Nederlands + English

Armoede, dag in dag uit leven zonden een dank boven je hoofd. De meesten van ons weten (gelukkig) niet wat dat is. Geen huis hebben, en erger, geen thuis hebben. Veelal alleen ronddolen in de steden, veelal met honger. Vaak zonder familie eof andere geliefden om je heen. Maar ook, niet weten hoe je maag te vullen.

Bron: Pillar of Fire – Israel Relief Aid.

U zult het misschien niet weten, maar ook veel Israëli’s hebben hier mee te maken. Velen hebben  hun baan verloren en een sociaal vangnet is er vaak niet. Velen hebben hun baan verloren tijdens deze moeilijke Corona-tijden met de constante, zeurende spanning van het niet weten waar hun volgende maaltijd vandaan zal komen.

Kunt u het zich indenken?

Tel Aviv, dit jaar uitgeroepen tot de duurste stand van de wereld kent vele daklozen. Wat is het dan een zegen om deze mensen, behorend tot de behoeftigen van het volk van God te kunnen en te mogen zegenen met een warme maaltijd.

Israel Relief Aid verstrekt aan deze ‘kanslozen in de maatschappij’ zoals zij vaak bestempeld worden in Tel Aviv gratis maaltijden. En u kunt zich nauwelijks voorstellen wat dat met deze mensen doet. Wat een vreugde maar wat is het ook een vreugde om deze mensen te voorzien van een warme maaltijd. Dat is op zich al een vreugde. Zegenen…

Helpt u ons in deze decembermaand mee om dit mogelijk te maken? Een klein beetje licht te verspreiden in deze decembermaand aan mensen die het bijna aan alles ontbreekt? Wij zitten elke dag, maar juist ook in deze feestmaand vaak aan goed gevulde tafels. Mogen we een beroep doen op uw vrijwillige bijdrage voor deze behoeftigen?

U kunt uw gift hier overmaken!  Zelf overmaken kan natuurlijk ook: IBAN: NL89 INGB 0009 3110 97 ten name van Pillar of Fire o.v.v Israel Relief Aid.

Stichting Pillar of Fire is een door de fiscus erkende ANBI.

Uw giften zijn van de belasting aftrekbaar.

Namens het team van Israel Relief Aid enorm dank!

 

ENGLISH

Poverty, living day in and day out sins a thanks over your head. Most of us (thankfully) don’t know what that is. Not having a house, and worse, not having a home. Often wandering alone in the cities, often hungry. Often without family or other loved ones around. But also, not knowing how to fill your stomach.

Source: Pillar of Fire – Israel Relief Aid.

You may not know it, but many Israelis are also dealing with this. Many have lost their jobs and a social safety net is often not there. Many have lost their jobs during these difficult Corona times with the constant, nagging stress of not knowing where their next meal will come from.

Can you imagine?

Tel Aviv, this year declared the most expensive city in the world has many homeless people. What a blessing it is then to be able to bless these people, who belong to the needy of the people of God, with a hot meal.

Israel Relief Aid provides free meals to these “hopeless in society” as they are often labeled in Tel Aviv. And you can hardly imagine what that does to these people. What a joy but what a joy it is also to provide these people with a hot meal. That in itself is a joy. Bless…

Will you help us in this December month to make this possible? Spread a little light in this December month to people who lack almost everything? We sit at well-filled tables every day, but especially in this festive month. May we appeal to your voluntary contribution for these needy people?

You can transfer your donation here! Of course you can also transfer your own money: IBAN: NL89 INGB 0009 3110 97 in the name of Pillar of Fire, stating Israel Relief Aid.

The Pillar of Fire Foundation is an ANBI recognized by the tax authorities.

Your donations are tax-deductible.

On behalf of the team of Israel Relief Aid: Thank you!