Artistieke weergave van een redacteur die Holocaust-vervormingen toevoegt aan Wikipedia.  Foto door iStock/Creative Commons/Forward Montage

Nederlands + English

Waarom Wikipedia niet te vertrouwen is: Het staat herhaaldelijk toe dat malafide redacteuren de Holocaust-geschiedenis herschrijven en Joden afschilderen als de slechteriken.

Door Forward –  Shira klein

Het manipuleren van Wikipedia is tegenwoordig een ware rage. Bedrijven , regeringen en zelfs presidentskandidaten doen het.

Toch slapen we ’s nachts goed omdat we erop vertrouwen dat de redactie van Wikipedia ons zal beschermen tegen flagrante desinformatie. Er zijn tenslotte 125.000 actieve redacteuren op de Engelse Wikipedia, 460 beheerders en een twaalfkoppige arbitragecommissie, ook wel Wikipedia’s Supreme Court genoemd. Boven deze vrijwilligers torent de Wikimedia Foundation uit, met haar 700 medewerkers. Samen vormen zij een heel veiligheidssysteem.

Deze maand zien we het systeem falen. En het wordt tijd dat de Wikimedia Foundation erbij betrokken raakt.

Desinformatie over de holocaust is alomtegenwoordig

Mijn collega en ik hebben onlangs een aanhoudende desinformatiecampagne over de Holocaust op de Engelse Wikipedia ontmaskerd.

De studie, die ik samen met Jan Grabowski van de Universiteit van Ottawa heb gepubliceerd, onderzocht twee dozijn Wikipedia-artikelen over de Holocaust in Polen en meer dan 300 onderliggende pagina’s (inclusief discussiepagina’s, prikborden en arbitragezaken, ruimtes waar redacteuren bepalen wat de rest van de wereld als feit accepteert).

Tot onze ontsteltenis vonden we tientallen voorbeelden van verdraaiing van de Holocaust die samen een Pools-nationalistisch verhaal naar voren brachten, de rol van de Poolse samenleving in de holocaust vergoelijkten en schadelijke stereotypen over joden versterkten.

Mensen die deze pagina’s lazen, werden op de hoogte gesteld van de vermeende medeplichtigheid van Joden aan hun eigen catastrofe, bendes van Joodse collaborateurs die de Gestapo hielpen en Joden die de communisten steunden om Polen te verraden. Een handvol vertekeningen is gecorrigeerd sinds onze publicatie, maar er zijn er nog veel.

Een fractie ervan is waar: er waren bijvoorbeeld verspreide gevallen van joodse collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. Maar Wikipedia blaast hun omvang en bekendheid op. In één artikel dat ernstig verdraaid blijft, neemt de vermeende Joodse collaboratie met de nazi’s meer ruimte in beslag dan de Oekraïense, Wit-Russische en etnisch Duitse collaboratie samen.

In een flagrante hoax, ontdekt door een Israëlische verslaggever, beweerde Wikipedia 15 jaar lang dat de Duitsers 200.000 niet-Joodse Polen hadden vernietigd in een gigantische gaskamer in het midden van Warschau.

De ArbCom van Wikipedia heeft net een uitspraak gedaan als reactie op ons onderzoek, waarbij verschillende redacteuren werden bestraft. Hoewel dit veelbelovend lijkt, zouden de acties van ArbCom in feite iedereen die zich zorgen maakt over desinformatie moeten verontrusten.

Het probleem ligt niet bij de individuele arbiters en zelfs niet bij ArbCom als geheel;  het mandaat van de commissie is om te oordelen over gedrag, nooit over inhoud. Dit is een goed beleid. We zouden niet willen dat arbiters, die anonieme vrijwilligers zijn zonder expertise in een bepaald onderwerp, de inhoud controleren. De kracht van Wikipedia ligt in het feit dat het iedereen in staat stelt om te bewerken, waardoor kennis gedemocratiseerd wordt zoals nooit tevoren.

Maar dit laat een gapend gat achter in het beveiligingsapparaat van Wikipedia. De waarborgen beschermen ons alleen tegen valse informatie wanneer voldoende redacteuren het erover eens zijn dat de informatie inderdaad nep is. Wanneer een gebied wordt gedomineerd door een groep individuen die een verkeerd standpunt naar voren schuiven, wordt verkeerde informatie de consensus.

Schurkachtige redacteuren richten grote schade aan 

De structuur van Wikipedia maakt het kwetsbaar om uitgebuit te worden door een kleine groep mensen die bereid zijn tijd te besteden aan het beheersen van de inhoud, of ze nu van een overheid of een bedrijf zijn of gewoon ideologisch gedreven individuen.

In theorie kan iedereen Wikipedia bewerken; geen enkele redacteur is eigendom over een artikel. Maar door de jaren heen kreeg iedereen die probeerde onjuistheden in verband met desinformatie over de Holocaust te corrigeren, te maken met een team van felle redacteuren die oude leugens bewaken en nieuwe produceren.

Deze weinige redacteuren, zonder duidelijke banden met een regering, dragen speelse pseudoniemen, zoals “Piotrus” (Kleine Peter in het Pools) of “Vrijwilliger Marek”. Maar ze zijn een veerkrachtig team dat door hun aantal jaren en hun grote hoeveelheid bewerkingen in de hele encyclopedie een hoge status heeft in de redactionele gemeenschap van Wikipedia. Methodisch en geduldig gaan ze van artikel naar artikel, verwijderen en voegen inhoud toe totdat deze overeenkomt met een Pools nationalistisch wereldbeeld. Ze geven bronnen verkeerd weer, gebruiken onbetrouwbare bronnen en pushen afwijkende standpunten.

Wikipedia heeft een beleid om onjuiste bronvermeldingen, onbetrouwbare bronnen en randbeweringen te voorkomen. Als een redacteur deze overtredingen herhaaldelijk begaat, kunnen beheerders en arbiters hem eruit zetten.

Maar beheerders en arbiters missen de expertise om te herkennen wanneer een bron verkeerd is weergegeven. In plaats daarvan richten ze zich op het interpersoonlijke gedrag van redacteuren. Redacteuren die onbeschaafd, agressief of breedsprakig zijn, worden bestraft, terwijl redacteuren die beleefd zijn en bereidheid tonen om compromissen te sluiten over het algemeen ongedeerd uit de bus komen, ongeacht de inhoud die ze schrijven..

Dit probleem is niet uniek voor Wikipedia’s behandeling van de Holocaust. Een soortgelijke desinformatiecampagne vindt plaats in Wikipedia-artikelen over de geschiedenis van de indianen, waar invloedrijke redacteuren een verkeerde voorstelling van zaken geven, waardoor de geschiedenis van de indianen wordt gewist en het koloniale geweld van Amerikaanse kolonisten wordt vergoelijkt. Het Wikipedia-artikel over Andrew Jackson, geplaagd door dergelijke manipulaties, trekt duizenden lezers per dag .

Wikimedia Foundation zou moeten ingrijpen

Dit was de derde ArbCom-zaak over de Holocaust waarin dezelfde fouten werden gemaakt. ArbCom bewees lippendienst aan het belang van het aanpakken van bronmanipulaties, terwijl het tientallen van dergelijke problemen volledig negeerde die hen door ons onderzoek en door bezorgde redacteuren werden voorgelegd. Door flagrant onjuiste inhoud te negeren en zich alleen te richten op de beleefdheid van de redactie, geeft ArbCom de boodschap af dat er geen probleem is met het vervalsen van het verleden, zolang je er maar aardig over bent.

De resultaten zijn tragisch: de arbiters hebben een redacteur verbannen die, zoals ons artikel liet zien, betrouwbare wetenschappelijke gegevens had ingebracht om de verdraaiingen te weerleggen. Ze bestraften een andere redacteur voor het documenteren van het witwassen van de huidige Poolse antisemitische beeldjes door de verdraaiers (met de veelzeggende naam “Jood met munt”)..

Erger nog, ze hebben een vervalsende redacteur beschreven, die de holocaust-revisionist Ewa Kurek heeft verdedigd alsvoorbeeldig‘. Kurek heeft beweerd dat Joden ” plezier ” hadden in het getto van Warschau en dat COVID-19 een “ Jewfication ” van Europa is. Twee extra redacteuren die werden verbannen, zijn inderdaad verdraaiers, maar het verbod (beroep mogelijk binnen 12 maanden) was een reactie op hun slechte manieren, niet op hun manipulatie van de geschiedenis.

De Wikimedia Foundation moet ingrijpen, zoals ze al heeft gedaan om desinformatie in Chinese Wikipedia, Saoedische Wikipedia en Kroatische Wikipedia tegen te gaan, met uitstekende resultaten. Het moet dit ook doen in de Engelse Wikipedia.

In een verklaring die vorige week werd uitgegeven in antwoord op vragen van de pers over ons onderzoek en de recente ArbCom-beslissing, zei de stichting: “De vrijwillige redacteuren van Wikipedia fungeren als een waakzame eerste verdedigingslinie.”

Maar wat is de tweede verdedigingslinie? Wat gebeurt er wanneer gevallen blijven terugkeren naar de ArbCom, zoals is gebeurd met de Holocaust in Polen, India-Pakistan, Armenië-Azerbeidzjan en gender en seksualiteit, om maar een paar controverses te noemen?

Een adviesraad voor Holocaustgeschiedenis

De Wikimedia Foundation moet een beroep doen op inhoudelijke experts om vrijwillige redacteurs bij te staan. In gevallen waarin de interne maatregelen van Wikipedia herhaaldelijk falen, zou de stichting wetenschappers moeten aanstellen – vooraanstaande wetenschappers die momenteel publiceren in gerenommeerde persen met collegiale toetsing en die werken aan universiteiten die niet gehinderd worden door dictaten van de staat – om hun mening te geven.

In het geval van Wikipedia’s verslaggeving over de geschiedenis van de Holocaust is er behoefte aan een adviesraad van gevestigde historici die beschikbaar zouden zijn om redacteurs te adviseren over de betrouwbaarheid van een bron of om beheerders te helpen begrijpen of een bron verkeerd is weergegeven.

De stichting heeft zeker de middelen om meer bruggen te slaan naar de academische wereld: De stichting heeft een jaarlijkse omzet van 155 miljoen dollar, voornamelijk uit donaties van het publiek. Het publiek verdient een Wikipedia die niet zomaar kennis biedt, maar nauwkeurige kennis, en het vragen van hulp aan academici is een noodzakelijke volgende stap in de voortdurende ontwikkeling van Wikipedia.

Dit is geen radicale afwijking van Wikipedia’s ethiek van gedemocratiseerde kennis die iedereen kan bewerken. Dit is een extra waarborg om ervoor te zorgen dat het bestaande inhoudsbeleid van Wikipedia daadwerkelijk wordt nageleefd.

De academische wereld moet ook zijn steentje bijdragen om Wikipedia accuraat te houden. Wetenschappers zouden de zwakke punten van Wikipedia moeten ontdekken en deze door redacteuren moeten laten verbeteren, in plaats van Wikipedia af te doen als onbetrouwbaar. Wikipedia is de zevende meest bezochte site op het internet, de eerste en laatste halte van de meeste mensen voor informatie. Dit geldt des te meer voor ChatGPT, dat online inhoud versterkt tot een oorverdovend hoog niveau.

Vrijwillige redacteuren en professionele experts moeten samenwerken om het goed te doen.

Om contact op te nemen met de auteur, stuur een e-mail naar opinion@forward.com

 

************************************

ENGLISH

 

Artistic rendering of an editor adding Holocaust distortions to wikipedia Photo by iStock/Creative Commons/Forward Montage

Why Wikipedia cannot be trusted: It repeatedly allows rogue editors to rewrite Holocaust history and make Jews out to be the bad guys.

By: Forward –  Shira klein

Manipulating Wikipedia is all the rage these days. Companiesgovernments and even presidential candidates reportedly do it.

Yet we sleep well at night because we trust Wikipedia’s editors will protect us from blatant disinformation. After all, there are 125,000 active editors on English Wikipedia, 460 administrators and a 12-member Arbitration Committee, often dubbed Wikipedia’s Supreme Court. Above these volunteers towers the Wikimedia Foundation, with its 700-strong staff. Together, it comprises an entire security system.

This month, we are seeing the system fail. And it is time for the Wikimedia Foundation to get involved.

Holocaust disinformation is rampant

My colleague and I recently exposed a persistent Holocaust disinformation campaign on English Wikipedia.

The study, which I published with Jan Grabowski from the University of Ottawa, examined two dozen Wikipedia articles on the Holocaust in Poland and over 300 back pages (including talk pages, noticeboards, and arbitration cases, spaces where editors decide what the rest of the world will accept as fact).

To our dismay, we found dozens of examples of Holocaust distortion which, taken together, advanced a Polish nationalist narrative, whitewashed the role of Polish society in the Holocaust and bolstered harmful stereotypes about Jews.

People who read these pages learned about Jews’ supposed complicity in their own catastrophe, gangs of Jewish collaborators aiding the Gestapo and Jews supporting the communists to betray Poles. A handful of distortions have been corrected since our publication, but many remain.

A fraction of it is true: There were scattered instances of Jewish collaboration in WWII, for example. But Wikipedia inflates their scale and prominence. In one article that remains gravely distorted, alleged Jewish collaboration with the Nazis takes up more space than the Ukrainian, Belorussian and ethnic German collaboration combined.

In one glaring hoax discovered by an Israeli reporter, Wikipedia claimed for 15 years that the Germans annihilated 200,000 non-Jewish Poles in a giant gas chamber in the middle of Warsaw.

Wikipedia’s ArbCom just released a ruling responding to our study, sanctioning several editors. While this may seem promising, in fact, ArbCom’s actions should concern anyone who cares about disinformation.

The problem is not the individual arbitrators, nor even ArbCom as a whole; the committee’s mandate is to judge conduct, never content. This is a good policy. We wouldn’t want arbitrators, who are anonymous volunteers with no expertise in any particular subject, to control content. Wikipedia’s strength lies in its enabling anyone to edit, democratizing knowledge like never before.

But this leaves a gaping hole in Wikipedia’s security apparatus. Its safeguards only protect us from fake information when enough editors reach a consensus that the information is indeed fake. When an area is dominated by a group of individuals pushing an erroneous point of view, then wrong information becomes the consensus.

Rogue editors wreak havoc

Wikipedia’s structure leaves it vulnerable to be exploited by any small group of people willing to spend the time to control the content, whether they are from a government or a corporation or are simply ideologically driven private individuals.

In theory, anyone can edit Wikipedia; no editor has any ownership over any article. Yet over the years, anyone who tried to fix distortions related to Holocaust disinformation faced a team of fierce editors who guard old lies and produce new ones.

These few editors, with no evident ties to any government, sport playful pseudonyms, such as “Piotrus” (Little Peter in Polish) or “Volunteer Marek.” But they are a resilient team whose seniority and prolific editing across the encyclopedia give them high status in Wikipedia’s editorial community. Methodically and patiently, they go from article to article, removing and adding content until it aligns with a Polish nationalist worldview. They misrepresent sources, use unreliable sources, and push fringe points of view.

To be sure, Wikipedia has policies in place to prevent source misrepresentation, unreliable sources and fringe claims. If an editor commits these violations repeatedly, administrators and arbitrators can kick them out.

But administrators and arbitrators lack the expertise to recognize when a source has been misrepresented. Instead, they focus on editors’ interpersonal conduct. Editors who are uncivil, aggressive or long-winded find themselves sanctioned, while those who are polite and show a willingness to compromise generally emerge unscathed, regardless of the content they author.

This problem is not unique to Wikipedia’s treatment of the Holocaust. A similar disinformation campaign is taking place in Wikipedia’s articles on Native American history, where influential editors misrepresent sources to the effect of erasing Native history and whitewashing American settler colonial violence. The Wikipedia article on Andrew Jackson, plagued by such manipulations, attracts thousands of readers a day.

Wikimedia Foundation should intervene

This was the third ArbCom case on the Holocaust to make the same mistakes. ArbCom paid lip service to the importance of tackling source manipulations, while completely disregarding dozens of such problems presented to them by our study and by concerned editors. By ignoring egregiously false content, and focusing only on editors’ civility, ArbCom sends the message that there’s no problem with falsifying the past, as long as you are nice about it.

The results are tragic: The arbitrators have banned one editor who, as our article showed, had brought in trustworthy scholarship to rebut the distortions. They sanctioned another editor for documenting the distortionists’ whitewashing of current Polish antisemitic figurines (called, tellingly, “Jew with a Coin”).

Worse still, they have described as “exemplary” a distortionist editor who has defended Holocaust revisionist Ewa Kurek. Kurek has claimed that Jews “had fun in the Warsaw ghetto and that COVID-19 is a “Jewfication” of Europe. Two additional editors who were banned are indeed distortionists, but the ban (appealable in 12 months) responded to their bad manners, not their manipulation of history.

The Wikimedia Foundation needs to intervene, as it has already done to stem disinformation in Chinese Wikipedia, Saudi Wikipedia and Croatian Wikipedia, with excellent results. It must do so in English Wikipedia as well.

In a statement they issued last week in response to press inquiries about our study and the recent ArbCom decision, the foundation said, “Wikipedia’s volunteer editors act as a vigilant first line of defense.”

But what is the second line of defense? What happens when cases keep bouncing back to ArbCom, as has occurred with the Holocaust in Poland, India-Pakistan, Armenia-Azerbaijan and gender and sexuality, to mention just a few controversies?

A Holocaust history advisory board

The Wikimedia Foundation must harness subject-matter experts to assist volunteer editors. In cases where Wikipedia’s internal measures fail repeatedly, the foundation should commission scholars — mainstream scholars who are currently publishing in reputable peer-reviewed presses and work in universities unencumbered by state dictates — to weigh in.

In the case of Wikipedia’s coverage of Holocaust history, there is a need for an advisory board of established historians who would be available to advise editors on a source’s reliability, or help administrators understand whether a source has been misrepresented.

The foundation certainly has the resources to build more bridges with academia: It boasts an annual revenue of $155 million, mostly from the public’s donations. The public deserves a Wikipedia that provides not just any knowledge, but accurate knowledge, and asking for academics’ help is a necessary next step in Wikipedia’s ongoing development.

This is no radical departure from Wikipedia’s ethos of democratized knowledge that anyone can edit. This is an additional safeguard to ensure Wikipedia’s existing content policies are actually upheld.

Academia must also play its part to keep Wikipedia accurate. Scholars should uncover Wikipedia’s weaknesses and flag them for editors to fix, instead of snubbing Wikipedia as unreliable. Wikipedia is the seventh-most-visited site on the internet, most people’s first and last stop for information. All the more so with ChatGPT, which amplifies online content to a deafening pitch.

Volunteer editors and professional experts need to work together to get it right.

To contact the author, email opinion@forward.com.