Nederlands + English

JERUZALEM, ISRAEL – De Algemene Vergadering van de VN heeft donderdag een resolutie aangenomen die de ontkenning van de Holocaust veroordeelt en er bij alle landen en socialemedia platforms op aandringt antisemitisme te bestrijden.

Bron: CBN News

Deze actuele actie wordt de eerste door Israël gesteunde resolutie die in 17 jaar door de Algemene Vergadering van de VN is aangenomen en pas de tweede in de geschiedenis van Israël. De resolutie, gesteund door tientallen landen, roept op tot: “actie ter bestrijding van de ontkenning en vervorming van de Holocaust, nu het antisemitisme wereldwijd blijft toenemen.”

Een belangrijk element roept socialemedia giganten zoals Facebook, Instagram, TikTok en Twitter op om dergelijke aanstootgevende inhoud van hun platforms te verwijderen. De Israëlische VN-ambassadeur citeerde een rapport dat aantoont dat socialemediabedrijven niet in staat zijn klachten over antisemitische inhoud af te handelen, waaronder Facebook, dat slechts 11 procent van de berichten behandelde.

De resolutie, die krachtig werd gesteund door Israël en Duitsland, werd goedgekeurd op de 80ste verjaardag van de Wannsee-conferentie in Berlijn, toen nazileiders bijeenkwamen om plannen te bespreken voor Hitlers “Endlösung van het Joodse vraagstuk”. Het resultaat was de moord op zes miljoen Joden in nazivernietigingskampen.

Het maakt gebruik van de werkdefinitie van de Holocaust-ontkenning van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) en dringt er bij landen en sociale-mediagiganten op aan “actieve maatregelen te nemen om antisemitisme en Holocaust-ontkenning of -verdraaiing te bestrijden”.

“We leven nu in een tijdperk waarin fictie een feit wordt en de Holocaust een verre herinnering wordt”, zei de Israëlische VN-ambassadeur Gilad Erdan vóór de stemming tegen de 193 leden tellende instantie. “En terwijl dit gebeurt na de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis, komt nu de grootste doofpot in de menselijke geschiedenis.”

De ambassadeur zei dat sociale mediabedrijven verantwoordelijk zijn voor de “pandemie van vervormingen en leugens” over de Holocaust die zich online verspreidt.

“De sociale-media-reuzen kunnen niet langer zelfgenoegzaam blijven over de haat die op hun platforms wordt verspreid” en moeten nu actie ondernemen, zei Erdan.

Iran “neemt afstand” van de resolutie en een junior diplomaat las een verklaring voor waarin Israël wordt beschuldigd van het uitbuiten van “het lijden van het Joodse volk in het verleden als dekmantel voor de misdaden die het in de afgelopen zeven decennia heeft begaan tegen de regionale landen, inclusief alle buurlanden zonder uitzondering.”

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock hebben in een gezamenlijke verklaring de resolutie verwelkomd.

“We hebben de plicht om te onthouden, te leren en de groei van Holocaust-revisionisme, ontkenning en vervorming zowel online als offline aan te vechten”, aldus de ministers.

 

 

ENGLISH

JERUSALEM, ISRAEL – The UN General Assembly adopted a resolution on Thursday that condemns Holocaust denial and urges all countries and social media platforms to fight antisemitism.

Source: CBN News

The timely action becomes the first Israeli sponsored resolution passed by the U.N. General Assembly in 17 years and only the second in Israel’s history. The resolution, backed by dozens of countries, calls for: “action to combat Holocaust denial and distortion as antisemitism continues to surge globally.”

A key element calls on social media giants such as Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter to remove any offensive content of this nature from their platforms. Israel’s U.N. ambassador cited a report showing the failure of social media companies in dealing with complaints about antisemitic content, including Facebook which dealt with only 11 percent of the posts.

The resolution, which was strongly supported by Israel and Germany, was approved on the 80th anniversary of the Wannsee Conference in Berlin, when Nazi leaders met to discuss plans for Hitler’s “Final Solution to the Jewish Question.” The result was the murder of six million Jews in Nazi death camps.

It uses the International Holocaust Remembrance Alliance’s (IHRA) working definition of Holocaust denial and urges countries and social media giants “to take active measures to combat antisemitism and Holocaust denial or distortion.”

“We now live in an era in which fiction is becoming fact and the Holocaust is becoming a distant memory,” Israel’s U.N. Ambassador Gilad Erdan told the 193-member body before the vote. “And as this happens following the greatest crime in human history, now comes the greatest cover-up in human history.”

The ambassador said social media companies are responsible for the “pandemic of distortions and lies” about the Holocaust that is spreading online.

“Social media giants can no longer remain complacent to the hate spread on their platforms” and must take action now, Erdan said.

Iran “disassociated” itself from the resolution and a junior diplomat read a statement accusing Israel of exploiting “the sufferings of the Jewish people in the past as a cover for the crimes it has perpetrated over the past seven decades against the regional countries, including all its neighbors without exception.”

Israel’s Foreign Minister Yair Lapid and Germany’s Foreign Minister Annalena Baerbock issued a joint statement welcoming the resolution.

“We carry an obligation to remember, to learn and to challenge the growth of Holocaust revisionism, denial and distortion both on and offline,” the ministers said.