De Canadese premier Justin Trudeau (AP/Charles Krupa)
Canadian PM Justin Trudeau (AP/Charles Krupa)

Nederlands + English

Justin Trudeau vertelt afstammeling van Holocaust-overlevenden dat ze behoort tot een politieke partij die het nazisme steunt.

Door World Israel News

Wetgevers in het Canadese Lagerhuis verloren woensdag het hoofd tijdens een gespannen parlementaire sessie waarin premier Justin Trudeau een Joods parlementslid, die een afstammeling is van Holocaustoverlevenden, vertelde dat zij en andere leden van de Conservatieve partij schuldig zijn aan “staan bij mensen die met hakenkruizen zwaaien.”

Trudeau’s opmerking was gericht aan parlementslid Melissa Lantsman, de eerste Joodse vrouw die als conservatief parlementslid in het land is gekozen.

Lantsman had Trudeau gevraagd naar zijn opmerkingen over mensen die deelnemen aan massale protesten tegen het vaccinatiemandaat “als vaak voor racisten, vrouw onvriendelijken, vrouwenhaters, wetenschapsontkenners, armoedzaaiers”

Door deze taal te gebruiken, zei Lantsman, wakkert Trudeau “het vuur aan van een ongerechtvaardigde nationale noodsituatie.” Ze suggereerde dat hij geen contact meer had met het Canadese publiek.

In reactie daarop beschuldigde Trudeau Lantsmans Conservatieve partij van steun aan het nazisme.

“Leden van de Conservatieve Partij kunnen staan naast mensen die met hakenkruizen zwaaien, ze kunnen staan naast mensen die met de Confederatievlag zwaaien,” zei Trudeau.

Hij leek te verwijzen naar een handvol van de tienduizenden demonstranten die werden gezien met nazi-vlaggen.

Trudeau’s opmerking kreeg onmiddellijk veel bijval in de kamer. Meerdere wetgevers schreeuwden naar hem om zich te verontschuldigen.

“Ik heb nog nooit zulke schandelijke en oneervolle opmerkingen van deze premier gezien”, zei conservatief parlementslid Dane Lloyd. “Mijn overgrootvader vloog meer dan 30 keer over nazi-Duitsland. Het lichaam van mijn betovergrootoom ligt op de bodem van het Kanaal. Er zijn leden van deze conservatieve partij die afstammelingen zijn van slachtoffers van de Holocaust.

“Het is beschamend dat de premier een collega in dit Huis ervan beschuldigt met een hakenkruis te staan. Ik geef de minister-president een kans. Ik roep hem op zich onvoorwaardelijk te verontschuldigen voor deze schandelijke opmerking.”

Trudeau weigerde zijn excuses aan te bieden en verliet voortijdig de parlementaire zitting.

“Ik ben een sterke Joodse vrouw en lid van dit Huis en een afstammeling van overlevenden van de Holocaust en … en ik heb nog nooit het gevoel gekregen minder te zijn,” zei Lantsman in een verklaring op Twitter.

“Behalve vandaag, toen de premier mij ervan beschuldigde met hakenkruizen te staan. Ik vind dat hij me een verontschuldiging schuldig is. Ik wil een verontschuldiging en ik denk dat hij een verontschuldiging verschuldigd is aan alle leden van dit Huis.”

***********************************************

************************************************

 

ENGLISH

Justin Trudeau tells descendant of Holocaust survivors she belongs to a political party that supports Nazism.

By World Israel News

Lawmakers in Canada’s House of Commons lost their cool during a tense parliamentary session on Wednesday during which Prime Minister Justin Trudeau told a Jewish MP, who is a descendant of Holocaust survivors that she and other members of the Conservative party are guilty of “standing with people who wave swastikas.”

Trudeau’s remark was aimed at MP Melissa Lantsman, the first Jewish woman elected as a Conservative lawmaker in the country.

Lantsman had asked Trudeau about his remarks characterizing people participating in mass anti-vaccine mandate protests “as very often misogynistic, racist, women-haters, science-deniers, the fringe.”

By using this language, Lantsman said, Trudeau is “fanning the flames of an unjustified national emergency.” She suggested that he was out of touch with the Canadian public.

In response, Trudeau accused Lantsman’s Conservative party of supporting Nazism.

“Conservative Party members can stand with people who wave swastikas, they can stand with people who wave the Confederate flag,” Trudeau said.

He appeared to be referencing a handful out of the tens of thousands of protesters who were seen with Nazi flags.

Trudeau’s comment was immediately met with strong backlash throughout the chamber. Multiple lawmakers shouted at him to apologize.

“I’ve never seen such shameful and dishonorable remarks coming from this prime minister,” said Conservative MP Dane Lloyd. “My great-grandfather flew over 30 missions over Nazi Germany. My great-great-uncle’s body lies at the bottom of the English Channel. There are members of this Conservative caucus who are the descendants of victims of the Holocaust.

“For the prime minister to accuse any colleague in this House of standing with a swastika is shameful. I’m giving the prime minister an opportunity. I’m calling on him to unreservedly apologize for this shameful remark.”

Trudeau refused to apologize and left the parliamentary session early.

“I am a strong Jewish woman and a member of this House and a descendant of Holocaust survivors and … and I’ve never been made to feel less,” Lantsman said in a Twitter statement.

“Except for today, when the prime minister accused me of standing with swastikas. I think he owes me an apology. I’d like an apology and I think he owes an apology to all members of this House.”