om een onbevooroordeelde mening te vormen. Maar wanneer The Times de acties van Israël rapporteert met bijna geen context, draagt het actief bij tot het verdraaien van de waarheid.”

“Door uw witwassen van Palestijnse terreur en het verspreiden van halve waarheden, zijn uw lezers zich nauwelijks bewust van het bestaan van deze jihadistische organisaties, laat staan van de constante dreiging die zij vormen voor Israël,” benadrukte Erdan.

“Als Israël zich in de toekomst opnieuw moet verdedigen tegen willekeurig Palestijns raketvuur op ons thuisfront, hetzij vanuit Gaza of Libanon, zal uw lezerspubliek onbewust afleiden dat Israël de agressor is, hoewel precies het tegenovergestelde waar is. Door deze misleidende berichtgeving verdraait The Times niet alleen de waarheid, maar stimuleert het ook het terrorisme,” zei hij.

De Israëlische ambassadeur noemde ook het toenemende antisemitisme in de Verenigde Staten en gaf The New York Times gedeeltelijk de schuld van haar bijdrage daaraan.

“Veel van de huidige gewelddadige Jodenhaat neemt de vorm aan van Israëlhaat,” betoogde Erdan. “En een deel van de schuld voor deze groeiende onverdraagzaamheid ligt op uw schouders. De lasterlijke verhalen van de New York Times dragen actief bij aan de groeiende haat tegen mijn land, en als gevolg daarvan speelt uw publicatie een rol in het in gevaar brengen van Joden over de hele wereld.

***********************************

ENGLISH

Erdan accused NYT of overt anti-Israel bias: ‘The Times deliberately ignores the facts and opts to falsely brand Israel as a flagrant human rights violator’

By: Allisrael News

Israel’s Ambassador to the United Nations Gilad Erdan sent a scathing letter to the executive editor of The New York Times, Joseph Kahn, on Wednesday, accusing the newspaper of overt anti-Israel bias.

In the letter, Erdan pointed to asymmetry in The Times’ coverage of Israel, from opinion columns to news stories, calling it “disgraceful.” Erdan backed his claims by presenting statistics from a study by Israel’s Bar-Ilan University during the course of 2022.

The study found there were 361 articles focused on Israel published last year, most of which were disparaging and branded Israel a human rights violator. The study showed that the number of opinion columns condemning Israel was almost double the number of columns condemning Iran, despite nationwide protests against the Islamic regime for its oppression and lethal brutality.

Erdan also noted that, in 2022, “The Times published only four negative articles about Hezbollah, Hamas and Islamic Jihad combined,” referring to three terrorist organizations that are active in Lebanon, Gaza and the West Bank.

As an example of bias, Erdan mentioned that two-thirds of The Times’ headlines pertaining to journalist fatalities in 2022 were dedicated to slain Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh.

Why were the deaths of the 64 other journalists killed around the globe in 2022 so insignificant to your publication?” he asked. The ambassador accused Kahn of omitting details and distorting the reality on the ground.

“The cornerstones of journalism ethics are truth, accuracy and objectivity – values that, when it comes to Israel, The Times deliberately refuses to uphold. When The New York Times chooses to demonize Israel, the very least professional journalism demands is that the reader be exposed to the whole story in order to formulate an unbiased opinion. Yet when The Times reports Israel’s actions with nearly non-existent context, it actively contributes to warping the truth.”

“Due to your whitewashing of Palestinian terror and the propagation of half-truths, your readers are hardly aware of these jihadist organizations’ existence, let alone the constant threat they pose to Israel,” Erdan stressed.

“In the future, if Israel is again forced to defend itself against indiscriminate Palestinian rocket fire on our home front, whether from Gaza or Lebanon, your readership will unknowingly infer that Israel is the aggressor, despite the exact opposite being true. Through this deceitful coverage, The Times not only twists the truth, but also incentivizes terrorism,” he said.

The Israeli ambassador also mentioned the rising anti-Semitism in the United States, partially blaming The New York Times for its contribution to it.

“Much of today’s violent Jew-hatred takes the form of Israel-hatred,” Erdan argued. “And part of the blame for this growing bigotry lays on your shoulders. The New York Times’ libelous narratives are actively contributing to the growing hatred of my country, and as a result, your publication plays a role in endangering Jews around the globe.”