Photo: Internet

Nederlands + English

De volgende keer dat u uw zielige politici en media hoort of leest jammeren over Israëlische “onderdrukking” van de arme Palestijnen, laat hen dan deze foto zien.

Door Times of Israel – Barry Shaw

Lucy, Rena, en Maia zijn de mooie en tragische gezichten van wat de Palestijnse toestand aantast.

Het is de moorddadige Jodenhaat die mooie meisjes en vrouwen als Lucy en haar twee lieve dochters als doelwit heeft. Dit, en dit alleen, is de giftige kern van het Palestijnse probleem.
Al meer dan vijftig jaar gaat het Palestijnse verhaal nooit over een staat die in vrede leeft naast Israël.

Alles wat Israël doet is een antwoord op deze moorddadige Jodenhaat ter bescherming van ons volk.

Het is tijd om te stoppen met het beschermen van de kwaadaardige Palestijnse leiders door besluitvormers en opiniemakers die beter zouden moeten weten.

De verklaring van de Britse regering was typerend voor de onuitgesproken vooringenomenheid van buitenlandse regeringen wanneer Joden worden vermoord.

Hun verklaring luidde dat zij “bedroefd waren te horen over de dood van (naamloze) Brits-Israëlische burgers, en riep alle partijen op de spanningen te de-escaleren.”

Alleen maar doden. Geen moord. Geen vermelding van Palestijnen en hun zucht naar Joods bloed. Lucy, Maiai en Rena werden niet op gruwelijke wijze afgeslacht door Palestijnse schutters. De drie Dee vrouwtjes zijn gewoon “gestorven”, niet vermoord, volgens de Britse regering.

Laten we eens wat minder inhoudsloos praten over “beide partijen moeten meer doen om de spanningen te verminderen,” en laten we eens wat meer horen over uw regering en uw media die de steun aan de Palestijnen intrekken voor hun voortdurende onuitsprekelijke misdaden om Joden te vermoorden.

Als we zowel de holocaustherdenkingsdag als de dag waarop zowel onze gesneuvelde soldaten in de strijd als de moord op onze burgers door toedoen van terroristen worden geëerd, moeten we benadrukken dat sinds het jaar 2000 ongeveer 1.500 Joden zijn afgeslacht door Palestijnse Arabieren.

Het wordt tijd dat de internationale gemeenschap de oogkleppen van hun leugenachtige ogen afneemt en hen dwingt hun beleid te heroverwegen op basis van de bloedige feiten ter plaatse – want die bloedige feiten zijn doordrenkt met onschuldig Joods bloed.

En laten we beginnen met hen de foto van Lucy en haar twee mooie dochters te laten zien.

Barry Shaw,
Senior Directeur Publieke Diplomatie,
Israel Institute for Strategic Studies. 

***************************************

ENGLISH

The next time you hear or read your woeful politicians and media moan about Israeli “oppression” against the poor Palestinians, show them this picture.

By: Times of Israel – Barry Shaw

Lucy, Rena, and Maia are the beautiful and tragic faces of what is infecting the Palestinian condition.

It is the murderous hatred of Jews that targets beautiful girls and women like Lucy and her two lovely daughters. It is this, and this alone, that is at the poisonous heart of the Palestinian problem.
For over fifty years, the Palestinian narrative has never been about a state living in peace alongside Israel.

Anything that Israel does is a response to this murderous Jew-hatred in protection of our people.

It is time to stop protecting the malevolent Palestinian leaders by decision and opinion makers who should know better.

The statement by the British Government was typical of the unspoken bias of foreign governments when Jews are murdered.

Their statement read that they were “saddened to hear about the death of (unnamed) British-Israeli citizens, and called upon all parties to de-escalate tensions.”

Just deaths. No murder. No mention of Palestinians and their umbilical lust for Jewish blood. Lucy, Maiai and Rena were not slaughtered in a horrific death by Palestinian gunmen. The three Dee females simply “died,” not murdered, according to the British Government.

Let’s hear less vacuous talk of “both sides must do more to reduce tensions,” and let’s hear more about your government and your media withdrawing support from the Palestinians for their ongoing unspeakable crimes of killing Jews.

If we have both Holocaust Remembrance Day and the Day that honor both our fallen soldiers in battle, and the murder of our civilians at the hands of terrorists, we must emphasise that approximately 1,500 Jews have been slaughtered by Palestinian Arabs since the year 2000.

The time has come for the international community to remove the blinkers from their lying eyes and force them to begin to reframe their policies based on the bloody facts on the ground – because those bloody facts are soaked in innocent Jewish blood.

And let’s start by showing them the picture of Lucy and her two lovely daughters.

Barry Shaw
Senior Public Diplomacy Director,
Israel Institute for Strategic Studies.