GIL COHEN-MAGEN / AFPMedisch personeel werkt in de COVID-19 isolatieafdeling van Sheba Medical Center, Israëls grootste ziekenhuis, in Ramat Gan in de buurt van de kuststad Tel Aviv, op 30 juni 2020.

Nederlands + English

Ambtenaren probeerden aan de eisen van de co-assistenten tegemoet te komen, maar hun plan werd afgewezen omdat de uitvoering te lang zou duren

Bron: i24News

Meer dan 2.500 arts-assistenten hebben donderdag hun ontslag ingediend uit protest tegen hun 26-urige diensten.

De regering probeerde een plan op te stellen om aan de eisen van de demonstranten tegemoet te komen, maar dit werd verworpen omdat het voorstel niet snel genoeg zou worden uitgevoerd.

De aan de stagiairs voorgelegde strategie zou de diensten slechts geleidelijk inkorten tot 18 uur tegen 2026, en zou worden uitgevoerd in een beperkt aantal ziekenhuizen.

Uitbreiding zou afhangen van de vraag of de middelen om het nieuwe programma te verspreiden, waaronder financiën en een speciale commissie, kunnen worden gevonden.

Het zal een paar jaar duren, zodat we op deze weg niet falen. Helaas accepteren de stagiaires dat nog steeds niet. Ik begrijp dat er grotere verwachtingen waren, en geloof dat we later rond de tafel zullen gaan zitten en tot overeenkomsten zullen komen,” verklaarde directeur-generaal Nachman Ash van het ministerie van Volksgezondheid.

Op vrijdag zei Dr. Ray Bitton dat het ministerie van Volksgezondheid geen poging heeft gedaan om een “echte dialoog” aan te gaan met de demonstranten, aldus The Times of Israel.

“Er is geen indeling, maar een plan voor 2022 en dan vage beloften voor vijf jaar zonder een begrotingsbelofte, dus elk jaar zullen we opnieuw moeten vechten. Als we echte verandering willen, hebben we een serieus en ordelijk voorstel nodig.”

De aanslepende strijd van Israël met Covid en de haast om een derde boostervaccin onder het publiek uit te rollen, hebben veel gezondheidswerkers overwerkt doen voelen.

******************************
ENGLISH

Officials attempted to meet the interns’ demands, but their plan was rejected for taking too long to implement

Over 2,500 medical residents resigned from their positions on Thursday, protesting their 26 hour shifts.

The government attempted to form a plan to meet the demands of the demonstrators, but it was rejected as the proposal would not be implemented quickly enough.

The strategy presented to the interns would only gradually shorten the shifts to 18 hours by 2026, and would be implemented in a limited number of hospitals.

Expansion would depend on whether the resources to spread the new program, including finances and a special committee, could be found.

It will take a few years so that we do not fail in this path. Unfortunately, the interns still do not accept that. I understand there were greater expectations, and believe that we will sit down later and reach agreements,” Health Minister Director-General Nachman Ash explained.

On Friday, Dr. Ray Bitton said the health ministry did not attempt to engage in “real dialogue” with the protestors, according to The Times of Israel.

“There is no layout, but a plan for 2022 and then vague promises for five years without a budget promise, so every year we will have to fight again. If we want real change we need a serious and orderly proposal.”

Israel’s lingering battle with Covid and rush to rollout a third booster vaccine to the public has left many health workers feeling overworked.