Fragment van boekomslag van de Arabische versie van het antisemitische schotschrift ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ uit 1980
Excerpt from book cover of the Arabic version of the 1980 anti-Semitic shot book “The Protocols of the Sages of Zion

Nederlands + English

Mahmoud Abbas, de “Pinokkio” van de Palestijnse Arabieren, heeft alweer een andere idiote uitspraak gedaan met name dat de Palestijnen er waren nog vóór Abraham op het toneel verscheen. Natuurlijk, is dit niet nieuw voor hem, aangezien hij eerder beweerde dat Jezus een Palestijnse profeet was.

Bron:  Israellycool – Justin Amler – Brabosh

Evenals het beschuldigen van Israël voor het executeren van een 13-jarige Palestijnse terrorist, totdat de jongen even later goed en wel levend werd teruggevonden, genietend van zijn maaltijden in een Israëlisch ziekenhuis.

En natuurlijk is er het TV-station van de Palestijnse Autoriteit, waarvan hij de baas is, dat onder meer beweerde dat Israël de bronnen vergiftigde in Gaza en niet te vergeten dat Israëliërs met opzet Palestijnen vermoorden om daarna hun organen te stelen.

Het punt is dat al deze leugens, die blindelings geloofd en verspreid worden door de cohortes van de BDS-beweging,  Jewish Voice for Peace en andere antisemitische organisaties, tekenen zijn van diepe wanhoop.

Het zijn tekenen van wanhoop dat sites zoals Israellycool en anderen [bv. brabosh.com], waarin echte feiten worden aangehaald met echte nieuwskranten en echte mensen, feiten die de Palestijnse Autoriteit of om het even welke redelijk en logisch denkende persoon niet simpelweg kan afdoen als “Zionistische propaganda”.  En omdat ze die niet kunnen weerleggen doen ze wat zij het beste kunnen: de feiten negeren en in plaats van verhalen verzinnen om de aandacht af te leiden.

Maar ondanks dat er een duidelijke trend bestaat van groeiend antisemitisme in de wereld is er ook nog een andere groeiende trend. En dat is dat mensen zich meer bewust worden van de geschiedenis.

Ja, er zijn Joden die ver zijn afgedwaald van de betekenis van hun Joodse identiteit, maar er zijn er nog veel meer die hun Joods zijn ontdekken en ook herontdekken. Ze beginnen te begrijpen wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat het betekent Joods te zijn met een eigen Joodse staat.

Joden hebben een sterke, rijke, gedocumenteerde en gedefinieerde identiteit, geschiedenis en erfgoed. Wij wonen in Israël omwille van al deze factoren. De Palestijnen, die een product zijn van een anti-Israël beweging, in plaats van een pro-palestijns te zijn, hebben dat allemaal niet.

Ze beschikken niet over een lange geschiedenis, of een bepaalde identiteit, of een gedocumenteerd erfgoed. En als je geen van al deze elementen hebt die je als volk te definiëren, ben je gewoon vertrokken met een leeg museum met lege schappen en niets om te laten zien.

Plaatjes hieronder:

“Bij de opening van het Palestijns Museum in Ramallah op 18 mei 2016 werd een “Palestijns bed-zonder-matras getoond van ca. 5000 jaar v. Chr.” Een onweerlegbaar bewijs  dat de cultuur van het Palestijnse volk veel ouder is dan de Joodse,” zei al-Pinokkio.


 

ENGLISH

Mahmoud Abbas made another stupid statement today, claiming the Palestinians were there before Abraham was. Of course, this isn’t new for him, as he’s previously claimed Jesus was a palestinian messenger.

Source:  Israellycool – Justin Amler – Brabosh

As well as accusing Israel of executing a 13-year-old terrorist, when he was later found to be alive and well, enjoying his meals at an Israeli hospital.

And of course his Palestinian Authority TV station, of which he’s in charge, has claimed that Israel poisoned the wells in Gaza not to mention that they kill Palestinians in order to steal their organs.

The point is that all these claims, believed by the even stupider hordes of BDS, Jewish Voice for Peace and other anti-Semitic groups are a sign of desperation. 

They’re a sign of desperation, because of sites like Israellycool and others, in which real facts are shown with real newspapers and real people – facts that the palestinian authority or any reasonable and logical person cannot simply refute as “Zionist propaganda.”  And because they can’t refute it, they do the next best thing – they ignore it and make up stories instead to divert attention.

But, despite a definite growing trend of antisemitism in the world, there is also another growing trend.  And that is that people are becoming more aware of history.

Yes – there are Jews who have strayed so far away from the meaning of being Jewish, but there are also many more who are discovering and rediscovering it as well. They are beginning to understand who they are, where they are from, and what it means to be Jewish with a Jewish country of their own.

Jews have a strong, rich, documented and defined identity, history and heritage. We’re in Israel because of all of those factors. The Palestinians, being a product of an anti-Israel movement, rather than a pro-palestinian one, don’t have that.

They don’t have a long history, or a defined identity, or a documented heritage.  And when you don’t have any of those elements that define you as a people, you’re simply left with an empty museum with empty shelves and nothing to show.

Pictures below:

“At the opening of the Palestine Museum in Ramallah on May 18, 2016, a “Palestinian bed-without-mattress dating back approximately 5,000 years B.C.” was displayed. An irrefutable proof that the culture of the Palestinian people is much older than the Jewish one,” al-Pinokkio said.