Vogels die vliegen, een berg en een sepiakleurige hemel bij zonsopgang (met dank aan: Shutterstock)

Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een schepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen  Numeri 24:17 (HSV )

Bron: Israel365 News

Het Gregoriaanse jaar 2021 bracht veel chaos en wereld veranderende gebeurtenissen met zich mee. Israel365 heeft de vinger aan de pols gehouden om zowel wereldgebeurtenissen die verband houden met de Bijbel of een directe profetie zijn, te volgen en te identificeren.

De volgende zijn de top tien Bijbelse nieuwsverhalen van 2021.

10. Als eerste het tiende profetische nieuwsbericht van 2021 was het feit dat de rivier de Eufraat, de langste rivier van West-Azië, opdroogt. De profeet Jeremia beschreef hoe de wateren van Babylon, de regio die momenteel Syrië en Irak omvat, zouden opdrogen als straf voor hun afgodische praktijken.

De rivier de Eufraat (Turks: Firat Nehri). is afkomstig uit het oosten van Turkije en stroomt door Syrië en Irak om zich in  Shatt al-Arab bij de Tigris aan te sluiten, die uitmondt in de Perzische Golf (Shutterstock)

De droogte over zijn wateren, zodat zij droogvallen! Want het is een land van beelden. Zij gedragen zich als een waanzinnige door verschrikkelijke afgoden! Daarom zullen er wilde woestijndieren met hyena’s wonen, struisvogels zullen er wonen. Er zal voor altijd niet meer in worden gewoond, van generatie op generatie zal het niet worden bewoond. Jeremia 50:38-39 (HSV)

9.In maart werd een  heruitvoering van de Korban Pesach(de Pesachtempeldienst) gehouden nabij de Shaar HaAshpot (de mestpoort), vlakbij de Tempelberg in Jeruzalem. De datum, de tiende dag van de eerste maand, was in veel opzichten belangrijk.

8. Eveneens in maart heeft een nieuw algoritme wetenschappers in staat gesteld te verklaren dat de aarde onder onze voeten een vijfde laag heeft, die dichter in de buurt komt van de volgorde die oorspronkelijk werd beschreven in de joodse mystiek. Rabbi Avraham Greenbaum, directeur van het Azamra Institute heeft uitgelegd dat het graf (Sheol) is beschreven door Jesaja als letterlijk een diep gat in de aardkorst.

7. In mei brak er een brand uit op de Tempelberg die onheilspellend veel deed denken aan het vuur van de offers uit het eerste en tweede tempeltijdperk. Rabbi Yosef Berger, rabbijn van het graf van koning David op de berg Sion overwoog: “Dit is een profetie precies zoals beschreven in de Bijbel.”

6. In juli waarschuwde de beroemde Israëlische rabbijn Daniel Asor voor een globalistische staatsgreep die op dit moment plaatsvindt. “Als Hitler het Derde Rijk is, dan is de Nieuwe Wereldorde het vierde Rijk. Het is de laatste ontmoeting van Amalek met ons voor de komst van de Messias”, zei hij. Dit is gebaseerd op de Kabalah-leringen, geschreven door de Italiaans-Joodse rabbijn en dokter Rabbi Moshe David Vali, die een student en vertrouweling was van de prominente Joodse Kabbalist Rabbi Moshe Chaim Luzzatto ( RaMCHaL). Rabbi Asor onthult de data waarop de Messias zichzelf zal openbaren.

5. Vorige maand is het Sanhedrin begonnen genoeg olie voor te bereiden om de Messias uit het Huis van David te zalven, die, wanneer hij terugkeert, over Israël zal heersen in het Messiaanse tijdperk. De zalfolie werd in de Bijbel beschreven om te worden gebruikt bij de inwijding van de Tabernakel.

4. Een standbeeld met Bijbelse betekenis werd deze maand opgericht buiten het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City. Het standbeeld, getiteld ‘waker over internationale vrede en veiligheid’, staat op het bezoekersplein buiten het VN- hoofdkwartier. Volgens de VN is de ‘waker’ een ‘fusie van jaguar en adelaar’.

De Verenigde Naties hebben een nieuw standbeeld: ‘Waker over Vede’ met eigenschappen die lijken op de beesten die worden beschreven in Daniel (screenshot)

3. In februari heeft Amazon de plannen onthuldvoor zijn nieuwe hoofdkantoor in Arlington, Virginia, direct aan de overkant van de Potomac-rivier vanuit Washington DC. De aankondiging beschrijft het ontwerp onnauwkeurig als een “dubbele helix”, maar geleerden van de oude geschiedenis en de Bijbel zullen gemakkelijk het oude model voor het ontwerp herkennen: de toren van Babel.

2. In mei hield de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan een mediaconferentie waarin hij de wereld, waaronder de VN, de VN-Veiligheidsraad, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) en andere internationale organisaties opriep om actie te ondernemen gericht op het losmaken van Jeruzalem van Israël.

Rabbi Pinchas Winston, een productief schrijver over het einde der tijden, merkte op dat de huidige situatie met Turkije past bij de pre-Gog en Magog profetie beschreven in Zacharia, maar hij voegde eraan toe dat dit slechts het begin was van de Bijbelse betekenis.

1. En het belangrijkste Bijbelse verhaal van het jaar vond plaats in juli, toen Rabbi Jitschak Batzri, een bekende kabbalist uit Jeruzalem, reageerde op de recente openbaring van de eerste drie letters van de vierletterige  naam van God op de oostelijke overgebleven muur van de Tempelberg. Hij bevestigde dat dit volgens de Joodse traditie inderdaad een teken is dat de uiteindelijke verlossing op handen is.

Daar heb je het, de top tien profetische verhalen van 2021. Israel365 zal de Bijbelse profetie blijven volgen terwijl deze zich ontvouwt. En voor degenen die het vieren… Gelukkig ‘nieuw jaar’.

 

 ENGLISH

Birds flying with mountain and sepia sky sunrise (courtesy: Shutterstock)

A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet. Numbers 24:17 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365 News

The Gregorian year 2021 brought a lot of chaos and world-changing events. Israel365 has kept its finger on the pulse to both track and identify world events that are either connected to the Bible or are a direct prophecy.

So without further adieu, the following are the top ten Biblical news stories of 2021.

10. The tenth most first prophetic news story of 2021 was the fact that the Euphrates River, the longest river of Western Asia, is drying up. The prophet Jeremiah described how the waters of Babylon, the region currently including Syria and Iraq, would dry up as a punishment for their idolatrous practices.

The Euphrates river ( Turkish: Firat Nehri ). It originating in eastern Turkey, the Euphrates flows through Syria and Iraq to join the Tigris in the Shatt al-Arab, which empties into the Persian Gulf (Shutterstock)

A drought against its waters, that they be dried up! For it is a land of idols; They are besotted by their dread images. Assuredly, Wildcats and hyenas shall dwell [there], And ostriches shall dwell there; It shall never be settled again, Nor inhabited throughout the ages. Jeremiah 50:38-39

9. In March, a reenactment of the Korban Pesach (the Passover Temple service) was held near the Shaar HaAshpot (the dung gate) near the Temple Mount in Jerusalem. The date, the tenth day of the first month, was significant in many ways.

8. Also in March, a new algorithm has allowed scientists to declare that the earth beneath our feet has a fifth layer, coming closer to the order originally described in Jewish mysticism. Rabbi Avraham Greenbaum, director of the Azamra Institute explained, noting that Sheol is described by Isaiah as literally a deep hole in the earth’s crust.

7. In May, a fire broke out on the Temple Mount that was ominously reminiscent of many of the fires from the sacrifices from the first and second Temple eras. Rabbi Yosef Berger, rabbi of King David’s Tomb on Mount Zion weighed in saying: “This is prophecy precisely as described in the Bible.”

6. In July, renowned Israeli Rabbi Daniel Asor warned of a globalist takeover happening as we speak. “If Hitler is the Third Reich, then the New World Order is the fourth Reich. It is Amalek’s last meeting with us before the Messiah’s arrival” he said. Based on the Kabalah teachings written by Italian Jewish rabbi and doctor Rabbi Moshe David Vali, who was a student and confidant of the prominent Jewish Kabbalist Rabbi Moshe Chaim Luzzatto (RaMCHaL), Rabbi Asor reveals the dates that the Messiah will reveal himself.

5. Last month the Sanhedrin moved to prepare enough oil to anoint the Messiah from the House of David who, when he returns, will rule over Israel in the Messianic era. The anointing oil was described in the Bible to be used in the consecration of the Tabernacle:

4. A statue with Biblical implications was erected this month outside the United Nations headquarters in New York City. The statue, entitled the ‘guardian for international peace and security, is situated on the Visitor’s Plaza outside UN Headquarters. According to the UN, the ‘guardian’ is a “fusion of jaguar and eagle.”

The United Nations has a new Guardian of Peace statue that has traits that resemble the beasts described in Daniel (screenshot)

3. In February, Amazon has unveiled the plans for its new corporate headquarters that will stand in Arlington, Virginia, directly across the Potomac River from Washington DC. The announcement inaccurately describes the design as a “double helix” but scholars of ancient history and the Bible will readily recognize the ancient model for the design: the Tower of Babel.

2. In May, Turkey’s President Recep Tayyip Erdoğan held a media conference in which he called on the world, including the UN, UN Security Council, Organization of Islamic Cooperation (OIC), and other international organizations to take action focusing on wrestling Jerusalem away from Israel.

Rabbi Pinchas Winston, a prolific end of days author, noted that the current situation with Turkey fits the pre-Gog and Magog prophecy described in Zechariah, but he added that this was only the beginning of the Biblical implications

1. And the number one Biblical story of the year took place in July when Rabbi Yitzchak Batzri, a noted kabbalist from Jerusalem, reacted to the recent revelation of the first three letters of the four-letter ineffable name of God appearing on the eastern retaining wall of the Temple Mount by affirming that according to Jewish tradition, this is indeed a sign that the final redemption is imminent.

There you have it, the top ten prophetical stories of 2021. Israel365 will continue  track Biblical prophesy as it unfolds. And for those celebrating…Happy ‘new year.’