46A9416D00000578-5114277-image-a-70_1511534733558.jpg


Nederlands +English

Microchips geïmplanteerd in onze hersenen en kunstmatige intelligentie dat veel slimmer is dan mensen. Het klinkt als een science fiction roman, maar zou zo’n technologische vooruitgang echt op handen zijn?

Door CBN – Steve Warren en Gary Lane

Die vraag lijkt zich steeds te herhalen. Het doet denken aan de slotscène in de film The Aviator uit 2004, waarin Howard Hughes (vertolkt door Leonardo DiCaprio) in een spiegel kijkt en steeds weer zegt: “De weg van de toekomst”. The Movie Blog legde in 2020 uit: “De laatste scène maakt duidelijk dat Hughes een lang en moeilijk leven voor zich heeft.”

Maar hoe zit het met de mensheid en de vooruitgang van technologie? Hebben we een lange en moeilijke strijd voor de boeg? Eén auteur zegt dat het een onvermijdelijk onderdeel van onze tijdlijn lijkt te zijn.

In de aflevering van The Global Lane, van deze week onthult de auteur van het boek Dark Aeon een deel van de globalistische agenda voor de toekomst.

“Transhumanisme is de grote samensmelting van de mensheid met de Machine. In dit stadium van de geschiedenis bestaat het uit miljarden mensen die smartphones gebruiken. In de toekomst zullen we onze hersenen hardwired maken met kunstmatige intelligentiesystemen,” schrijft auteur Joe Allen.

Met een academische achtergrond in zowel wetenschap als theologie, confronteert Allen de paradox van wat hij noemt “goede mensen die een digitale gruwel bouwen”.

Allen legt “sciëntisme” uit als het geloof van de techno-elite dat wetenschap en technologie, en niet God, de middelen zijn tot menselijke verlossing.

“Scientisme is het geloof dat wetenschappelijk onderzoek en ontdekking alle existentiële vragen in het menselijk leven zal beantwoorden,” vertelde Allen aan Gary Lane van CBN News. “Al die vragen die religie probeert te beantwoorden, worden door het sciëntisme opgeworpen als het middel tot verlossing. Het middel tot transcendentie.”

“Transhumanisme is daar een uitvloeisel van,” legde hij uit. “Transhumanisme is het idee dat technologie het instrument zal zijn van die verlossing. Het instrument van die transcendentie.”

“Dus dit is geen ongewone kennis denk ik in ons tijdperk,” zei Allen. “Het is in feite heel duidelijk, vooral in de nasleep van de pandemie.

Lane vroeg Allen of het toeval was dat een van de bekendste robots van onze tijd Sophia heette. Een fictief personage met de naam Sophia werd door gnostici verzonnen als een vrouwelijke figuur met goddelijke trekken als de vermeende vrouwelijke tweelingzus van Jezus Christus, volgens hun onbijbelse overtuigingen.

“Dus de robot Sophia richtte zich opnieuw tot de V.N. voor hun vergadering over de duurzame ontwikkelingsdoelen. Sophia ontleent haar naam rechtstreeks aan de gnostische aeon Sophia,” zei Allen.

“De robot is gemaakt door Hanson Robotics. David Hanson, de oprichter van Hanson Robotics, vernoemde Sophia naar het personage Sophia in Philip K. Dick’s roman Valis. De roman Valis heeft een gnostisch uitgangspunt. Het personage Sophia is bedoeld om de Sophia van de Gnostiek te symboliseren,” legde hij uit.

“En als je kijkt naar de verklaringen van David Hanson. Als je kijkt naar het proefschrift van David Hanson en natuurlijk naar andere figuren in en rond Hanson Robotics, dan valt niet te ontkennen dat ze een soort technologische inversie proberen te creëren van wat de oude gnostici naar voren brachten.”

Lane vroeg ook naar de suggestie van Elon Musk om microchips in het menselijk brein te implanteren. Hij vroeg Allen wat dit zou betekenen voor de mensheid. Zou het ons slimmer maken? Ons vernietigen? Beide?

“Dus Elon Musk, die dit op 18 september besprak met Benjamin Netanyahu en ook twee andere prestigieuze A.I. denkers, voorziet een potentiële toekomst waarin hij (Musk) zei dat honderden miljoenen of miljarden mensen hiermee geïmplanteerd zouden worden om A.I. te sturen volgens de menselijke wil,” zei Allen.

De auteur legde verder uit dat twee andere bedrijven al brein-computer interfaces hebben geïmplanteerd in menselijke hersenen die hen in staat stellen om te communiceren met digitale apparaten door middel van kunstmatige intelligentie.

“Dit is al realiteit,” vertelde Allen aan CBN News.

 

************************************************

***********************************************

ENGLISH

Microchips implanted in our brains and artificial intelligence that’s much smarter than humans. It sounds like a science fiction novel, but could such technological advances really be imminent?

By CBN – Steve Warren and Gary Lane

That question seems to keep repeating itself. It’s reminiscent of the final scene in the 2004 movie The Aviator when Howard Hughes (portrayed by Leonardo DiCaprio) looks into a mirror and keeps saying, “The way of the future,” over and over again. The Movie Blog explained in 2020, “The final scene makes it clear that Hughes has a long and difficult life ahead of him.”

But what about humanity and the advancement of technology? Do we have a long and difficult battle ahead? One author says it appears to be an unavoidable part of our timeline.

Appearing on this week’s episode of The Global Lane,, the author of the book Dark Aeon exposes part of the globalist agenda for the future.

“Transhumanism is the great merger of humankind with the Machine. At this stage in history, it consists of billions using smartphones. Going forward, we’ll be hardwiring our brains to artificial intelligence systems,” author Joe Allen writes.

With an academic background in both science and theology, Allen confronts the paradox of what he calls “good people constructing a digital abomination.”

Allen explains “scientism” as the techno-elite’s belief that science and technology, not God, are the means to human salvation.

“Scientism is the belief that scientific inquiry and discovery will answer all of the existential questions in human life,” Allen told CBN News’s Gary Lane. “All of those questions which religion seeks to satisfy, scientism holds up material discovery as the means of salvation. The means of transcendence.”

“Transhumanism is an outgrowth of that,” he explained. “Transhumanism is the idea that technology will be the instrument of that salvation. The instrument of that transcendence.”

“So this is not uncommon knowledge I think in our era,” Allen said. “It’s in fact very obvious, especially in the wake of the pandemic.

Lane asked Allen if it was by accident one of the best-known robots of our time was named Sophia. A fictional character named Sophia was fabricated by Gnostics as a feminine figure that had god-like features as the supposed female twin of Jesus Christ, according to their unbiblical beliefs.

“So the robot Sophia addressed the U.N. yet again for their sustainable development goals meeting. Sophia takes her name directly from the Gnostic aeon Sophia,” Allen said.

“The robot was created by Hanson Robotics. David Hanson, the founder of Hanson Robotics, named Sophia after the character Sophia in Philip K. Dick’s novel Valis. The novel Valis has a Gnostic premise. The character Sophia is meant to symbolize the Sophia of Gnosticism,” he explained.

“And if you look at the statements from David Hanson. If you look at David Hanson’s PhD dissertation and of course, other figures in and around Hanson Robotics, there’s no denying they are seeking to create a sort of technological inversion of what the ancient Gnostics put forward.”

Lane also asked about Elon Musk’s suggestion of microchips being implanted in the human brain. He asked Allen what would this mean for humanity. Would it make us smarter? Destroy us? Both?

“So Elon Musk who on Sept. 18, discussed this with Benjamin Netanyahu and also two other prestigious A.I. thinkers, he foresees a potential future in which he (Musk) said hundreds of millions or billions of people who would be implanted with these in order to guide A.I. according to human will,” Allen said.

The author went on to explain two other companies already have brain-computer interfaces implanted in human brains that allow them to interact with digital devices by way of artificial intelligence.

“This is already a reality,” Allen told CBN News.