Tijdens de Algemene Vergadering van de V.N. op 19 september 2023 wordt de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Gilad Erdan, aangehouden door de V.N.-politie.

U.N. police detain Israeli Ambassador to the United Nations Gilad Erdan during the U.N. General Assembly on Sept. 19, 2023.
Credit: Permanent Mission of Israel to the United Nations.

Nederlands + English

Gilad Erdan werd voorlopig aangehouden, maar daarna vrijgelaten met hulp van het Israëlische veiligheids- en diplomatieke team.

Bron: JNS

De politie van de Verenigde Naties heeft de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan tijdelijk aangehouden nadat de diplomaat een foto omhoog hield tijdens een toespraak van de Iraanse president Ebrahim Raisi op dinsdag.

Videobeelden werden verstrekt aan JNS, waarop werd verteld dat Erdan werd vrijgelaten met behulp van Israël’s veiligheids- en diplomatieke teams.

De politie van de V.N. heeft de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan aangehouden tijdens de Algemene Vergadering van de V.N. op 19 september 2023. Credit: Permanente Missie van Israël bij de Verenigde Naties.

“Terwijl de slager van Teheran spreekt bij de V.N. en gerespecteerd wordt door de internationale gemeenschap, protesteren honderden Iraniërs buiten, schreeuwen en roepen de internationale gemeenschap op om wakker te worden en hen te helpen,” verklaarde Erdan. “Het is een schande dat lidstaten blijven luisteren naar een massamoordenaar.”

“Het zou niet mogelijk moeten zijn dat een moordenaar met bloed aan zijn handen hier bij de V.N. een platform krijgt,” voegde hij eraan toe. “Ik ben weggelopen van de speech om duidelijk te maken dat de staat Israël aan de kant van het Iraanse volk staat. Ik roep de internationale gemeenschap op om de waanzin te stoppen en te voorkomen dat moordenaars en antisemieten hier bij de V.N. komen spreken.”

Erdan zwaaide met een foto van Mahsa Amini, een 22-jarige Iraanse vrouw die gevangen werd gezet omdat ze haar haar niet goed had bedekt en vervolgens een jaar geleden in hechtenis werd vermoord. Haar dood ontketende een golf van protesten in de Islamitische Republiek.

Hoewel de Israëlische delegatie aan JNS vertelde dat de ambassadeur werd vastgehouden, en de video liet zien dat de politie Erdan’s arm stevig vasthield, beschreef Stéphane Dujarric, woordvoerder van V.N. secretaris-generaal António Guterres, het incident anders aan JNS.

“Er was inderdaad een incident toen een permanente vertegenwoordiger van Israël door het gangpad liep en een foto ontvouwde tijdens de toespraak van de president van Iran in de Algemene Vergadering,” zei Dujarric. “Op geen enkel moment werd de ambassadeur op wat voor manier dan ook aangehouden. Wat ons betreft is het incident gesloten.”

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties Gilad Erdan houdt een foto omhoog van Mahsa Amini, een 22-jarige Iraanse vrouw die gevangen werd gezet omdat ze haar haar niet goed bedekte en vervolgens een jaar geleden in hechtenis werd vermoord, tijdens de opmerkingen van de Iraanse president Ebrahim Raisi tijdens de Algemene Vergadering van de V.N. op 19 september 2023. Credit: Permanente Missie van Israël bij de Verenigde Naties.

Tijdens zijn opmerkingen citeerde Raisi vaak uit de Koran, hekelde hij islamofobie, benadrukte hij de heiligheid van het gezin en viel hij vaak Israël aan. Hij verwees ook naar tientallen jaren van Israëlische “bezetting”, beschuldigde Israël van het vermoorden van burgers en riep op tot de oprichting van een staat Palestina.

Hij beweerde ook dat Iran geen oorlogen steunt en dat de Verenigde Staten het Joint Comprehensive Plan of Action, de nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015, “met voeten hebben getreden”. “Het heeft flagrante en eenzijdige misdaden begaan,” zei hij.

Iran streeft naar “vreedzame kernenergie” en niet naar kernwapens, beweerde Raisi.

**************************************

ENGLISH

Gilad Erdan was temporarily detained but then released with assistance from Israel’s security and diplomatic team.

Source: JNS

U.N. police temporarily detained Israeli Ambassador to the United Nations Gilad Erdan after the diplomat held a photo up during a talk on the floor by Iranian President Ebrahim Raisi on Tuesday.

Video footage was provided to JNS, which was told that Erdan was released with the assistance of Israel’s security and diplomatic teams.


U.N. police detain Israeli Ambassador to the United Nations Gilad Erdan during the U.N. General Assembly on Sept. 19, 2023. Credit: Permanent Mission of Israel to the United Nations.

“While the butcher of Tehran is speaking at the U.N. and is being respected by the international community, hundreds of Iranians are protesting outside, shouting and calling on the international community to wake up and help them,” Erdan stated. “It is a disgrace that member states stay to listen to a mass murderer.”

“It should not be possible for a murderer with blood on his hands to receive a platform here at the U.N.,” he added. “I left the speech to make it clear that the State of Israel stands by the Iranian people. I call on the international community to stop the madness and prevent murderers and antisemites from coming and speaking here at the U.N.”

Erdan waved a photograph of Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman who was imprisoned for not properly covering her hair and then killed in custody a year ago. Her death ignited a wave of protests in the Islamic Republic.

Although the Israeli delegation told JNS that the ambassador was detained, and the video showed police holding onto Erdan’s arm firmly, Stéphane Dujarric, spokesman for U.N. Secretary-General António Guterres, described the incident differently to JNS.

“There was indeed an incident when a permanent representative of Israel walked down the aisle and unfurled a photo during the speech by the president of Iran in the General Assembly,” Dujarric said. “At no time was the ambassador detained in any way, shape or form. As far as we are concerned, the incident is closed.”


Israeli Ambassador to the United Nations Gilad Erdan holds up a picture of Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman who was imprisoned for not properly covering her hair and and then killed in custody a year ago, during Iranian President Ebrahim Raisi’s remarks at the U.N. General Assembly on Sept. 19, 2023. Credit: Permanent Mission of Israel to the United Nations.

During his remarks, Raisi quoted frequently from the Koran, denounced Islamophobia, stressed the sanctity of family and frequently attacked Israel. He also referred to decades of Israeli “occupation,” accusing Israel of murdering civilians and calling for the creation of a state of Palestine.

He also claimed that Iran does not support any wars and that the United States “trampled” on the Joint Comprehensive Plan of Action, the 2015 nuclear agreement with Iran. “It has committed egregious and unilateral crimes,” he said.

Iran seeks “peaceful nuclear energy” and not nuclear weapons, Raisi claimed.