Brig. Gen. Ali-Nasiri

Nederlands + English

Brig. Gen. Ali Nasiri was een hoge commandant in de IRGC Bescherming van Informatie Eenheid.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Een top-generaal in het Iraanse Revolutionaire Garde Korps (IRGC) is in het geheim gearresteerd als een Israëlische spion, meldde The New York Times woensdag.

Brig.Gen. Ali Nasiri, een hoge bevelhebber in de IRGC Informatie Beschermingseenheid, werd eerder deze maand gearresteerd, volgens ambtenaren in Teheran, die anoniem wensten te blijven omdat ze niet gemachtigd waren om officieel te spreken, aldus de krant.

De New York Times legde een verband tussen zijn arrestatie en de arrestatie, zo’n twee maanden geleden, van “tientallen” leden van Teheran’s raketontwikkelingsprogramma op beschuldiging van het lekken van geheime informatie naar Israël, met inbegrip van ontwerp-blauwdrukken.

Negen dagen geleden meldde het Iraanse staatspersbureau IRNA dat drie mensen die in april waren gearresteerd omdat ze “geclassificeerde inlichtingen en documenten zouden hebben verspreid”, zouden worden beschuldigd van het plannen van de moord op Iraanse kernwetenschappers namens de Israëlische inlichtingendienst.

Volgens de Israëlische nieuwssite Walla zei de officier van justitie dat er “ruim voldoende bewijs” was tegen de gevangenen, en dat “sommigen” van hen reeds hebben “toegegeven dat ze contact hadden gehad met Mossad-officieren.”

Hun proces zou “spoedig” beginnen, aldus het IRNA-bericht.

Iran beweerde ook in oktober jongstleden een ander spionagenetwerk te hebben opgerold, waarvan de leden probeerden “gevoelige informatie” te verzamelen voor “regionale organisaties”, een gecodeerde term die ook Israël omvat.

Het falen om dergelijke Israëlische infiltratie te voorkomen, evenals het onvermogen om Iraanse nucleaire installaties te beschermen tegen mysterieuze explosies, en topwetenschappers en IRGC-personeel te beschermen tegen moordaanslagen, allemaal door toedoen van Israël, leidde afgelopen donderdag tot de abrupte verwijdering van het hoof van de machtige inlichtingendienst, Hossein Taeb, die al heel lang deze fuctie bekleedde.

De laatste strohalm voor de mullahs, zo vertelde een niet bij naam genoemde Israëlische functionaris aan de Amerikaanse krant, was het succes dat Jeruzalem en Ankara hadden bij het verijdelen van een ernstige Iraanse poging om Israëlische toeristen in Turkije te ontvoeren of te doden in de afgelopen weken.

Acht vermeende plotters werden volgens Turkse media aangehouden, onder wie ten minste vijf Iraanse staatsburgers.

“De veiligheidsinbreuken binnen Iran en de enorme reikwijdte van de operaties door Israël hebben onze machtigste inlichtingenorganisatie echt ondermijnd,” vertelde een voormalige Iraanse vice-president die wordt gerekend tot de meer hervormingsgezinde Iraanse politici, vanuit Teheran aan The New York Times.

“De kracht van onze veiligheid is altijd het fundament geweest van de Islamitische Republiek en het is beschadigd in het afgelopen jaar,” voegde Mohammad Ali Abtahi eraan toe, die zei dat de stap deel zou kunnen uitmaken van een algemene heroverweging van hoe om te gaan met de dreiging die Israël vormt voor de Islamitische Republiek.

 

ENGLISH:

Brig. Gen. Ali Nasiri was a senior commander in the IRGC Protection of Information Unit.

By Batya Jerenberg, World Israel News

A top general in the Iranian Revolutionary Guards Corps (IRGC) has been secretly arrested as an Israeli spy, The New York Times reported Wednesday.

Brig. Gen. Ali Nasiri, who is reportedly a senior commander in the IRGC Protection of Information Unit, was detained earlier this month, according to officials in Tehran who requested anonymity because they weren’t authorized to speak on the record, said the paper.

The New York Times tied his arrest to the detainment some two months ago of what it said were “dozens” of members of Tehran’s missile development program on charges of leaking classified information to Israel, including design blueprints.

Nine days ago, Iran’s state news agency IRNA reported that three people were arrested in April for allegedly “disseminating classified intelligence and documents” were going to be charged with planning the assassination of Iranian nuclear scientists on behalf of Israeli intelligence.

According to the Israeli news site Walla, the district attorney said that there was “ample evidence” against the prisoners, and that “some” of them have already “admitted that they had been in contact with Mossad officers.”

Their trial would begin “soon,” said the IRNA report.

Iran also claimed to have busted at another spy network last October, whose members were trying to gather “sensitive information” for “regional actors,” a coded term that includes Israel.

The failure to prevent such Israeli infiltration, as well as the inability to protect Iranian nuclear installations from mysterious explosions, and top Iranian scientists and IRGC personnel from being assassinated, all allegedly at Israel’s hands, led to the abrupt removal last Thursday of the powerful organization’s long-time intelligence chief, Hossein Taeb.

The final straw for the mullahs, an unnamed Israeli official told the American paper, was the success Jerusalem and Ankara had in foiling a serious Iranian attempt to kidnap or kill Israeli tourists in Turkey over recent weeks.

Eight alleged plotters were detained according to Turkish media, at least five of whom were Iranian nationals.

“The security breaches inside Iran and the vast scope of operations by Israel have really undermined our most powerful intelligence organization,” a former Iranian vice president who is counted among the more reform-minded Iranian politicians, told The New York Times from Tehran.

“The strength of our security has always been the bedrock of the Islamic Republic and it has been damaged in the past year,” added Mohammad Ali Abtahi, who said that the move could be part of a general rethinking of how to deal with the threat Israel poses to the Islamic Republic.