De Russische president Vladimir Poetin woont een ontmoeting bij met de Turkse president Tayyip Erdogan in Sotsji, Rusland.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Turkish President Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September.
29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Poo

Nederlands + English

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag te kennen gegeven dat zijn land de hulp van Rusland zoekt bij een grondinvasie in het noorden van Syrië.

Door: Allarab Nieuws

Erdogan zei dat hij de Russische president Vladimir Poetin om steun heeft gevraagd bij “het nemen van wederzijdse beslissingen en misschien optreden om samen stappen te ondernemen” in het noorden van Syrië, aldus The National News.

Op 20 november begon Turkije met een wekenlange campagne van luchtaanvallen in het noorden en noordoosten van Syrië. De Turkse president zei dat de luchtaanvallen een vergelding waren voor een bomaanslag van 13 november in Istanbul, waarbij zes doden en minstens 81 gewonden vielen. Turkije geeft de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK, en de Democratische Unie Partij, of PYD, de schuld van de bomaanslag. De Koerden ontkennen betrokken te zijn bij de terroristische aanslag.

Volgens Human Rights Watch hebben de luchtaanvallen aanzienlijke schade toegebracht aan zowel de burgerbevolking als aan kritieke infrastructuur in de doelregio, waardoor een reeds “catastrofale humanitaire crisis voor Koerden, Arabieren en andere gemeenschappen in de regio” dramatisch is verergerd.

“De aanvallen van Turkije op bevolkte gebieden en kritieke infrastructuur in het noorden en noordoosten van Syrië brengen de basisrechten van burgers verder in gevaar,” aldus Adam Coogle, adjunct-directeur voor de afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika van Human Rights Watch. “Syriërs hebben al te maken met een humanitaire ramp, een groeiende vluchtelingencrisis en een economie in vrije val. De militaire aanvallen van Turkije dreigen een toch al ondraaglijke situatie nog veel erger te maken.”

Sinds de luchtaanvallen dreigt Erdogan met een grondinvasie in de gebieden die worden gecontroleerd door de Syrische Democratische Strijdkrachten, in het noorden van Syrië, die volgens Erdoğan een uitloper zijn van de PKK, een associatie die de SDF ontkent.

“We hebben de terroristen al een paar dagen onder controle met onze vliegtuigen, vuurwapens en kanonnen,” zei Erdogan op 22 november.  “Als Allah het wil, zullen we ze zo snel mogelijk allemaal uitroeien, samen met onze tanks en onze soldaten.”

“Turkije is vrij serieus over het huidige Syrië-offensief,” zei geschiedkundig professor Howard Eissenstat van de St. Lawrence University bij de lancering van het Turkse luchtoffensief. “Dit past zowel bij aloude Turkse veronderstellingen over zijn veiligheidsbelangen als bij de behoefte van Erdoğan om sterk over te komen in de aanloop naar de voor juni geplande verkiezingen. Onder de huidige omstandigheden kunnen Rusland of de VS misschien grenzen stellen aan de Turkse acties, maar ze kunnen ze niet helemaal tegenhouden.”

Ondanks de vriendschappelijke betrekkingen met Turkije is Rusland een sterke bondgenoot van de Syrische president Bashar Al-Assad, terwijl Turkije de rebellen steunt die van hem af willen. Rusland zou echter bereid kunnen zijn aan de zijlijn te blijven staan en Erdogan te laten binnenvallen.

“We begrijpen en respecteren de bezorgdheid van Turkije om zijn eigen veiligheid te waarborgen”, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, in november. “Tegelijkertijd roepen we alle partijen op zich te onthouden van stappen die kunnen leiden tot destabilisatie van de algehele situatie.”

Op zondag riep Erdogan Poetin op om de oprichting van een “bufferzone” tussen Turkije en Noord-Syrië te bespreken – de Turkse president spreekt al jaren over het creëren van een veiligheidscorridor – en zei dat de luchtaanvallen “slechts het begin” waren.

Hij verklaarde dat Turkije zo snel mogelijk een grondinvasie zou beginnen en vertelde Poetin dat het “een prioriteit” was en “belangrijk om de [Koerdische strijders] van de grens te verwijderen tot een diepte van ten minste 30 kilometer.”

Een deel van de Koerdische strijdkrachten is gelegerd in gebieden onder Russische militaire controle, en daarom bespreekt Erdogan de zaak met Rusland. Erdogan heeft Poetin ook bekritiseerd omdat hij zich niet heeft gehouden aan een overeenkomst uit 2019 om precies dat te doen. Het Kremlin gaf een verklaring uit waarin werd bevestigd dat de overeenkomst van 2019 is besproken.

“De defensie- en buitenlandse diensten van beide landen zullen in dit verband nauwe contacten onderhouden”, aldus de Russische verklaring.

 

ENGLISH

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan said on Tuesday that his country sought Russia’s help with a ground invasion of northern Syria.

By: Allarab News

Erdogan said that he asked for Russian President Vladimir Putin’s support in “making mutual decisions and maybe acting to take steps together” in Syria’s north, according to The National News.

On Nov. 20, Turkey began a weeks-long campaign of airstrikes across north and northeast Syria. The Turkish president said the airstrikes were in retaliation for a Nov. 13 bombing in Istanbul, which killed six people and injured at least 81. Turkey blames the bombing on the Kurdistan Workers Party, the PKK, and the Democratic Union Party, or PYD. The Kurds deny being involved in the terrorist attack.

According to Human Rights Watch, the airstrikes inflicted considerable damage on both the civilian population and critical infrastructure across the targeted region, dramatically worsening an already “catastrophic humanitarian crisis for Kurds, Arabs and other communities in the region.”

“Turkey’s attacks on populated areas and critical infrastructure across north and northeast Syria is putting civilians’ basic rights further at risk,” said Adam Coogle, deputy director for the Middle East and North African division of Human Rights Watch. “Syrians are already enduring a humanitarian catastrophe, a growing displacement crisis and an economy in free fall. Turkey’s military strikes risk making an already unbearable situation much worse.”

Since the airstrikes, Erdogan threatened a ground invasion into the areas controlled by the Syrian Democratic Forces, in northern Syria, which Erdoğan claims are an offshoot of the PKK, an association the SDF denies.

“We have been bearing down on terrorists for a few days with our planes, cannons and guns,” Erdogan said on Nov. 22. “God willing, we will root out all of them as soon as possible, together with our tanks, our soldiers.”

“Turkey is quite serious about the current Syria offensive,” history professor Howard Eissenstat of St. Lawrence University said at the launch of Turkey’s air offensive. “This fits with both long-standing Turkish assumptions about its security interests and Erdogan’s need to look strong in advance of elections scheduled for June. Under the current circumstances, Russia or the U.S. might be able to impose limits on Turkish actions, but they can’t stop them entirely.”

Despite having friendly relations with Turkey, Russia is a strong ally of Syrian President Bashar Al-Assad, while Turkey supports the rebels trying to get rid of him. Russia, however, might be willing to stand on the sidelines and let Erdogan invade.

“We understand and respect Turkey’s concerns about ensuring its own security,” Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said in November. “At the same time, we call on all parties to refrain from steps that could lead to the destabilization of the overall situation.”

On Sunday, Erdogan called on Putin to discuss the creation of a “buffer zone” between Turkey and northern Syria – the Turkish president has spoken of creating a security corridor for years – and said that the airstrikes were “just the beginning.”

He stated that Turkey would begin a ground invasion as soon as possible and told Putin that it was “a priority” and “important to clear the [Kurdish fighters] from the border to a depth of at least 30 kilometers.”

Some of the Kurdish forces are stationed in areas under Russian military control, which is why Erdogan is discussing the matter with Russia. Erdogan reportedly also criticized Putin for not adhering to a 2019 agreement to do just that. The Kremlin issued a statement confirming that the 2019 agreement was discussed.

“The two countries’ defence and foreign services will maintain close contacts in this regard,” the Russian statement said.