Antisemitische terreur-aanhangers vallen Joodse schoolkinderen lastig, 
Antisemitic terror-supporters harass Jewish schoolchildren,
(Twitter, TheJC/Screenshot)

Nederlands + English

Het incident vond plaats op Israëls Onafhankelijkheidsdag. De politie is op zoek naar de daders.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Twee personen in een passerende auto draaide muziek met teksten, die de terreurorganisatie Hezbollah aanprijzen, richting Joodse schoolkinderen die op Israëlische Onafhankelijkheidsdag in Londen liepen, meldde The Jewish Chronicle (JC).

De twee “Het tuig”, zoals de krant hen noemt, uploadden een clip van 16 seconden, die ze hilarisch vonden, naar TikTok. De clip toont de lachende bestuurder terwijl hij uit een beker drinkt en een lied schalt met Arabische teksten die gedeeltelijk zeggen: “Wij zijn Hezbollah, wees onze getuige jij zoon van de meest rechtvaardige van de profeten.”

De clip toont ook hun doelwitten – kleine groepen Joodse kinderen en een paar volwassenen die op de stoep staan terwijl de muziek speelt. Sommige jongeren houden Israëlische vlaggen vast. De JC merkt op dat twee onderwijsinstellingen zich in de onmiddellijke nabijheid van het incident bevinden, de Hasmonean Primary School en de Independent Jewish Day School.

Het lied maakt deel uit van een soundtrack bij een propagandavideo uit 2020 die Hezbollah-strijders in actie en in militaire gelederen toont, begrafenisscènes van hun zogenaamde martelaren en een grote groep jonge mannen die de Hitlergroet brengen, naast andere antisemitische beelden.

Terwijl alleen de militaire vleugel van Hezbollah in 2008 in het Verenigd Koninkrijk werd verboden, werd de politieke vleugel ervan in 2019 verboden na langdurige inspanningen van Israël om Londen te doen inzien dat de twee onlosmakelijke onderdelen zijn van de door Iran gesteunde, in Libanon gevestigde terreurgroep. Toen het verbod van kracht werd, verduidelijkte de regering dat lid zijn of uitnodigen tot steun aan Hezbollah “een strafbaar feit zal zijn, waarop een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar staat.”

De Community Security Trust (CST), een Joodse NPO die Britse Joden beschermt tegen antisemitische en aanverwante bedreigingen, werkt samen met de Metropolitan Police om de daders op te sporen.

Een woordvoerder van CST vertelde de JC dat ze ook werken aan “het verzamelen van bewijs, zowel van het incident als van de online video die haat heeft aangewakkerd.”

Tot de reacties van de TikTok-kijkers behoorden uitspraken als: “Waarom heb je ze niet overreden? Je hebt de kans gemist,” en suggesties over wat de volgende audioselectie zou kunnen zijn – een “Hitler-lied” of “het Hamas-album.”

Stand With Us UK, een groep die zich inzet tegen verkeerde informatie over Israël, schreef in reactie op de clip: “Het is NIET normaal dat Joodse schoolkinderen worden aangevallen en gepest vanwege hun identiteit. Het is echter een trieste realiteit waarmee veel Joodse individuen en gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld worden geconfronteerd. Antisemitische individuen aarzelen niet langer om hun haat openlijk te tonen.”

Een commentaar op het Twitter-account van de JC wijt het incident aan de recente toestroom van moslimimmigranten naar het land.

“Honderdduizenden moslims zijn vorig jaar het Verenigd Koninkrijk binnengekomen,” schreef hij. “Deze incidenten zullen alleen maar toenemen. De Labourpartij komt binnenkort aan de macht, en zij zijn geen vrienden van Joden. Ik voel me al rottig genoeg over de toekomst van deze voorheen grote natie, maar het moet angstaanjagend zijn voor Joden.”

Vorig jaar meldde het Home Office, dat verantwoordelijk is voor immigratie, veiligheid en ordehandhaving, dat bijna een kwart van de slachtoffers van een religieus haatmisdrijf in het land Joden waren, hoewel zij minder dan één procent van de bevolking uitmaken.

***************************************

*******************************

ENGLISH

The incident occurred on Israel’s Independence Day. Police are searching for the perpetrators.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Two men in a passing car blasted music with lyrics praising the Hezbollah terrorist organization at Jewish schoolchildren walking in London on Israeli Independence Day, The Jewish Chronicle (JC) reported.

The two “thugs,” as the paper calls them, uploaded a 16-second clip of their deed, which they found hilarious, to TikTok. It shows the driver laughing as he drinks from a cup while a song blares out with Arabic lyrics that said in part, “We are Hezbollah, be our witness you son of the most righteous of prophets.”

The clip also shows their targets – small groups of Jewish children and a couple of adults standing among them on the sidewalk as the music plays. Some of the youngsters are holding Israeli flags. the JC notes that two educational institutions are located in the immediate vicinity of the incident, Hasmonean Primary School and the Independent Jewish Day School.

The song is part of a soundtrack to a 2020 propaganda video that shows Hezbollah fighters in action and standing in military ranks, funeral scenes of their so-called martyrs, and a large group of young men giving the Nazi salute, among other antisemitic footage.

While it is only Hezbollah’s military wing that was outlawed in the UK in 2008, its political wing was proscribed in 2019 after a prolonged effort on Israel’s part to get London to understand that the two are inseparable parts of the Iranian-backed, Lebanon-based terror group. When the ban came into effect, the government clarified that being a member or inviting support for Hezbollah “will be a criminal offence, carrying a sentence of up to 10 years’ imprisonment.”

The Community Security Trust (CST), a Jewish NPO that protects British Jews from antisemitic and related threats, is working together with the Metropolitan Police to track down the perpetrators.

A CST spokesman told the JC that they are also working to “gather evidence, both of the incident itself and the online hate that the video of the abuse has stirred up.”

Among the reactions of the TikTok viewers included such statements as, “Why not run them over? You missed the opportunity,” and suggestions about what could be the next audio selection – a “Hitler song” or “the Hamas album.”

Stand With Us UK, a group dedicated to fighting misinformation about Israel, wrote in reaction to the clip, “It is NOT normal for Jewish schoolchildren to be targeted and bullied because of their identity. However, it is a sad reality that many Jewish individuals and communities in the UK and around the world face. Antisemitic individuals are no longer hesitant to display their hate out in the open.”

One comment on the JC’s Twitter account blamed the incident on the recent influx of Muslim immigrants to the country.

“Hundreds of thousands of Muslims entered the UK last year,” he wrote. “These incidents will only increase. The Labour Party is soon going to be in power, and they are no friends of Jews. I feel bad enough about the future of this formerly great nation, but it must be terrifying for Jews.”

Last year, the Home Office, which is responsible for immigration, security, and law and order, reported that almost a quarter of the victims of a religious hate crime in the country were Jews even though they are fewer than one percent of the population.