Nederlands + English

Archeologie is niet alleen de wetenschap van het verborgen verleden. Het is de krachtbron van de toekomst. Het verhaal van David en Goliath is niet alleen een overblijfsel uit het verleden. Het inspireert ons vandaag. Over het algemeen beschouwen mensen geschiedenis als iets dat al dan niet verband houdt met ons leven vandaag. Dit is helemaal verkeerd als het gaat om Israëlische vondsten.

De Bijbel wordt letterlijk bedekt door de grond waar wij vandaag op lopen. Telkens wanneer er een nieuwe ontdekking wordt gedaan, is het dus alsof er een nieuw hoofdstuk in de Bijbel tot leven komt.

“Ik kan de bijbelse tekst niet negeren en ik kan de archeologie niet negeren,” zegt professor Yosef Garfinkle. Het bewijs van het leven en de gebeurtenissen zoals de Schrift ze beschrijft zijn hier in de archeologische vondsten. Deze videoclip geeft je echt stof tot nadenken.

David, de jonge herder die de strijd aanbond met de reus Goliath – de leider van de Filistijnen, vocht in de Elah-vallei. Vandaag de dag wonen tienduizenden Joden vlak buiten het gebied en bouwen zij het Heilige Land opnieuw op vlak naast de gebieden die door archeologen worden opgegraven.

Het leven in Israël is niet alleen geïnspireerd door de Bijbel. Het is de bron van ons eigen leven hier. Het is ook het beste bewijs van de rechten van het Joodse volk op het Beloofde Land. Van de wegen die Abraham, Izaäk en Jakob bewandelden, tot het paleis van Salomo. tot de plaats waar David en Goliath streden, en zelfs tot de gebieden waar God de muren van Jericho neerhaalde – vandaag de dag is de Bijbel een open boek dat iedereen die op reis komt kan ervaren en bewandelen.

 

ENGLISH

The story of David and Goliath is not just a story – it really happened!

Archaeology is not just the science of the covered past. It is the fuel of the future. The story of David and Goliath is not just a relic of the past. It inspires us today. In general, people look at history as something that may or may not connect to our lives today. This is completely wrong when it comes to Israeli finds.

The Bible is literally covered up by the ground that we walk on today. So, anytime that a new discovery is made, it is as if another chapter in the Bible comes to life.

“I can’t ignore the biblical text and I cannot ignore archaeology,” says Professor Yosef Garfinkle. Proof of life and events just as scripture describes them are right here in the archaeological discoveries. This clip really gives you food for thought.

David, the young shepherd who battled the giant Goliath – the leader of the Philistines, fought in the Elah valley. Today, tens of thousands of Jews live right outside the area and are rebuilding the Holy Land right next to the areas being dug up by archaeologists.

Life in Israel is not merely inspired by the Bible. It is the source of our very life here. It is also the best proof of the rights of the Jewish people to the Promised Land. From the roads that Abraham, Isaac and Jacob walked, to the palace of Solomon. to the place where David and Goliath battled, and even to the areas where God brought the walls of Jericho down – today, the Bible is an open book that anyone who visits can experience and walk in.