Nederlands + English

Profielen van 8 Joodse militairen.

Bron: AISH – Dr. Yvette Alt Miller

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vervulden joodse vrouwen een centrale rol in de geallieerde strijdkrachten. In het Amerikaanse leger dienden tijdens de oorlog meer dan een half miljoen joden in uniform; hiervan waren 10.000 vrouwen. Tussen de 5.000 en 6.000 Joodse vrouwen dienden bij Britse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog, plus nog eens 4.000 Joodse vrouwen die in Palestina woonden en Britse troepen in het Midden-Oosten ondersteunden. In Canada dienden 280 joodse vrouwen tijdens de oorlog.

In een tijd waarin de rollen van vrouwen strikt waren afgebakend en waarin antisemitisme zelfs in de strijdkrachten van de geallieerden de joden achtervolgde, stonden deze opmerkelijke joodse vrouwen erop vrijwilligerswerk te doen en de geallieerden op alle mogelijke manieren te helpen. Op Memorial Day verdienen hun weinig bekende verhalen het om verteld te worden.

Selma Cronan

Na de Japanse aanval op Pearl Harbor begon de Amerikaanse luchtmacht zoveel mogelijk piloten te mobiliseren. Met een nijpend tekort aan piloten werd een nieuwe oplossing voorgesteld: vorm een ​​hulpluchtmacht van vrouwen om tijdens de oorlog voor extra mankracht te zorgen.

Aanvankelijk stuitte deze onconventionele oplossing op veel weerstand. De Verenigde Staten waren in oorlog met elke dag duizenden mannelijke soldaten die stierven. Wilde de luchtmacht echt ook het leven van haar vrouwen op het spel zetten? Het duurde meer dan een jaar, maar uiteindelijk werd in 1943 de Women Airforce Service Pilots (WASP) opgericht, die vrouwelijke piloten ter beschikking stelde om vliegtuigen te testen en af ​​te leveren. In sommige gevallen vlogen WASP-soldaten rechtstreeks militaire missies, spoorden zoeklichten op en instrueerden ze ook mannelijke piloten in opleiding.

Weinigen beseften dat de vrouw die verantwoordelijk was voor de WASP-training joods was: een idealistische jonge vrouw genaamd Selma Cronan. Na de oorlog vervolgde Selma haar vliegcarrière, werd een professionele wedstrijdpiloot en vloog in vliegshows over de hele wereld.

Muriël Byck

De ouders van Muriel Byck waren Joden uit Rusland die op weg waren naar Londen, waar Muriel werd geboren. Opgeleid in Frankrijk, Duitsland en Londen, toen Groot-Brittannië de oorlog verklaarde aan nazi-Duitsland, bood Muriel zich vrijwillig aan om te helpen. Ze sloot zich aan bij de Royal Air Force Women’s Auxiliary Air Force en klom op tot sectieofficier. Nu het lot van de Europese Joden op het spel stond, verlangde ze ernaar om nog meer te doen om Hitler te bestrijden.

Haar kans kwam toen Muriel werd benaderd door de uiterst geheime Special Operations Executive (SOE), die toezicht en sabotage plande in het door de nazi’s bezette Europa. Zou Muriel bereid zijn haar leven te riskeren om Europa binnen te gaan en te spioneren voor de geallieerden?

Muriël was het daarmee eens. Na een uitgebreide training in militaire manoeuvres en radio-operaties, werd Muriel in de nacht van 8 april 1944 in bezet Frankrijk als parachutist gedropt. Van de vier leden van haar spionagecel was zij de enige vrouw. Het was Muriels taak om radiocommunicatie op te zetten met Groot-Brittannië en met andere SOE-agenten in het land. Het werk was ongelooflijk riskant: elke keer dat ze op haar radio uitzond, konden de golven worden opgepikt door nazi-troepen en kon haar locatie worden onthuld.

Twee maanden lang werkte Muriel, bleef nooit lang op dezelfde plek en riskeerde haar leven bij elke radio-uitzending. Ze stierf in Frankrijk door ziekte een paar weken nadat ze in het land was geland. Ze ligt begraven op de oorlogsbegraafplaats van Pornic in Frankrijk.

Luitenant Charlotte Chaney

Charlotte Chaney groeide op in een traditioneel Joods gezin in New York en zag zichzelf nooit als een held. Ze ging naar de verpleegstersopleiding en begon te daten met een man genaamd Bernard Chaney toen ze nog een tiener was. Toen Barnard werd opgeroepen en gestationeerd in Camp Bowie in Texas, besloot Charlotte ook haar land te dienen en meldde zich vrijwillig aan om te dienen in het Army Air Corps.

Charlotte Chaney, uiterst rechts

Ze werkte als verpleegster in Camp Bowie tot 1944, toen zij en Barnard trouwden. Slechts een paar maanden later kreeg Charlotte te horen dat ze naar het buitenland werd gestuurd. In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd Charlotte naar Reims en Neufchateau in Noord-Frankrijk gestuurd, en vervolgens tijdens Pesach naar het zuiden van Frankrijk. Daar hielp Charlotte met het kopen van Pesach-voorraden voor Amerikaanse soldaten. In mei 1943 werd ze naar het pas bevrijde concentratiekamp in Dachau in Duitsland gestuurd om daar te helpen bij het opzetten van een ziekenhuis. Charlotte was de enige joodse verpleegster die het nieuwe ziekenhuis hielp runnen.

De aanblik van Dachau zou Charlotte’s leven veranderen. Dachau, het oudste van de nazi-concentratiekampen, werd het model voor alle andere kampen. Bijna een kwart miljoen mensen zaten daar gevangen en meer dan 40.000 kwamen om. De voornamelijk joodse gevangenen die Charlotte in haar ziekenhuis behandelde, waren bijna dood. Ze waren ongelooflijk ondervoed en ernstig ziek met tyfus, tuberculose en andere ziekten. Meer dan honderd patiënten stierven elke dag, ondanks de zorg van Charlotte. Drie maanden lang deed Charlotte er alles aan om de uitgemergelde patiënten te redden. De rest van haar leven sprak ze over de verschrikkingen die zij in Dachau had gezien en gaf voorlichting aan anderen over waar zij getuige van was geweest.

Luitenant Ellan Levitsky Orkan en luitenant Dorothy Levitsky Sinner

De joodse zussen Ellan en Dorothy Levitsky werkten het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog als verpleegsters in ziekenhuizen in Philadelphia, maar Ellan was rusteloos. Terwijl er zo’n bloedbad aan de gang was in Europa, wilde ze zich inschrijven bij de strijdkrachten en helpen. Dorothy kon zich niet voorstellen dat ze haar zus alleen zou laten inschrijven, dus stemde ze ermee in om zich ook aan te melden.

Tentgenoten voor een WC-54 Ambulance. Van links naar rechts: 2e luitenant Dorothy F. Levitsky, 2e luitenant Angeline F. Paul, 1e luitenant Ellan J. Levitsky, 2e luitenant Agnes C. Stern.

Na het voltooien van de basisopleiding, werden de twee Luitenanten Levitsky naar Frankrijk gestuurd, net op tijd voor het laatste grote Duitse offensief van de oorlog, ook wel bekend als het Ardennenoffensief. In december 1944 en januari 1945 vochten Duitse troepen gedurende meer dan een maand tegen de geallieerden in de Ardennen in België en Luxemburg. Het was de dodelijkste slag waar Amerikaanse troepen in vochten in de Tweede Wereldoorlog en de derde meest dodelijke slag in de militaire geschiedenis van de Verenigde Staten. 75.000 Amerikaanse soldaten raakten gewond en bijna 20.000 kwamen om. De Levitsky-zusters werkten koortsachtig om hen te behandelen en hielpen ervoor te zorgen dat de geallieerden als overwinnaars uit de strijd kwamen.

Na de Tweede Wereldoorlog keerden Dorothy en Ellan terug naar de VS, waar ze elk trouwden en hun verpleegsterscarrière voortzetten, zonder de intense maanden te vergeten waarin ze zichzelf in gevaar brachten om de geallieerde oorlogsinspanningen te helpen.

Matilda en haar dochter Bernice Blaustine

Veel van de joodse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden, waren jonge vrouwen. Matilda Blaustine was al moeder van een volwassen dochter, Bernice, toen ze beiden in 1942 samen lid werden van het Women’s Army Auxiliary Corps (WAAC). .

Na de Tweede Wereldoorlog trouwde Bernice en stichtte een gezin, terwijl Matilda bleef werken. Zij deed vrijwilligerswerk voor de Hebrew Immigrant Aid Society, hielp Holocaustoverlevenden zich te vestigen in kampen voor ontheemden in Europa en bracht hen in veiligheid in Israël, de VS en elders.

Marthe Cohn

Tot haar twintigste was het leven van Marthe Cohn onopvallend. Ze maakte deel uit van een hecht Joods gezin in de Franse stad Metz, waar ze woonde, met haar ouders, vijf zussen en twee broers. Marthe besefte het gevaar dat joden liepen in buurland Duitsland. Na Kristallnacht, een massale pogrom in heel Duitsland en Oostenrijk in november 1938, opende haar familie de deuren voor neven en nichten uit Duitsland die het intense antisemitisme daar ontvluchtten.

Nadat Duitsland in mei 1940 Frankrijk was binnengevallen, veranderde het leven van Marthe en alle andere Franse joden van de ene op de andere dag. Marthe’s vriend, een Franse verzetsstrijder, werd door de nazi’s gearresteerd, gemarteld en vermoord. Marthe’s zus werd gearresteerd en vermoord in Auschwitz. Martha wilde wanhopig alles doen wat ze kon en bood aan om zelf het verzet te helpen. Ze sprak vloeiend Duits en had blond haar en blauwe ogen, waardoor ze een perfecte kandidaat was om in Duitsland te spioneren. Eindelijk, in 1944, kreeg Marthe haar kans: het Vrije Franse Leger accepteerde haar als soldaat; uiteindelijk werkte ze voor de Vrije Franse Inlichtingendienst.

Ze kreeg een angstaanjagende opdracht: zich voordoen als een Duitse verpleegster die wil weten wat er met haar verloofde in Duitsland is gebeurd.  Het kostte Marthe tientallen pogingen, maar uiteindelijk slaagde ze erin Duitsland binnen te komen en zich voor te doen als een Duitser. Ze herinnerde zich dat ze doodsbang was, maar doorzette en uiteindelijk waardevolle informatie verzamelde om door te geven aan de geallieerde troepen.

 

Na de oorlog trouwde Marthe en stichtte een trots Joods gezin, maar sprak nooit over haar oorlogsheldenmoed tot 2006, toen ze haar herinneringen publiceerde, Bending Enemy Lines: The True Story of a French Jewish Spy in Nazi Germany .

Op de vraag waarom ze haar verhaal schreef, antwoordde Marthe : “Mensen hebben een heel kort geheugen, heel kort. En als je het verleden niet kent, kun je je ook niet voorbereiden op de toekomst.”

Deze vrouwen en talloze anderen toonden enorme moed en toewijding tijdens de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. We zijn het aan hen allemaal verschuldigd om hun opoffering en hun nalatenschap nooit te vergeten.

Met dank aan het Joods Vrouwenarchief

 

 

 

 

 

******************************************

 

ENGLISH

Profiles of 8 Jewish servicemembers.

Source: AISH – Dr. Yvette Alt Miller

Throughout World War II, Jewish women served in pivotal roles throughout the Allied forces. In the United States Army, over half of a million Jews served in uniform during the war; of these, 10,000 were women. Between 5,000 and 6,000 Jewish women served with British forces during World War II, plus another 4,000 Jewish women living in Palestine who supported British troops in the Middle East. In Canada, 280 Jewish women served during the war.

At a time when women’s roles were strictly defined, and when antisemitism stalked Jews even in the Allies’ armed forces, these remarkable Jewish women insisted on volunteering, helping the Allies in any way they could. This Memorial Day, their little-known stories deserve to be told.

Selma Cronan

After the Japanese attack on Pearl Harbor, the US Air Force began to mobilize all the pilots they could. With dire shortages of pilots, a novel solution was proposed: form a women’s auxiliary air force to provide extra manpower during the war.

At first. this unconventional solution met with significant resistance. The United States was at war with thousands of male soldiers dying every day; did the Air Force really want to risk the lives of its women too? It took over a year, but eventually in 1943, the Women Airforce Service Pilots (WASP) force was formed, providing female pilots to test and deliver planes. In some cases, WASP soldiers flew military missions directly, tracking searchlights, and also instructed male trainee pilots.

Few realized that the woman in charge of WASP training was Jewish: an idealistic young woman named Selma Cronan. After the war, Selma continued her flying career, becoming a professional competitive pilot and flying in air shows all over the world.

Muriel Byck

Muriel Byck’s parents were Jews from Russia who made their way to London, where Muriel was born. Educated in France, Germany and London, when Britain declared war on Nazi Germany, Muriel volunteered to help. She joined the Royal Air Force Women’s Auxiliary Air Force, and rose through the ranks, becoming a section officer With the fate of Europe’s Jews hanging in the balance, she longed to do even more to battle Hitler.

Her chance came when Muriel was approached by the top-secret Special Operations Executive (SOE), which planned surveillance and sabotage throughout Nazi-occupied Europe. Would Muriel be willing to risk her life to enter Europe and spy for the Allies?

Muriel agreed. After receiving extensive training in military maneuvers and radio operation, Muriel parachuted into occupied France during the night of April 8, 1944. Of the four members of her spying cell, she was the only woman. It was Muriel’s job to set up radio communications with Britain and with other SOE operatives in the country. The work was incredibly risky: every time she broadcast on her radio, the waves could be picked up by Nazi forces and her location revealed.

For two months, Muriel worked, never staying in the same place for long, and risking her life with every radio broadcast. She died in France from illness a few weeks after landing in the country and is buried in the Pornic War Cemetery in France.

Lt. Charlotte Chaney

Growing up in a traditional Jewish family in New York, Charlotte Chaney never saw herself as a hero. She attended nursing school and started dating a man named Bernard Chaney when she was still a teenager. When Barnard was drafted and stationed to Camp Bowie in Texas, Charlotte decided to serve her country too, and volunteered to serve in the Army Air Corps.

She worked as a nurse at Camp Bowie until 1944, when she and Barnard wed. Just a few months later, Charlotte got word that she was being sent overseas. In the waning days of WWII, Charlotte was sent to Reims and Neufchateau in northern France, then at Passover time, to the south of France. There, Charlotte helped procure Passover supplies for US soldiers. In May 1943, she was sent to the newly liberated concentration camp in Dachau in Germany to help set up a hospital there. Charlotte was the only Jewish nurse helping run the new hospital.

The sight that Charlotte found in Dachau would change her life. The oldest of the Nazi concentration camps, Dachau became the model for all other camps. Nearly a quarter of a million people were imprisoned there, and over 40,000 perished. The mostly Jewish prisoners Charlotte treated in her hospital were close to death. They were incredibly malnourished and were gravely ill with typhoid, tuberculosis and other diseases. Over a hundred patients died every day, despite Charlotte’s care. For three months, Charlotte did all she could to save the emaciated patients. For the rest of her life, she spoke about the horrors that greeted her in Dachau, educating others about what she’d witnessed.

Lt. Ellan Levitsky Orkan and Lt. Dorothy Levitsky Sinner

Jewish sisters Ellan and Dorothy Levitsky worked as nurses in hospitals in Philadelphia throughout most of World War II, yet Ellan was restless. With so much carnage going on in Europe, she wanted to enlist and help the armed forces. Dorothy couldn’t imagine letting her sister enlist alone, so she agreed to sign up too.

Tent mates in front of a WC-54 Ambulance. From L to R: 2d Lt. Dorothy F. Levitsky, 2d Lt. Angeline F. Paul, 1st Lt. Ellan J. Levitsky, 2d Lt. Agnes C. Stern.

After completing basic training, the two Lts. Levitsky were sent to France, just in time for the last major German offensive of the war, variously known as the Ardennes Offensive or the Battle of the Bulge. For over a month in December 1944 and January 1945, German forces battled Allies in the Ardennes area of Belgium and Luxembourg. It was the deadliest battle American troops fought in World War II, and the third most deadly battle in United States military history. 75,000 American troops were injured, and nearly 20,000 perished. The Levitsky sisters worked feverishly to treat them, helping ensure the Allies emerged victorious.

After World War II, Dorothy and Ellan returned to the US, where they each married and continued their nursing career, never forgetting the intense months when they put themselves in danger to help the Allied war effort.

Matilda Blaustine and her daughter, Bernice.

Many of the Jewish women who served during World War II were young women. Matilda Blaustine was already the mother of a grown daughter, Bernice, when they both joined the Women’s Army Auxiliary Corps (WAAC) together in 1942. After basic training, Matilda worked as a radar spotter for US Naval Intelligence in New York, locating enemy aircraft.

Following World War II, Bernice married and raised a family, while Matilda kept working, volunteering for the Hebrew Immigrant Aid Society, helping settle Holocaust survivors in Displaced Person Camps in Europe, and bringing them to safety in Israel, the US, and elsewhere.

 

 

Marthe Cohn

Until she was 20, Marthe Cohn’s life was unremarkable. She was part of a tight-knit Jewish family in the French city of Metz, where she lived, with her parents, five sisters, and two brothers. Marthe realized the danger that Jews were in in neighboring Germany. After Kristallnacht, a massive pogrom throughout Germany and Austria in November 1938, her family opened their doors to cousins from Germany who fled the intense antisemitism there.

After Germany invaded France in May 1940, life for Marthe and all other French Jews changed overnight. Marthe’s boyfriend, a French resistance fighter, was arrested by the Nazis, tortured, and murdered. Marthe’s sister was arrested and murdered in Auschwitz. Martha desperately wanted to do all she could and volunteered to help the Resistance herself. She was fluent in German and had blond hair and blue eyes, making her a perfect candidate to spy in Germany. Finally, in 1944, Marthe got her chance: the Free French Army accepted her as a soldier; eventually she worked for the Free French Intelligence Service.

She was given a daunting order: pose as a German nurse who wants to learn what became of her fiancé back in Germany – and cross the border into Germany in order to spy. It took Marthe dozens of tries, but eventually she succeeded, entering Germany and posing as a German. She recalled being terrified, but persevered, eventually gathering valuable information to relay to Allied forces.

 

 

After the war, Marthe married and raised a proud Jewish family, but never spoke of her wartime heroism until 2006, when she published her memories, Bending Enemy Lines: The True Story of a French Jewish Spy in Nazi Germany.

When asked why she wrote her story, Marthe responded: “People have very short memories, very short. And if you don’t know the past you can not prepare for the future.”

These women and countless others displayed enormous courage and dedication during the darkest days of World War II. We owe it to all of them never to forget their sacrifice and their legacy.

With thanks to the Jewish Women’s Archive