(l-r) Staf Sgt. Ohad Dahan, 20, Sgt. Lia Ben Nun, 19, en Staf Sgt. Ori Yitzhak Iluz, Israëlische soldaten gedood bij een schietpartij aan de Egyptische grens, 3 juni 2023 (Foto: Israel Defense Forces)

Nederlands + English

Een veiligheidsincident aan de grens tussen Israël en Egypte leidde vanmorgen tot de dood van twee Israëlische soldaten, terwijl een derde soldaat stierf in een vuurgevecht met de aanvaller. De gebeurtenis leidde tot een gezamenlijk onderzoek van de twee landen om de omstandigheden van het incident vast te stellen.

Door: Allisrael News

Sergeant Lia Ben Nun en stafsergeant Uri Itzhak Ilouz werden in een wachtpost bij de grens dodelijk neergeschoten door een Egyptische politieagent. Hun lichamen werden gevonden nadat ze niet reageerden op hun radio. Versterkingen werden ingezet en een zoektocht naar de verdachte werd gestart. Stafsergeant Ohad Dahan, die deel uitmaakte van die zoekactie, werd gedood tijdens het vuurgevecht met de verdachte, die ook werd doodgeschoten.

Functionarissen van de Israëlische defensiemacht benadrukten de noodzaak van samenwerking, maar er blijven vragen of de Egyptische politieagent die de eerste schietpartij uitvoerde onafhankelijk handelde of in connectie met terreurorganisaties. Het incident heeft de problemen benadrukt van het handhaven van de veiligheid langs de ruige grens, waar veel smokkel- en infiltratiepogingen plaatsvinden.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant nam contact op met zijn Egyptische ambtgenoot om het belang te benadrukken van een gezamenlijk onderzoek om toekomstige incidenten te voorkomen. De IDF en het Egyptische leger zijn momenteel bezig om te bepalen of de Egyptische verdachte alleen handelde of samenwerkte met terreurgroepen.

Premier Benjamin Netanyahu betuigde zijn medeleven aan de families van de gesneuvelde soldaten en prees de acties van de Israëlische strijdkrachten.

“Het dodelijke incident aan de Egyptische grens tijdens Shabbat was ernstig en ongewoon en zal tot het bittere einde worden onderzocht,” zei Netanyahu. “Ik wil de strijdkrachten prijzen die op zoek gingen naar de terrorist en hem doodden. Samen met het volk van Israël condoleer ik de families van Sgt. Lia Ben Nun, St.-Sgt. Ohad Dahan en Ori Yitzhak Illouz, en wens ik de gewonden beterschap. Onze harten zijn bij de families in hun diepe rouw.”

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir gaf ook een verklaring vrij op sociale media over de schietpartij en noemde het een “moeilijke Shabbat.”

“Drie soldaten, die huis en haard verlieten om de Staat Israël te verdedigen, zijn tijdens hun activiteiten gevallen door een verachtelijke moordenaar. Ik ben gekwetst, samen met alle burgers van Israël, door hun tragische dood en condoleer de familieleden die hun dierbaarste familielid hebben verloren. Het volk van Israël houdt van jullie, omhelst jullie, huilt met jullie en voelt jullie pijn.”

Israëlische functionarissen onthielden zich van direct commentaar op de berichtgeving van het Egyptische leger, dat de schietpartij niet als een aanval aanmerkte, maar als “erg vreemd en onbegrijpelijk” noemde. In plaats daarvan richtten de functionarissen zich op het coöperatieve onderzoek en zeiden dat de Israëlische en Egyptische militaire en inlichtingeneenheden regelmatig contact hadden over het drugssmokkelincident dat voorafging aan de schietpartij.

De grens tussen Israël en Egypte is een kwetsbaar gebied waar veel smokkelpogingen plaatsvinden. Er werd eerder een drugssmokkelincident gemeld in de buurt, maar het is nog niet bekend of er een verband is tussen dat smokkelincident en de schietpartij. Hoewel de IDF voortdurend infiltratie- en smokkelpogingen tegenhoudt, laat het incident van vanochtend zien hoe moeilijk het is om het ruige, afgelegen terrein te beveiligen. Smokkelroutes, die diepe valleien en blinde hoeken bevatten, vormen een grote uitdaging.

*****************************

**************************************

ENGLISH

A security incident on the Israel-Egypt border this morning led to the killing of two Israeli soldiers, while a third soldier died in a firefight with the assailant. The event triggered a joint investigation by the two countries to determine the circumstances surrounding the incident.

By: Allisrael News

Sergeant Lia Ben Nun and Staff Sergeant Uri Itzhak Ilouz were fatally shot at a guard post near the border by an Egyptian policeman. Their bodies were found after they failed to respond to their radios. Reinforcements were brought in and a search for the suspect was initiated. Staff Sergeant Ohad Dahan, who was part of that search operation, was killed in the exchange of fire with the suspect, who was also shot and killed.

Officials from the Israeli Defense Forces emphasized the need for cooperation, however, questions remain whether the Egyptian police officer who carried out the initial shooting acted independently or in connection with terror organizations. The incident has highlighted the challenges of maintaining security along the rugged border, which is the site of many smuggling and infiltration attempts.

Israeli Defense Minister Yoav Gallant contacted his Egyptian counterpart to express the importance of a joint investigation to prevent future incidents. The IDF and the Egyptian army are currently working to determine whether the Egyptian suspect acted alone or was collaborating with terror groups.

Prime Minister Benjamin Netanyahu expressed condolences to the families of the fallen soldiers and commended the actions of the Israeli forces.

“The deadly incident on the Egyptian border over Shabbat was severe and irregular and will be investigated to the end,” Netanyahu said. “I would like to praise the forces who strived for contact and killed the terrorist. Together with the people of Israel, I offer condolences to the families of Sgt. Lia Ben Nun, St.-Sgt. Ohad Dahan and Ori Yitzhak Illouz, and wish recovery to the wounded. Our hearts are with the families in their deep grief.”

Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir also released a statement on social media about the shooting, calling it a “difficult Shabbat.”

“Three soldiers, who left home to defend the State of Israel, fell during their activities by a vile murderer. I hurt, along with all the citizens of Israel, at their tragic death and send condolences to the family members who lost those dearest of all to them. The people of Israel love you, hug you, cry with you and feel your pain.”

Israeli officials refrained from directly commenting on the Egyptian military’s announcement, which did not categorize the shooting as an attack, but called the announcement “very strange and incomprehensible.” Instead, the officials focused on the cooperative investigation and said that the Israeli and Egyptian military and intelligence units were in regular contact regarding the drug smuggling incident which preceded the shooting.

The Israel-Egypt border is prone to smuggling attempts. A drug smuggling incident was reported earlier in the vicinity, however, it is not yet known whether there is any connection between that smuggling event and the shooting. While the IDF continually prevents infiltration and smuggling attempts, the incident this morning shows the difficulties of securing the rugged, remote terrain. Smuggling routes, which contain deep valleys and blind spots, pose significant challenges.