Joel C. Rosenberg interviewt Tzachi Hanegbi op TBN’s The Rosenberg Report
Joel C. Rosenberg interviews Tzachi Hanegbi on TBN’s The Rosenberg Report
(Photo: Screenshot) 

Netanyahu ‘klaar’ om Iran aan te vallen als Biden dreiging niet snel neutraliseert, vertrouwelinge Netanyahu vertelt het in THE ROSENBERG REPORT

Bekijk volledige interview: Tzachi Hanegbi zegt geen vertrouwen te hebben in Biden aanpak Iran

Door: Allisraelnews – Joel C. Rosenberg

JERUZALEM – Een ervaren lid van de Likoedpartij en een oude vertrouweling van de aanstaande Israëlische premier Benjamin “Bibi” Netanyahu zegt dat de premier zich specifiek verkiesbaar heeft gesteld om voor eens en altijd af te rekenen met de nucleaire dreiging van Iran.

En hij waarschuwt dat Netanyahu klaar is om een grootschalige militaire aanval op Iraanse nucleaire installaties te bevelen, en om dat desnoods alleen te doen.

Tzachi Hanegbi kwam in 1988 samen met Netanyahu in de Knesset.

Hij besprak dergelijke zaken in het Hebreeuws onlangs op de Israëlische TV.

Zijn interview met mij op THE ROSENBERG REPORT – mijn wekelijkse primetime TV show op TBN, ’s werelds meest bekeken christelijke televisienetwerk – was echter zijn eerste interview in het Engels sinds Netanyahu de recente verkiezingen won.

Tzachi Hanegbi op TBN’s The Rosenberg Report
(Foto: Screenshot)

In een ontnuchterend – bijna huiveringwekkend – gesprek zei Hanegbi dat Netanyahu erkent dat de tijd is gekomen voor een beslissing over Iran.

Bibi, zei hij, is bereid “om degene te zijn die de beslissing neemt … om door te gaan met de militaire actie tegen de Iraanse faciliteiten.”

“Netanyahu kwam opnieuw in functie, denk ik, vooral omdat hij erkende [dat] de tijd is gekomen voor een beslissing die waarschijnlijk een van de meest radicale beslissingen zal zijn ooit genomen – of diepgaande beslissing ooit genomen – door een Israëlische leider,” vertelde het oud-Knessetlid.

Hanegbi schetste het scenario waarin Netanyahu een aanval op Iran zou kunnen bevelen: “als en wanneer Iran zich niet aan de overeenkomst houdt, en Iran doorgaat met het verrijken van uranium – en Iran en de Verenigde Staten en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de V.N., niet tot een langere en sterkere overeenkomst komen – dan zullen we alleen voor de beslissing komen te staan.”


Joel C. Rosenberg interviewt Tzachi Hanegbi op TBN’s The Rosenberg Report
(Foto: Screenshot)

Het Likud-lid legde uit dat Israël drie keuzes heeft:

1. “Zich overgeven aan Iran”

2. Kiezen om “te leven onder de militaire nucleaire paraplu van een krankzinnig regime”.

3. Of militaire actie te ondernemen.

“Netanyahu zal zich niet overgeven,” benadrukte Hanegbi.

“Hij zal alles doen wat nodig is. Ik ben ervan overtuigd. Ik heb er vele malen met hem over gesproken. Dit is wat er gaat gebeuren.”

De onderhandelingen tussen de wereldmachten en Iran liepen eerder dit najaar vast.

Maar in een ander exclusief interview dat ook donderdagavond werd uitgezonden op THE ROSENBERG REPORT, vertelde de Amerikaanse ambassadeur in Israël Thomas Nides me dat een Biden nucleaire deal met Iran nog steeds een mogelijkheid is en niet volledig “van tafel” is.

Ik vroeg Hanegbi of hij er vertrouwen in heeft dat de diplomatie van de regering Biden Iran ervan zal weerhouden kernbommen te verkrijgen.

“De [Biden-Harris] regering zei dat ze een nieuwe overeenkomst willen bereiken, een langere en sterkere overeenkomst,” antwoordde Hanegbi. “Dit gebeurt niet en zal waarschijnlijk ook niet gebeuren.”

De wetgever zei dat het hernemen van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – de “slechte” nucleaire deal van 2015 – zou betekenen dat “dezelfde fouten helemaal opnieuw worden gemaakt.”

“Dat,” zei hij, “zal de Israëlische regering niet tevredenstellen”.

“Wat we in het verleden hebben geleerd is dat als je geen geloofwaardige militaire bereidheid op tafel legt om de confrontatie aan te gaan, om verder te gaan, met militaire actie tegen een kernreactor, er niets zal gebeuren.”

Hanegbi merkte op dat Israël in 2007 en 1981 gedurfde en beslissende militaire acties ondernam om illegale nucleaire installaties in vijandelijke landen zoals Syrië en Irak te vernietigen.


(Photo: Screenshot/The Rosenberg Report)

Dit, zei hij, bewees dat Israël bereid is “het alleen te doen” om afschrikking en veiligheid te creëren wanneer dat nodig is.

“Als niemand iets doet, als de wereld verlamd is, moet iemand de leider zijn, en Israël zal het leiderschap op zich moeten nemen,” zei Hanegbi.

Om de meest recente aflevering van THE ROSENBERG REPORT op TBN te bekijken – inclusief exclusieve interviews met Hanegbi, Biden’s ambassadeur in Israël Tom Nides, en Rep. Josh Gottheimer, de New Jersey Democraat die zich heeft ontpopt als de leidende Democratische stem in het Huis tegen de Biden aanpak van Iran. Klik hier.

***************************************************

Klik hieronder om het volledige interview met Tzachi Hanegbi te bekijken
Click below to watch the full interview with Tzachi Hanegbi


*******************************************************

ENGLISH

Netanyahu ‘ready’ to attack Iran if Biden doesn’t neutralize threat soon, long-time Netanyahu confidante tells THE ROSENBERG REPORT

By: AllisraelnewsJoel C. Rosenberg

JERUSALEM—A veteran member of the Likud party and a long-time confidante of incoming Israeli Prime Minister Benjamin “Bibi” Netanyahu says the premier specifically ran for re-election to deal with the Iran nuclear threat once and for all.

And he is warning that Netanyahu is ready to order a full-scale military attack against Iranian nuclear facilities, and to do so alone.

Tzachi Hanegbi entered the Knesset together with Netanyahu in 1988.

He recently discussed such matters on Israeli TV in Hebrew.

However, his interview with me on THE ROSENBERG REPORT – my weekly primetime TV show on TBN, the world’s most-watched Christian television network – was his first in English since Netanyahu won the recent election.

 


Tzachi Hanegbi on TBN’s The Rosenberg Report (Photo: Screenshot)

In a sobering – almost chilling – conversation, Hanegbi said Netanyahu recognizes that the time has come for a decision on Iran.

Bibi, he said, is ready “to be the one making the decision … to go forward with the military action against the Iranian facilities.”

“Netanyahu came back to office, I think, mainly because of his recognition [that] the time has come for a decision that is going to be probably one of the most radical decisions ever made – or profound decision ever made – by an Israeli leader,” the veteran Knesset member told me.

Hanegbi laid out the scenario in which Netanyahu could order an attack on Iran: “if and when Iran doesn’t comply with the agreement, and Iran goes forward with enriching uranium – and Iran and the United States and the five permanent members of the U.N. Security Council, do not reach a longer and stronger agreement – if anything, if we will be left alone for the decision.”

(Photo: Screenshot/The Rosenberg Report)

The Likud member explained that Israel has three choices:

  1. “Surrender to Iran”
  2. Choose to “live under the military nuclear umbrella of a crazy regime”
  3. Or take military action

“Netanyahu will not surrender,” Hanegbi stressed.

“He will do whatever is necessary. I’m convinced. I spoke to him many times about it. This is what’s going to happen.”

Negotiations between world powers and Iran stalled earlier this fall.

Yet in another exclusive interview that also aired Thursday night on THE ROSENBERG REPORT, U.S. Ambassador to Israel Thomas Nides told me that a Biden nuclear deal with Iran is still a possibility and is not completely “off the table.”

I asked Hanegbi whether he has any confidence that the Biden administration’s diplomacy will stop Iran from obtaining nuclear bombs.

“The [Biden-Harris] administration said that they want to achieve a new agreement, a longer and stronger agreement,” Hanegbi replied. “This is not happening and probably will not happen.”

The lawmaker said that reviving the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – the “bad” nuclear deal of 2015 – would mean making “the same mistakes all over again.”

That, he said, “will not satisfy” the Israeli government.

“What we have learned in the past is that if you don’t put on the table a credible military readiness to confront, to go forward, with military action against a nuclear reactor, nothing is going to happen.”

Hanegbi noted that Israel took bold and decisive military actions to destroy illegal nuclear facilities in enemy countries such as Syria and Iraq in 2007 and 1981 respectively.

 


(Photo: Screenshot/The Rosenberg Report)

This, he said, proved that Israel is willing to “go it alone” to create deterrence and security when necessary.

“If nobody’s doing anything, if the world is paralyzed, somebody has to be the leader, and Israel will have to take leadership,” Hanegbi said.

To watch the most recent episode of THE ROSENBERG REPORT on TBN – including exclusive interviews with Hanegbi, Biden’s Ambassador to Israel Tom Nides, and Rep. Josh Gottheimer, the New Jersey Democrat who has emerged as the leading Democratic voice in the House against the Biden approach to Iran. Please click here.