Palestijnen vieren feest na een schietpartij in Jeruzalem, in Gaza Stad op 27 januari 2023
Palestinians celebrate following Jerusalem’s shooting attack, in Gaza City January 27, 2023
(Photo: Reuters / Mohammed Salem) | Photo: Reuters / Mohammed Salem

Nederlands + English

Door: Israel Hayom

De aanslag in Jeruzalem van vrijdagavond is een van die potentieel ‘game changing’ events, niet alleen vanwege het vrij hoge aantal slachtoffers en het feit dat hij werd uitgevoerd bij een synagoge in Jeruzalem op Shabbat. Het belang ervan is gelegen in het feit dat het de boodschap kan uitdragen dat escalatie ten opzichte van de Palestijnen nu een reëel scenario is en een bijzondere onstabiliteit met zich meebrengt.

Palestijnse media meldden dat de aanslag een vergelding was voor de Israëlische terrorismebestrijdingsoperatie in Jenin van donderdag, waarbij verscheidene terroristen werden gedood. Hoewel het nog te vroeg is om deze twee gebeurtenissen met elkaar in verband te brengen, zullen de onderzoekers nu moeten nagaan of de aanvaller op enigerlei wijze verbonden was met de Palestijnse Islamitische Jihad, die het doelwit was van de operatie van donderdag. Als dat het geval blijkt te zijn, staat Israël voor een zeer wezenlijk dilemma in de manier waarop het zou kunnen reageren. Het hoofdkwartier van de Palestijnse Islamitische Jihad bevindt zich in Gaza en Damascus, waar elke Israëlische operatie verreikende gevolgen kan hebben.

Veiligheidsfunctionarissen hadden geen bruikbare inlichtingen over de dader van vrijdagavond, die in Jeruzalem woonde en daarom een Israëlische identiteitskaart had waarmee hij zich vrij in Israël kon bewegen. Dit is een cruciaal punt om in gedachten te houden, omdat het de complexe realiteit in de hoofdstad onderstreept: Er wonen ongeveer 300.000 Palestijnen in de stad, maar Israël wil niets doen aan hun status omdat het de stad verenigd wil houden, ook al zijn velen van hen openlijke aanhangers van terroristen.

Deze kwestie zal de komende dagen waarschijnlijk de discussies tussen veiligheidsfunctionarissen domineren. Rechtse MK’s zullen waarschijnlijk harde maatregelen eisen, hoewel Israël moeilijk zal kunnen bewijzen dat de aanval werd georganiseerd en gefinancierd vanuit de Gazastrook of Syrië, vooral als blijkt dat dit het werk was van een “eenzame wolf” die zijn acties niet had gecoördineerd met verschillende andere entiteiten.

Maar afgezien van de vraag hoe in de onmiddellijke nasleep moet worden gereageerd, bestaat de vrees dat deze aanslag zal leiden tot een duidelijke escalatie met de Palestijnen. Het afgelopen jaar stond bol van de terroristische aanslagen in Judea en Samaria, voornamelijk in Noord-Samaria, en Israël heeft zijn terrorismebestrijdingsoperaties moeten opvoeren. Ongeveer 150 Palestijnen werden gedood in 2022 bij die operaties, en nog eens 30 sinds het nieuwe jaar. Dit heeft geleid tot ontevredenheid op de Palestijnse straten, waarbij velen eisen dat de Palestijnse Autoriteit actie onderneemt. Een resultaat daarvan is de verklaring van de PA dat zij de banden met Israëlische veiligheidsfunctionarissen verbreekt.

Veiligheidsfunctionarissen moeten ervan uitgaan dat het bloedbad van vrijdagavond zou leiden tot copycat-aanvallen, wat al merkbaar was bij de schietpartij van zaterdagochtend bij de Westelijke Muur. Daarom komt er waarschijnlijk een grote toename van troepen en officieren in de hoofdstad of misschien zelfs in heel Judea en Samaria (bovenop het extra bataljon dat daar onlangs naartoe werd gestuurd in de nasleep van de Jenin-operatie). Als gevolg daarvan stevenen we waarschijnlijk af op meer incidenten en meer slachtoffers, wat zou kunnen leiden tot meer geweld en escalatie.

Zoals gewoonlijk het geval is, zullen sommigen op het internationale toneel ijveren voor deëscalatie, vooral de VS, naast de EU, Jordanië en Egypte. Maar de mate waarin zij hun doel kunnen bereiken is beperkt vanwege de verslappende greep van de Palestijnse Autoriteit op de situatie, die volgens inlichtingenanalisten alleen maar erger zal worden.

 

*******************************

 

 

*********************************

ENGLISH

Security officials should operate under the premise that the Friday night massacre would lead to copycat attacks, which was already noticeable in the shooting on Saturday morning near the Western Wall.

By: Israel Hayom

The attack in Jerusalem on Friday night is one of those potentially game-changing events, not just because of the rather high number of casualties and the fact that it was carried out at a synagogue in Jerusalem on Shabbat. Its significance is in the fact that it could set the narrative that escalation vis-a-vis the Palestinians is now a very real scenario and carries with it particular volatility.

Palestinian media reported that the attack was retribution for the Israeli counterterrorism operation in Jenin on Thursday, during which several terrorists were eliminated. While it is too early to tie those two events together, investigators will now have to see whether the attacker was affiliated in any way with the Palestinian Islamic Jihad, which was the target of Thursday’s operation. If that turns out to be the case, Israel will face a very real dilemma in how it could react. The PIJ headquarters are in Gaza and Damascus, where any Israeli operation would have far-reaching repercussions.

Security officials had no actionable intelligence on the Friday night perpetrator, who was a resident of Jerusalem and therefore had an Israeli identification card that let him move freely within Israel-proper. This is a critical point to keep in mind because it underscores the complex reality in the capital: Some 300,000 Palestinians live in the city, but Israel won’t do anything to deal with their status because it wants to keep the city united, even though many of them are open supporters of terrorists.

This issue will most likely dominate the discussions among security officials in the coming days. Right-wing MKs are likely to demand tough action, although Israel would be hard-pressed to pursue this path unless it can prove that the attack was orchestrated and funded from the Gaza Strip or Syria, especially if it emerges that this was the work of a lone wolf who had not been coordinating his moves with various other entities.

But putting aside the issue of how to respond in the immediate aftermath, there is concern that this attack will lead toward a clear path of escalation with the Palestinians. The past year has been replete with terrorist attacks in Judea and Samaria, primarily in northern Samaria, and Israel has had to step up its counterterrorism operations. Some 150 Palestinians were killed in 2022 in those operations, as well as another 30 since the new year. This has led to discontent on the Palestinian street, with many demanding that the Palestinian Authority take action. One result of that is the PA statement that it was cutting off ties with Israeli security officials.

Security officials should operate under the premise that the Friday night massacre would lead to copycat attacks, which was already noticeable in the shooting on Saturday morning near the Western Wall. That’s why there is likely going to be a major surge in troops and officers in the capital or perhaps even across Judea and Samaria (on top of the additional battalion that was recently sent there in the wake of the Jenin operation). As a consequence, we are likely heading toward more incidents and more casualties, which could lead to more violence and escalation.

As is usually the case, some on the international stage will work toward de-escalation, chiefly the US, alongside the EU, Jordan, and Egypt. But the degree to which they can achieve their goal is limited because of the Palestinian Authority’s loosening grip on the situation, which is only going to get worse according to intelligence analysts.