Joodse gelovigen bij het Graf van Jozef in Nabloes (Sichem) als Palestijnse gewapende mannen het vuur op hen openen, 30 juni 2022.
Jewish worshippers at Joseph’s Tomb in Nablus as Palestinian gunmen open fire on them,
June 30, 2022. (Screenshot: Twitter)

Nederlands + English

Twee burgers en een IDF-officier raakten lichtgewond bij schermutselingen op de explosieve heilige plaats op de Westelijke Jordaanoever

Door: Allisrael News – Tal Heinrich

Drie Israëli’s zijn gewond geraakt door Palestijns geweervuur bij een schietpartij die woensdagavond plaatsvond bij het graf van Josef in de Westelijke Jordaanoeverstad Sichem (Nabloes).

Er braken botsingen uit tussen gewapende Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen bij de heilige plaats, toen honderden Joodse gelovigen, onder militaire begeleiding, aankwamen om er te bidden.

De Israel Defense Forces (IDF) verklaarde dat twee van de gewonden burgers zijn en de derde is kolonel Roy Zweig, commandant van de Samaria Regional Brigade. Zij waren allen licht gewond.

Volgens het Israëlische leger, richtten gewapende Palestijnen “massaal geweervuur” op de compound, en “IDF-soldaten beantwoordden het vuur in de richting van de bron van de schietpartij.”

De Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad eiste later de verantwoordelijkheid voor de aanslag op en zei dat het een vergelding was voor de dood van een van hun leden tijdens gevechten met IDF-troepen een dag eerder in Jenin.

“Wij bevestigen dat wij zeer voorbereid zullen blijven om de bezettingstroepen en hun misdaden tegen ons volk, ons land en onze heilige plaatsen te bestrijden,” zei Jihad in een verklaring.

In video’s die op sociale media werden gedeeld, zijn geweerschoten op de achtergrond te horen terwijl Joodse gelovigen elkaar aansporen om in dekking te blijven.

Na het incident tweette de Israëlische minister van Financiën Avigdor Liberman: “Ik wens degenen die gewond zijn geraakt bij het schietincident in de nacht bij de Jozefgraf-compound een spoedig herstel. De strijders die in het gebied opereerden, toonden vastberadenheid en handelden zoals van hen werd verwacht – snel en scherp. Ik zie uit naar de snelle terugkeer van brigadegeneraal Samaria, kolonel Roi Zweig, naar operationele activiteit – De IDF heeft mensen zoals de kolonel nodig, mensen met moed die een rolmodel zijn.”

Hoofd van de Regionale Raad van Samaria Yossi Dagan, die ter plaatse was tijdens de confrontaties, zei dat Israël “zijn greep op het graf van Jozef niet zal opgeven.”

“We zagen het geweld en de barbaarsheid van de Palestijnse Autoriteit zich live ontvouwen, schietend op aanbidders bij het graf van Jozef, kort nadat het heiligdom was vernield en in brand gestoken. Wij, het volk van Israël, rekenen af met de barbaarsheid en zullen die verslaan,” voegde Dagan eraan toe.

Het Jozefgraf is een regelmatig terugkerend brandpunt op de Westelijke Jordaanoever, de plaats van meerdere aanvallen. Joodse gelovigen mogen er slechts één keer per maand komen, onder zware beveiliging. Tijdens deze bezoeken gooien Palestijnen routinematig stenen naar de troepen, en vallen hen regelmatig aan met molotovcocktails en geweervuur. In april werd de graftombe tweemaal door Palestijnse vandalisten ontheiligd en later weer hersteld.

 

ENGLISH:

Two civilians and an IDF officer were lightly hurt in clashes at the flashpoint holy site in the West Bank

By: Allisrael News – Tal Heinrich

Three Israelis were wounded by Palestinian gunfire in a shooting that took place at Joseph’s Tomb in the West Bank city of Nablus on Wednesday night.

Clashes between armed Palestinians and Israeli security forces erupted at the holy site, as hundreds of Jewish worshipers arrived to pray there under military escort.

The Israel Defense Forces (IDF) said that two of the injured are civilians and the third is Colonel Roy Zweig, commander of the Samaria Regional Brigade. They were all lightly injured.

According to the Israeli military, armed Palestinians directed “massive gunfire” at the compound, and “IDF soldiers returned fire toward the source of the shooting.”

The Palestinian Islamic Jihad terror group later claimed responsibility for the attack, saying it was in retaliation for the death of one of their members during clashes with IDF troops a day earlier in Jenin.

“We affirm that we will remain highly prepared to confront the occupation forces and their crimes against our people, our land, and our holy sites,” it said in a statement.

In videos shared on social media, gunshots are heard in the background as Jewish worshipers urge each other to stay low.

Following the incident, Israel’s Finance Minister Avigdor Liberman tweeted: “I wish those wounded in the shooting incident at the Joseph’s Tomb compound at night a speedy recovery. The fighters who operated in the area demonstrated determination and acted as expected of them – quickly and sharply. I look forward to the quick return of Brigadier General Samaria, Col. Roi Zweig, to operational activity – The IDF needs people just like you, people with courage who are role models.”

Head of the Samaria Regional Council Yossi Dagan, who was at the site during the clashes, said that Israel “will not relinquish its grip on Joseph’s Tomb.”

“We saw the violence and barbarism of the Palestinian Authority unfolding live, shooting at worshippers at Joseph’s Tomb, shortly after the shrine was vandalized and burnt. We, the people of Israel, are dealing with the barbarism and will beat it,” Dagan added.

Joseph’s Tomb has been a regular flashpoint in the West Bank, the site of multiple attacks. Jewish worshippers are allowed in only once a month, under heavy security. During these visits, Palestinians routinely throw rocks at the troops, and frequently attack them with Molotov cocktails and gunfire. In April, the tomb was desecrated by Palestinian vandalizers twice and later repaired.