Nederlands + English

Het zien van videobeelden van Jeruzalem is altijd bijzonder. Maar wanneer het van meer dan 100 jaar geleden is, is het zeker waard om te zien.

Het zien van videobeelden van Jeruzalem uit 1913 is uniek. Het is soms moeilijk voor te stellen dat het toen al bestond. Maar dat is nog maar iets meer dan 100 jaar geleden! Jeruzalem bestaat al duizenden jaren langer dan dat!

Kijk eens naar het leven dat er toen was. De mensen. De gebouwen. Sommige dingen kun je herkennen, en sommige dingen zien er heel anders uit.

Maar wat is hetzelfde? Het oude gevoel. De oude stenen. Jeruzalem. Er zijn dingen die nooit veranderen aan Jeruzalem, en dat is opmerkelijk.

Citaten over Jeruzalem

Hier zijn enkele citaten over Jeruzalem die het onbeschrijfelijke werkelijk onder woorden brengen (Courtesy of jpost):

“Al drieduizend jaar is Jeruzalem het centrum van Joodse hoop en verlangen. Geen enkele andere stad heeft in de geschiedenis, de cultuur, de godsdienst en het bewustzijn van een volk zo’n dominante rol gespeeld als Jeruzalem in het leven van het jodendom en het judaïsme. Gedurende eeuwen van ballingschap is Jeruzalem levend gebleven in de harten van Joden overal ter wereld als het brandpunt van de Joodse geschiedenis, het symbool van oude glorie, spirituele vervulling en moderne vernieuwing. Dit hart en deze ziel van het Joodse volk brengt ons tot de gedachte dat als je één simpel woord zou willen om de hele Joodse geschiedenis te symboliseren, dat woord ‘Jeruzalem’ zou zijn.”
– Teddy Kollek

“In het rumoer en tumult van de tijd, blijft de stille kleine stem van Jeruzalem onze enige muziek.”
– Israel Zangwill

“Zonder Jeruzalem is het land Israël als een lichaam zonder ziel.”
– Elhanan Leib Lewinsky

“Het uitzicht op Jeruzalem is de geschiedenis van de wereld; het is meer, het is de geschiedenis van de aarde en van de hemel.”
– Benjamin Disraeli

“Jeruzalem is een havenstad aan de oever van de eeuwigheid.”
– Yehuda Amichai

Jeruzalem vieren

Hoewel er een specifieke dag is om de hereniging van Jeruzalem te vieren, is Jeruzalem een van die steden die elke dag kunnen en moeten worden gevierd.

En hopelijk zullen we op een dag de volledige wederopbouw van de heiligste stad ter wereld vieren.

 

ENGLISH

Seeing any video footage of Jerusalem is always special. But when it is from over 100 years ago, it is well worth your time.

Source: IsraelUnwired – Leah Rosenberg

Seeing video footage of Jerusalem from 1913 is unique. It can be hard to think that it existed then. But that is only a little over 100 years ago! Jerusalem has existed for thousands of years more than that!

Take a look at the life that existed. The people. The buildings. Some things you can recognize, and some things look completely different.

But the thing that is the same? The ancient feel. The old stones. Jerusalem. There are some things that never change about Jerusalem, and that is remarkable.

Quotes about Jerusalem

Here are some quotes about Jerusalem that really puts the indescribable into words (Courtesy of jpost):

“For three thousand years, Jerusalem has been the center of Jewish hope and longing. No other city has played such a dominant role in the history, culture, religion and consciousness of a people as has Jerusalem in the life of Jewry and Judaism. Throughout centuries of exile, Jerusalem remained alive in the hearts of Jews everywhere as the focal point of Jewish history, the symbol of ancient glory, spiritual fulfillment and modern renewal. This heart and soul of the Jewish people engenders the thought that if you want one simple word to symbolize all of Jewish history, that word would be ‘Jerusalem.’”
– Teddy Kollek

“In the din and tumult of the age, the still small voice of Jerusalem remains our only music.”
– Israel Zangwill

“Without Jerusalem, the land of Israel is as a body without a soul.”
– Elhanan Leib Lewinsky

“The view of Jerusalem is the history of the world; it is more, it is the history of earth and of heaven.”
– Benjamin Disraeli

“Jerusalem is a port city on the shore of eternity.”
– Yehuda Amichai

Celebrating Jerusalem

Although there is a specific day to celebrate the reunification of Jerusalem, Jerusalem is one of those cities that can and should be celebrated every day.

And hopefully one day soon, we will celebrate the complete rebuilding of the holiest city in the world.