Een rij voor de boosterprik. Turijn, Italië (met dank aan: Shutterstock)

Nederlands + English

De profetie van Ezechiël 34 gebeurt nu voor onze ogen, waarschuwt rabbijn

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. Ezechiël 34:12 (NBV )

Door: Israel365 News – DAVID SIDMAN

Een rabbijn die onlangs bekendheid verwierf vanwege het bestrijden van wat velen ‘medische tirannie’ noemen, heeft onlangs een artikel gepubliceerd waarin het huidige ‘ globalistische plan’ wordt uitgelegd gezien door de ogen van de Bijbel.

DE INTERPRETATIE VAN DE PROFETIE IN EZECHIËL

Volgens Rabbi Chananya Weissman vindt de profetie waarvan sprake is in Ezechiël 34 op dit moment plaats in Israël, en in de wereld als geheel. “In hoofdstuk 34 van Ezechiël hekelt God de herders van Israël omdat ze ‘alleen zichzelf geweid hebben’, terwijl ze de mensen verwaarlozen”, legt Rabbi Weissman uit. “God belooft dan zijn kudde uit hun ballingschap bijeen te verzamelen en ze terug te brengen naar Israël, waar ze zich zullen vestigen in vruchtbare gebieden.”

‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden.’ Ezechiël 34 2-5 (HSV)

Door die verzen te relateren aan de huidige tijd, bekritiseert de rabbijn de wereldregeringen omdat ze hun burgers als schapen behandelen, eraan toevoegend dat “we vastzitten aan vreselijke herders.”

Rabbi Chananya Weissman (met dank aan: screenshot)

“Als er al een regering in de wereld is die niet bestaat uit globalistische gangsters, is men er wel naar op weg.”

Zeer ernstige kritiek op KWAADAARDIGE HERDERS.

Rabbi Weissman legt uit hoe God in Ezechiël ” de herders van Israël berispt omdat ze zichzelf  weiden, terwijl ze de mensen verwaarlozen.”

Verderop in hetzelfde hoofdstuk profeteert Ezechiël dat God dan zijn kudde zal terugbrengen naar groene weiden:

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden overal in het land waar mensen wonen. (Ezechiël 34 12-13).

Maar voor het geval iemand denkt dat die passages een gelukkig einde zijn, wijst de rabbijn erop hoe later in het hoofdstuk de ‘dikke schapen’ opnieuw het zoetwater verpesten dat God voor de minder krachtige ‘schapen’ geeft, zeggende:

Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weiden grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel maken? Mijn schepen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt.  (Ezechiël 34:18-19)

Gods OORDEEL IS aanstaande

Na deze passages belooft God het oordeel te voltrekken tussen de vette dieren en de magere schapen, die verstrooid waren en wiens water ze verontreinigden. Na dit oordeel redt God zijn kudde van hen en stelt uiteindelijk de Messias aan om “Zijn kudde te weiden”.

“Deze profetie is gedeeltelijk vervuld in onze tijd”, legt Rabbi Weissman uit en merkt op hoe tijdens een ballingschap van tweeduizend jaar, Israël “woest en onder buitenlandse bezetting” was. Maar sinds 1948 zijn “miljoenen Joden teruggekeerd naar hun thuisland, dat voor hen bloeide zoals het voor niemand anders deed.”

AFBLIJVEN VAN DE VIERINGEN

Maar de rabbijn waarschuwt dat de natie van Israël nog niet uit de gevarenzone is en onthult dat “de kudde van God wordt gedomineerd door sterkere dieren uit hun midden. Deze gangsters grijpen het beste voor zichzelf, wat al erg genoeg is, maar dan behandelen ze de zwakkere schapen met minachting en bederven ze wat ze overlaten puur uit wrok.”

Rabbi Weissman bekritiseert de huidige sociaaleconomische klassenstructuur van het huidige Israël en legt uit hoe er “twee klassen” in Jeruzalem zijn, “degenen met speciale voorrechten, en degenen die enorm lijden om rond te komen. Dit is niet omdat God het land en de mensen niet zegende, maar omdat de vette dieren de controle over alles overnamen en de schapen opzij duwden. Toch konden de schapen met elkaar opschieten en waren ze over het algemeen tevreden.”

WANNEER DE DIKKE SCHAPEN in de meerderheid zijn.

Volgens de rabbijn kunnen de kleine mensen die Ezechiël beschrijft als ‘schapen’ niet meer met elkaar overweg, noch zijn ze tevreden met de waarschuwing dat de kudde van Israël nu wordt geregeerd door een kwaadaardige subgroep van het Joodse volk die bekend staat als de Erev Rav (grote groep van verschillende komaf), een onbekende groep mensen die volgens velen de machtsposities in het Israël van vandaag heeft ingenomen.

“De dikke dieren, de Erev Rav-gangsters die het land regeren, hebben het globalistische plan omarmd om hulpbronnen te beheersen, tekorten te creëren en het vermogen van mensen om de eindjes aan elkaar te knopen te vernietigen”, zegt Rabbi Weissman. “Ze dwingen mensen tot werkloosheid, dwingen bedrijven tot faillissement, leggen enorme boetes op voor normaal ademen, verhogen belastingen, zelfs meer, geven hun trawanten een loonsverhoging en spotten dan dat het allemaal voor ons eigen bestwil is. Ze houden ons in de gaten, bespioneren ons, beroven ons van onze vrijheid, veranderen ons in laboratoriumratten en voeren psychologische oorlogen tegen ons om ons in het gareel te houden.”

Vervolgens verwierp hij het ‘groene paspoort’-systeem als een soort door de overheid ingesteld ultimatum dat zijn burgers aanbiedt te sterven door te kiezen voor een ‘ biowapen’ of ‘politieke, economische en sociale wurging’.

VUILE, ONVOLDOENDE RESTJES ACHTERLATEN

“Ze mesten zichzelf vet op de beste weide en laten dan smerige, onvoldoende restjes achter voor de zwakke schapen”, voegde hij eraan toe.

‘Het is precies daar, recht voor onze ogen. Dit is de periode waarin we ons bevinden”, waarschuwde Rabbi Weissman.

LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL

En hoewel hij toegeeft niet te weten hoe lang deze periode zal duren, biedt Rabbi Weissman een zilveren randje door uit te leggen dat God uiteindelijk zal ingrijpen en de Messias zal vestigen ” als onze rechtvaardige herder”.

Eindigend met een oproep tot actie, merkt de rabbijn op; “Deze duidelijke profetie van Ezechiël spreekt rechtstreeks tot ons en zou ons moeten sterken in deze moeilijke tijden. Het maakt allemaal deel uit van het plan en het is allemaal onder controle. We moeten God bidden om onze onderdrukkers te oordelen, ons uit hun greep te bevrijden en het koninkrijk van David te herstellen onder de Torah-wet.”

 

*************************
ENGLISH

A line for the booster shots. Turin, Italy (courtesy: Shutterstock)

The prophecy of Ezekiel 34 is happening now before our very eyes, rabbi warns

As a shepherd seeks out his flock when some [animals] in his flock have gotten separated, so I will seek out My flock, I will rescue them from all the places to which they were scattered on a day of cloud and gloom. Ezekiel 34:12 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News – DAVID SIDMAN

A rabbi who has recently gained notoriety for combatting what many are calling ‘medical tyranny’ recently published an article explaining the current “globalist plan” through the lens of the Bible.

INTERPRETING EZEKIEL’S PROPHECY

According to Rabbi Chananya Weissman, the prophecy mentioned in Ezekiel 34 is taking place right now in Israel, and the world as a whole.

“In chapter 34 of Yechezkel, Hashem castigates the shepherds of Israel for pasturing themselves, while neglecting the people” Rabbi Weissman explains. “Hashem then promises to gather His flock from their lands of exile and return them to Israel, where they will settle in fertile dwellings.”

O mortal, prophesy against the shepherds of Yisrael. Prophesy, and say to them: To the shepherds: Thus said Hashem: Ah, you shepherds of Yisrael, who have been tending yourselves! Is it not the flock that the shepherds ought to tend? You partake of the fat, you clothe yourselves with the wool, and you slaughter the fatlings; but you do not tend the flock You have not sustained the weak, healed the sick, or bandaged the injured; you have not brought back the strayed, or looked for the lost; but you have driven them with harsh rigor, and they have been scattered for want of anyone to tend them; scattered, they have become prey for every wild beast. (Ezekiel 34 2-5)

Relating those verses to current times, the rabbi blasts world governments for treating their citizens like sheep, adding that “we’re stuck with horrible shepherds.”

Rabbi Chananya Weissman (courtesy: screenshot)

“If there is any government in the world that isn’t controlled by globalist gangsters, they’re working on it.”

TONGUE-LASHING EVIL SHEPHERDS

Rabbi Weissman explains how in Ezekiel, God “castigates the shepherds of Israel for pasturing themselves, while neglecting the people.”

Later on in the same chapter Ezekiel prophesizes that God will then return his flock to green pastures:

As a shepherd seeks out his flock when some [animals] in his flock have gotten separated, so I will seek out My flock, I will rescue them from all the places to which they were scattered on a day of cloud and gloom. I will take them out from the peoples and gather them from the countries, and I will bring them to their own land, and will pasture them on the mountains of Yisrael, by the watercourses and in all the settled portions of the land. (Ezekiel 34 12-13)

But in case anyone thinks that those passages are a happy ending, the rabbi points out how later in the chapter, the ‘fat sheep’ again ruin the freshwater God provides the less powerful ‘sheep’ saying:

Is it not enough for you to graze on choice grazing ground, but you must also trample with your feet what is left from your grazing? And is it not enough for you to drink clear water, but you must also muddy with your feet what is left? And must My flock graze on what your feet have trampled and drink what your feet have muddied? (Ezekiel 34:18-19)

HASHEM’S JUDGMENT IS PENDING

Following these passages, God promises to execute judgment between the fat animals and the lean sheep, that were scattered and whose water they contaminated. Following this judgment, God then rescues his flock from them and eventually establishes the Messiah to “shepherd His flock.”

“This prophecy has been partially fulfilled in our time” Rabbi Weissman explains noting how during a two-thousand-year exile, Israel was “desolate and under foreign occupation.” But since 1948, “millions of Jews have returned to their homeland, which blossomed for them as it did for no one else.”

HOLDING OFF ON THE CELEBRATIONS

But the rabbi warns that the Nation of Israel isn’t yet in the clear revealing that “Hashem’s flock is being dominated by stronger animals from among them. These gangsters seize the best for themselves, which is bad enough, but then they treat the weaker sheep with disdain, spoiling what they leave over purely out of spite.”

Criticizing the current socio-economic class structure of today’s Israel, Rabbi Weissman breaks it down explaining how there are “two classes” in Jerusalem – “those with special privileges, and those who suffer mightily just to get by. This is not because Hashem didn’t bless the land and the people, but because the fat animals seized control of everything and pushed the sheep aside. Still, the sheep managed to get along and were generally content.”

WHEN THE FAT SHEEP ARE THE MIXED MULTITUDE

According to the rabbi, the little people who Ezekiel describes as ‘sheep’ are no longer getting along nor are they content warning that the flock of Israel is now being ruled by an evil subset of the Jewish people known as the Erev Rav (Mixed Multitude), an unknown group of people who many believe has seized the positions of power in Israel today.

“The fat animals – the Erev Rav gangsters who rule the land – have embraced the globalist plan to control resources, create shortages, and destroy people’s ability to make ends meet” Rabbi Weissman rails. “They force people out of work, force businesses into bankruptcy, impose massive fines for breathing normally, raise taxes, even more, give a raise to their cronies, then sneer that it’s all for our own good. They surveil us, spy on us, rob us of our liberty, turn us into lab rats, and wage psychological warfare on us to keep us in line.”

He then blasted the ‘green passport’ system as a type of government-instituted ultimatum offering its citizens to die by choosing either a “bioweapon” or “political, economic, and social strangulation.”

LEAVING FILTHY, INSUFFICIENT LEFTOVERS

“They fatten themselves on the best pasture, then leave filthy, insufficient leftovers for the feeble sheep” he added.

“It’s right there, staring us in the face. This is the period in which we find ourselves” Rabbi Weissman warned.

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL

And although he admits to not knowing how long this period will last, Rabbi Weissman offers a silver lining explaining that eventually, God will intervene and establish the Messiah “as our righteous shepherd.”

Ending with a call to action, the rabbi notes; “this straightforward prophecy from Yechezkel is speaking directly to us, and should strengthen us in these difficult times. It’s all part of the plan, and it’s all under control. We need to pray for Hashem to judge our oppressors, free us from their grip, and restore the kingdom of David under Torah law.”