NEDERLANDS + ENGLISH
De Westmuurtunnel loopt van de Westmuur, waar de traditionele openlucht gebedsruimte eindigt tot het noordelijke punt van de Westmuur. Het grootste gedeelte van de muur loopt verder van de Westmuur buiten en ligt onder de gebouwen van de moslimwijk van de oude stad van Jeruzalem. Het merendeel van de 488 m lange Westmuur is onder de grond verborgen. Slechts 60 m van de Westmuur ligt op open terrein.

Geschiedenis
In 19 v. Chr. verdubbelde koning Herodes I het gebied van de Tempelberg door er een deel van de noordwestelijke heuvel bij te betrekken. Hij liet vier muren bouwen om er boven de Tempelberg mee uit te breiden. Toen de Tempel in het jaar 70 door de Romeinen werd verwoest, bleven de vier muren en het platform bewaard. Een deel van de Westmuur bleef toegankelijk en werd voor joden een plaats om te bidden, aangezien het het dichtstbij het Heilige der Heiligen van de oorspronkelijke tempel lag.

Opgraving
Britse onderzoekers begonnen in het midden van de 19e eeuw de Westmuur verder op te graven. Charles Wilson begon daarmee in 1864 en hij werd gevolgd door Charles Warren van 1867-70. Na de Zesdaagse Oorlog ging het Ministerie van religieuze Zaken van Israël bijna twintig jaar verder met opgraven. In 1988 werd de Western Wall Heritage Foundation opgericht, die de opgravingswerkzaamheden overnam.

Westelijke Steen
De grootste steen van de Westmuur in de Westmuur tunnel is 13,6 m lang, 3 m hoog en tussen de 3,5 en 4,5 m breed (verborgen achter de muur) en zou 570 ton wegen.


ENGLISH:
The Western Wall Tunnel runs from the Western Wall, where the traditional open-air prayer hall ends to the northern point of the Western Wall. Most of the wall extends further from the Western Wall outside and lies under the buildings of the Muslim quarter of the Old City of Jerusalem. Most of the 488 m long Western Wall is hidden underground. Only 60 m of the Western Wall lies on open ground.

History
In 19 BC, King Herod I doubled the area of the Temple Mount by including part of the northwestern hill. He had four walls built to extend above the Temple Mount. When the Temple was destroyed by the Romans in the year 70, the four walls and the platform were preserved. Part of the West Wall remained accessible and became a place of prayer for Jews, as it was the closest to the Holy of Holies of the original Temple.

Excavation
British researchers began to further excavate the Western Wall in the mid-19th century. Charles Wilson began this in 1864 and he was followed by Charles Warren from 1867-70. After the Six Day War, Israel’s Ministry of Religious Affairs continued excavating for nearly twenty years. In 1988, the Western Wall Heritage Foundation was established and took over the excavation work.

Western Stone
The largest stone of the Western Wall in the Western Wall tunnel is 13.6 m long, 3 m high and between 3.5 and 4.5 m wide (hidden behind the wall) and is said to weigh 570 tons.