Hamas (Shutterstock met toevoegingen van United With Israel)
Hamas (Shutterstock with additions by United With Israel)

Nederlands + English

“Tientallen mensen die in verschillende kringen met Hamas worden geïdentificeerd, zijn gedeporteerd.”

Door: Pesach Benson, United With Israel

Turkije heeft in stilte Hamas-leden gedeporteerd in een procedure die al enkele maanden aan de gang is, volgens rapporten van Israel Hayom en Arabische media.

Jarenlang heeft Israël de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ervan beschuldigd onderdak te verlenen aan Hamas-agenten, hen toe te staan terreur- en cyberaanvallen te plannen en geld wit te wassen vanaf Turkse grondgebied

Israël heeft Erdogan ook beschuldigd van het verstrekken van Turkse staatsburgerschappen en paspoorten aan belangrijke Hamasfiguren.

Het Libanese dagblad Al-Akhbar meldde dinsdag voor het eerst dat een aantal Hamas-agenten die naar het buitenland reisden, geen toestemming kregen om naar Turkije terug te keren.

Een Palestijnse ambtenaar vertelde Israel Hayom: “Tientallen mensen die in verschillende kringen met Hamas worden vereenzelvigd, zijn gedeporteerd.”

Opmerkend dat er “niets toevalligs was aan het besluit van Turkije, voegde de functionaris eraan toe: “Turkije vroeg hen te vertrekken, en het gebeurde in feite in de laatste paar maanden. Sommige van de mensen met banden met de militaire vleugel van Hamas zijn gedeporteerd.”

De ambtenaar zei ook dat de deportaties op verzoek van Israël kwamen.

“De Israëli’s gaven Turkije een lijst van Hamas-leden en informatie over betrokkenheid van sommigen van hen bij ‘militaire’ activiteiten,” zei hij. “In reactie daarop namen de Turken contact op met Hamas en deelden hen mee: ‘Jullie hebben beloofd dat jullie zoiets hier niet zouden ondernemen, dus nu moeten jullie vertrekken.'”

De functionaris zei ook dat Ankara de Hamas-leiders liet weten dat het besluit werd bepaald door de “economische belangen van Turkije.”

Israël begon in november de druk op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op te voeren om Hamas uit te schakelen, na een reeks IDF-razzia’s op een Hamas-terreurnetwerk in Judea en Samaria.

Turkse media meldden in februari dat Turkije in het geheim onderhandelingen heeft gevoerd met verschillende niet nader genoemde landen, mogelijk om een nieuw thuis te vinden voor de Hamas-agenten.

Het bericht komt er te midden van de ontspannende Israëlisch-Turkse banden van de laatste maanden. In maart bracht de Israëlische president Isaac Herzog een bezoek aan Turkije. Het was het eerste Israëlische bezoek op het hoogste niveau sinds premier Ehud Olmert in 2008 Turkije bezocht.

De Turkse economie worstelt met hyperinflatie, die nog is verergerd door de Russische invasie in Oekraïne. De Israëlisch-Turkse toenadering is voor een groot deel ingegeven door de wens van Erdogan om Israëlisch aardgas naar Europa te transporteren.

Erdogans steun aan Hamas vloeit voort uit zijn steun aan de Moslimbroederschap en de islamistische ideologie van Turkije’s regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP). Hamas is de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap.

Hamas verplaatste zijn kantoren van Damascus naar Istanbul in 2014 tijdens de Syrische burgeroorlog. Er wordt algemeen aangenomen dat Hamas zijn kantoren zal verplaatsen naar Beiroet of Teheran.

 

ENGLSH

“Dozens of people identified with Hamas in various circles have been deported.”

By Pesach Benson, United With Israel

Turkey has been quietly deporting Hamas members in a process underway for several months, according to Israel Hayom and Arab media reports.

For years, Israel has accused Turkish President Recep Tayyip Erdogan of harboring Hamas operatives and allowing them to plan terror and cyber attacks and launder money from Turkish soil.

Israel has also accused Erdogan of providing Turkish citizenship and passports to key Hamas figures.

Lebanon’s Al-Akhbar daily first reported on Tuesday that a number of Hamas operatives who traveled abroad have not been allowed to return to Turkey.

A Palestinian official told Israel Hayom, “Dozens of people identified with Hamas in various circles have been deported.”

Noting that there was “nothing random about Turkey’s decision, the official added, “Turkey asked them to leave, and it actually happened in the last few months. Some of the people with ties to Hamas’ military wing have been deported.”

The official also said the deportations came at the request of Israel.

“The Israelis gave Turkey a list of Hamas members and information about involvement of some of them in ‘military’ activity,” he said. “In response, the Turks contacted Hamas and told them, ‘You promised you wouldn’t do anything like that here, so now you need to leave.’”

The official also said that Ankara notified Hamas leaders that the decision was influenced by Turkey’s “economic interests.”

Israel began ramping up pressure on Turkish President Recep Tayyip Erdogan to shut down Hamas in November following a series of IDF raids on a Hamas terror network in Judea and Samaria.

Turkish media reported in February that Turkey has been secretly negotiating with several unspecified countries, possibly to find a new home for the Hamas operatives.

The report comes amidst thawing Israeli-Turkish ties over recent months. In March, Israeli President Isaac Herzog visited Turkey. It was the highest level Israeli visit since Prime Minister Ehud Olmert visited Turkey in 2008.

The Turkish economy struggling with hyperinflation, which has been complicated by the Russian invasion of Ukraine. The Israeli-Turkish rapprochement is driven in large part by Erdogan’s desire to bring Israeli natural gas to Europe.

Erdogan’s backing of Hamas stems from his support for the Muslim Brotherhood and the Islamist ideology of Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP). Hamas is the Palestinian affiliate of the Muslim Brotherhood.

Hamas relocated its offices from Damascus to Istanbul in 2014 during the Syrian Civil War. It’s widely believed that Hamas will shift its offices to either Beirut or Tehran.