Vrouwen aan het werk in de steengroeve van Kibbutz Ein Harod in 1941.

Foto door Kluger Zoltan / Overheids Persbureau

Nederlands + English

Vrouwen in de eerste helft van de 20e eeuw stuwden het jonge Israël vooruit en drukten hun stempel op de politiek, het openbare leven en de academische wereld.

Bron: Israel21c –  NAAMA BARAK

Dit jaar is het thema van de Internationale Vrouwendag #Doorbreek Het Vooroordeel. Dat is geweldig nieuws, want vrouwen hebben overal nog steeds te maken met discriminatie en vooroordelen in grote en kleine zaken.

In de hoop op een wereld met gelijke kansen voor mannen en vrouwen, willen wij een moment nemen om de vrouwen te eren die de vooroordelen doorbraken lang voordat hashtags een ding werden, zij die Israël hielpen veranderen in een bloeiend land.

Volgens historica Prof. Margalit Shilo, begonnen vrouwen in de tijd voordat Israël een zelfstandige staat was hun baanbrekende, gender-verwachtingen-doorbrekende werk in het begin van de 20e eeuw.

Een van de eerste voorbeelden was de Vrouwenboerderij die in 1911 werd opgericht aan de oevers van het Kinneretmeer in Noord-Israël, waar de zionistische activiste en feministe Dr. Hannah Maisel vrouwen onderrichtte in landbouwwerkzaamheden en het voeren van een huishouding.


Een verpleegster verzorgt een immigrantenbaby uit Europa in 1949.
Foto door Government Press Office

En toch, ondanks de beelden die we hebben van pionierende vrouwen die op het land werken, merkt Shilo op dat vrouwen in feite meestal geen landbouwwerkzaamheden deden.

“In de kibboets werden vrouwen meestal niet voor landbouwwerkzaamheden aangenomen, maar eerder voor meer vrouwelijk werk, in de keuken, om de was te doen en voor de kinderen te zorgen. Hoewel er een groep feministen in de kibboetsbeweging was die meer gelijkheid eiste,” zegt ze.


Vrouwen in het naaiatelier in Kibboets Yagur in Noord-Israël in 1938.
Foto door Kluger Zoltan / Overheids Persbureau


Leden van de Kibbutz Sdot Yam die hun was doen met op de achtergrond het oude Caesarea in 1941.

Foto door Kluger Zoltan/Government Press Office


Leden van de Kibboets Tel Amal besturen een maai-dors-machine in 1943.
Foto door Kluger Zoltan / Overheids Persbureau

“Ondertussen, in 1919, werd in de steden en niet in de kibboetsen, een vrij grote Joodse vrouwengroep opgericht, en zij stichtten een politieke vrouwenpartij. Het was de eerste vrouwenpartij ter wereld, en zij streden voor stemrecht voor vrouwen in de nationale instellingen.”

Rond dezelfde tijd werd een vergadering van afgevaardigden opgericht die later zou uitgroeien tot de Knesset.


Leden van de Knesset Beba Idelson and Ada Maimon at the Knesset restaurant in 1952.
Foto door Hans Pinn/Government Press Office

“Deze vrouwen vochten, en in januari 1926 gaf de assemblee vrouwen het recht om te stemmen en om gekozen te worden. Tegen de tijd dat de staat werd opgericht, was er geen discussie meer over het al dan niet deelnemen van vrouwen aan de Knesset,” zegt Shilo.

“In de eerste Knesset waren er in totaal 11 vrouwelijke leden van de 120. Ik heb dit onderzocht, en in de eerste 50 jaar van de Knesset lag het gemiddelde percentage vrouwen in de Knesset op 10 procent. Het is alleen veranderd in de laatste twee decennia of zo,” voegt Shilo toe.

Hoogste percentage vrouwelijke artsen

Tijdens de drie decennia van het Britse Mandaat in Palestina, verhuisden duizenden Joodse vrouwen met een hogere opleiding uit Europa naar Israël, waardoor de toekomstige Israëlische staat het hoogste percentage vrouwelijke artsen ter wereld had in vergelijking met mannelijke artsen, merkt Shilo op.

“Er waren hier vrouwen in bijna alle mogelijke academische beroepen. Vrouwen voerden strijd tot 1930 om bijvoorbeeld advocaat te worden; de Britten weigerden dat tot 1930. Vrouwen waren ook aanwezig op de universiteit, ook al was de universiteit niet bepaald gastvrij voor hen.


“De eerste leden van de “Chen” vrouwendivisie van de IDF op weg naar de eetzaal in 1948.
Foto door Hans Pinn/Overheids Persbureau


Een vrouwelijke taxichauffeur in Tel Aviv in 1952.
Foto door Teddy Brauner / Overheids Persbureau

Shilo zegt dat de scholen hier al in de jaren 1880 hun poorten openden voor meisjes en jonge vrouwen, “en vrouwen waren zeer, zeer, belangrijk in het verspreiden van de Hebreeuwse taal, vooral via kleuterscholen”


Kleuterleidsters verzorgen kinderen in Kfar Saba, 1939.
Foto door Daniel Kaplan/Rijkspersbureau


Vrouwen in een kapsalon in Tel Aviv’s Shenkin Straat in 1951.
Foto door Hans Pinn/Overheids Persbureau

Verknocht aan Szold

Op de vraag wie volgens haar de ultieme vrouwelijke pionier was in de beginjaren van Israël, heeft Shilo een enigszins verrassend antwoord.

Henrietta Szold.
Foto met dank aan de Abraham Schwadron Portretten Collectie in de Nationale Bibliotheek van Israël

“Ik zou niet kiezen voor een echte pionier, maar voor een vrouw die naar mijn mening de belangrijkste veranderingen hier in Israël heeft doorgevoerd, een immigrante uit de Verenigde Staten genaamd Henrietta Szold. Henrietta Szold stond achter Hadassah en had grote invloed op het gezondheidszorgsysteem in Israël,” vertelt Shilo aan ISRAEL21c.

“Ze richtte ook sociale diensten op in Israël, niet in filantropische zin maar in institutionele zin. Ze zorgde ervoor dat nieuwe immigranten werden erkend en geholpen in een tijd dat er niemand anders was om hen te verwelkomen, en ze werkte ook in het onderwijs.”

Shilo zegt dat Szold de vrouw was “die hier het meest investeerde in gebieden die vrouwelijk lijken en waarvan wij om de een of andere reden denken dat ze minder belangrijk zijn. Misschien zijn ons de laatste tijd eindelijk de ogen geopend en beseffen we nu dat gezondheidszorg, welzijn en onderwijs nodig zijn voor een mens.

 

 

*******************************************************
ENGLISH


Women working at the stone quarry of Kibbutz Ein Harod in 1941.

Photo by Kluger Zoltan/Government Press Office

Women in the first half of the 20th century propelled the young Israel forward, making their mark in politics, public life and academia.

Source: Israel21c –  NAAMA BARAK

This year, the theme of International Women’s Day is #BreakTheBias. Which is terrific news, as women everywhere still face discrimination and prejudice in matters big and small.

In hope for a gender-equal world, we’d like to take a moment to celebrate the women who broke the bias long before hashtags became a thing – those who helped turn Israel into a flourishing country.

According to historian Prof. Margalit Shilo, women in pre-state Israel began their pioneering, gender-expectation-renouncing work in the early 20th century.

One of the first examples was the Women’s Farm established in 1911 on the shores of Lake Kinneret in northern Israel, where Zionist activist and feminist Dr. Hannah Maisel educated women in matters of agricultural work and housekeeping.


A nurse takes care of an immigrant baby from Europe in 1949.
Photo by Government Press Office

And yet, despite the images that we have of pioneering women working in the fields, Shilo notes that in fact women did not usually undertake agricultural work.

“On the kibbutz, women weren’t usually accepted to agricultural roles but rather to more womanly jobs – in the kitchen, doing the laundry and taking care of the children. Although there was a group of feminists in the kibbutz movement who demanded more equality,” she says.


Women at the sewing workshop at Kibbutz Yagur in northern Israel in 1938.
Photo by Kluger Zoltan/Government Press Office


Members of Kibbutz Sdot Yam doing their laundry against the backdrop of ancient Caesarea in 1941.
Photo by Kluger Zoltan/Government Press Office


Members of Kibbutz Tel Amal drive a combine harvester in 1943.
Photo by Kluger Zoltan/Government Press Office

“Meanwhile, in 1919, in the cities and not on the kibbutzim, a rather large group of Jewish women was established, and they founded a women’s political party. It was the first women’s party in the world, and they fought for women’s voting rights in the national institutions.”

At around the same time, an assembly of representatives that would later develop into the Knesset was established.

Knesset members Beba Idelson and Ada Maimon at the Knesset restaurant in 1952.
Photo by Hans Pinn/Government Press Office

“These women fought, and in January 1926 the assembly gave women the right to vote and to be elected. By the time the state was founded, there wasn’t any debate about whether or not women would participate in the Knesset,” says Shilo.

“In the first Knesset there were altogether 11 female members out of 120. I’ve researched this, and in the Knesset’s first 50 years the average percentage of women in the Knesset stood at 10 percent. It’s only undergone change in the past two decades or so,” Shilo adds.

Highest percentage of female physicians

During the three decades of the British Mandate in Palestine, thousands of Jewish women with a higher education relocated from Europe, giving the future Israeli state the largest percentage in the world of female doctors compared to male doctors, Shilo notes.

“There were women here in almost of all of the possible academic professions. Women, for example, fought to become lawyers until 1930; the British refused them until 1930. Women were also present at university, even though the university wasn’t particularly welcoming to them.”


The first members of the “Chen” women’s division of the IDF on their way to the dining hall in 1948.
Photo by Hans Pinn/Government Press Office


A woman taxi driver in Tel Aviv in 1952. P
hoto by Teddy Brauner/Government Press Office

Shilo says that schools here opened their gates to girls and young women already back in the 1880s, “and women were very, very, important in spreading the Hebrew language, especially through preschools.”


Preschool teachers tending children in Kfar Saba, 1939.
Photo by Daniel Kaplan/Government Press Office


Women at a hairdresser’s salon on Tel Aviv’s Shenkin Street in 1951.
Photo by Hans Pinn/Government Press Office

Sold on Szold

Asked who she believes to be the ultimate woman pioneer in Israel’s early years, Shilo has a somewhat surprising answer.

Henrietta Szold.
Photo courtesy of the Abraham Schwadron Portrait Collection at the National Library of Israel

“I wouldn’t choose an actual pioneer, but a woman who in my opinion carried out the most significant changes here in Israel – an immigrant from the United States called Henrietta Szold. Henrietta Szold stood behind Hadassah and had great influence on the healthcare system in Israel,” Shilo tells ISRAEL21c.

“She also founded social services in Israel, not in a philanthropic sense but in an institutional sense, and she ensured that new immigrants were acknowledged and helped out at a time when there wasn’t anyone else to welcome then, and she also worked in education.”

Shilo says that Szold was the woman “who invested here the most in fields that seem womanly and that for some reason we believe to be less important. Maybe we’ve finally had our eyes opened recently and now realize that healthcare, welfare and education are what a person needs.