AHMAD GHARABLI/AFP/AFP/Getty Images

Nederlands + English

De aanwezigheid van joodse gemeenschappen in Judea en Samaria helpt de vrede te bevorderen. Hoe? Omdat Israëli’s die in het gebied wonen miljoenen sjekels uitgeven aan goederen en diensten in Palestijnse gemeenschappen.

 Door: Israel Hayom –  Jason Shvili

Berichten in sommige Israëlische media suggereren dat premier Netanyahu in een telefoongesprek met president Biden ermee instemde om de uitbreiding van Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria, oftewel de Westelijke Jordaanoever, te bevriezen. Netanyahu heeft deze berichten ontkend, hoewel de nationale veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi bevestigde dat er geen plannen zijn om de Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria in de nabije toekomst verder te laten groeien. Misschien tot in ieder geval 2024.

Als iets hiervan waar is, ben ik buitengewoon teleurgesteld, en ik weet zeker dat andere Israëli’s er net zo over denken. Het is van vitaal belang dat we onze gemeenschappen in Judea en Samaria blijven uitbreiden, zodat we het grondgebied op de lange termijn kunnen behouden. De staat Israël zou nooit zijn ontstaan ​​als onze voorvaderen niet de gigantische taak op zich hadden genomen om Joden terug te brengen naar hun voorouderlijk land, zodat we genoeg inwoners zouden hebben om de oprichting van een Joodse staat te rechtvaardigen.

In hetzelfde opzicht zal Israël niet in staat zijn om Judea en Samaria permanent vast te houden als we de Joodse bevolking daar niet blijvend groeit. Op dit moment nemen de Palestijnen op illegale wijze delen van Judea en Samaria over door illegaal te bouwen, waarvan een deel wordt gefinancierd door het Westen. De Palestijnen zullen niet stoppen met het creëren van feiten op het terrein en dat zouden wij ook niet moeten doen.

Judea en Samaria vormen de kern van het historische thuisland van het Joodse volk. Veel Israëli’s zijn om deze reden extreem gehecht aan het grondgebied. Uit een onderzoek uitgevoerd door het Israel Defence and Security Forum (IDSF) bleek inderdaad dat 70% van het Joodse publiek een historische band voelt met Judea en Samaria, 63% een emotionele band en 48% een religieuze band. Maar de gehechtheid van Israëli’s aan Judea en Samaria is slechts één reden waarom Israël zijn gemeenschappen in het gebied moet blijven uitbreiden. Er zijn andere redenen.

Iedereen die om Israël geeft, moet weten dat het grondgebied van Judea en Samaria van vitaal belang is voor de veiligheid van de Joodse staat. Het bevat hoge grond die uitkijkt over de Israëlische kust, waar Tel Aviv en andere grote Israëlische bevolkingscentra zijn gevestigd. Kun je je voorstellen dat Palestijnse terroristen controle hadden over dit gebied? Ze zouden het grootste deel van de Israëlische bevolking kunnen bombarderen met raket- en mortiervuur. Geen enkele Israëliër zou veilig zijn. En we kennen al het gevaar van het opgeven van grondgebied aan Palestijnse terroristen, omdat we dat deden in 2005, toen we de Gazastrook verlieten, alleen om onze voormalige gemeenschappen te laten gebruiken als raketlanceerplaatsen om ons aan te vallen.

Judea en Samaria bevatten ook waterbronnen en rijke landbouwgrond – activa die Israël zich niet kan veroorloven op te geven. Bovendien zou het gebied de oplossing kunnen bieden voor de huisvestingscrisis van Israël. Een professionele studie onder leiding van econoom Dr. Amatzia Samkai onthulde dat de huizenprijzen in de Joodse staat de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld. Hij ontdekte ook dat Israël 25.000 woningen per jaar zou moeten bouwen om de prijzen te verlagen. Volgens de studie zou de bouw van dat aantal eenheden in Samaria, dat op slechts 30 km van Tel Aviv ligt, de huisvestingskosten in de regio met 35-45% verlagen.

Inderdaad, veel Israëli’s hebben ervoor gekozen om in Judea en Samaria te wonen vanwege de goedkopere huisvestingskosten. Israëli’s verhuizen in geen geval naar het gebied alleen om ideologische of religieuze redenen. Van de naar schatting 700.000 Israëli’s die nu in Judea en Samaria wonen, hebben slechts 170.000 zichzelf religieus zionist verklaard.

Telkens als onze regering de goedkeuring van nieuwe huizen in Judea en Samaria aankondigt, halen Israëls critici uit omdat ze denken dat onze gemeenschappen daar een obstakel vormen voor vrede. Onzin! Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria vormen evenmin een obstakel voor vrede als Arabische gemeenschappen in het Israël van vóór 1967.

In feite helpt de aanwezigheid van joodse gemeenschappen in Judea en Samaria de vrede te bevorderen. Hoe? Omdat Israëli’s die in het gebied wonen miljoenen sjekels uitgeven aan goederen en diensten in Palestijnse gemeenschappen. Bovendien bieden Israëlische gemeenschappen in Judea en Samaria duizenden banen aan Palestijnen in het gebied. Een Palestijn die voor een Israëlische onderneming werkt, kan meer dan het dubbele verdienen dan een Palestijn die voor een Palestijnse werkgever werkt. En als Palestijnen samenwerken met Israëli’s, helpen ze culturele bruggen tussen de twee volkeren te bouwen.

Sinds januari heeft de regering van premier Netanyahu 12.855 nieuwe woningen in Judea en Samaria goedgekeurd. Niet genoeg! Israël moet meer huisvesting op het grondgebied goedkeuren om ons recht erop te beschermen – omdat het deel uitmaakt van ons voorouderlijk thuisland, het is van vitaal belang voor de veiligheid van Israël en het is van vitaal belang voor het toekomstige economische welzijn van de Joodse staat.

************************************

IsraelCNN.com Production

Shamir Salads, een fabriek van kosher voedsel, is in 1974 opgericht en is een pionier op het gebied van productie en verkoop van gekoelde choemoes (humus) salades in Israël. Het is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste producenten van gekoelde salades. De diverse soorten choemoes, salades en abergine dips worden in Israël verkocht en naar tal van landen geëxporteerd. In de fabrieken van Shamir Salads, al dertig jaar gevestigd in het Barkan industriegebied, onderdeel van het nederzettingenblok Ariel in Samaria, werken Arabische en Joodse arbeiders in vrede samen.

Founded in 1974, Shamir Salads, a factory of kosher foods, is a pioneer in the production and sale of chilled chum (humus) salads in Israel. It has since grown into one of the largest producers of chilled salads. Its various types of choemous, salads and abergine dips are sold in Israel and exported to numerous countries. In the factories of Shamir Salads, located for thirty years in the Barkan industrial area, part of the settlement block of Ariel in Samaria, Arab and Jewish workers work together in peace.

 

************************************

ENGLISH

The presence of Jewish communities in Judea and Samaria helps to promote peace. How? Because Israelis living in the territory spend millions of shekels on goods and services in Palestinian communities.

 By: Israel Hayom –  Jason Shvili

Reports in some Israeli media suggest that Prime Minister Netanyahu agreed to freeze the expansion of Israeli communities in Judea and Samaria, aka, the West Bank in a phone call with President Biden. Netanyahu has denied these reports, though National Security Advisor Tzachi Hanegbi confirmed that there are no plans to move forward with further growth of Israeli communities in Judea and Samaria in the near future. Perhaps until at least 2024.

If any of this is true, I am extremely disappointed, and I’m sure other Israelis feel the same way. It is vital that we continue expanding our communities in Judea and Samaria so that we can hold on to the territory in the long term. The State of Israel would never have been born if our forefathers did not undertake the mammoth task of bringing Jews back to their ancestral land so that we would have enough of a population to warrant the creation of a Jewish state.

In the same respect, Israel will not be able to permanently hold on to Judea and Samaria if we do not continue to grow the Jewish population therein. Right now, the Palestinians are illegally taking over parts of Judea and Samaria by engaging in illegal construction, some of which is financed by the West. The Palestinians will not stop creating facts on the ground and neither should we.

Judea and Samaria is the core of the historical homeland of the Jewish people. Many Israelis are extremely attached to the territory for this reason. Indeed, a survey conducted by the Israel Defense and Security Forum (IDSF) revealed that 70% of the Jewish public feel a historical connection to Judea and Samaria, 63% an emotional connection, and 48% a religious connection. But the attachment of Israelis to Judea and Samaria is just one reason that Israel needs to continue expanding its communities in the territory. There are others.

Anyone who cares about Israel must know that the territory of Judea and Samaria is vital for the Jewish state’s security. It contains high ground that looks over the Israeli coast, where Tel Aviv and other major Israeli population centers are located. Can you imagine if Palestinian terrorists had control over this territory? They would be able to bombard most of Israel’s population with rocket and mortar fire. No Israeli would be safe. And we already know the danger of giving up territory to Palestinian terrorists, because we did so in 2005, when we left the Gaza Strip, only to have our former communities be used as rocket launching sites to attack us.

Judea and Samaria also contains water resources and rich agricultural land – assets that Israel cannot afford to give up. In addition, the territory could harbor the solution to Israel’s housing crisis. A professional study led by economist Dr. Amatzia Samkai revealed that housing prices in the Jewish state have doubled in the last decade. It also found that Israel would have to build 25,000 housing units per year in order to lower prices. According to the study, building that number of units in Samaria, which is just 30 km from Tel Aviv, would reduce the cost of housing in the region by 35-45%.

Indeed, many Israelis have chosen to live in Judea and Samaria because of the cheaper cost of housing. By no means do Israelis move to the territory just for ideological or religious reasons. In fact, out of the estimated 700,000 Israelis who now live in Judea and Samaria, only 170,000 of them have declared themselves religious Zionists.

Israel’s critics lash out every time our government announces the approval of new homes in Judea and Samaria because they think our communities there are an obstacle to peace. Nonsense! Jewish communities in Judea and Samaria are no more an obstacle to peace than Arab communities in pre-1967 Israel are.

In fact, the presence of Jewish communities in Judea and Samaria helps to promote peace. How? Because Israelis living in the territory spend millions of shekels on goods and services in Palestinian communities. Furthermore, Israeli communities in Judea and Samaria provide thousands of jobs to Palestinians in the territory. A Palestinian working for an Israeli enterprise can earn more than double the wage of a Palestinian who works for a Palestinian employer. Plus, when Palestinians work alongside Israelis, they help build cultural bridges between the two peoples.

Since January, Prime Minister Netanyahu’s government has approved 12,855 new housing units in Judea and Samaria. Not enough! Israel needs to approve more housing in the territory to safeguard our right to it – because it’s part of our ancestral homeland, it’s vital for Israel’s security, and it’s vital for the future economic well-being of the Jewish state.