Nederlands + English
Video: English

De derde tempel zal er net zo uitzien als de eerste twee tempels. Hij zal op precies dezelfde plaats in Jeruzalem staan. Het zal heel groot zijn – ongeveer 10 verdiepingen hoog, met een grote open binnenplaats. Er zullen veel geluiden, geuren en mooie dingen te zien zijn binnen in de Tempel. Dit alles om de zintuigen te prikkelen tot een verheven gemoed. De Tempel was en zal op de aarde zijn. Maar het is eigenlijk een “thuis” voor God op aarde. Het is dus een soort half wereldse en half andere wereldse plaats van aanbidding voor het Joodse volk. Het meeste werk in de Tempel wordt verricht door de Priesters en Levieten.

Door Israel Unwired – Phil Schneider

De eerste twee tempels

De eerste twee tempels stonden respectievelijk vierhonderd en twintig jaar en vierhonderd en tien jaar. Maar er waren veel meer wonderen en heiligheid in de eerste Tempel. Salomo bouwde de 1e Tempel. De 2e Tempel werd gebouwd door Ezra en Nehemia, en daarna verder uitgebreid door de Romeinen. Gedurende een groot deel van het 2e Tempel-tijdperk was het priesterschap corrupt. De Talmoed verhaalt dat de mensen die zich de 1e Tempel herinnerden, en die het voorrecht hadden om de herbouw van de 2e Tempel te zien, huilden bij het contrast.

Het doel van de Tempel is om de harten, gedachten en daden van het Joodse volk te verbinden met God in de Hemel. Het is om Goddelijkheid naar de aarde te brengen via een sterke en levendige verbinding met God. Dan wordt het Joodse volk, Gods uitverkoren volk, geacht te dienen als een levend voorbeeld van een volk dat een Heilig bestaan leidt. Dat is de ultieme methode waardoor de Tempel de hele wereld kan verheffen.

We voelen ons misschien heel ver verwijderd van de herbouw van de Tempel. Maar grote historische verschuivingen voltrekken zich vaak veel sneller dan mensen zich hadden kunnen voorstellen. Het Joodse volk was nog nooit zo onderdrukt als in het tijdperk van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Amper 3 jaar later beleefde het Joodse volk een wonderbaarlijke wedergeboorte met de oprichting van de Staat Israël. De derde Tempel lijkt vandaag slechts een droom. Het kan sneller werkelijkheid worden dan we verwachten.

 

ENGLISH

The third Temple will look similar to the first 2 Temples. It will be in the exact same location in Jerusalem. It will be very large – around 10 stories high, with a wide open courtyard. There will be many sounds, aromas, and beautiful things to see inside of the Temple. These are all in order to arouse the senses towards a lofty mindset. The Temple was and will be on the earth. But it is really a “home” for God on the earth. So, it is a kind of half worldly and half-other worldly place of worship for the Jewish people. Most of the work in the Temple is performed by the Priests and Levites.

By Israel Unwired – Phil Schneider

The First Two Temples

The first two Temples stood for four hundred and twenty years and four hundred and ten years respectively. But there were far more miracles and holiness in the first Temple. Solomon built the 1st Temple. The 2nd Temple was built by Ezra and Nehemiah, and then further expanded by the Romans. For much of the 2nd Temple Era, the Priesthood was actually corrupt. The Talmud recounts that those people who remembered the 1st Temple, and who were privileged to see the rebuilding of the 2nd Temple, wept at the contrast.

The goal of the Temple is to connect the hearts, minds, and actions of the Jewish people to God in Heaven. It is in order to bring Godliness down to the earth via a strong and vibrant connection with God. Then the Jewish people, God’s Chosen People, are supposed to serve as a living example of a nation that lives a Holy existence. That is the ultimate method through which the Temple can uplift the entire world.

We may feel very far away from the rebuilding of the Temple. But, massive historical shifts often occur much more rapidly than people could have imagined. The Jewish people were never as downtrodden as a people then during the era of the Holocaust and World War II. A mere 3 years later, the Jewish people were experiencing a miraculous rebirth with the founding of the State of Israel. The 3rd Temple seems like it is just a dream today. It may be come a reality sooner than we expect.