Israëlische gevangenen in Gaza, l-r: Hadar Goldin, Oron Shaul, Avera Mengistu en Hisham al-Sayed

Israeli captives in Gaza, l-r: Hadar Goldin, Oron Shaul, Avera Mengistu and Hisham al-Sayed
(social media screenshots)

Nederlands + English

Veiligheidsfunctionarissen bevestigen dat er onderhandelingen gaande zijn om twee Israëlische gevangenen en de lichamen van twee gesneuvelde IDF-soldaten, terug te geven in ruil voor overbrenging van terroristen naar Jordaanse gevangenissen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Israël en de in Gaza gevestigde terreurgroep Hamas maken zich op voor een gevangenenruil, bevestigden hoge functionarissen van Israëlische veiligheidsdiensten dinsdag aan ‘The Media Line’.

Volgens een exclusief rapport van de krant zouden intensieve onderhandelingen, die momenteel aan de gang zijn, resulteren in de vrijlating door Hamas van twee geesteszieke Israëli’s en de lichamen van twee IDF-soldaten die in 2014 in de Strook werden omgebracht, in ruil voor de vrijheid van verschillende veroordeelde Hamas-terroristen.

Het Media Line-rapport gaf niet aan hoeveel gevangenen zouden worden vrijgelaten voor de vier Israëli’s.

Volgens de voorwaarden van de door Qatar en Egypte bemiddelde overeenkomst zouden Hamas-gevangenen worden overgebracht naar Jordaanse gevangenissen, waar ze waarschijnlijk vijf tot tien jaar zouden worden opgesloten.

Na hun verblijf in de Jordaanse gevangenis zouden de gevangenen van koning Abdullah II koninklijke amnestie krijgen en worden vrijgelaten.

Het zou de gevangenen echter verboden worden Jordanië te verlaten en terug te keren naar Gaza of de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden in Judea en Samaria.

Hamas ontkende het rapport in een laconieke verklaring, waarbij een woordvoerder zei dat de terreurgroep “de informatie ontkent die in Israëlische media circuleert over de gemaakte vooruitgang in de gesprekken over gevangenenruil”.

“Hamas zal hard blijven werken om alle Palestijnse gevangenen met alle mogelijke middelen te bevrijden,” concludeerde de verklaring.

Fadi Farah, hoofd van het Jordaanse nationale comité voor gevangenen en vermiste personen in Israëlische detentiecentra, vertelde ‘The Media Line’ echter dat talrijke gevangenen die gelieerd zijn aan Hamas al papieren hebben ondertekend waarin zij ermee instemmen naar Jordanië te worden overgebracht.

“Ten minste vier gevangenen hebben ingestemd met het voorstel, terwijl anderen nog moeten worden gevraagd om deze overeenkomst te ondertekenen,” zei Farah.

“Van Israëlische zijde zou dit [terugkeer van gevangenen naar Jordanië] de kosten van de deal met Hamas verminderen, omdat de Israëli’s de overdracht als onderdeel van de deal zullen maken in plaats van het vrijlaten van lang vastgehouden gevangenen.”

Nadat prominente terrorist Nasser Abu Hamid vorige week in Israëlische gevangenschap overleed, weigerden de Israëlische autoriteiten het lichaam aan zijn familie terug te geven.

Dit leidde tot speculaties dat Israël het lichaam vasthoudt als pressiemiddel voor toekomstige onderhandelingen.

**********************************

ENGLISH

Security officials confirm that negotiations are underway to return two Israeli captives, bodies of two fallen IDF soldiers, in exchange for transfer of terrorists to Jordanian prisons.

By Lauren Marcus, World Israel News

Israel and Gaza-based terror group Hamas are gearing up for a prisoner exchange, senior officials from Israeli security agencies confirmed to The Media Line on Tuesday.

According to an exclusive report from the outlet, intense negotiations, currently underway, would result in Hamas’s release of two mentally ill Israelis and the bodies of two IDF soldiers killed in the Strip in 2014 in exchange for the freedom of several convicted Hamas terrorists.

The Media Line report did not indicate how many prisoners would be released for the four Israelis.

The terms of the Qatari- and Egyptian-brokered agreement would see Hamas prisoners transferred to Jordanian correctional facilities, where they would likely spend five to ten years incarcerated.

After a stint in Jordanian prison, the prisoners would then be granted royal amnesty by King Abdullah II and released.

However, the prisoners would be banned from leaving Jordan and prohibited from returning to Gaza or Palestinian Authority-controlled areas in Judea and Samaria.

Hamas denied the report in a laconic statement, with a spokesman saying that the terror group “denies the information circulated in Israeli media outlets about progress in prisoner swap talks.”

“Hamas will continue to work hard towards liberating all Palestinian detainees by all means possible,” the statement concluded.

However, Fadi Farah, head of Jordan’s National Committee for Prisoners and Missing Persons in Israeli Detention Centers, told The Media Line that numerous prisoners affiliated with Hamas have already signed paperwork agreeing to be transferred to Jordan.

“At least four prisoners have agreed to the suggestion, while others have yet to be asked to sign this agreement,” Farah said.

“From the Israeli side, this [return of prisoners to Jordan] would lessen the cost of the deal with Hamas as the Israelis will make the transfer as part of the deal rather than releasing long-held prisoners.”

After prominent terrorist Nasser Abu Hamid died last week in Israeli custody, Israeli authorities declined to return the body to his family.

The move sparked speculation that Israel is holding the body as leverage for future negotations.