Palestijnse demonstranten gooien traangasbussen terug op de bezette Westelijke Jordaanoever
Palestinian demonstrators throw tear gas canisters back in the occupied West Bank.
Abbas Momani/AFP via Getty Images

Nederlands + English

Bronnen vertellen Israel Hayom dat economische gebaren niet zullen helpen het tij van Arabisch geweld in Judea en Samaria te keren.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Het toenemende geweld in Judea en Samaria is een teken dat een derde grote escalatie is begonnen, volgens Palestijnse bronnen die maandag met Israel Hayom spraken.

“Dit is een derde intifada,” zei een bron. “Dit is niet het einde. Dit is het begin van een nieuwe fase in de voortdurende strijd op de Westelijke Jordaanoever.”

De recente opleving van terreuraanslagen tegen Israëlische burgers, evenals het actieve verzet met vuurwapens tegen IDF-arrestaties in terroristische brandhaarden zoals Jenin, is een bewuste beslissing van de kant van Palestijnse groepen en individuen, zeggen ze.

“Er is concurrentie tussen de organisaties,” vertelde een bron uit Gaza aan het Hebreeuwse dagblad. “Hamas staat onder druk na de laatste ronde in de Gazastrook. Gaza is nu rustig, en het heeft redenen om de rust te bewaren in dit stadium…. [Maar] ter compensatie wil de organisatie haar prestige en aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever behouden.”

Hamas kreeg kritiek uit bepaalde Palestijnse kringen omdat het zich niet mengde in de strijd van het voorbije weekend tussen de IDF en de Palestijnse Islamitische Jihad, een directe Iraanse gevolmachtigde die de wurggreep van de heersende terreurgroep op de kustenclave bedreigt.

Na elke terreuraanslag, zoals die van zondag op een bus vol soldaten in de Jordaanvallei, prijst Hamas de daders en zet aan tot meer geweld, specifiek van de kant van de Palestijnen in Judea en Samaria, terwijl het niet noodzakelijk de directe verantwoordelijkheid voor de misdaden op zich neemt.

“Het verzet op de Westelijke Jordaanoever kan alle hindernissen overwinnen die de bezetting oplegt, en al de maatregelen, waaronder moorden en arrestaties, zullen het revolutionaire getij op de Westelijke Jordaanoever niet stoppen. Het verzet zal overal doorgaan,” verklaarde Hamas zondag.

De bronnen beweerden dat deze ideeën aanslaan, omdat de Palestijnen “zo niet verder kunnen.” Op een existentieel niveau, “zelfs een persoon die een baan heeft en geld verdient, aan het eind van de dag naar huis gaat en zoekt naar betekenis in zijn leven, vraagt hij zich af…’Wat doen we in dit leven en wat voor toekomst zullen we hebben?'”

Deze vraag kan niet worden opgelost met “economische gebaren”, zeiden zij. Zelfs het hebben van een “politieke horizon” is niet noodzakelijk een game-changer.

“Deze mensen denken: waarom al die opofferingen van de jongeren en gewapende mannen die gearresteerd en gedood zijn? Wij moeten hun weg voortzetten en laten zien dat zij niet voor niets zijn gestorven en hun leven hebben opgeofferd. Uiteindelijk is er ook een Palestijnse strijd.”

Hun conclusie is: “Wat er in de [Jordaan] Vallei is gebeurd zal meer aanvallen uitlokken, dit is niet het einde. Wat ter plaatse gebeurt, is het begin van een nieuwe fase in de voortdurende campagne op de Westelijke Jordaanoever. Een paar maanden geleden waren de aanvallen binnen Israël. Nu bevindt de rotzooi zich op de Westelijke Jordaanoever en breidt zich daarbinnen uit.”

Sommige Palestijnen zeggen dat de toenemende aanvallen ook een teken zijn van de groeiende zwakte van de Palestijnse Autoriteit (PA), die volgens hen “geen controle heeft” over de geleidelijke overname door verschillende gewapende groepen van wat verondersteld wordt hun grondgebied te zijn. Anderen beschuldigen de PA van “collaboratie” en zeggen dat bij arrestatie-acties de veiligheidsagenten van de PA van het toneel verdwijnen, wat wijst op heimelijke afspraken met de Israëlische autoriteiten.

 

ENGLISH

Sources tell Israel Hayom that economic gestures will not help stem the tide of Arab violence in Judea and Samaria.

By Batya Jerenberg, World Israel News

The growing violence in Judea and Samaria is a sign that a third major escalation has begun, according to Palestinian sources speaking to Israel Hayom Monday.

“This is a third intifada,” one source said. “This is not the end. This is the beginning of the new stage in the ongoing battle in the West Bank.”

The recent uptick in terrorist attacks against Israeli civilians, as well as the active resistance with hot weapons to IDF arrest raids in terrorist hotbeds such as Jenin, is a conscious decision on the part of Palestinian groups and individuals, they say.

“There is competition between the organizations,” a Gaza source told the Hebrew daily. “Hamas is under pressure after the last round in the Gaza Strip. Gaza is quiet now, and it has reasons to maintain the calm at this stage…. [But] in compensation, the organization wants to preserve its prestige and presence in the West Bank.”

Hamas came under criticism from certain Palestinian quarters for staying out of last month’s weekend battle between the IDF and Palestinian Islamic Jihad, a direct Iranian proxy that threatens the ruling terror group’s chokehold on the coastal enclave.

After every terrorist attack, such as the one Sunday on a bus full of soldiers in the Jordan Valley, Hamas praises the perpetrators and incites more violence specifically on the part of Palestinians in Judea and Samaria, while not necessarily taking direct responsibility for the crime.

“The resistance in the West Bank can overcome all the obstacles imposed by the occupation, and all its measures, including assassinations and arrests, will not stop the revolutionary tide of the West Bank. Resistance will continue everywhere,” Hamas stated Sunday.

The sources claimed that these ideas are catching hold, because the Palestinians “can’t go on like this.” On an existential level, “even a person who has a job and earns money, returns home at the end of the day and searches for meaning in his life, he asks himself…’What are we doing in this life and what kind of future will we have?’”

This question cannot be solved with “economic gestures,” they said. Even having a “political horizon” is not necessarily a game-changer.

“These people think, why all the sacrifice of the youths and armed men who have been arrested and killed? We need to continue their path and show that they did not die and sacrifice their lives for nothing. In the end, there is also a Palestinian struggle.”

Their conclusion is: “What happened in the [Jordan] Valley will invite more attacks, this is not the end. What’s happening on the ground is the beginning of the new phase in the ongoing campaign in the West Bank. A few months ago, the attacks were inside Israel. Now the mess is inside the West Bank and is spreading inside it.”

Some Palestinians say that the increasing attacks are also a sign of the growing weakness of the Palestinian Authority (PA), which they say “has no control” over various armed groups’ gradual takeover of what is supposed to be their territory. Others accuse the PA of “collaboration,” saying that whenever arrest raids take place, PA security officers disappear from the scene, which points to collusion with the Israeli authorities.