Het Azov Batallion, dat de Oekraïense strijd leidt in de oostelijke regio’s, zijn openlijke nazi-sympathisanten (Twitter)

Nederlands + English

Toen de Russische president Vladimir Poetin zei dat hij Oost-Oekraïne wilde “denazificeren”, namen de meeste mainstream media hem niet serieus.

Door Israel365 News – David Sidman

Maar het is een feit dat er veel waarheid zit in wat hij zegt en dat westerse landen ofwel onwetend zijn of moedwillig de ogen sluiten voor deze verontrustende realiteit.

Het beruchte Azov Bataljon is een NEO-NAZI militie die is opgenomen in de nationale garde van Oekraïne. Zij staan in de frontlinie in de burgeroorlog tegen Russische loyalisten in de oostelijke regio’s van het land. Het Azov bataljon, dat de reputatie heeft een wrede strijdmacht te zijn, wordt beschouwd als de meest effectieve strijders tegen pro-Russische separatisten.

Volgens Lower Class Magazine, een linkse Duitse publicatie, opereert het Azov bataljon een quasi-ondergronds compagnie genaamd de “Misantropische Divisie”. Zij rekruteren op grote schaal onder de rangen van neonazi-jongeren in Duitsland, Frankrijk en ook Scandinavische landen. Buitenlandse strijders krijgen training met zware wapens zoals tanks. Een voormalige scherpschutter voor het Zweedse leger, Mikael Skillit, werd een neonazi-vrijwilliger voor Azov.

In 2017, drie jaar nadat Rusland Cremiux was binnengevallen, had een Amerikaans militair inspectieteam een ontmoeting met het Azov Bataljon in de frontlinies van de burgeroorlog in Oekraïne om samen te werken aan zaken als logistiek en verdieping van de samenwerking. Op beelden van de ontmoeting waren Amerikaanse militairen te zien die samen met hun Oekraïense collega’s kaarten bestudeerden, terwijl ze de op de nazi’s geïnspireerde Wolfsangel-patches op hun uniformen negeerden.

Buitenlandse Azov-vrijwilligers worden verleid door hun oproep tot een “Reconquista,” – de missie om Oost-Europese landen te onderwerpen onder de duim van een blanke supremacistische dictatuur die gemodelleerd is naar de Nazi Reichskommissariat dictatuur die Oekraïne bezette tijdens de tweede wereldoorlog. De missie wordt gesteund door de politieke leider van Azov, Andriy Biletsky, een Oekraïense blanke supremist en extreem-rechts politicus. Hij is de leider van de politieke partij Nationaal Korps in het Oekraïense parlement. Hij was de eerste commandant van de Azov. Biletsky’s vergadering beloofde interraciale relaties te verbieden en beloofde “Oekraïne voor te bereiden op verdere expansie en te strijden voor de bevrijding van het gehele blanke ras van de overheersing van het internationalistische speculatieve kapitaal”.

Een van de meer verontrustende verhalen is dat van de Franse vrijwilliger Gregoire Montaux. Montaux werd aan de grens met Oekraïne gearresteerd met een enorm arsenaal aan TNT-explosieven en twee antitankgranaatwerpers.

Gedreven door een gewelddadige neonazi-ideologie plande Moutaux het opblazen van “een moslimmoskee, een joodse synagoge, organisaties voor belastinginning, patrouille-eenheden van de politie,” en het aanvallen van het Euro 2016 voetbalkampioenschap. Volgens de veiligheidsdienst SBU stond Moutaux in verbinding met “militaire eenheden die vechten in Donbas” – de regio Oost-Oekraïne waar de trainingskampen van Azov zich bevinden.

In januari heeft het Huis van Afgevaardigden van de VS in allerijl een wetsvoorstel ingediend om Oekraïne 500 miljoen dollar aan militaire steun te verlenen, waarbij de behandeling door de commissie volledig werd overgeslagen.
Dit is een grote afwijking van 2019 toen Democratisch congreslid Max Rose probeerde de Azov en andere paramilitaire milities in Oekraïne op de lijst van terreurgroepen te zetten vanwege hun “antisemetische ideologieën die inspireren tot aanvallen op Joden.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft niet gereageerd op het verzoek.

Azov en andere neonazistische milities in Oekraïne zouden zich schuldig hebben gemaakt aan vele schendingen van de mensenrechten. De VN beschuldigde Azov en soortgelijke andere groepen ook van het begaan van wreedheden in hun missie om hun onverdraagzame doelstellingen te realiseren. Ze staan er ook om bekend solidair te zijn met de nazi-collaborateurs, en houden vaak fakkeltochten ter ere van nazi’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog gruwelijke wreedheden begingen tegen de Joden.
Het is geen verrassing dat veel van deze neonazi’s ook de Holocaust ontkennen en beweren dat de Shoah een verzinsel is van de Joden om de blanke suprematie te onderdrukken. Verschillende Joodse groeperingen, waaronder het United States Holocaust Memorial Museum, het Simon Wiesenthal Center, de National Coalition Supporting Eurasian Jewry, Yad Vashem, en het World Jewish Congress, hebben Oekraïne veroordeeld wegens het rehabiliteren van nazi-collaborateurs.

Dit roept de vraag op; Waarom is Poetin degene die in prominente Westerse media wordt afgeschilderd als de nieuwe Hitler?…Vooral na berichten over zwarte, Indiase, Oosterse en Joodse vluchtelingen die worden lastig gevallen, transport wordt geweigerd en zelfs worden neergeschoten en gedood terwijl ze het land proberen te ontvluchten, zeer waarschijnlijk door dezelfde Oekraïense Nazi’s in uniform.

 

*************************************************

ENGLISH:

The Azov Batallion, who leads Ukraines fight in the eastern regions, are open Nazi sympathizers (Twitter)

When Russian President Vladimir Putin said he wanted to ‘denazify’ Eastern Ukraine, most of the mainstream media didn’t take him seriously.

By Israel365 News – David Sidman

But the fact of the matter is that there is a lot of truth to what he is saying and western countries are either ignorant or willfully turning a blind eye to this disturbing reality.

The notorious Azov Battalion is a neo-nazi militia that has been incorporated into Ukraine’s national guard. They are on the front lines in the civil war against Russian loyalists in the eastern regions of the country. Bearing the reputation of a cruel force, the Azov battalion is considered to be the most effective fighters against pro-Russian separatists.

According to Lower Class Magazine, a leftist German publication, the Azov battalion operates a quasi-underground outfit called the “Misanthropic Division.” They recruit heavily among the ranks of neo-Nazi youth in Germany, France, and Scandinavian countries as well. Foreign fighters are offered training with heavy weapons such as tanks. One former sniper for the Swedish army, Mikael Skillit, became a neo-Nazi volunteer for Azov.

In 2017, three years after Russia invaded Cremiux, an American military inspection team met with the Azov Battalion on the front lines of Ukraine’s civil war to collaborate on matters such as logistics and deepening collaboration. Images of the meeting featured US servicemen examining maps with their Ukrainian counterparts while ignoring the Nazi-inspired Wolfsangel patches on their uniforms.

Foreign Azov volunteers are seduced by their call for a “Reconquista,” – the mission to subjugate eastern European countries under the thumb of a white supremacist dictatorship that was modeled after the Nazi Reichskommissariat dictatorship which occupied Ukraine during the second World War. The mission is pushed by Azov’s political leader, Andriy Biletsky, a Ukrainian white supremicist and far-right politician. He is the leader of political party National Corps in the Ukrainian parliament. He was the first commander of the Azov. Biletsky’s assembly pledged to outlaw interracial relationships and promised “to prepare Ukraine for further expansion and to struggle for the liberation of the entire White Race from the domination of the internationalist speculative capital.”

One of the more disturbing stories is that of French volunteer Gregoire Montaux. Montaux was arrested on the ukraine border with a massive arsenal of that included TNT explosives and two anti-tank grenade launchers.

Driven by violent neo-Nazi ideology, Moutaux plotted to blow up “a Muslim mosque, a Jewish synagogue, tax collection organizations, police patrol units,” and attack the Euro 2016 soccer championship. According to the country’s SBU security service, Moutaux was in communication “with military units fighting in Donbas” — the eastern Ukraine region where Azov’s training camps are located.

In January, the US House of Representatives rushed a bill that would provide Ukraine with $500 million in military aid, skipping the committee mark-up process entirely.
This is a major deviation from 2019 when DEmocratic congressmen Max Rose tried to list the Azov and other paramilitary militias in Ukraine as a terror group for their “antisemetic ideologies that inspire attacks against Jews.”

The State Department did not respond to the request.

Many human rights abuses have been alleged against Azov as well as other neo-Nazi militias in Ukraine. The UN also accused Azov and similar other groups of committing atrocities in their mission to realize their bigoted objectives. They are also known for showing solidarity with the Nazi collaborators, often holding torchlight marches in honor of Nazis who commited horrible atrocities against Jews during the second World War.
Not surprisingly, many of these neo-Nazis deny the Holocaust as well, claimng that the Shoah was a construct concocted by Jews to suppress white supremacy. Several Jewish groups, including the United States Holocaust Memorial Museum, the Simon Wiesenthal Center, the National Coalition Supporting Eurasian Jewry, Yad Vashem, and the World Jewish Congress, have condemned Ukraine for rehabilitating Nazi collaborators.

This begs the question; Why is Putin the one being portrayed in prominent Western media as the new Hitler?…Especially after reportsof black, Indian, oriental, and Jewish refugees being harassed, denied transport and even being shot and killed while trying to flee the country, very likely by these same Ukrainian Nazis in uniform.