Nederlands + English

We spreken en onderwijzen vaak over de jaarlijkse “Feesten van de HEER”, zoals gegeven in  Lev 23, omdat ze allemaal profetisch zijn, wijzend op en kijkend naar hun vervulling in het verlossingsplan, gericht op de Messias en op het volk en de natie Israël. Maar ook op die kalender (en zelfs als eerste genoemd) staat de wekelijkse Sabbat (Shabbat), de zevende dag van de week.

Door Israel365 News –  Howard Bass

In een groot deel van het christendom is zaterdag de zesde dag van de week geworden en zondag de zevende. Dit brengt enige verwarring met zich mee en doet ook afbreuk aan de profetische betekenis van deze beide vastgestelde tijden en heilige dagen. Zondag is de dag na de sabbat; zondag is de eerste dag van de week; zaterdag (de sabbat) is de zevende dag van de week. Dit werd vastgesteld door YHVH God, toen Hij de hemelen en de aarde schiep in zes dagen, en stopte en rustte en werd verfrist op de zevende dag, die Sabbat wordt genoemd, wat “opgehouden” betekent, meestal gerelateerd aan werken. God is niet de auteur van verwarring of wanorde.

Nadat Hij Zijn werk op de zesde dag had voltooid, keek God naar alles wat Hij had geschapen en gemaakt, en zag dat het heel goed was. Dit is het beste dat deze schepping kan zijn: zeer goed. Interessant is dat er in het Oude Testament (Tenach) geen woord is voor wat we maar al te vaak ‘volmaakt’ noemen. Als we zeggen dat de Wet van YHVH perfect is, is dit niet dezelfde betekenis. De Schepper wist dat wat Hij deed perfect was wat Hij wilde, volgens Zijn wil en wijsheid, maar niet perfect in de zin dat het voor altijd zou blijven bestaan ​​zonder problemen die om een oplossing vrgaen. Hiervoor wachten we op dat wat volmaakt is, de Nieuwe Hemelen en Nieuwe Aarde waar zonde en al haar vernietigende vruchten voor altijd niet meer zullen zijn! Deze huidige hemelen en aarde zullen voorbijgaan. ( Jes 34:4 ;  Openb. 6:12-14Mt 5:17-18 ; Openbaring 21:1 ) Deze volmaakte nieuwe schepping is waar de dag na de sabbat naar wijst in zijn profetische betekenis: leven uit de dood; een nieuwe schepping door wedergeboorte; God is licht en in Hem is helemaal geen duisternis.

God wist van voor deze schepping dat er een verlossing zou zijn. Het Lam werd voorbestemd van vóór de grondlegging der wereld, en geslacht na de grondlegging. ( 1Pt 1:17-20 ;  Openb 13:7-9 ) Alleen God is volmaakt; alleen Yeshua/Jezus als mens van vlees en bloed was van binnen en van buiten zonder zonde. Verlossing was in deze “zeer goede” schepping verwerkt; volmaakt zal moeten wachten tot het werk in werkelijkheid is gedaan en het laatste oordeel is voltooid in het scheiden van de gerechtvaardigden van de veroordeelden, de waarheid van alle leugens, het licht van de duisternis, het heilige van het profane, het reine van het onreine, het goede van het kwade.

De zevende dag, sabbat, herinnert ons eraan dat God de Schepper van het heelal is in zes dagen en dat Hij op de zevende rustte. Het kijkt terug naar die eerste dag toen YHVH het licht vormde om het van de duisternis te scheiden. Duisternis was de toestand die in het begin buiten de Schepper, die licht is, werd geschapen. We moeten wedergeboren worden van Boven door de Heilige Geest door bekering en geloof in het evangelie om in het licht van God te worden gebracht en om kinderen van licht en van de dag te worden, en niet langer van de nacht en van de duisternis. We worden in het licht gebracht van de eerste dag, die voor ons de achtste dag wordt, de dag na de sabbat. In Christus moet het niet langer een dag per week zijn, of het nu de zevende of de eerste is, maar we moeten leven als een nieuwe schepping, gezeten met Christus in de hemelse gewesten boven Zijn schepping, in Hem blijvend en in Zijn rust, zelfs als we voor Hem blijven werken totdat onze tijd om is. De dag van wraak van onze God zal te zijner tijd komen. (Is 61:2 )

De zevende dag, Sabbat, kijkt naar de zevende 1000-jarige Dag van het Duizendjarige Koninkrijk van Messias Yeshua, wanneer de koninkrijken van deze wereld het Koninkrijk van onze Heer en van Zijn Messias/Christus zullen worden! Satan zal gebonden worden en gerechtigheid zal heersen! Iedereen zal Jezus/Yeshua, de Zoon van God en Koning van Israël, kennen van de kleinste tot de grootste! De aarde zal gevuld worden met de kennis van de glorie van YHVH, God, terwijl de wateren de zeeën bedekken! Israël zal niet langer slechts een overblijfsel van gelovigen hebben, maar heel Israël zal een heilige en rechtvaardige natie zijn, een koninkrijk van priesters, voor YHVH, die hen koos voor Zijn glorie! De hele schepping zal worden bevrijd van de huidige ijdelheid waaraan ze ongewild wordt onderworpen wanneer de zonen van God worden geopenbaard in de opstanding van de heiligen, van de rechtvaardigen, van degenen die in Christus zijn bij Zijn komst! Al deze wonderbaarlijke transformatie en herstel van alle dingen, hoe goed het ook is, zal vanuit Gods gezichtspunt alleen maar “zeer goed” zijn, zelfs als dat zo is. Er zal ondanks alles nog steeds zonde en dood zijn, zelfs een finale-rebellie wanneer de duivel voor een korte tijd wordt losgelaten! ( Openb. 20:1-3 ,  7-15 ) Moeilijk voor te stellen, maar dat is de realiteit van de macht van de zondigheid van de ongerechtigheid van de duivel en de mens versus de absolute zuiverheid en heiligheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Toegevoegd aan wat YHVH Zelf zei dat Hij deed op de Sabbat: “Want in zes dagen heeft YHVH de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag” ( Ex 20:11 ), gebood Hij Israël ook om “u te herinneren dat u een slaaf in Egypte was, en YHVH, uw God, heeft u vandaar uitgeleid met een machtige hand en met een uitgestrekte arm; daarom gebood YHVH, uw God, u de sabbatdag te houden”. ( Dt 5:12-14 ) We moeten niet alleen aan Gods rust denken, maar ook aan de rust die Hij ons gegeven heeft. De sabbat is een dag om te stoppen met onze eigen werken en te rusten in die van God. ( Heb 4:1-13) Met andere woorden, we moeten onthouden dat YHVH, de God van Abraham, van Isaak en van Jacob is; de God van Israël; de God en Vader van de Heer Jezus Christus, Hij is onze Schepper en onze Verlosser. Israël kijkt vooruit naar het herstel van YHVH’s Koninkrijk, dat we in de dagen van Samuël de Profeet verwierpen, om te krijgen wat we wilden in Saul als koning. ( 1Sam 8:1-9 ;  Mt 23:37-39 ;  Handelingen 1:4-11) Dit herstel zal de 1000-jarige regering van Messias/Christus zijn bij Zijn terugkeer. Dit zal de vervulling zijn van het zevende jaarlijkse vastgestelde feest, Succot/het Loofhuttenfeest. De samenkomst en redding van Gods uitverkoren volk zal zo groot zijn dat ze de uittocht uit Egypte zullen vergeten en in plaats daarvan zullen herinneren hoe “YHVH leeft die de kinderen van Israël heeft teruggebracht uit het land van het noorden en uit alle landen waar Hij hen heen verstrooid had”. ( Jer 16:14-15 ;  23:7-8 ) Het zal inderdaad heel goed zijn! Net als in de Hof van Eden zullen zelfs de dieren in vrede leven met elkaar en met de mens. Oorlogen zullen ophouden!

Maar God heeft iets beters dan dit voor degenen die Hem liefhebben, dat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, noch is opgekomen in de harten en verbeeldingen van de mens. Iets perfects, waarvan niemand van ons een idee heeft hoe dat zal zijn, en voor altijd!, niet alleen dat er geen dood en lijden meer zal zijn en tranen en pijn en al het andere dat met zonde wordt geassocieerd weg is. Wat het zal zijn is dat Yeshua/Jezus (wat Zijn nieuwe naam ook zal zijn) altijd bij ons zal wonen, eeuwen zonder einde! Kom, Here Jezus!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Streams in de Negev , 22 september 2021, en opnieuw geplaatst met toestemming.

 

 

ENGLISH

We often speak and teach about the annual “Feasts of the LORD” as given in Lev 23 as all being prophetic, pointing and looking to their fulfillment in the plan of redemption, focused on the Messiah and on the people and nation of Israel. But also included in that calendar (and even mentioned first) is the weekly Sabbath (Shabbat), the seventh day of the week.

By: Israel365 News –  Howard Bass

In much of Christianity, Saturday has become the sixth day of the week, and Sunday the seventh. This brings in some confusion, and also detracts from the prophetic significance of both of these appointed times and holy days. Sonday is the day after the Sabbath; Sonday is the first day of the week; Saturday (the Sabbath) is the seventh day of the week. This was established by YHVH God, when He created the heavens and the Earth in six days, and ceased and rested and was refreshed on the seventh day, which is called Shabbat, meaning “ceased”, usually meant related to working. God is not the author of confusion or disorder.

After finishing His work on the sixth day, God looked upon all that He had created and made, and saw that it was very good. This is the best that this Creation can be: very good. Interestingly, there is no word in the Old Testament (Tenach) for what we too often call “perfect”. When we say that the Law of YHVH is perfect, this is not the same sense. The Creator knew that what He did was perfectly what He wanted, according to His will and wisdom, but not perfect in the sense that it would endure forever without any problems to fix. For this, we wait for that which is perfect to come, the New Heavens and New Earth where sin and all its destructive fruit will be no more forever! These present heavens and Earth will pass away. (Is 34:4Rev 6:12-14Mt 5:17-18Rev 21:1) This perfect new creation is what the day after the Sabbath points to in its prophetic significance: life from the dead; a new creation through new birth; God is light, and in Him is no darkness at all.

God knew from before this Creation that there would be a redemption. The Lamb was ordained from before the foundation of the world, and slain from the foundation. (1Pt 1:17-20Rev 13:7-9) Only God is perfect; only Yeshua/Jesus as a flesh-and-blood man was without sin within and without. Redemption was factored into this “very good” creation; perfect will have to wait until the work is done in real time, and the final judgment completed in separating the justified from the condemned, truth from all lies, the light from the darkness, holy from the profane, clean from the unclean, good from evil.

The seventh day Sabbath reminds us that God is the Creator of the Universe in six days and that He rested on the seventh. It looks back to that first day when YHVH formed the light to separate the darkness which was the state of things created in the beginning outside of the Creator, who is light. We have to be born-again from Above by the Holy Spirit through repentance and faith in the gospel to be brought into God’s light, and to become children of light and of the day, and no longer of the night and of darkness. We are brought into the light of the first day, which becomes for us the eighth day, the day after the Sabbath. In Christ, it is no longer to be a once-a-week-day — whether the seventh or the first — but we are to live as a new creation, seated with Christ in the heavenlies above His creation, abiding in Him and in His rest, even as we continue to labor for Him until our time is done. The day of vengeance of our God will come in due time. (Is 61:2)

The seventh day Sabbath looks to the seventh 1000-year Day of the Millennial Kingdom of Messiah Yeshua, when the kingdoms of this world will become the Kingdom of our Lord and of His Messiah/Christ!  Satan will be bound, and righteousness will reign! All will know Jesus/Yeshua, the Son of God and King of Israel, from the least unto the greatest! The Earth will be filled with the knowledge of the glory of YHVH God as the waters cover the seas! Israel will no longer have merely a remnant of believers, but all Israel will be a holy and righteous nation, a kingdom of priests, to YHVH, who chose them for His glory! The whole creation will be freed from the present vanity it is unwillingly subjected to when the sons of God are revealed in the resurrection of the saints, of the righteous, of those in Christ at His coming! All of this wonderful transformation and restoration of all things, as good as it is, will be, from God’s vantage point, only “very good”, even if perfectly so.  There will still be, despite all, sin and death, even a final rebellion when the devil is released for a short time! (Rev 20:1-37-15)  Hard to imagine, but that is the reality of the power of the sinfulness of the devil’s and man’s iniquity versus the absolute purity and holiness of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.

In addition to remembering on the Sabbath what YHVH Himself said that He did: “For in six days YHVH made the heavens and the Earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day” (Ex 20:11), He also commanded Israel to “remember that you were a slave in Egypt, and YHVH your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm; therefore, YHVH your God commanded you to keep the Sabbath day”. (Dt 5:12-14) Not only are we to remember God’s rest, but that He has given us to rest. The Sabbath is a day to cease from our own works and rest in God’s. (Heb 4:1-13) In other words, we are to remember that YHVH, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob; the God of Israel; the God and Father of the Lord Jesus Christ — He is our Creator and our Redeemer. Israel looks ahead to the restoration of YHVH’s Kingdom, which we rejected in the days of Samuel the Prophet, getting what we wanted in Saul as King. (1Sam 8:1-9Mt 23:37-39Acts 1:4-11) This restoration will be the 1000 year reign of Messiah/Christ at His return. This will be the fulfillment of the seventh annual appointed feast, Succot/ the Feast of Booths/Tabernacles. The regathering and salvation of God’s chosen people will be so great that they will forget the exodus from Egypt, and instead remember how “YHVH lives who brought up the children of Israel from the land of the north and from all the lands where He had driven them”. (Jer 16:14-1523:7-8) It will be indeed very good! As in the Garden of Eden, even the animals will be at peace with each other and with man. Wars will cease!

But God has something better than this for those who love Him, which no eye has seen, nor ear heard, nor entered into the hearts and imaginations of man. Something perfect, about which none of us has a clue to what that will be like — and for ever and ever! — other than there will be no more death and suffering and tears and pain and all else that is associated with sin. What it will be is that Yeshua/Jesus (by whatever His new name will be) will always be dwelling with us, ages without end! Come, Lord Jesus!

This article originally appeared to on Streams in the Negev, September 22, 2021, and reposted with permission.