Het harpconcert van de All Nations Convocation op de Zuidelijke Trappen van de Tempelberg in Jeruzalem.
The All Nations Convocation harp concert harp concert on the Southern Steps of the Temple Mount in Jerusalem
(Photo: Laura Siegel)

Nederlands + English

JERUSALEM – Een concert van 144 harpisten vond vorige week plaats op de Zuidelijke Trappen van de Tempelberg in de schaduw van de al-Aqsa Moskee.

Door Allisraelnews

Het evenement maakte deel uit van de twee weken durende All Nations Convocation Jerusalem & Watchmen’s Tour of Israel, een jaarlijkse conferentie die dit jaar opnieuw fysiek in Israël was na in 2019 te zijn stopgezet vanwege de pandemie.

“We zijn erg blij dat de poorten, meer en meer, beginnen te openen voor de mensen om terug te keren naar Jeruzalem, om terug te keren naar de berg van de Heer,” vertelde Kate Hess, directeur van The King’s Harp Program, aan ALL ISRAEL NEWS.


Kate Hess, directeur van The King’s Harp Program, tijdens het harpconcert van de All Nations Convocation.
(Foto: Laura Siegel)

Meer dan 1.000 christenen uit 140 landen woonden de conferentie bij, georganiseerd door het Jerusalem House of Prayer for All Nations, dat in 1987 werd opgericht door Tom Hess en sindsdien 24/7 gebed verzorgt op de Olijfberg.

De samenkomst, die begon op het Feest van Bazuinen tot aan de vooravond van Sukkot, werd ook opgeluisterd met een harpconcert op de Zuidelijke Trappen van de Tempelberg, de plaats waar Petrus op Pinksteren zou hebben gepredikt.

De harpisten, afkomstig uit 30 landen, brachten aanbidding in verschillende talen, terwijl men naar de Tempelberg uitkeek en de menigte over het zuiden van Jeruzalem – geflankeerd door de Oude Stad in het westen en de Olijfberg in het oosten.

Kate Hess, die samen met haar man Tom ook JHOPFAN leidt, zei dat het aantal harpisten ontleend was aan Openbaring 14, waarin sprake is van de 144.000 die zullen zingen en harpen bespelen op de berg Sion.

En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. Openbaring 14:1-3 HSV

“Het heeft een symbolische en profetische betekenis, en zoals de Schriften telkens weer zeggen is het de plaats van Davids troon en de plaats van Gods naam voor altijd,” zei Hess over de berg Sion. “De locatie is heel belangrijk omdat het de plaats is waar de tabernakel van David en de tempel stonden.”

De Israëlische musicus Joshua Aaron leidde een uitvoering van “The Blessing” – een lied gebaseerd op de Aäronitische zegen in Numeri 6:24-26 – in het Hebreeuws, Engels en Arabisch.


Joshua Aaron tijdens het harpconcert van de All Nations Convocation. (Foto: Laura Siegel
)

Al 12 jaar lang trainen Hess en het team muzikanten lokaal en, meer recent, online om aanbidding te leiden met behulp van een harp – het belangrijkste instrument van koning David en het oude en moderne instrument van Israël. Katharine Van Der Beek en Leat Sabbah dirigeerden het concert.

De samenkomst van dit jaar bood ook een speciaal programma voor jonge volwassenen, genaamd “Machtige mannen en vrouwen van David”. Hun tournee was gericht op “een oproep en mobilisatie van de volgende generatie” om achter Israël te staan, zei Hess.

De groep bezocht Yad Vashem – het World Holocaust Remembrance Center – en leerde over en toonde berouw over de Holocaust, antisemitisme en anti-Israëlische gevoelens.

De samenkomst eindigde vorige week omdat de volgende herfstvakantie – het Loofhuttenfeest – zondag begon. Hess zei dat de deelnemers dankbaar waren dat ze konden terugkeren naar Jeruzalem, iets wat ze in het verleden als vanzelfsprekend beschouwden.


Het publiek kijkt naar het harpconcert op de Zuidelijke Trappen van de Tempelberg in Jeruzalem

(Foto: Laura Siegel)

“Het is heel krachtig om dit alles te zien gebeuren, dat we echt de hedendaagse profetie beleven,” zei Hess. “Na drie jaar konden we weer persoonlijk bijeenkomen in Jeruzalem en de vervulling zien van de profetieën van alle volken die opkomen en de God van David zoeken in Zijn stad.”

 

ENGLISH:

JERUSALEM—Significant in both its location and number, a concert of 144 harpists took place on the Southern Steps of the Temple Mount in the shadow of al-Aqsa Mosque last week.

By Allisraelnews

The event was part of the two-week long All Nations Convocation Jerusalem & Watchmen’s Tour of Israel, an annual conference which was back in person in Israel this year after being shut down due to the pandemic since 2019.

“We are very pleased that the gates, more and more, are beginning to open for the people to return to Jerusalem, to return to the mountain of the Lord,” Kate Hess, director of The King’s Harp Program, told ALL ISRAEL NEWS.


Kate Hess, director of The King’s Harp Program, during the All Nations Convocation harp concert.

(Photo: Laura Siegel)

More than 1,000 Christians from 140 nations attended the conference, hosted by the Jerusalem House of Prayer for All Nations which was founded by Tom Hess in 1987 and has operated 24/7 prayer on the Mount of Olives ever since.

The convocation, which began on the Feast of Trumpets until the eve of Sukkot, also featured the harp concert on the Southern Steps of the Temple Mount, the location where Peter is believed to have preached on Pentecost.

The harpists, from 30 nations, led worship in multiple languages while facing the Temple Mount, as the crowd overlooked southern Jerusalem – flanked by the Old City to the west and the Mount of Olives to the east.

Kate Hess, who also runs JHOPFAN with her husband Tom, said that the number of harpists was based on Revelation 14 which talks about the 144,000 who will be singing and playing harps on Mount Zion.

“When I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his Father’s name written on their foreheads. And I heard a sound from heaven like the roar of rushing waters and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps. And they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth.” Revelation 14:1-3

“It has symbolic and prophetic significance, and as scriptures say again and again that it’s the place of David’s throne and the place of God’s name forever,” Hess said of Mount Zion. “The location is very significant because it is where the Tabernacle of David and the temple was.”

Israeli musician Joshua Aaron led a rendition of “The Blessing” – a song based on the Aaronic blessing in Numbers 6:24-26 – in Hebrew, English and Arabic.


Joshua Aaron performing with the All Nations Convocation harp concert.

(Photo: Laura Siegel)

For 12 years, Hess and her team have been training musicians locally and, more recently, online to lead worship using a harp – King David’s primary instrument and the ancient and modern instrument of Israel. Katharine Van Der Beek and Leat Sabbah were conductors at the concert.

This year’s convocation also offered a special program for young adults called “Mighty Men and Women of David.” Their tour focused on “a clarion call and rallying of the next generation” to stand with Israel, Hess said.

The group visited Yad Vashem – the World Holocaust Remembrance Center – and learned about and repented for the Holocaust, anti-Semitism and anti-Israeli sentiment.

The convocation ended last week as the next fall holiday – the Feast of Tabernacles – began on Sunday. Hess said participants were grateful that were able to return to Jerusalem, something they took for granted in the past.


The audience watching the harp concert on the Southern Steps of the Temple Mount in Jerusalem

(Photo: Laura Siegel)

“It’s very powerful to see all of this happen, that we are really living out modern-day prophecy,” Hess said. “After three years we were able to gather in person again in Jerusalem and see the fulfillment of the prophecies of all nations coming up and seeking the God of David in His city.”