Jews march to the Evyatar outpost, near Nablus, during the Passover holiday, Apr. 10, 2023. (Photo: Sraya Diamant/Flash90)

Nederlands + English

Duizenden rechtse activisten, vergezeld door rechtse Knessetleden Ben Gvir en Smotrich,en leden van rechtse politieke groeperingen zijn maandagmiddag naar de illegale nederzetting Evyatar gemarcheerd in een demonstratie onder de naam “Terug naar Evyatar”.

Door: Allisrael News

De groep, die zwaar beveiligd was, werd vergezeld door leden van de Knesset, waaronder Israëls minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir en minister van Financiën Bezalel Smotrich, die felle voorstanders zijn van Joden die in de geboorteplaats van het Joodse volk wonen en die campagne voerden met beloften om de nederzettingenactiviteit te legaliseren.

Hoewel er verschillende berichten waren over het aantal deelnemers aan de mars, schatten de meeste media het aantal deelnemers op ongeveer 17.000-20.000.

Dir.-Gen. van World Betar Yigal Brand, die eerder diende als stafchef van het Bureau van de Voorzitter van de Wereld Zionistische Organisatie en directeur-generaal van de Zionistische Raad, sprak tijdens de bijeenkomst.

“Na de intrekking van de terugtrekkingswet [van 2005] is de tijd gekomen om de gemeenschappen van Samaria op te richten,” verklaarde Brand. “Dit is het beslissende antwoord op de terreur die in de straten van Israël woedt.”

Ben Gvir sprak ook over de permanente aanwezigheid van Joden in dit land, zelfs tegenover terrorisme.

“Wij geven ons niet over aan het terrorisme, noch in Evyatar, noch in Tel Aviv. We zijn hier en we zullen hier blijven,” zei hij, en voegde eraan toe: “We zullen in de regering zo snel mogelijk alles doen om Evyatar legaal te vestigen.”

Smotrich deed soortgelijke uitspraken.

“Tienduizenden kwamen hier om de voortzetting van de vestiging van nederzettingen te eisen – als God het wil, zal Evyatar spoedig worden geregeld. Het zal hier bruisen en er zullen meer nederzettingen worden geregistreerd. Dit is ons land, en we zullen blijven bouwen aan het land,” zei Smotrich.

Niet alle deelnemers aan de rally waren blij om Ben Gvir te zien; sommigen riepen hem toe om “naar huis te gaan” en wezen op de dodelijke Palestijnse terreurdaden die de afgelopen weken tegen Israëli’s zijn gepleegd.

“We zijn bang om over de wegen te rijden. Elke dag worden hier mensen vermoord,” riepen ze tegen Ben Gvir. “Ga naar huis, je bent gekomen om zoete broodjes te bakken.”

De organisatoren van de mars volgden de procedure om toestemming te krijgen voor de rally. Sommige leden van Israëls beveiliging waren echter niet blij dat zoveel soldaten de mars zouden bewaken, vooral in een tijd van toegenomen aanvallen en spanningen in het gebied.

Een veiligheidsfunctionaris vertelde aan N12 news: “Hoewel de optocht is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten, bevinden we ons in een andere situatie en een golf van terreur – het vereist dat de veiligheidstroepen militairen inzetten die op andere missies horen te zijn.”

Veiligheidspersoneel blijft jagen op de schutter die verantwoordelijk is voor de aanslag van vrijdag op de Brits-Israëlische Leah (Lucy), en haar dochters Maya en Rina Dee.

“Er waren dit weekend meer dan 20 nationalistische misdaadincidenten die de veiligheidstroepen uitdaagden, die al waren ingezet en van begin tot eind onder druk stonden,” aldus veiligheidsbronnen. “De incidenten van nationalistische misdaad brengen alleen maar meer terreur en leiden de veiligheidstroepen af van de hoofdtaak, het vervolgen van de terroristen.”

Terwijl de groep optrok, begonnen Palestijnen in nabijgelegen dorpen banden te verbranden uit protest. In de nabijgelegen stad Beita op de Westelijke Jordaanoever gooiden tientallen Palestijnen stenen naar Israëlische veiligheidstroepen.

******************************

ENGLISH

Thousands of right-wing activists,  joined by right-wing Knesset Members Ben Gvir and Smotrich, and members of right-wing political groups marched to the illegal settlement of Evyatar on Monday afternoon in a demonstration called “Return to Evyatar.

By: Allisrael News

The group, which had a heavy security detail, were joined by Knesset members, including Israel’s National Security Minister Itamar Ben Gvir and Finance Minister Bezalel Smotrich, who are staunch defenders of Jews residing in the birthplace of the Jewish people and who campaigned on promises to legalize settlement activity.

While there were different reports regarding the number of people participating in the march, most media outlets estimated approximately 17,000-20,000 attendees.

Dir.-Gen. of World Betar Yigal Brand, who previously served as the chief-of-staff of the Office of the Chairman of the World Zionist Organization and director-general of the Zionist Council, spoke at the rally.

“After the repeal of the [2005] Disengagement Law, the time has come to establish the communities of Samaria,” Brand stated. “This is the decisive answer to the terror raging in the streets of Israel.”

Ben Gvir also spoke on the permanent presence of Jews in the nation, even in the face of terrorism.

“We are not surrendering to terrorism, neither in Evyatar nor in Tel Aviv. We are here and we will stay here,” he said, adding, “We will do everything in the government as soon as possible in order to establish Evyatar legally.”

Smotrich made similar statements.

“Tens of thousands came here demanding the continued establishment of settlements – God willing, Evyatar will soon be settled. This place will be a bustling place and more settlements will be regulated. This is our country, and we will continue building the country,” Smotrich said.

Not all the rally participants were happy to see Ben Gvir, with some shouting at him to “go home” and emphasizing the fatal acts of Palestinian terrorism that have targeted Israelis in recent weeks.

“We are afraid to drive on the roads. People are being killed here every day,” they shouted at Ben Gvir. “Go home, you’ve come to spin us.”

The march organizers followed procedure to receive approval for the rally. However, some members of Israel’s security were not pleased that so many soldiers would be guarding the march, particularly during a time of increased attacks and tensions in the area.

One security official told N12 news, “Although the procession was approved by the relevant authorities, we are already in a different situation and a wave of terror – it will require the security forces to assign fighters who are supposed to be on other missions.”

Security personnel continue to hunt for the shooter responsible for Friday’s attack on British-Israelis Leah (Lucy), and her daughters Maya and Rina Dee.

“There were more than 20 nationalist crime incidents over the weekend that challenged the security forces, which were already deployed and tense from end to end,” according to security sources. “The incidents of nationalist crime only bring more terror and divert the security forces from the main task of pursuing the terrorists.”

As the group marched, Palestinians in nearby villages began to burn tires in protest. In the nearby town of Beita in the West Bank, dozens of Palestinians threw rocks at Israeli security forces.